Ekologisk djurhållning 2023

Publiceringsdatum: 2024-06-20

Referensår: 2023 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Antalet ekologiskt omställda djur minskade för samtliga djurslag mellan 2022 och 2023. Det totala antalet ekologiskt hållna nötkreatur uppskattas till 289 300 i juni 2023, en minskning med 35 800 djur eller 11 % jämfört med 2022. Antalet ekologiskt hållna mjölkkor minskade under samma period med 12 100 djur, eller 22 %, till 42 200 medan antalet kor för uppfödning av kalvar uppskattas ha minskt med 4 300 djur, eller 6 %, till 70 500 djur.

Antalet ekologiskt hållna får och lamm uppskattas till 90 300 i juni 2023, en minskning med 9 400 djur eller 9 % jämfört med 2022. På motsvarande sätt minskade antalet ekologiska grisar med 10 100 djur, eller 30 %, under 2023 och uppgick till 23 300 djur.

De ekologiska värphönsen och slaktkycklingarna minskade med 18 respektive 20 % under 2023. Antalet värphöns minskade med 209 200 till 922 600 höns medan antalet slaktkycklingar minskade med 29 300 och uppskattas totalt till 116 000 i juni 2023.

Betraktat som andel av det totala antalet djur av respektive djurslag var de ekologiskt omställda nötkreaturen störst med 20 % under 2023, följt av får med 19 % och värphöns med en andel av 12 %. För grisar och slaktkycklingar var andelen ekologiskt hållna djur mycket låg, endast 2 respektive 1 % av det totala antalet djur.

Syfte

I den här rapporten redovisar vi antalet djur som i juni 2023 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning, samt antalet företag som höll dessa djur. Vi presenterar statistiken uppdelad på djurslag, län, produktionsområde, samt företagens storlek mätt i areal jordbruks- eller åkermark. För nötkreatur och får redovisar vi även statistiken på kommunnivå.

Syftet med statistiken är att visa utvecklingen av den ekologiska djurhållningen i Sverige på ett sätt som är jämförbart med övrig officiell statistik om lantbrukets struktur och produktion (inklusive statistiken över totalt antal djur). I avsnittet ”Kort om statistiken” finns mer information om statistikens omfattning, hur vi tar fram statistiken och statistikens tillförlitlighet.

Den här rapporten beskriver statistiken i stora drag. Alla uppgifter och uppdelningar finns att se och ladda ner i Jordbruksverkets statistikdatabas. Via rubriken tabeller till höger kan du välja bland ett antal färdiga databasuttag.

Översikt

Antalet ekologiskt hållna djur i Sverige minskade mellan 2022 och 2023. För de ekologiska nötkreaturen var minskningen totalt 11 %. Antalet ekologiskt hållna mjölkkor minskade med 22 % medan antalet kor för uppfödning av kalvar minskade med 6 %. De ekologiskt hållna fåren och grisarna minskade med 9 respektive 30 %. För de ekologiska värphönsen och slaktkycklingarna uppgick minskningen till 18 respektive 20 % (tablå A).

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015, 2020 samt 2022–2023

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015, 2020 samt 2022–2023. I tablån redovisas avrundade uppgifter vilket gör att summorna för de enskilda djurslagen inte alltid stämmer exakt med de redovisade totalerna

Sett över tid ökade antalet ekologiskt hållna djur för samtliga djurslag fram till mitten eller slutet av 2010-talet. Därefter har ökningen stannat av eller övergått i en minskning. 2023 minskade dock antalet för samtliga djurslag. Antalet ekologiskt hållna djur var dock högre 2023 än 2009 för samtliga djurslag. För slaktkycklingarna var antalet hela 273 % högre, medan antalet för övriga djurslag var mellan 12 och 60 % högre (figur A).

Figur A. Indexerat antal ekologiska djur 2009–2023

Figur A. Indexerat antal ekologiska djur 2009–2023

Andelen av det totala antalet djur som hålls ekologiskt varierar mellan djurslagen. Nötkreatur är sedan några år tillbaka det djurslag som har högst andel med 20 % ekologiskt hållna djur 2023, medan samma andel för får och värphöns var 19 respektive 12 %. För grisar och slaktkycklingar är den ekologiska produktionen liten och andelen ekologiskt hållna djur är bara 2 respektive 1 % (figur B).

Andelen ekologiskt hållna djur ökade för de olika djurslagen fram till mitten eller slutet av 2010-talet och låg sedan kvar på ungefär samma nivå med vissa variationer fram till 2023 då andelen sjönk.

Figur B. Andelar ekologiskt och konventionellt hållna djur 2023

Figur B. Andelar ekologiskt och konventionellt hållna djur 2023

Antalet företag med ekologiskt hållna nötkreatur ökade kraftigt mellan 2009 och 2013 men har sedan dess legat och pendlat kring ungefär 3 000 företag. Sedan toppnoteringen år 2019 på 3 133 företag har antalet succesivt minskat för att 2023 uppgå till 2 544 företag.

En liknande utveckling syns för antalet företag som håller ekologiska får, men i det fallet har de senaste årens minskning pågått sedan 2018. Sedan dess har antalet företag minskat från 891 till 669 företag.

Antalet företag med ekologiskt hållna grisar, värphöns eller slaktkycklingar är förhållandevis få. De ekologiska grisföretagen har varit drygt 60 stycken mellan 2017 och 2022 för att sedan minska till 46 företag 2023.

Samma utveckling syns för antalet företag med ekologiska slaktkycklingar, som gick från några enstaka under perioden 2009–2014 till 17 stycken 2016. Från toppåret 2019 då antalet företag var 19 stycken har antalet minskat och uppgick 2023 till 16 stycken. Antalet företag med ekologiska värphöns har pendlat mellan ungefär 80 och 100 företag sedan vi började föra statistik år 2009. De tre senaste åren har antalet dock minskat och 2023 uppgick antalet till 73 stycken (tablå B).

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015, 2020 samt 2022–2023

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015, 2020 samt 2022–2023

Nötkreatur

Av de totalt drygt 289 000 ekologiskt hållna nötkreaturen år 2023 var 15 % kor för mjölkproduktion, 24 % kor för uppfödning av kalvar, 30 % kvigor, tjurar och stutar samt 31 % kalvar under 1 år. Den fördelningen har i allt väsentligt bestått under hela den redovisade perioden med undantag för 2023 då andelen mjölkkor minskade något samtidigt som andelen kor för uppfödning av kalvar ökade.

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 60 % sedan 2009 (figur A), men har sedan toppåret 2019 minskat med drygt 13 % eller 43 900 djur. Totalt sett utgjorde de ekologiskt hållna djuren 20 % av det totala antalet nötkreatur i Sverige 2023 (tabell 1 och 2).

Ekologiska nötkreatur hölls under 2023 av drygt 2 500 företag (tablå B och tabell 3), vilket var 17 % av samtliga företag med skötsel av nötkreatur i Sverige.

Kor för mjölkproduktion

Antalet ekologiska mjölkkor minskade med 12 100 djur mellan 2022 och 2023, till 42 200 djur. De ekologiskt hållna djuren utgjorde 14 % av det totala antalet mjölkkor i Sverige. Antalet företag med ekologiska mjölkkor hade en nedåtgående trend mellan 2012 och 2016. Åren 2017 och 2018 ökade antalet företag igen, som ett resultat av ökad efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter och rekrytering av nya ekoproducenter från mejerierna ett par år dessförinnan. Sedan 2018 har dock antalet företag minskat för varje år som gått och 2023 fanns det 402 företag med ekologiskt hållna mjölkkor, vilket är det lägsta antalet företag sedan vi började föra denna statistik år 2009.

Det genomsnittliga antalet mjölkkor i en ekologisk besättning var 105 djur år 2023, att jämföra med 111 djur i en konventionellt hållen besättning. Inom såväl ekologisk som konventionell mjölkproduktion hålls den absoluta majoriteten av djuren i besättningar med minst 100 kor. Det finns dock vissa skillnader i besättningsstorlek mellan ekologiska och konventionella besättningar. En högre andel av de konventionella djuren återfinns i de allra största besättningarna med minst 200 kor, medan en högre andel av de ekologiska djuren finns i medelstora besättningar (50–99 djur). Bland små besättningar (under 50 djur) är det relativt sett vanligare med konventionellt hållna mjölkkor än med ekologiska (figur C).

Figur C. Andel ekologiska och konventionella mjölkkor samt kor för uppfödning av kalvar i olika besättningsstorlekar 2023. Mjölkkor till vänster och kor för uppfödning av kalvar till höger i figuren. Kor för uppfödning av kalvar benämns "Dikor" i figuren.

Figur C. Andel ekologiska och konventionella mjölkkor samt kor för uppfödning av kalvar i olika besättningsstorlekar 2023. Mjölkkor till vänster och kor för uppfödning av kalvar till höger i figuren. Kor för uppfödning av kalvar benämns "Dikor" i figuren.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet ekologiskt hållna kor för uppfödning av kalvar (dikor) har varit i princip oförändrat sedan 2018 och fram till 2022. År 2023 minskade dock antalet djur med 4 300, eller 6 %, till 70 500. Det motsvarar 33 % av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar. Antalet företag med ekologiska kor för uppfödning av kalvar minskade med 169 stycken mellan 2022 och 2023, till 2 017 företag. Företagen med ekologisk drift utgjorde knappt 21 % av samtliga svenska företag med kor för uppfödning av kalvar.

En ekologisk besättning med kor för uppfödning av kalvar bestod av i genomsnitt 35 djur 2023, påtagligt fler än de 18 djur som motsvarande konventionellt hållna besättning i snitt bestod av. Det genomsnittliga antalet kor i en ekologisk besättning har ökat med 18 % sedan 2009.

En betydligt större andel av de ekologiskt hållna korna för uppfödning av kalvar hålls i stora besättningar jämfört med de konventionellt hållna korna; 27 % av de ekologiska korna hölls i besättningar om minst 100 kor, medan bara 13 % av de konventionellt hållna korna för uppfödning av kalvar hölls i så stora besättningar. Följaktligen hålls en betydligt mindre andel av de ekologiska korna i små besättningar jämfört med de konventionella djuren; 43 % av de ekologiska korna hölls i besättningar med färre än 50 kor, medan hela 66 % av de konventionella djuren hölls i sådana små besättningar (figur C).

Nötkreatur över landet

Med 74 100 djur var Västra Götaland det län som hade i särklass flest ekologiska nötkreatur 2023, vilket tillsammans med Östergötlands läns 28 700 djur utgör mer än en tredjedel av det totala antalet svenska ekologiska nötkreatur (tabell 1).

Sett till andel ekologiska djur av det totala antalet nötkreatur i länet ligger däremot Värmlands län klart främst, med 43 %. Lägst andelar hade Kalmar, Blekinge och Norrbottens län (figur D och tabell 2).

Figur D. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2023 per län

Figur D. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2023 per län

Även om man ser till enskilda kategorier av nötkreatur hade Västra Götalands län klart högsta antalen ekologiska djur 2023. För såväl antalet mjölkkor som antalet kor för uppfödning av kalvar stod Västra Götaland ensamt för ungefär en fjärdedel av det totala antalet ekologiskt hållna djur i Sverige. Sett till andelen omställda djur inom länen blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Värmlands och Dalarnas län, där över 30 % av mjölkkorna var ekologiskt hållna. Kalmar och Gotlands län är exempel på län med låg andel ekologiska mjölkkor (figur E och tabell 2).

Andelen ekologiska djur är generellt större för kategorin kor för uppfödning av kalvar än för mjölkkor. Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2023 i Värmlands län, där andelen var 58 %. Andelen var dock hög i flera län och i sju län var mer än 45 % av samtliga kor för uppfödning av kalvar ekologiska (figur E och tabell 2).

Figur E. Länsvis andel av det totala antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar som var ekologiskt omställda 2023. * Av sekretesskäl kan inte uppgifter om andel kor redovisas för Västerbottens och Norrbottens län

Figur E. Länsvis andel av det totala antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar som var ekologiskt omställda 2023. * Av sekretesskäl kan inte uppgifter om andel kor redovisas för Västerbottens och Norrbottens län

Får och lamm

Totalt var 90 300 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2023 vilket innebär en minskning med 9 400 djur eller 9 % jämfört med 2022 (tabell 4). Antalet ekologiskt hållna får och lamm har därmed minskat varje enskilt år sedan 2018 och var 31 % lägre 2023 än toppåret 2016, då antalet var 130 700 djur.

De ekologiskt hållna fåren och lammen utgjorde knappt 19 % av det totala antalet får och lamm i Sverige 2023. Av det totala antalet ekologiska får och lamm utgjorde tackor och baggar drygt halva antalet den 1 juni 2023 (som är mätdatumet för undersökningen).

Västra Götalands, Gotlands, Skåne och Östergötlands län var i fallande ordning de fyra länen med flest ekologiska tackor och baggar i Sverige 2023. Sammanlagt fanns 50 % av de ekologiska tackorna och baggarna i dessa fyra län (tabell 4).

De län med störst andel ekologiska tackor och baggar i förhållande till det totala antalet var Hallands och Gävleborgs län, i vilka 26 respektive 25 % av tackorna och baggarna var ekologiskt hållna. Lägst andel ekologiskt hållna tackor och baggar fanns i Norrbottens och Blekinge län (figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2023 per län

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2023 per län

Antalet företag med ekologiska får uppgick till 669 stycken 2023 och har minskat kontinuerligt sedan toppåret 2018 då de var 891 stycken. Västra Götaland var det län som med god marginal hade flest ekologiska fårföretag, 131 stycken.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för ekologiskt hållna får var påtagligt större än för konventionellt hållna får med 135 respektive 52 får per besättning. Sett till enbart tackor och baggar var de genomsnittliga besättningsstorlekarna 71 och 28 djur för ekologiska respektive konventionella besättningar.

Grisar

Antalet företag som bedriver ekologisk grisproduktion är få. Åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 och 44 stycken. Därefter ökade antalet och mellan åren 2017 och 2022 låg antalet företag mellan 60 och 63 stycken. År 2023 minskade antalet företag påtaglig och uppgick till 46 stycken (tabell 6).

Antalet ekologiskt hållna grisar i juni 2023 var 23 300 stycken, av vilka 14 700 var slaktgrisar med en vikt på minst 20 kg (tabell 5 och 6). Det totala antalet ekologiska grisar minskade med påtagliga 30 % jämfört med 2022. Andelen ekologiskt hållna grisar, av det totala antalet grisar i Sverige, har under åren 2015 till 2023 varierat mellan 2 till 3 %. År 2023 uppgick andelen till 2 %.

Fjäderfä

Antalet ekologiskt hållna värphöns var 922 600 stycken år 2023, en minskning med 209 200 höns eller 18 % jämfört med året innan. Antalet ekologiska värphöns har minskat varje enskilt år sedan toppåret 2018. Antalet företag minskade med 12 stycken mellan 2022 och 2023, från 85 till 73 företag (tabell 7).

Andelen ekologiska värphöns av det totala antalet svenska värphöns uppgick till 12 % år 2023, en minskning från 14 % år 2022. Andelen ekologiska värphöns har pendlat mellan 12 och 18 % sedan 2010.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. I juni 2023 höll 16 företag sammanlagt 116 000 ekologiska slaktkycklingar, en minskning med 20 % jämfört med 2022. Andelen ekologiska slaktkycklingar var 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige (tabell 7).

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. Mer information om hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi antal djur som i juni 2023 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning.

Att djurhållningen är omställd till ekologisk produktion betyder att de produkter, som djurhållningen resulterar i, får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Så tar vi fram statistiken

I Sverige finns det tre ackrediterade kontrollorgan som kontrollerar att jordbrukarna följer regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK Certifiering AB.

Statistiken är en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och Jordbruksverkets statistiska Lantbruksregister (LBR). Detta görs genom att kontrollorganen årligen rapporterar in uppgifter för samtliga kunder med ekologisk djurhållning. Jordbruksverket kopplar dessa uppgifter mot LBR, som innehåller information om antalet djur i juni på respektive företag. Om ett företag, enligt uppgifterna från kontrollorganen, har omställd produktion av ett djurslag hämtas uppgifterna om antal djur av det aktuella djurslaget från LBR. Det innebär att samtliga djur, av det aktuella djurslaget, räknas som omställda även om de skulle finnas djur som är under omställning till ekologisk produktion eller djur som inte föds upp med ekologiska produktionsmetoder. Detta bedöms dock ha en försumbar påverkan på resultaten.

Statistikens tillförlitlighet

Statistiken framställs, som nämnts, genom en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och LBR. Det gör att tillförlitligheten är beroende av en rad faktorer såsom:

  • kvaliteten i kontrollorganens register,
  • kvaliteten i LBR och de statistiska undersökningar och administrativa register som LBR är uppbyggt av samt
  • kvaliteten i kopplingen mellan kontrollorganens register över sina kunder och företagen i LBR.

Dessa faktorer och hur de påverkar kvaliteten beskrivs mer ingående i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”. I korthet bedömer Jordbruksverket att tillförlitligheten i statistiken är god. Det gäller särskilt de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur samt får och lamm. Uppgifterna om grisar och fjäderfä är mer känsliga för problem med kopplingar mellan de register vi använder för att ta fram statistiken. Det påverkar statistikens tillförlitlighet för riket och på regional nivå. Detta är, tillsammans med risken för att röja enskilda företag, orsakerna till att statistiken över antalet ekologiska fjäderfän enbart redovisas för riket som helhet och inte fördelat per län.

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2023 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2023, publicerad den 15 maj 2024
  • Ekologisk djurhållning 2023 (denna rapport), publicerad den 20 juni 2024
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2023, publiceras den 17 juni 2024
  • Ekologisk animalieproduktion 2023, publiceras den 27 juni 2024
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

This report contains statistics on fully converted organic livestock in Sweden 2023. The statistics cover livestock reared using organic production methods according to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007.

The number of fully converted organically held livestock decreased across all types of livestock between 2022 and 2023. The number of cattle decreased by 11 %, while the number of sheep and pigs decreased by 9 and 30 %, respectively. The number of organic laying hens and broilers decreased by 18 and 20 %.

The total number of organically converted cattle in 2023 amounted to 289 300 heads, of which 42 200 were dairy cows and 70 500 were suckler cows. The number of sheep was 90 300 and the number of pigs was 23 300. The organic laying hens and broilers amounted to 922 600 and 116 000, respectively.

Regarded as the share of the total number of livestock (including conventionally held animals), the organic cattle constituted 20 % of the total amount of cattle in 2023, while the share of organic sheep and laying hens amounted to 19 and 12 %, respectively. The share of organic pigs and broilers is very low in Sweden, being only 2 and 1 % of the total number of animals.

Hitta på sidan

Till toppen