Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:11

Publiceringsdatum: 2024-01-12

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i november 2023 var 219 500 ton, varav 26 800 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med uppgifterna för samma månad förra året minskade den totala invägningen av mjölk med knappt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 26 %.

I november uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 49 100 ton. Störst andel av den totala slaktvikten utgjordes av gris, 42 %, följt av fjäderfä, 30 %, och nötkreatur, 27 %. Slakten av får och lamm utgjorde 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I november 2023 vägdes det in 219 500 ton mjölk vid mejerierna. 12 %, eller 26 800 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med november 2022 minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 1 %. Samtidigt minskade invägningen av ekologisk mjölk med 26 % jämfört med samma månad förra året.

November månads produktion:

 • 58 000 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 2 % jämfört med november 2022,
 • 18 500 ton syrade produkter, vilket är en ökning med drygt 4 % jämfört med november 2022,
 • 5 600 ton grädde, vilket är en ökning med drygt 6 % jämfört med november 2022,
 • 6 600 ton ost, vilket är en ökning med drygt 12 % jämfört med november 2022,
 • 1 100 ton smör, vilket är en minskning med mer än 38 % jämfört med november 2022,
 • 5 200 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med drygt 5 % jämfört med november 2022.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 300 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I november slaktades det 40 400 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 100 ton. Jämfört med november 2022 minskade slakten av nötkreatur med drygt 2 %. Störst minskning hade kategorin Stut, för vilken slakten minskade med 11 % jämfört med november 2022. Kategorin Stut utgjorde 7 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av gris minskade med mer än 5 % i november 2023 jämfört med samma månad 2022. Det slaktades 218 900 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 600 ton. Slakten av gris utgjordes till 96 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med 5 %.
 • I november 2023 slaktades det 30 400 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 610 ton. I förhållande till statistiken för november 2022, minskade slakten av får och lamm med knappt 1 %. Slakten av får och lamm utgjordes till 73 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade marginellt.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i november 14 800 ton. Jämfört med uppgifterna för november 2022 är det en minskning med 3 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 96 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med 1 % jämfört med samma månad förra året.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i november 2023 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med september 2023 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Sedan år 2019 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in November 2023 was 219 500 tonnes, of which 26 800 tonnes were organic milk. Compared with the statistics for November 2022, the total delivery of milk decreased by roughly 1 %, while the delivery of organic milk decreased by 26 %.

In November 2023 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 49 100 tonnes. The largest share, 42 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, and cattle, 27 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen