Prisindex och priser på livsmedelsområdet
Års- och månadsstatistik – 2024:05

Publiceringsdatum: 2024-07-08

Referensår: 2024 Produktkod: JO1001 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Figur A visar utvecklingen för samtliga fyra prisindex som presenteras i denna rapport och avser basår 2015=100.

De genomsnittliga priserna för produktionsmedel minskade enligt Produktionsmedelsprisindex (PM-index) med 2,1 % mellan maj 2023 och maj 2024. Priserna för produktgruppen Energi och drivmedel minskade mest (-11,6 %). Under samma period ökade Avräkningsprisindex (A‑index) med 8.3 %. Potatis var den produktgrupp där priserna ökade mest (+74,5 %).

I senare led steg de genomsnittliga priserna som ingår i Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) med 2,4 % mellan maj 2023 och maj 2024 medan Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) ökade med 0,5 %.

Figur A

Figur A. Utvecklingen av PM-index, A-index, PPI-J och KPI-J (2015=100)

Syfte

Det första indexet i kedjan är Produktionsmedelsprisindex (PM‑index). Detta index avser att mäta prisutvecklingen för de insatsvaror producenterna i första ledet använder för att kunna producera sina produkter såsom utsäde, djurfoder, bränsle till maskiner, underhåll av byggnader med mera. Producenterna säljer sedan sina varor till exempelvis spannmålsuppköpare, slakterier och mejerier. Prisutvecklingen för vad producenterna får betalt för sina produkter i första ledet mäts med Avräkningsprisindex (A‑index). Vi publicerar även en del av avräkningspriserna som ligger till grund för beräkningarna i avräkningsprisindex.

För att mäta prisutvecklingen i senare led, livsmedelsindustrin, används Producentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (PPI‑J). Det sista indexet vi presenterar i livsmedelskedjan är Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI‑J). Detta index mäter prisutvecklingen ut till konsument.

För var och ett av dessa index ligger hundratals priser till grund för beräkningarna. Dessa priser samlas in med olika intervaller, oftast månadsvis, och sammanställs och viktas ihop till index för varje produkt, produktgrupp och totalindex. För PM- och A-index samlar Jordbruksverket in och sammanställer priserna till prisindex. Dessa index och en del priser översänds till Eurostat enligt så kallat ”gentlemen’s agreement”.

De två prisindexen PPI‑J och KPI‑J är specialbearbetningar av PPI och KPI gjorda av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Jordbruksverket.

Revideringar

Här redovisar vi om det görs några revideringar utöver de vanliga löpande uppdateringarna som sker. De vanliga löpande uppdateringarna omfattar exempelvis uppdateringar som sker av spannmålen flera gånger om året när vi får in slutliga priser. Ett annat exempel är den årliga justering som sker i samband med att vi får in de slutliga tilläggsbetalningarna för slakten.

Revideringar som gjorts i samband med tidigare publiceringar hittar du under ”Kort om statistiken”.

I Jordbruksverkets statistikdatabas hittar du alltid de senast gällande uppgifterna.

Prisutveckling för jordbrukets produktionsmedel

Totalt sett minskade priserna enligt PM-index med i genomsnitt 2,1 % mellan maj 2023 och maj 2024.

Produktgrupper där priserna minskade var Energi och drivmedel (-11,6 %), Djurfoder (-8,7 %), Gödnings- och jordförbättringsmedel (-5,6 %), Växtskydds- och bekämpningsmedel (-5,1 %) samt Utsäde (-2,2 %). Produktgrupper där priserna ökade var Underhåll av utrustning (+6,1 %), Utrustning (+4,2 %), Andra varor och tjänster (+2,5 %), Underhåll av ekonomibyggnader (+2,3 %), Veterinärkostnader (+2,2 %) samt Ekonomibyggnader (+1,7 %). Sammantaget sjönk de genomsnittliga priserna för den totala insatsförbrukningen med 3,8 % mellan maj 2023 och maj 2024. Priserna för investerings­varor steg med 3,6 % under motsvarande period.

Ser vi till årsindextalen så sjönk PM-index totalt sett med 5,0 % under 2023 jämfört med 2022. Jämför vi med 2015 har PM-index gått upp med 45,6 %.

Figur B

Figur B. Utvecklingen av PM-index samt vissa (2015=100)

Utveckling för avräkningspriser

Totalt sett ökade priserna enligt A-index med i genomsnitt 8,3 % mellan maj 2023 och maj 2024.

Bland vegetabilier ökade priserna för Potatis (+74,5 %), Industrigrödor (+16,1 %), Grönsaker (+13,1 %), Blommor och plantskoleväxter (+10,7 %), Frukt och bär (+9,0 %), Foderväxter (+7,6 %) samt Spannmål (+3,1 %). Inga produkter minskade i värde. Sammantaget ökade de genomsnittliga priserna inom Vegetabilieproduktion med 13,6 % mellan maj 2023 och maj 2024.

Priserna inom Animalieproduktion låg i genomsnitt 4,0 % högre i maj 2024 jämfört med maj 2023. Produktgruppen Mjölk, ägg och andra animaliska produkter ökade med 6,4 % medan produktgruppen Djur ökade med 1,7 %.

Ser vi till årsindextalen så minskade A-index totalt sett med 2,3 % under 2023 jämfört med 2022. Jämför vi med 2015 har A-index gått upp med 60,4 %.

Figur C

Figur C. Utvecklingen av A-index samt vissa delindexserier (2015=100)

Prisutveckling i senare led

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) steg med 2,4 % mellan maj 2023 och maj 2024. Priserna för Vege­tabilier steg med 1,4 % medan priserna för Animalier steg med 2,8 %.

Ser vi till årsindextalen steg PPI-J totalt sett med 10,5 % under 2023 jämfört med 2022. Jämför vi med år 2015 har PPI-J gått upp med 48,9 %.

Figur D

Figur D. Utvecklingen av PPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) ökade med 0,5 % mellan maj 2023 och maj 2024. Priserna för Vegetabilier ökade med 0,9 % medan priserna för Animalier ökade med 0,3 %.

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett ökade med 3,7 % mellan maj 2023 och maj 2024.

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 11,5 % under 2023 jämfört med 2022 medan KPI steg med 8,5 %. Jämför vi 2023 med 2015 har KPI-J gått upp med 40,4 % medan KPI gått upp med 28,8 %.

Figur E

Figur E. Utvecklingen av KPI-J samt vissa delindexserier (2015=100)

Kort om statistiken

Mer ingående beskrivningar om statistikens framtagning och dess kvalitet och tillförlitlighet beskrivs i "Kvalitetsdeklaration" samt "Statistikens framställning" under rubriken "Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

Statistiken beskriver indexserier för den genomsnittliga prisutvecklingen för jordbruks- livsmedelsprodukter från jordbrukarled till konsumentled.

Följande fyra indexserier ska visa på prisutvecklingen inom jordbrukssektorn för produkter och produktionsmedel men även för jordbruksprodukter i senare produktions- och handelsled.


  1. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) ska visa prisutvecklingen på de produktionsmedel som används i jordbruket och är jämförbart med Input Price Index inom EU.
  2. Avräkningsprisindex (A-index) ska visa utvecklingen av avräkningspriser för jordbruksprodukter och är jämförbart med Output Price Index inom EU. Inkomsthöjande ersättningar till producenterna, som direktersättningar i form av arealersättningar eller djurbidrag, ingår inte.
  3. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) ska visa prisutvecklingen på de livsmedel som lämnar livsmedelsindustrin för försäljning på svensk marknad. Prisutvecklingen för trädgårdsprodukter ingår inte i denna prisserie.
  4. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) ska visa prisutvecklingen till konsument för samma produkter som PPI-J. Liksom för PPI-J ingår inte prisutvecklingen för trädgårdsprodukter här.


A-index och PM-index samt vissa avräkningspriser på jordbruksprodukter skickas på kvartals- och årsbasis till EU:s statistikmyndighet Eurostat och publiceras därefter i Eurostats statistikdatabas.

Så tar vi fram statistiken

Prisuppgifter samlas in månadsvis via e-postenkät från ett stort antal uppgiftslämnare. De är vanligen olika för olika produkter och väljs ut på ett sådant sätt att få uppgiftslämnare ska täcka en stor del av marknaden.

I A-index har de flesta produkter olika vikter varje månad, så kallad säsongsvariation. Detta innebär att priser endast ingår i indexberäkningen de månader då respektive produkt finns på marknaden. Indexjämförelser bör därför inte göras mellan närliggande perioder.

I Jordbruksverkets statistikdatabas finns alltid uppdaterade priser och prisindex. Rapporter revideras inte bakåt i tiden utan avser hur det såg ut vid publiceringsdatumet. Om vi efter publiceringsdatumet får in slutliga priser eller får in ett pris vi saknat sker ingen ompublicering av rapporten. Däremot uppdateras databasen vid nästa publiceringstillfälle.

Statistikens tillförlitlighet

På grund av de metoder som används vid urval av företag och representantvaror är det inte möjligt att ange statistiska osäkerhetsmarginaler för de beräknade indextalen. Bortfallet är relativt litet. Vid bortfall någon månad används vanligen prisutvecklingen hos andra företag och/eller liknande produkter, vilka revideras då prisuppgiften senare erhålls.

Bra att veta

Vid jämförelser mellan olika index bör hänsyn tas till följande:

  • I A-index ingår endast inhemskt producerade råvaror medan det i PPI-J och KPI-J även ingår importerade råvaror eller livsmedel.
  • I A-index ingår trädgårdsprodukter, vilka inte ingår i PPI-J och KPI-J.
  • I KPI-J ingår inte försäljning till storhushåll. Detta gäller även för PPI-J men pga. insamlingsmetod går det inte helt att utesluta att det kan förekomma.
  • Urvalet av varor i PPI-J och KPI-J är inte samordnade och kampanjbidrag som ger lägre konsumentpriser påverkar KPI-J men inte PPI-J.
  • Förändringar av momsen påverkar KPI-J men inte de båda övriga indexserierna.

Basår 2015=100

Från och med december 2018 redovisas samtliga prisindex med basår 2015=100. För PM-index och A-index innebär också basårsbytet en större revidering av metoder, källor för prisinsamling och vikter som används vid beräkningarna av priserna och indexen. Eftersom vikterna ändrats både inom och emellan de olika produktkategorierna har både priserna och indexen reviderats. Därför kan både priserna och prisutvecklingen skilja sig jämfört med tidigare basår.

Tidigare revideringar

Revidering av Blommor och plantskoleväxter

På grund av ett felaktigt inskrivit pris för mars månad 2024, reviderar vi index för Blommor och plantskoleväxter. Revideringen medför att index för Blommor och plantskoleväxter för mars månad minskar med 0,2 indexenheter. Index för vegetabilieproduktion och A-index totalt påverkas inte.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende april 2024.

Revidering av Spannmål (vete)

På grund av ett formelfel för vete i A-index för augusti månad har index inte beräknats korrekt. Revideringen medför att index för vete avseende augusti månad ökar med 6,9 indexenheter. Index för spannmål ökar med ungefär 4,4 indexenheter. Index för vegetabilieproduktion ökar med 1,4 indexenheter. A-index totalt ökar med 0,7 indexenheter.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende september 2023.

Revidering av Övrig utrustning i PM-index

På grund av ett felaktigt rapporterat pris för oktober månad 2022 till juli månad 2023, reviderar vi index för Övrig utrustning. Revideringen medför att index för Övrig utrustning avseende perioden månad minskar med 0,1 indexenheter. Även index för Maskiner och redskap minskar med 0,1 indexenheter. PM-index totalt påverkas inte.

Denna revidering genomfördes i samband med publiceringen av prisindex och priser avseende augusti 2023.

Summary in English

Agricultural input price index

Agricultural input price index decreased by 2.1 % between May 2023 and May 2024. Prices for Goods and services currently consumed in agriculture decreased by 3.8 %. Prices for Goods contributing to agricultural investments increased by 3.6 %. Energy and propellants (-11.6 %) had the largest price decrease in the Agricultural input price index. According to yearly figures for 2023, Agricultural input price index decreased by 5.0 % compared with 2022.

Agricultural output price index

Agricultural output price index increased by 8.3 % between May 2023 and May 2024.

Index for Crop output increased by 13.6 % between May 2023 and May 2024. Increases were found in prices for Potatoes (+74.5 %), Industrial crops (+16.1 %), Vegetables (+13.1 %), Horticultural products (+10.7 %), Fruits and berries (+9.0 %), Forage plants (+7.6 %) and Cereals (+3.1 %). No product groups decreased in value.

Index for Animal output increased by 4.0 % between May 2023 and May 2024. The product group Milk, eggs and other animal products increased by 6.4 %. The product group Animals increased by 1.7 % during the same period.

According to yearly figures for 2023, Agricultural output price index decreased by 2.3 % compared with 2022.

Indices later in the food chain

Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products increased by 2.4 % between May 2023 and May 2024. Crop products increased by 1.4 % and Animal products increased by 2.8 %. According to yearly figures for 2023, Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products, increased by 10.5 % compared with 2022.

Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products increased by 48.9 % between 2015 and 2023.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products increased by 0.5 % between May 2023 and May 2024. Crop products increased by 0.9 % and Animal products increased by 0.3 %.

Total Consumer Price Index (CPI) increased by 3.7 % between May 2023 and May 2024.

According to yearly figures for 2023, Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products, increased by 11.5 % compared with 2022. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 8.5 % during the same period.

Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products increased by 40.4 % between 2015 and 2023. Total Consumer Price Index (CPI) increased by 28.8 % during the same period.

Hitta på sidan

Till toppen