Vår definition av landsbygd

Vi har en landsbygdsdefinition för att bättre kunna beskriva hur utvecklingen sker i olika typer av landsbygder jämfört med i städer. Avsikten är inte att den ska användas för att jämföra enskilda kommuner. Definitionen används när vi handlägger stöd som enligt kriterierna ska genomföras i ett landsbygdsområde.

Kommunerna delas in i olika kategorier

Jordbruksverket har sedan 2015 en landsbygdsdefinition som innebär att vi delar in kommunerna i sex olika kategorier.

I vissa fall behöver vi dela in kommunerna på två grövre sätt; en med fyra kategorier och en annan med enbart två kategorier.

Så här delar vi in kommunerna:

Så här delar vi in kommunerna i de olika kategorierna

Indelningen i de sex kategorierna baseras på Tillväxtanalys rapport Bättre statistik för en bättre regional- och landsbygdspolitik, 2014:04.

Du kan också se indelningen i de här kartorna. Klicka på kartorna för att se en större bild med förklaring.

Kartbild över Sverige. Olika färger visar om en kommun definieras som mycket glesa landsbygdskommuner, glesa landsbygdskommuner, tätortsnära landsbygdskommuner, glesa blandade kommuner, täta blandade kommuner eller storstadskommuner.
Kartbild över Sverige. Olika färger visar om en kommun definieras som gles landsbygd, landsbygd, stadsområde eller storstadsområde.
Kartbild över Sverige. Olika färger visar vilka kommuner som definieras som land och vilka som definieras som stad.

Beskrivning av kategorierna

De sex kategorierna har bestämts utifrån befolkningstäthet och närhet till städer.

  • Mycket glesa landsbygdskommuner - kommuner med hela befolkningen i glest befolkade områden och med minst 90 minuters genomsnittlig resväg till en ort med minst 50 000 invånare. Tillväxtanalys kallar dem landsbygdskommuner som är mycket avlägset belägna.
  • Glesa landsbygdskommuner - kommuner med minst 50 procent av befolkningen i glest befolkade områden. Mindre än 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med bil till en ort med minst 50 000 invånare. Tillväxtanalys kallar dem landsbygdskommuner som är avlägset belägna.
  • Tätortsnära landsbygdskommuner - kommuner med minst 50 procent av befolkningen i glest befolkade områden. Minst 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invånare. Tillväxtanalys kallar dem landsbygdskommuner nära en större stad.
  • Glesa blandade kommuner - kommuner med mindre än 50 procent av befolkningen i glest befolkade områden. Mindre än 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invånare. Tillväxtanalys kallar dem täta kommuner som är avlägset belägna.
  • Täta blandade kommuner - kommuner med mindre än 50 procent av befolkningen i glest befolkade områden. Minst 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invånare. Tillväxtanalys kallar dem täta kommuner nära en större stad.
  • Storstadskommuner - kommuner med mindre än 20 procent av befolkning i glest befolkade områden och med angränsande kommuner som har en samlad folkmängd på minst 500 000 invånare. Tillväxtanalys kallar dem storstadskommuner.

Du kan läsa mer om de olika kategorierna i en rapport från Tillväxtanalys.

Utmaningar med att definiera landsbygdskommuner

En svårighet med att definiera landsbygden på kommunnivå är att de flesta kommuner är väldigt olika varandra och många känner därför inte att det är rättvisande att definiera landsbygden på detta sätt. Däremot så är det nödvändigt att använda grova kategoriseringar för att visa på strukturella skillnader på nationell nivå. Mycket annan statistik finns också tillgänglig just på den kommunala nivån.

Senast granskad: 2024-01-09

Till toppen