Dränering av jordbruksmark 2013, slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2014-04-01

Referensår: 2013 Produktkod: JO0112 Ämnesord: Areal, Övrigt

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Resultaten har ändrats på grund av att en felaktig populationsavgränsning använts. Detta förändrar resultat i samtliga tabeller men förändringarna är små och den huvudsakliga bilden förändras inte.

Korrigeringsdatum: 2014-04-14

Hitta på sidan

I korta drag

Nästan en tredjedel av åkermarken behöver nydräneras eller omdräneras

Jordbruksverket har undersökt jordbrukets dränering. I undersökningen bedömer jordbrukarna att nästan 80 % av den totala åkerarealen har en tillfreds­ställande dränering och att 49 % är systemtäckdikad. I undersökningen bedömer jordbrukarna att 14 % av åkerarealen behöver omtäckdikas och 14 % behöver nytäckdikas men bara 6 % av arealen planeras att åtgärdas inom de närmaste 5 åren.

Mer täckdikad areal 2013

Undersökningen visar att andelen systemtäckdikad åkermark var 49 % 2013 jämfört med 25 % första gången den undersöktes i Sverige 1927. Den systemtäck­dikade arealen var 41 % större 2013 jämfört med 1927.

4 av 10 planerar dikesunderhåll

Öppna diken är betydligt vanligare än kulverterade utloppsdiken bland jordbrukarna. 71 % av företagarna har öppna diken i någon omfattning medan 39 % har kulverterade utloppsdiken i någon omfattning. Vanligast är en omfattning på mellan 101 och 1 000 m för båda dikestyperna.

44 % har underhållit sina öppna diken de senaste 5 åren. 19 % har underhållit sina kulverterade utloppsdiken de senaste 5 åren samtidigt som varannan inte vet. Över 50 % av företagen tycker det finns ett behov av underhåll av de öppna dikena. Drygt 20 % tycker det finns ett behov av underhåll av de kulverterade utloppsdikena. 44 % planerar underhåll av sina öppna diken de närmaste 5 åren och andelen som planerar underhåll av kulverterade utloppsdiken är 14 %.

Andelen invallad åkermark är liten, endast 4 % av företagen har invallad åkermark eller åkermark som är beroende av pumpning. 31 % av jordbruksföretagen finns med i ett dikningsföretag. Bland de som är med i ett dikningsföretag är 31 % med i ett dikningsföretag med en aktiv styrelse.

Rapport

Metod och kvalitet

Hitta på sidan

Till toppen