Antal får i december 2023

Publiceringsdatum: 2023-03-14

Referensår: 2023 Produktkod: JO0116 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Får på jordbruksföretag

Det totala antalet får på jordbruksföretag i Sverige beräknas ha uppgått till cirka 335 000 stycken i december 2023. Det är en nedgång med drygt 2 % jämfört med december 2022. Jämfört med de uppgifter som Jordbruksverket regelbundet publicerar avseende juni månad så är det cirka 31 % färre djur vilket är ungefär i nivå med vad det brukar vara och en följd av att de flesta lamm föds på våren och slaktas på hösten.

Det fanns således betydligt färre lamm i december 2023 jämfört med i juni 2023. Antalet lamm i december 2023 i förhållande till december 2022 har minskat med 11 % medan antalet tackor och baggar ökat med 1,3 % under samma period.

Får utanför jordbruksföretag

Den officiella statistiken redovisar antalet får på jordbruksföretag. För att definieras som ett jordbruksföretag ska antalet djur eller antalet hektar åkermark eller antalet hektar jordbruksmark uppfylla vissa villkor. Ungefär 90 % av fåren finns på jordbruksföretag. Utöver detta finns cirka 10 %, eller cirka 38 500 djur i december 2023 på jordbruk/anläggningar som inte definieras som jordbruksföretag. Definitionen av ett jordbruksföretag finns beskrivet i Kvalitetsdeklarationen.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet får och antalet företag med får i december 2023. Uppgifter om antal får och antal företag med får publiceras två gånger om året, i juni och i december, med början 2021. Resultat har dock beräknats sedan 2018 avseende december månad. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns uppgifterna fördelade regionalt på produktionsområde. Antalet får och företag med får i december beräknas genom en bearbetning av den får- och geträkning som årligen görs av Jordbruksverket för registerändamål. Antalet får och företag med får i juni tas fram utifrån en enkätundersökning.

Resultaten för december baseras på ett urval av anläggningar vilket innebär att det finns en osäkerhet i resultaten som redovisas som medelfel i statistikdatabasen. Även resultaten avseende juni månad baseras de år som det inte görs en Strukturundersökning på ett urval vilket ger tillhörande slumpmässiga osäkerhet. Strukturundersökningsår (tex 2016, 2020, 2023, 2026) görs totalundersökningar över antalet djur vilket bland annat möjliggör redovisning av djurantal på lägre regional nivå.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken kan nås via länken i början på rapporten eller från tabellavsnittet.

Får i december

I tablå A redovisas antalet får och antalet jordbruksföretag med får mellan år 2018 och 2023. Uppgifterna avser antalet får på jordbruksföretag och exkluderar de får som finns på jordbruk/platser som inte definieras som jordbruksföretag enligt definitionen som bland annat finns beskriven i Kvalitetsdeklarationen.

Tablå A. Antal får och antal företag med får fördelat på kategorier, 2018-2023

Tablå A. Antal får och antal företag med får fördelat på kategorier, 2018-2023

Antal får

Antalet får har minskat med uppskattningsvis 2,2 % eller ca 7 500 djur mellan december 2022 och december 2023, vilket kan ses i Tablå A. Det totala antalet får har minskat något för varje år sedan mätningarna började i december 2018. Sedan december 2022 har antalet lamm minskat med 11 % medan antalet tackor och baggar ökat något.

Regionalt har de största förändringarna i antalet får skett i Götalands mellanbygder och Svealands slättbygder mellan december 2022 och december 2023, där antalet djur minskat. I Mellersta Sveriges skogsbygder och Nedre Norrland har antalet får ökat mellan december 2022 och december 2023. Förändringarna ska dock tolkas med stor försiktighet.

Figur A. Antal får i juni och december 2018–2023

Figur A. Antal får i juni och december 2018–2023

Statistik över antalet får tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet får i december med antalet får i juni månad så är det färre djur i december månad då lammen i större omfattning föds under våren (se Figur A). Det har varit mellan 27 och 35 % färre får i december jämfört med juni månad samma år sedan 2018. 2023 var det 30,3 % färre får i december jämfört med juni. Antalet tackor och baggar förändras endast i små antal mellan juni och december medan antalet lamm brukar vara mellan 2,5 och 3 gånger så många i juni.

Antal företag med får

Antalet jordbruksföretag med får i december har varit relativt stabilt över tid även om antalet ökade något mellan december 2022 och december 2023 (se Tablå A). En förändring som dock inte är statistiskt signifikant.

Regionalt har antalet företag med får ökat mest i Götalands norra slättbygder och Mellersta Sveriges skogsbygder även om resultaten på regional nivå ska tolkas med viss försiktighet då osäkerheten är relativt stor.

Figur B. Antal företag med får i juni och december 2018–2023

Figur B. Antal företag med får i juni och december 2018–2023

Jämförs antalet jordbruksföretag med får i december med antalet jordbruksföretag med får i juni så framkommer att det vanligtvis finns fler jordbruksföretag med får i december än i juni. Det gäller dock inte antalet jordbruksföretag med lamm där det är färre jordbruksföretag med lamm i december än i juni.

Kort om statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet lantbruksdjur av olika slag samt antalet företag med lantbruksdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs då i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Det här beskriver statistiken

Statistiken visar antalet jordbruksföretag med får, samt antalet får som dessa företag höll i december 2023. Uppgifterna redovisas för hela riket, samt fördelat på produktionsområde och uppdelat på tackor och baggar, lamm samt det totala antalet får. Vi jämför statistiken från december med statistiken från juni samma år.

Så tar vi fram statistiken

Under de senaste åren har en metod utarbetats för att även kunna uppskatta antalet får i december utifrån den Får- och geträkning som årligen görs till alla anläggningar (produktionsplatser) med får och getter. Syftet med Får- och geträkningen är att upprätthålla anläggningsregistret vars syfte bland annat är smittspårning vid eventuella sjukdomsutbrått.

Får- och geträkningen har genomförts under många år i december för att upprätthålla det anläggningsregister som alla djurhållare måste vara registrerade i. I denna ska djurhållaren ange antalet får (totalt) för ett eget valt räkningsdatum i december. Sedan 2018 har ett slumpmässigt urval av anläggningarna (produktionsplatserna) fått ange antalet djur fördelat på tackor, baggar och lamm. Utifrån detta urval beräknas sedan antalet tackor, baggar och lamm avseende december månad.

Statistiken redovisas för jordbruksföretag men även antalet djur på samtliga anläggningar som inte inkluderas i jordbruksföretag kan beräknas och redovisas på riksnivå.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer urvalsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Det fel som bedöms kunna påverka resultaten främst är mätfelet då jordbrukaren själva får bestämma räkningsdatum. Det finns ett samband mellan när man gör räkningen och antalet djur (främst lamm) då lammningen har börjat i december månad. Således har de som räknar sina djur i slutet av december månad generellt sett fler djur än de som räknar sina djur i början av månaden. Skillnader i när utskick görs kan alltså påverka när djurhållaren räknar sina djur och därmed också uppskattningarna i undersökningen.

För att bedöma en eventuell effekt av förändrade räkningsdatum redovisas här andelen jordbruk som redovisat sina djur i första respektive andra delen av december.

Andel av jordbruk som räknat sina djur i första respektive andra halvan av december


2018

2019

2020

2021

2022

2023

1–15 december

45 %

41 %

44 %

34 %

34 %

41 %

16–31 december

55 %

59 %

56 %

66%

66 %

59 %

Under 2021 gjordes utskicket till djurhållarna ett par veckor senare än tidigare år vilket medfört en effekt på när man valt att räkna sina djur och fler räknat djuren i slutet på december än tidigare år. Även påminnelsen gick ut ett par veckor senare. Till 2022 ändrades den digitala insamlingen så att det i e-tjänsten blev omöjligt att redovisa någon annan räkningsdag än i december.

Vid tillfället då beräkningarna görs hade svar på cirka 80 % av alla anläggningar registrerat sina djur avseende ett datum i december månad. De två senaste åren har det varit en högre svarsfrekvens än tidigare år vilket beror på att e-tjänsten som används för registrering från och med detta år endast ger möjlighet att registrera djuren för ett datum i december månad. Tidigare år gick det att räkna djuren för datum utanför december månad. Anläggningar som registrerat djur för ett datum utanför december månad ingick då inte i beräkningarna över antalet djur.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik för juni månad detta år är god och även med statistik för juni och december tidigare år. I junistatistiken har dock definitionen av när ett djur går från lamm till vuxet djur varit djur som fötts under innevarande år (lite drygt 5 månader) medan 1 år har satt som gräns i decemberräkningen. Sedan några år har dock antalet lamm utifrån definitionen 1 år eller yngre tagits fram även för juni månad och antalet lamm skulle då öka med drygt 2 %.

Jämförbarheten är god med motsvarande statistik för övriga EU-länder.

Resultaten som publiceras avseende djur i juni månad är mer omfattande och innehåller uppdelning av statistiken på fler regionala nivåer (till exempel län), besättningsstorlekar för vissa djurkategorier samt uppdelningar i storleksklasser efter åker- och jordbruksmark. De år som en större Strukturundersökning görs (2010, 2013, 2016, 2020, 2023) redovisas även uppgifter om antalet djur i juni månad på kommunnivå.

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikmyndighet Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgänglig på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet får, samt av andra djurslag i juni månad, finns publicerade i separat statistikrapport samt i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Inga dagsläget görs inga beräkningar av antalet getter baserat på Får- och geträkningen. 2018 gjordes den senaste statistiska undersökningen av antalet getter.

Summary in English

The total number of sheep on agricultural holdings in Sweden is estimated to about 335 000 in December 2023. This is a decrease of a little bit more than 2 % compared with December 2022. The amount itself is 31 % lower than in June, a month where the Swedish board of agriculture also publishes statistics for sheep. This is a consequence of most lambs being born in spring and slaughtered in autumn, and nothing out of the ordinary. There were thus significantly fewer lambs in December 2023 compared with June 2023. The number of lambs in December 2023 compared to December 2022 has decreased by almost 11 % while the number of ewes and rams increased by 1.3 % during the same period.

The official statistics refers to the number of sheep on agricultural holdings. To be defined as an agricultural holding, the number of animals or the number of hectares of arable land or the number of hectares of agricultural land must meet certain standards. About 90 % of the sheep are on agricultural holdings. In addition to this, there are about 10 %, or about 38 500 animals in December 2023 on farms / places that are not defined as agricultural holdings.

Hitta på sidan

Till toppen