Ekologisk animalieproduktion 2023

Publiceringsdatum: 2024-06-27

Referensår: 2023 Produktkod: JO0609 Ämnesord: Animalieproduktion, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Den ekologiska animalieproduktionen minskade överlag mellan 2022 och 2023. Invägningen av ekologisk mjölk minskade med 21 % till 361 300 ton och invägningen av ekologiska ägg minskade med 11 % till 16 100 ton.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 8 % till 18 700 ton, medan slakten av ekologiska får och lamm minskade med 12 % till 750 ton. För gris var nergången 27 %, till 4 600 ton och för slaktkyckling minskade den ekologiska produktionen med 18 %, till 1 050 ton.

Den minskade produktionen följdes överlag av minskade andelar för den ekologiska produktionen i förhållande till den totala svenska produktionen.

Syfte

Statistiken syftar till att beskriva den animalieproduktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Mer information om begrepp, definitioner, metoder och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Kort om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning” under avsnittet "Metod och kvalitet".

Mjölk och mjölkprodukter

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2023 till 361 300 ton, en minskning med 97 700 ton eller 21 % jämfört med 2022. Andelen ekologisk mjölk av den totala mängden invägd mjölk ökade kontinuerligt fram till och med 2012, då den planade ut. Därefter ökade den påtagligt igen mellan 2016 och 2018 och låg fram till och med 2021 på drygt 17 %. Jämfört med 2021 har invägningen av ekologisk mjölk minskat med sammanlagt 121 000 ton eller 25 %. År 2023 var andelen ekologisk mjölk knappt 13 % (figur A, tabell 1 och 2).

Figur A. Andel ekologisk mjölk av total mängd invägd mjölk 2000–2023, viktprocent

Figur A. Andel ekologisk mjölk av total mängd invägd mjölk 2000–2023, viktprocent

Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk minskade för femte året i rad och uppgick till 109 300 ton. Mellan 2022 och 2023 minskade mängden med 4 %, och sedan toppåret 2018 har mängden ekologisk konsumtionsmjölk minskat med 25 %.

Även produktionen av ekologiska syrade mjölkprodukter minskade under 2023. Produktionen uppgick till 23 300 ton, en minskning med 1 700 ton eller 7 % jämfört med 2022.

Produktionen av ekologisk grädde ökade däremot jämfört med 2022 och uppgick 2023 till knappt 2 400 ton, en ökning med 6 %.

Noterbart är att den kraftiga minskningen av invägd ekologisk mjölk 2023 inte lett till motsvarande minskning av producerade ekologiska mejeriprodukter. Den troliga orsaken är en marknadsanpassning, där antalet ekologiska mjölkkor och invägningen minskat, och därmed reducerat skillnaden mellan utbud och efterfrågan på ekologisk mjölk.

De ekologiska alternativen av konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde utgör 16, 10 respektive knappt 4 % av den totala svenska produktionen för respektive kategori (figur B, tabell 2).

De mjölkprodukter som redovisas i statistiken utgör bara drygt en tredjedel av den totala mängden invägd ekologisk mjölk (viktmässigt). Det har tre huvudsakliga orsaker:

  • en okänd andel av den invägda ekologiska mjölken säljs eller används till produkter utan ekologisk märkning,
  • en del av den invägda ekologiska mjölken ingår i ekologiska produkter som vi inte har uppgifter om,
  • vissa produkter (som grädde och ost) kräver betydligt större mängder mjölk för produktion än deras slutliga vikt vid försäljning.
Figur B. Andel ekologiskt av mjölkprodukter från mejerier 2009–2023, viktprocent. Av sekretesskäl kan vi inte redovisa andelen ost efter 2019.

Figur B. Andel ekologiskt av mjölkprodukter från mejerier 2009–2023, viktprocent. Av sekretesskäl kan vi inte redovisa andelen ost efter 2019.

Slakt

I förhållande till den totala svenska slakten är det bara för nötkreatur samt får och lamm som slakten av ekologiskt hållna djur når upp till några väsentliga andelar. Andelarna för gris och slaktkyckling har legat på mindre än 3 och 1 % sedan vi började föra statistiken (figur C, tabell 4).

Figur C. Andel ekologiskt av total slakt 2009–2023, viktprocent

Figur C. Andel ekologiskt av total slakt 2009–2023, viktprocent

Nötkreatur

Den slaktade vikten av ekologiskt hållna nötkreatur var 18 700 ton 2023, en minskning med 8 % jämfört med året innan. Mellan 2009 och 2014 ökade slakten med 45 % och var sedan relativt stabil under åren 2015–2017. Under åren 2018 och 2019 ökade slakten ytterligare med sammanlagt 16 % jämfört med 2017. Sedan toppåret 2019 har dock slakten minskat varje år och 2023 var slakten 16 % lägre än 2019 (tabell 3).

De ekologiskt hållna nötkreaturen stod för knappt 14 % av den totala svenska slakten av nötkreatur 2023. Toppåret 2019 var motsvarande andel 16 %. Andelen ekologiskt skiljer sig dock påtagligt mellan de olika kategorierna av nötkreatur (figur D, tabell 4).

Andelen slaktade ekologiskt hållna djur är högre för kvigor, kor och stutar än för tjurar. Förklaringen är till stor del att tjurar är mindre lämpliga än stutar, kvigor och kor i system med betesdrift och foderstater dominerade av grovfoder (som i ekologisk drift). I den ekologiska djurhållningen säljs därför många tjurar eller konverteras till stutar, vilket leder till att andelen slaktade tjurar blir lägre i den ekologiska driften, medan andelen stutar istället blir högre.

Figur D. Andel ekologiskt hållna slaktade djur av totalt antal slaktade djur per kategori 2009–2023. Tjurar inkluderar alla tjurar, oavsett ålder.

Figur D. Andel ekologiskt hållna slaktade djur av totalt antal slaktade djur per kategori 2009–2023. Tjurar inkluderar alla tjurar, oavsett ålder.

Får och lamm, grisar samt slaktkyckling

Slakten av ekologiskt hållna får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. Därefter låg slakten på lite drygt 1 100 ton fram till 2018, då den närapå nådde 1 200 ton. Sedan dess har slakten minskat och 2023 uppgick slakten till 750 ton, vilken var en minskning med 12 % jämfört med året innan och med 37 % jämfört med 2018 (figur E, tabell 3).

Slakten av ekologiskt hållna grisar ökade i stort sett kontinuerligt sedan mellan 2012 och 2021 för att därefter minska. År 2023 uppgick slakten till 4 600 ton, en minskning med 27 % jämfört med 2022. Slakten av ekologiskt hållna grisar är dock liten i förhållande till den totala slakten av grisar i Sverige. 2023 uppgick den till 2 %.

Den ekologiska uppfödningen av slaktkyckling kännetecknas av ett litet antal uppfödare och en låg andel av den totala svenska slakten. Grovt räknat kan man utskilja två skeden i produktionen av ekologiska slaktkycklingar. Före 2016 uppgick slakten till mellan 300 och 500 ton per år, vilket var i genomsnitt 0,3 % av den totala svenska produktionen av slaktkyckling. Mellan 2016 och 2022 låg produktionen på mellan 1 200 och 1 700 ton per år, eller i genomsnitt 0,8 % av den totala produktionen av slaktkyckling. År 2023 var produktionen 1 050 ton, en minskning med 18 % jämfört med året innan (figur E, tabell 3 och 4). Den ekologiska produktionens andel av den totala produktionen av slaktkyckling uppgick till 0,6 % under 2023.

Figur E. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar 2009–2023, ton

Figur E. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar 2009–2023, ton

Äggproduktion

Invägningen av ekologiska ägg i partihandeln ökade stadigt fram till och med 2016, då den utgjorde knappt 18 % av den totala svenska invägningen av ägg med 21 400 ton. Under åren 2017—2020 var invägningen av ekologiska ägg relativt konstant, cirka 20 500 ton årligen.Därefter har invägningen minskat. 

År 2023 vägdes 16 100 ton ekologiska ägg in, en minskning med närmare 2 000 ton eller 11 % jämfört med 2022. Andelen ekologisk ägginvägning ökade dock något och uppgick 2023 till 14 % av den totala invägningen av ägg, vilket förklaras av en relativt stor minskning i invägningen av konventionella ägg (figur F, tabell 1 och 2).

Figur F. Andel invägda ekologiska ägg av total mängd ägg i partihandeln 2006–2023

Figur F. Andel invägda ekologiska ägg av total mängd ägg i partihandeln 2006–2023

Kort om statistiken

Här följer en kortfattad beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess kvalitet. Mer detaljerad information finns i dokumenten "Statistikens framställning" och "Kvalitetsdeklaration" som du hittar under avsnittet "Metod och kvalitet".

Det här beskriver statistiken

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion. Det betyder att produktionen uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Produktionen ska dessutom vara helt omställd till ekologisk produktion. Produk­tion under omställning till ekologisk produktion ingår inte i den redovisade statist­iken. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Det är viktigt att påpeka att slaktstatistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och är levererade till slakt från en producent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slut­ligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Så tar vi fram statistiken

Mjölk, mjölkprodukter och ägg

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter baseras på Jordbruksverkets månatliga insamling av data från mejerierna. Uppgifterna om ägg baseras på information om invägning från branschorganisationen Svenska Äggs medlemmar.

Slakt av ekologiskt hållna djur

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning av Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR) och slaktdatabas samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levnaden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Om ett företag, enligt kontrollorganens uppgifter, har omställd produktion av ett djurslag betraktas samtliga djur av det djurslaget som omställda i LBR. Därefter sambearbetas LBR med Jordbruksverkets slaktdatabas och uppgifter om antal slaktade djur och slaktvikt tas fram för de företag som har omställd produktion av respektive djurslag.

I Jordbruksverkets slaktdatabas finns inga uppgifter om slakt av fjäderfä. Däremot lämnar de ekologiska slaktkyckling­producenterna uppgifter till kontrollorganen om uppskattat antal slaktkycklingar som föds upp under året. Dessa uppgifter används sedan för den officiella statistiken över antalet slaktade slaktkycklingar. För att få kvantiteten slakt i ton multi­pliceras det uppskattade antalet slaktade kycklingar med en expertbedömning av medelslaktvikten för ekologiskt uppfödda slaktkycklingar respektive år.

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken över invägningen av ekologisk mjölk och invägningen av ägg bedöms som god. Statistiken över äggproduktionen inkluderar dock bara partihandelns invägning av ägg som uppskattades stå för cirka 87 % av den totala produktionen av ekologiska ägg under första halvåret 2023 och 85 % under andra halvåret. Den faktiska produktionen av ekologiska ägg är alltså i verkligheten något större än vad som redovisas i den här statistiken.

För de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur och får och lamm, bedöms kvaliteten i statistiken om slakten vara god. Uppgifterna om slakten av grisar är mer känsliga för problem med koppl­ingar mellan register vilket kan påverka statistikens tillför­lit­lighet. Statistiken om slaktkycklingproduktionen är beroende av korrekta uppgifter från kontrollorganen samt en expertbedömning av medelslaktvikten vilket kan ha viss påverkan på statistikens tillförlitlighet.

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2023 omfattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2023, publicerad den 15 maj 2024
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2023, publicerad den 17 juni 2024
  • Ekologisk djurhållning 2023, publicerad den 20 juni 2024
  • Ekologisk animalieproduktion 2023 (denna rapport), publicerad den 27 juni 2024
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

The Swedish output of organic animal products decreased across the board between 2022 and 2023.

The amount of organic milk delivered to dairies decreased by 21 % to 361 300 metric tons compared with 2022. The production of drinking milk and acified milk decreased by 4 % and 7 % and amounted to 109 300 tons for drinking milk and 23 300 tons for acified milk.

The amount of organic eggs delivered to wholesalers decreased by 11 %, to 16 100 tons.

The slaughter of organically reared cattle decreased by 8 % to 18 700 tons and the slaughter of organically held sheep and lambs decreased by 12 %, to 750 tons. For pigs, the decrease amounted to 27 %, resulting in 4 600 tons slaughtered, while the broiler production decreased by 18 % to 1 050 tons.

The decreased production was in general accompanied by decreased shares for the organic production as compared to the total Swedish production between 2022 and 2023.

The share of organic animal product output in 2023 amounted to 13 % for milk delivered to dairies, 14 % for eggs, 14 % for slaughtered cattle and 16 % for slaughtered sheep and lambs. For pigs and broilers, the shares are low: less than 2 % for pigs and less than 1 % for broilers.

Hitta på sidan

Till toppen