Dränering av jordbruksmark 2013, preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2014-01-08

Referensår: 2013 Produktkod: JO0112 Ämnesord: Areal, Övrigt

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Hälften av åkermarken är systemtäckdikad

Jordbruksverket har undersökt jordbrukets dränering. I undersökningen bedömer jordbrukarna att nästan 80 % av den totala åkerarealen har en tillfredställande dränering och att nästan 50 % är systemtäckdikad. Enligt undersökningen är täckdikningen mest omfattande i Västra Götaland och minst omfattande i Jönköpings län.

Behov av mer dränering framöver

I undersökningen bedömer jordbrukarna att 15 % av arealen behöver omtäckdikas och 14 % behöver nytäckdikas men bara 6 % av arealen planeras att åtgärdas inom de närmaste 5 åren.

Mer täckdikad areal 2013

Undersökningen visar att andelen systemtäckdikad åkermark var 49% 2013 jämfört med 25% första gången den undersöktes i Sverige 1927. Den täckdikade arealen var 35% större 2013 jämfört med 1927.

Hitta på sidan

Till toppen