Ekologisk växtodling 2023

Publiceringsdatum: 2024-05-15

Referensår: 2023 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-155074 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark minskade med 47 100 hektar mellan 2022 och 2023 till 550 300 hektar. Det var fjärde året i rad som den ekologiska arealen minskade. Innan dess ökade arealen mer eller mindre kontinuerligt under ett decennium. Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark, av den totala jordbruksmarken i Sverige, uppgick till drygt 18 % under 2023. Den ekologiskt brukade jordbruksmarken bestod till 77 % av åkermark och till 23 % av betesmark.

Minskningen drabbade såväl åkermarken som betesmarken och slog mot både omställd mark och mark under omställning till ekologisk produktion. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark minskade med 542 stycken till 4 476 mellan 2022 och 2023, totalt sett en minskning med närmare 1 200 företag sedan toppåret 2019.

Den i särklass största arealen ekologiskt brukad jordbruksmark finns i Västra Götalands län, men den största andelen finns i Jämtlands län, där drygt 36 % av den totala jordbruksmarken brukas ekologiskt.

57 % av den ekologiskt brukade åkermarken som var omställd till ekologisk produktion bestod av slåtter- och betesvall, medan drygt 27 % bestod av spannmål. Det innebär att knappt 22 % av den totala svenska arealen slåtter- och betesvall var omställd till ekologisk produktion 2023. På motsvarande sätt var knappt 11 % av den totala svenska spannmålsarealen ekologisk.

Syfte

Syftet med statistiken är att redovisa utvecklingen för den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige. Statistiken är i stort jämförbar med övrig officiell statistik om jordbruksmarkens användning och tjänar som underlag för utredningar, analyser och uppföljning av den ekologiskt odlade arealen samt uppföljning av politiska mål inom området.

Rapporten beskriver utvecklingen i stora drag. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns mer detaljerad information.

Ekologiskt brukad jordbruksmark

Jordbruksmark

Jordbruksmark består av åkermark, betesmark och slåtteräng. Den totala arealen jordbruksmark som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion var 550 300 hektar år 2023 (Figur A). Jämfört med 2022 minskade arealen med 47 100 hektar, motsvarande knappt 8 %. Det var fjärde året i rad som den ekologiska arealen minskade och sedan toppåret 2019 har arealen minskat med 64 000 hektar.

Andelen av den totala svenska arealen jordbruksmark som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion 2023 var 18,4 %. Andelen minskade från 19,9 % året före. Sett över tid ökade andelen ekologisk mark mer eller mindre kontinuerligt från 6,9 till 20,4 % mellan 2005 och 2019. Därefter har andelen minskat.

Arealen jordbruksmark som var helt omställd till ekologisk produktion minskade med 45 600 hektar till 518 400 hektar mellan 2022 och 2023. Den omställda arealens andel av den totala ekologiska arealen var 94,2 % (resten är mark under omställning), medan andelen av den sammanlagda svenska arealen jordbruksmark var 17,4 %.

Även arealen jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion minskade mellan 2022 och 2023, till 31 900 hektar. Arealen har minskat varje år sedan 2017, då arealen var 81 400 hektar.

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, år 2005–2023

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, år 2005–2023

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick 2023 till 421 600 hektar eller knappt 17 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med 2022 minskade arealen med 39 800 hektar. Minskningen drabbade både den omställda arealen, som sjönk med 37 200 hektar till 399 600 hektar, och arealen under omställning, som minskade med 2 600 hektar till 21 900 hektar.

Betesmark

Den totala arealen betesmark (där slåtteräng ingår) som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion minskade mellan 2022 och 2023 med 7 300 hektar till 128 700 hektar. Det motsvarar drygt 28 % av den totala arealen betesmark i Sverige.

Den omställda arealen betesmark minskade medan arealen betesmark under omställning ökade mellan 2022 och 2023, till 118 800 respektive 10 000 hektar.

Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

Totalt hade 4 476 företag någon form av ekologisk jordbruksmark 2023, en minskning med 542 företag jämfört med 2022 och med 1 182 företag sedan toppåret 2019. Värt att notera är att antalet företag med enbart arealer under omställning har minskat under de sju senaste åren, från 570 till 99 företag (Figur B).

Den genomsnittliga arealen ekologisk jordbruksmark har ökat i princip linjärt sedan 2009, från 87 till 123 hektar per företag. Under perioden 2009 till 2019 berodde det på att arealen ökade i högre takt än antalet företag, men sedan 2019 beror den ökade genomsnittsarealen snarare på att antalet företag har minskat i högre takt än den ekologiska arealen.

Figur B. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, år 2009–2023

Figur B. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, år 2009–2023

Länsfördelning

Den största faktiska arealen ekologisk jordbruksmark hittade man under 2023 i Västra Götalands län, där 126 600 hektar brukas ekologiskt. Därefter följde Östergötlands och Skåne län, med 58 800 respektive 37 400 hektar.

De största andelarna (av den totala arealen jordbruksmark) hittade man däremot i Jämtlands och Värmlands län (Figur C). I dessa två län brukades mer än 30 % av jordbruksmarken ekologiskt. Även arealmässigt stora jordbrukslän som Västra Götalands och Östergötlands län hade stora andelar ekologiskt brukad jordbruksmark. Blekinge, Skåne och Norrbottens län hade lägst andelar ekologiskt brukad jordbruksmark. Där brukades mindre än 9 % av jordbruksmarken ekologiskt.

Figur C. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2023. Sorterat på total andel ekologisk areal.

Figur C. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2023. Sorterat på total andel ekologisk areal.

Fördelningen av åker- och betesmark på den ekologiska jordbruksmarken skiljer sig ganska påtagligt mellan länen (Figur D). I landet som helhet var 77 % av den ekologiska marken åkermark 2023. Den lägsta andelen återfanns i Gotlands län där 53 % var åkermark, medan den högsta andelen åkermark fanns i Västerbottens län där hela 94 % var åkermark.

Figur D. Fördelning av åker- och betesmark som andel av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i respektive län 2023. Sorterat på andel åkermark.

Figur D. Fördelning av åker- och betesmark som andel av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i respektive län 2023. Sorterat på andel åkermark.

Grödor på den omställda åkerarealen

Tidigare i rapporten har vi tittat på den totala arealen ekologisk åkermark, som inkluderar både omställda arealer och arealer under omställning. I det här avsnittet ser vi enbart på de omställda arealerna.

Den absoluta majoriteten av den ekologiskt omställda åkermarken utgjordes av slåtter- och betesvall, som tog 56,9 % av den åkerarealen i anspråk 2023. Arealen slåtter- och betesvall har med små variationer legat på i genomsnitt 256 000 hektar åren 2020-2022 (Tablå A och Figur E). 2023 minskade arealen med 28 600 hektar eller 11 % jämfört med 2022. Totalt sett utgjorde den ekologiskt omställda arealen knappt 22 % av den totala svenska arealen med slåtter- och betesvall 2023.

Tablå A. Översikt av de största grödorna och grödgrupperna som odlades på den ekologiska åkermarken under 2023

Tablå A. Översikt av de största grödorna och grödgrupperna som odlades på den ekologiska åkermarken under 2023

Spannmål täckte sammanlagt drygt 27 % av den omställda arealen åkermark. Den ekologiska spannmåls­arealen minskade med 4 000 hektar till 109 400 hektar mellan 2022 och 2023. Spannmåls­arealen bestod till cirka 38 % av vete, 30 % av havre och till 20 % av korn (Tablå A och Figur E). Jämfört med 2022 ökade arealen vete 2023, medan arealen havre och korn minskade. Den ekologiska spannmålsarealen utgjorde knappt 11 % av den totala svenska spannmålsarealen 2023.

Odlingen av raps och rybs, som framför allt består av höstraps, minskade påtagligt mellan 2022 och 2023, från 11 200 hektar 2022 till 7 800 hektar 2023. Arealen 2023 motsvarade knappt 2 % av den omställda ekologiska arealen och 6 % av den totala svenska arealen för odling av raps och rybs (Tablå A och Figur F).

Figur E. Helt omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, år 2009–2023

Figur E. Helt omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, år 2009–2023

Sett ur ett längre perspektiv har den ekologiska arealen för de flesta grödor ökat kraftigt sedan 2009 trots minskande arealer för flertalet grödor 2023. Variationen mellan olika grödor är dock stor.

Figur F. Helt omställd åkerareal i träda eller med grönfoder, ärter och åkerbönor med mera, samt raps och rybs, år 2009–2023

Figur F. Helt omställd åkerareal i träda eller med grönfoder, ärter och åkerbönor med mera, samt raps och rybs, år 2009–2023

Tabeller

I tabellerna nedan redovisas data för de två, alternativt tre, senaste åren.

I vår statistikdatabas finns all statistik om ekologiskt brukad jordbruksmark.


Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. En mer ingående beskrivning av hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark, betesmark och slåtteräng) som brukas med ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk. Marken ska vara kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan. Statistiken är uppdelad på mark som är omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning till ekologisk produktion.

Omställd mark betyder att de produkter som odlingen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Arealer som brukats med konventionella produktionsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

I denna statistik likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Definitionen av ett företag skiljer sig från den som används i Jordbruksverkets statistikregister över samtliga jordbruksföretag, Lantbruksregistret, som i sin tur ligger till grund för en stor del av den övriga officiella statistiken på jordbruksområdet. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3 dokumentet "Kvalitetsdeklaration".

Så tar vi fram statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken samlar vi in från de kontrollorgan som kontrollerar att marken brukas enligt regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Certification AB, HS Certifiering AB och SMAK Certifiering AB. Kontrollorganens uppgifter innehåller data om varje enskilt jordbruksföretag som bedriver ekologisk produktion. Uppgifterna granskas, bearbetas och sammanställs av Jordbruksverket. Information om hur vi tar fram statistiken finns i dokumentet "Statistikens framställning".

Statistiken redovisas från år 2005. För åren 2005–2008 finns dock enbart underlag för att redovisa uppgifter om den totala ekologiskt brukade jordbruksmarken i riket fördelad på omställd mark och mark under omställning. För de fyra första åren har vi alltså inte uppgifter fördelade på län, åkermark och betesmark eller gröda. För dessa år finns inte heller uppgifter om antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark.

Statistikens tillförlitlighet

Vår bedömning är att den population jordbruksföretag som statistiken ska omfatta överensstämmer väl med de företag som kontrollorganen levererar. Eventuella täckningsfel bedöms påverka statistiken i endast marginell omfattning.

Mätfel och fel från bearbetningsprocessen förekommer. Det kan gälla fall där kontrollorganen till exempel får en felaktig uppgift om arealen av en viss gröda eller att en felaktig uppgift om grödkod läses in i kontrollorganens system. Vid granskning av data hittas regelbundet denna typ av fel och korrigeringar görs, ofta efter kontakt med kontrollorganen. Vår bedömning är att eventuella kvarstående fel inte påverkar de övergripande resultaten.

Kvaliteten är beroende av detaljnivån i den presenterade statistiken. Statistiken om den totala jordbruksmarken bedöms hålla god kvalitet för riket och för länen. Fördelningarna på kommun eller enskilda grödor bedöms som mer osäkra.

Mer information om statistikens tillförlitlighet finns i dokumentet "Kvalitetsdeklaration" under "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2023 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2023, publicerad den 15 maj 2024 (denna rapport).
  • Ekologisk djurhållning 2023, publiceras den 20 juni 2024.
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2023, publiceras den 17 juni 2024.
  • Ekologisk animalieproduktion 2023, publiceras den 27 juni 2024.
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.
  • Jordbruksverkets officiella statistik om totala arealer avseende år 2023 är publicerad i rapporten Jordbruksmarkens användning 2023. Slutlig statistik.
  • Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

This report contains statistics on organic farming areas, fully converted or under conversion, in 2023. The information covers arable land and pasture and meadows. Information on organic greenhouse cultivation is excluded.

The total organic area, including converted areas as well as areas under conversion, was 550 300 hectares in 2023, corresponding to 18 % of the total Swedish agricultural area. The organic area consisted of 77 % arable land and 23 % pasture and meadows.

Compared with 2022, the total organic area decreased by 8 %. As of 2023 the organic area has decreased for four consecutive years, following a decade of more or less continuous increase. The decrease affected both the converted areas and areas under conversion, and arable land as well as pasture and meadows.

The total number of holdings utilizing organic areas was 4 476 in 2023, a decrease by 542 holdings compared with 2022.

About 52 and 27 % of the organic arable land was used for the two largest organic crop types temporary grasses and cereals, respectively.

Hitta på sidan

Till toppen