Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:02 och regionalt fördelad statistik 2023

Publiceringsdatum: 2024-04-12

Referensår: 2024 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i februari 2024 var 229 100 ton, varav 25 400 ton ekologisk mjölk. Jämfört med februarimånad 2023 ökade den totala mjölkinvägningen med mer än 2 %. Invägningen av ekologisk mjölk minskade med 21 % jämfört med samma månad förra året.

I februari var den totala slaktvikten av nötkreatur 11 700 ton, av gris 20 700 ton och av får och lamm 210 ton. I jämförelse med statistiken för februari 2023, ökade slakten av nötkreatur och gris, 12 respektive 2 %. Vid samma jämförelse minskade slakten av får och lamm med drygt 9 %.

Regional slaktstatistik

I denna statistikrapport redovisas även regional slaktstatistik för 2023 års slakt av större lantbruksdjur nötkreatur, gris och får och lamm. Slakten av fjäderfä redovisas inte på regional nivå.

Slaktens fördelning mellan och inom länen

Mer än hälften av slaktade grisar kom från jordbruksföretag i Skåne eller Västra Götalands län. Totalt sett kom närmare hälften av alla slaktade djur från jordbruksföretag i dessa län.

I 11 av de 21 länen utgjorde gris den största andelen av den totala slaktvikten. För de andra länen utgjorde nötkreatur den största andelen.

Företag som skickat djur till slakt

73 % av de totalt 15 300 jordbruksföretagen som skickade djur till slakt skickade nötkreatur. För får och lamm var motsvarande andel 30 % och för gris drygt 5 %. Jämtlands län var det län där störst andel av jordbruksföretagen skickade nötkreatur till slakt, 87 %. Stockholms län hade den största andelen jordbruksföretag som skickade får och lamm, 53 %.

Bland jordbruksföretag som skickade nötkreatur eller får och lamm till slakt, hade företag från Gotlands län det högsta genomsnittliga antalet nötkreatur respektive får och lamm skickade till slakt. Det högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt hade jordbruksföretag från Södermanlands län som skickade i genomsnitt 5 300 grisar till slakt.

Jämförelse med förra året

I förhållande till uppgifterna för 2022, ökade slakten av nötkreatur i 13 av de 21 länen under 2023. För gris samt får och lamm minskade slakten i 17 respektive 10 av de 21 länen under 2023.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I februari 2024 vägdes det in 229 100 ton mjölk vid mejerierna. 11 %, eller 25 400 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med uppgifterna för februari 2023 ökade den totala mjölkinvägningen med mer än 2 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 21 %.

Februari månads produktion:

 • 58 400 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 7 % jämfört med februari 2023,
 • 18 500 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 10 % jämfört med februari 2023,
 • 5 600 ton grädde, vilket är en ökning med 11 % jämfört med februari 2023,
 • 6 600 ton ost, vilket är en ökning med drygt 4 % jämfört med februari 2023,
 • 1 800 ton smör, vilket är en ökning med drygt 2 % jämfört med februari 2023,
 • 5 400 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med mindre än 1 % jämfört med februari 2023.

Den totala produktionen av

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 200 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur ökade med 12 % i februari 2024 jämfört med februari 2023. Under månaden slaktades det 35 800 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 700 ton.
 • Under februari 2024 slaktades det 215 500 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 700 ton. Jämfört med februari 2023 är det en ökning med 2 %.
 • Slakten av får och lamm minskade med drygt 9 % i februari 2024 jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 9 700 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 210 ton.
 • Statistiken om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i februari 2024 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med december 2023 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Slakten av större lantbruksdjur under 2023

Till skillnad från övriga månaders statistikrapporter över animalieproduktion så redovisas denna månad även slaktstatistik för helåret 2023 på olika regionala nivåer och jordbruksföretagens storlek.

En samkörning av Jordbruksverkets slaktregister och Lantbruksregistret (LBR) ger möjligheten att redovisa slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm på mer detaljerade nivåer. Kopplingen mot LBR gör att man får information om de drygt 15 300 jordbruksföretagen i LBR som skickade djur till slakt under 2023 och det är denna information som de slaktade djuren delas upp efter. Slakten av fjäderfä och hästar redovisas inte på detaljerade nivåer.

Fördelning av slakt mellan län

Slakten av större lantbruksdjur, nötkreatur, gris samt får och lamm, är starkt kopplad till det totala antalet djur av respektive djurslag som finns i länen. Därför kommer län med fler djur av ett djurslag även ha en större andel av slakten av detta djurslag. I figur A visas den totala slaktvikten av respektive djurslag fördelade efter jordbruksföretagens länstillhörighet.

För slakten av nötkreatur stod jordbruksföretag från Västra Götalands län för den största andelen, 18 %, av den totala slaktvikten. Västra Götalands län följdes av Skåne län, 16 %, och Kalmar län, 10 %.

Jordbruksföretag från Skåne och Västra Götalands län utgjorde mer än hälften av den totala slaktvikten av gris. Knappt 30 % av slakten av gris kan kopplas till jordbruksföretag i Skåne län och 23 % till jordbruksföretag i Västra Götalands län.

För slakten av får och lamm, var de tre största länen Gotlands, Västra Götalands och Skåne län. 14 % av den totala slaktvikten av får och lamm kom från jordbruksföretag från Gotlands län och knappt 13 % från vardera Västra Götalands och Skåne län.

Länens andelar av den totala slaktvikten av djurslagen nötkreatur, gris och får för år 2023

Figur A. Länens andelar av den totala slaktvikten år 2023 fördelat på djurslag

Fördelning av slakt inom län

På riksnivå utgjordes slakten av större lantbruksdjur, mätt i antal slaktade djur, av 13 % nötkreatur, 80 % gris och 7 % får och lamm.

I 17 av de 21 länen utgjorde gris den största andelen av antalet slaktade djur. För de andra länen var det nötkreatur som utgjorde den största andelen av antalet slaktade djur.

Får utgjorde den minsta andelen av antalet slaktade djur i 16 av de 21 länen. Nötkreatur utgjorde den minsta andelen av antalet slaktade djur i tre län och i de två resterande länen var det gris som utgjorde den minsta andelen av antalet slaktade djur.

För riket utgjordes den totala slaktvikten av drygt 36 % nötkreatur, 63 % gris och 1 % får och lamm.

Mätt i vikt, utgjorde slakten av gris den största andelen av den totala slaktvikten i 11 av de 21 länen. För de andra 10 länen var det nötkreatur som utgjorde den största andelen av den totala slaktvikten. Slakten av får och lamm utgjorde den minsta andelen i alla län utom ett, där gris istället utgjorde den minsta andelen.

Jämtland var det län där nötkreatur utgjorde störst andel, både mätt i antal djur och slaktvikt, av den totala slakten inom länet. Nötkreatur utgjorde 79 % av antalet slaktade djur och 98 % av den totala slaktvikten.

I Skåne län utgjorde gris 89 % av antalet slaktade djur. I Västmanlands län utgjorde gris 76 % av den totala slaktvikten.

Dalarna var det län där får och lamm utgjorde störst andel, 27 %, av antalet slaktade djur. I Gotlands län utgjorde får och lamm 5 % av den totala slaktvikten i länet.

Djurslagens andel av den totala slakten år 2023 beräknat på antal djur respektive total slaktvikt, fördelat efter län.

Figur B. Djurslagens andel av den totala slakten år 2023 beräknat på antal djur respektive total slaktvikt, fördelat efter län.

Fördelning av slakt efter företagens storlek

Använder man jordbruksföretagens areal åkermark för att dela upp företagen kan man se att fler djur kommer från de med mer åkermark.

Nästan två tredjedelar av alla slaktade nötkreatur och grisar kom från jordbruksföretag av den storleken. För får och lamm kom 22 % av slaktade djur från jordbruksföretag av den storleken.

Det är även värt att notera att 22 % av slaktade grisar kom från jordbruksföretag med mindre än två hektar åkermark.

Antal slaktade djur under 2023 per djurslag fördelat efter företagens areal åkermark

Figur C. Antal slaktade djur under 2023 per djurslag fördelat efter företagens areal åkermark

Företag som skickat djur till slakt

Under 2023 var det 15 300 jordbruksföretag som skickade djur till slakt. En stor andel av dessa, 73 %, skickade nötkreatur till slakt. Vidare skickade 30 % av jordbruksföretagen får och lamm till slakt och drygt 5 % skickade gris till slakt. Värt att notera är att jordbruksföretagen kan skicka flera djurslag till slakt, därför blir summan över 100 %.

Jordbruksföretagens struktur skiljer sig mycket åt beroende på djurslag. Grisföretagen är färre men generellt stora och håller fler djur medan företag med nötkreatur eller får och lamm generellt håller färre djur.

Drygt 2 800 av jordbruksföretagen som skickade djur till slakt ligger i Västra Götalands län. Där ligger även fler jordbruksföretag som skickat nötkreatur eller får och lamm till slakt än i något annat län. Skåne län hade fler jordbruksföretag som skickat gris till slakt än något annat län.

Ur figur D kan man utläsa att:

 • Jämtlands län hade störst andel jordbruksföretag som skickade nötkreatur till slakt. 87 % av de som skickade djur till slakt skickade nötkreatur.
 • I motsats hade Stockholms län den lägsta andelen jordbruksföretag som skickade nötkreatur till slakt. 60 % av företag som skickade djur till slakt skickade nötkreatur.
 • 13 % av jordbruksföretagen i Hallands län som skickade djur till slakt skickade gris. Därmed var Halland det län med störst andel jordbruksföretag som skickade gris till slakt.
 • Lägst andel jordbruksföretag som skickade gris till slakt fanns i Jönköpings län, där 1 % av företag som skickade djur till slakt skickade gris.
 • Stockholms län hade den största andelen jordbruksföretag som skickade får och lamm till slakt. 53 % av företag i länet som skickade djur till slakt skickade får och lamm.
 • Lägst andel jordbruksföretag som skickade får och lamm till slakt fanns i Jämtlands län. Drygt 17 % av jordbruksföretagen som skickade djur till slakt skickade får och lamm.
Antal företag som under 2023 skickat djur till slakt per djurslag efter län

Figur D. Antal företag som under 2023 skickat djur till slakt per djurslag efter län

I tablå A och B redovisas det genomsnittliga antalet djur skickade till slakt per jordbruksföretag fördelat på län respektive storleksgrupp åkermark.

Jordbruksföretagen som skickade respektive djurslag till slakt skickade i genomsnitt 37 nötkreatur, 3 028 grisar respektive 47 får och lamm.

Bland jordbruksföretagen som skickade nötkreatur till slakt hade företag från Gotlands län det högsta genomsnittet, 61 nötkreatur. Det lägsta genomsnittet hade motsvarande företag i Stockholms län, där företagen som skickade nötkreatur i genomsnitt skickade 18 nötkreatur.

Jordbruksföretag i Södermanlands län som skickade gris till slakt hade det högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt, 5 267 grisar. I motsats fanns det lägsta genomsnittet bland jordbruksföretag i Jämtlands län.

För får och lamm hade jordbruksföretag från Gotlands län det högsta genomsnittliga antalet får och lamm skickade till slakt, 133 får och lamm. Det lägsta genomsnittet hade motsvarande jordbruksföretag från Västernorrlands län.

Tablå A. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter län år 2023

Tablå A. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter län år 2023

Delar man istället upp jordbruksföretagen efter deras åkerareal, kan man se att företagen med mer än 100 hektar åkermark är de som i genomsnitt skickar flest nötkreatur samt får och lamm, 82 respektive 110 djur.

Däremot har jordbruksföretag med mindre än två hektar åkermark det högsta genomsnittliga antalet grisar skickade till slakt, 5 200 grisar.

De höga genomsnitten för jordbruksföretag med mindre än två hektar åkermark, särskilt för nötkreatur, kan bero på flera orsaker. Till exempel kan dessa företag ha mer betesmark eller ha verksamhet som drivs i flera bolag, med djurhållning och arealer uppdelade, som inte kopplas samman rätt i Lantbruksregistret.

Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter storleksgrupp åkermark år 2023

Tablå B. Företagens genomsnittliga antal djur skickade till slakt per djurslag efter storleksgrupp åkermark år 2023

Jämförelse av slakt på länsnivå mellan 2023 och 2022

Under 2023 ökade slakten av nötkreatur och får och lamm. Slakten av nötkreatur ökade med 2 % och slakten av får och lamm med knappt 1 %. Slakten av gris minskade däremot med nästan 4 %.

Fördelat på län, ökade slakten av nötkreatur i 13 av de 21 länen, medan slakten av gris samt får och lamm minskade i 17 respektive 10 av de 21 länen.

För Skåne och Västra Götalands län, där störst andel av slaktade djur kom från, så hade Skåne län en ökning i antalet slaktade nötkreatur med 5 %, och en minskning av antalet slaktade grisar samt får och lamm med 4 respektive 3 %. För Västra Götalands län ökade slakten av nötkreatur och grisar med drygt 1 % för båda djurslagen, medan slakten av får och lamm minskade med 2 %.

Kronobergs län hade den största ökningen, 8 %, i antalet slaktade nötkreatur. Den största minskningen hade Uppsala län, där antalet slaktade nötkreatur minskade med 7 %. Av de slaktade nötkreaturen kom 4 respektive 2 % från Kronobergs respektive Uppsala län.

Kronobergs län hade även den största ökningen av antalet slaktade grisar. Jämfört med uppgifterna för 2022 ökade antalet slaktade grisar med 18 %. Den största minskningen återfanns i Jämtlands län, där antalet slaktade grisar minskade med 93 %. Knappt 1 % av antalet slaktade grisar kom från Kronobergs län, medan en minimal andel kom från Jämtlands län, så enstaka jordbruksföretag påverkar resultaten i hög utsträckning.

Den största procentuella ökningen av antalet slaktade får och lamm hade Västernorrlands län, där antalet slaktade får och lamm ökade med 41 %. Den största minskningen hade Jämtlands län där antalet slaktade får och lamm minskade med 22 %. Andelen slaktade får och lamm som kom från Västernorrlands och Jämtlands län var 1 % av den totala slakten av får och lamm i riket.

Procentuell skillnad i antalet slaktade djur mellan 2023 och 2022, fördelat på län och djurslag

Figur E. Procentuell skillnad i antalet slaktade djur mellan 2023 och 2022, fördelat på län och djurslag

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Regionalt fördelad statistik

Statistiken över regionalt fördelad slakt i denna rapport tas fram genom en sambearbetning mellan Lantbruksregistret (LBR) och Jordbruksverkets slaktdatabas. Uppgifter i LBR möjliggör en uppdelning på bland annat region och storleksgrupper. Dessa uppgifter uppdateras årligen med hjälp av register, urvalsundersökningar och var tredje till fjärde år genom en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag, senast gjord år 2023.

För att klassas som ett jordbruksföretag i Lantbruksregistret ska företaget uppfylla något av följande kriterier:

 • bruka mer än 2,0 hektar åkermark, eller
 • bruka minst 5,0 hektar jordbruksmark, eller
 • bedriva trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsodling, eller
 • bedriva trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta, eller
 • inneha djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari till och med den första torsdagen i juni innevarande år omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller 1 000 fjäderfä (inklusive kycklingar)

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Från och med juli 2023 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 15 %.

För regionalt fördelad statistik

Kvaliteten i slaktdatabasen

Då lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för slakterierna bedöms bortfallet gällande slakten vara mycket låg. Det genomförs regelbundna kontroller av slakterierna. Uppgifterna i denna databas anses vara av hög kvalitet.

Kvaliteten i Lantbruksregistret (LBR)

Uppgifterna i Lantbruksregistret uppdateras årligen med hjälp av urvalsundersökningar och register samt genom en totalundersökning av alla jordbruksföretag som genomförs var tredje till fjärde år, senast år 2023.

Kvaliteten i kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen

Kopplingarna mellan LBR och slaktdatabasen görs med hjälp av person- och organisations­nummer samt anläggningsnummer. Endast en minimal andel av slaktade grisar och nötkreatur kan inte kopplas till ett företag i LBR, medan motsvarande andel för slaktade får och lamm är drygt 1 %.

Slaktade djur som inte kan kopplas till ett företag i LBR, antingen på grund av att ingen koppling kunnat göras mellan slaktdatabasen och LBR eller att det kopplingsbara företaget inte uppfyllt kriterierna för att klassas som ett företag i LBR, särredovisas i databastabellerna som en separat grupp kallad "Okänd". Antalet slaktade djur som räknas till denna grupp utgör en marginell andel av det totala antalet slaktade djur.

Det kan förekomma felkopplingar mellan registren. Dessa anses ha försumbar betydelse för de slutliga resultaten.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken i denna statistikrapport baseras på uttag från den databasen.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken i denna statistikrapport baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från mejerier och andra uppköpare av mjölk.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

Mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

För regionalt fördelad statistik

Uttaget ur slaktdatabasen kopplas samman med Lantbruksregistret (LBR), innehållande uppgifter om jordbruksföretagen. För att korrekt koppla slaktade djur till ett företag, kopplas anläggnings- och organisationsnummer i de båda registren mot varandra.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom kan medlemsföretagens samlade marknadsandel förändras från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

För regionalt fördelad statistik

Anläggningsnummer för häst finns inte med i Lantbruksregistret, vilket omöjliggör kopplingen av slaktade hästar i slaktdatabasen till ett företag i Lantbruksregistret. Samtliga slaktade hästar redovisas därför under gruppen "Okänd".

För databastabellen där slakt fördelats på besättningsstorlekar av mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar, bygger indelningarna på uppgifter från LBR som gällde för juni 2023.

Annan statistik

I rapportserien "Ekologisk animalieproduktion" redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur. I rapporten "Lantbrukets djur i juni 2023 Slutlig statistik" redovisas antal hållna lantbruksdjur i juni 2023.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in February 2024 was 229 100 tonnes, of which 25 400 tonnes were organic milk. Compared with February 2023, the total delivery of milk increased by more than 2 %. The delivery of organic milk decreased by 21 % compared to the same month last year.

In February the total slaughter weight of cattle was 11 700 tonnes, of pigs 20 700 tonnes, and of sheep and lambs 210 tonnes. In comparison with the statistics for February 2023, the slaughter of cattle and pigs increased by 12 and 2 % respectively. The slaughter of sheep and lambs decreased by 9 % compared with February last year.

Regional slaughter statistics

In this report regional slaughter statistics for the 2023 slaughter of livestock is published. The slaughter of poultry is not published on regional level.

The distribution of slaughter between and within counties

More than half of slaughtered pigs came from holdings in Skåne or Västra Götaland counties. As a total, roughly half of all slaughtered livestock came from holdings in these counties.

In 11 of the 21 counties, pigs accounted for the largest share of total slaughter weight. For the other counties, cattle made up the largest share.

Holdings that sent animals to slaughter

73 % of the 15 300 holdings that sent animals to slaughter in 2023, sent cattle to slaughter. For sheep and lambs and pigs the corresponding shares were 30 and roughly 5 % respectively. Jämtland county had the largest share of holdings that sent cattle to slaughter, 87 %. Stockholm county had the largest share of holdings that sent sheep and lambs to slaughter, 53 %.

Of holdings that sent cattle or sheep and lambs to slaughter, holdings from Gotland county had the highest average number of both cattle and sheep and lambs sent to slaughter. Holdings in Södermanland county that sent pigs to slaughter had the highest average number of pigs sent to slaughter.

Compared with last year

In comparison to the figures for 2022, the slaughter of cattle increased in 13 of the 21 counties during 2023. Compared with 2022, the slaughter of pigs and sheep and lambs in 2023 decreased in 17 and 10 counties respectively, out of the total of 21.

Hitta på sidan

Till toppen