Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:04

Publiceringsdatum: 2024-06-14

Referensår: 2024 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i april 2024 var 239 000 ton, varav 25 300 ton ekologisk mjölk. Jämfört ned samma månad förra året minskade den totala mjölkinvägningen med 1 % och invägningen av ekologisk mjölk minskade med 22 %.

I april var den totala slaktvikten av nötkreatur 11 400 ton, av gris 21 000 ton och av får och lamm 230 ton. Jämfört med uppgifterna för april 2023, ökade slakten av nötkreatur och gris med ungefär 18 respektive 13 %. Samtidigt minskade slakten av får och lamm med 7 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter om mejeriproduktion gör att produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter, grädde samt ost revideras för månaderna januari till mars 2024.

Uppgifter om invägningen av ägg har tillgängliggjorts för månaderna januari till mars 2024.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I april 2024 vägdes det in 239 000 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 11 %, eller 25 300 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för april 2023 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 22 %.

April månads produktion:

 • 57 700 ton konsumtionsmjölk, vilket är en oförändrad mängd jämfört med april 2023,
 • 19 500 ton syrade produkter, vilket är en ökning med drygt 4 % jämfört med april 2023,
 • 5 800 ton grädde, vilket är en ökning med nästan 6 % jämfört med april 2023,
 • 7 100 ton ost, vilket är en ökning med 3 % jämfört med april 2023,
 • 2 400 ton smör, vilket är en ökning med drygt 2 % jämfört med april 2023,
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 2 % jämfört med april 2023.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 100 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 800 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur ökade med cirka 18 % jämfört med statistiken för april 2023. Under april 2024 slaktades det 34 900 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 400 ton. Störst ökning hade kategorin Ungko, som ökade med nästan 33 % jämfört med samma månad förra året. Kategorin Ungko utgjorde för månaden ungefär 8 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av gris ökade med 13 % i april 2024 jämfört med motsvarande månad förra året. Det slaktades 218 900 grisar under månaden och den totala slaktvikten av gris var 21 000 ton.
 • Under april 2024 slaktades det 10 800 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 230 ton. I förhållande till april 2023 var det en minskning med 7 %. Kategorin Lamm, som utgjorde lite mer än 86 % av den totala slakten av får och lamm minskade med drygt 8 % jämfört med april förra året.
 • Statistiken om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i april 2024 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med mars 2024 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Mellan år 2019 och juli 2023 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden. Från och med juli 2023 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 15 %.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in April 2024 was 239 000 tonnes, of which 25 300 tonnes were organic milk. Compared with the figures for April last year, the total delivery of milk decreased by 1 % and the delivery of organic milk decreased by 22 %.

In April the total slaughter weight of cattle was 11 400 tonnes, of pigs 21 000 tonnes, and of sheep and lambs 230 tonnes. Compared with the figures for April 2023, the slaughter of cattle and pigs increased by roughly 18 and 13 % respectively. At the same time the slaughter of sheep and lambs decreased by 7 %.

Hitta på sidan

Till toppen