Gödselgasstöd

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att få delta i ett projekt för gödselgas. När du är med i projektet kan du söka stöd för din produktion. Ansökan om utbetalning var öppen från och med den 1 januari till och med den 31 januari 2024.

Det kan du få stöd för

Syftet med stödet är att öka produktionen av gödselbaserad biogas. Du som rötar stallgödsel i din biogasanläggning gör nytta för miljön och klimatet på två sätt: Metangasutsläpp från gödsel minskar, och fossila energikällor kan bytas ut. Därför kan du få ersättning för ditt arbete. Gödselgasstödet är ett projekt som började 2014 och slutar 2023.

Du kan få stöd för den del av gasen som kan antas komma från gödsel. När du är med i projektet kan du söka stödet en gång per år. Du kan som mest få 40 öre per kWh i stöd.

Så mycket pengar kan du få

Du kan som mest få 40 öre per kWh i stöd. Hur mycket pengar en enskild anläggning kan få beror på flera olika saker.

Stödet beräknas på hur mycket gödsel du rötar i anläggningen och hur mycket gödselgas du producerar. Om du samrötar gödseln med annat material får du alltså bara betalt för den gas som kan antas komma från stallgödsel.

Jämförelse med fossil produktion

Det kostar mer att producera biogas än att producera fossil energi. Stödet ska kompensera för den skillnaden. Men enligt EU:s regler får vi inte betala ut mer i stöd än vad som skiljer i produktionskostnad, eftersom det skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Därför jämför vi varje år, innan vi betalar ut stödet, kostnaden för att producera fossil energi med kostnaden för att producera gödselgas. Om det skiljer mindre än 40 öre per kWh i produktionskostnad, betalar vi ut ett lägre belopp per kWh.

När vi räknar ut produktionskostnaderna för gödselgasen använder vi en ränta som finns i EU-förordningen (nr 651/2014).

Bilden visar hur ersättningen per kWh sänks när skillnaden i produktionskostnad minskar.

Maxbelopp per anläggning

För varje stödperiod finns en budget med avsatta pengar. Beroende på hur många som söker stödet och hur mycket gödselgas de producerar, kan det hända att budgeten inte räcker till en ersättning på 40 öre per kWh. Då räknar vi fram två olika maxbelopp:

 • ett maxbelopp för de anläggningar som producerar fordonsgas
 • ett maxbelopp för de anläggningar som producerar el och annat.

Maxbeloppet för anläggningar som producerar fordonsgas är dubbelt så högt som för anläggningar med annan produktion. Det totala beloppet som vi kan betala ut varje år är bestämt av regeringen.

Budget för 2015 - 2023

År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Miljoner kronor

15

55

60

60

60

30

30

72,5

110

Beräkning av rågasproduktion

Anläggningens rågasproduktion räknas ut på flera sätt. Det beror på att vi inte ska betala ut stöd för gas som kan komma från något annat substrat än gödsel. När ansökan om utbetalning kommer in räknar vi dels på den mängd substrat (tonvåtvikt) som du har redovisat, dels på den uppmätta mängd gas som du har redovisat. Du får betalt för det minsta av dessa två värden. Men om du rötar 95 procent gödsel eller mer får du alltid betalt för uppmätt mängd gas.

Så här räknar vi om till antal kWh från kWh el eller Nm³

Vi räknar om till antal kWh som ingår i beräkningen för utbetalning på följande sätt:

 • 1 kWh el multipliceras med 2
 • 1 Nm³ rågas motsvarar 5,982 kWh
 • 1 Nm³ fordonsgas motsvarar 9,6709 kWh

Villkor för stödet

För att få gödselgasstödet måste du uppfylla flera villkor.

 • övergripande villkor
 • villkor för att ingå i projektet (inkludering)
 • villkor för utbetalning
 • mätning av rågas
 • rutin för att minska läckor och utsläpp

Övergripande villkor

Du måste spara handlingar som ligger till grund för stödet ett år efter att du inte längre ingår i projektet.

Villkor för att ingå i projektet

För att få stödet måste du först och främst ingå i projektet för gödselgas. För att kunna ingå i projektet finns det villkor som du måste uppfylla.

Om din anläggning producerar el eller annan energi, till exempel värme eller kyla, ska anläggningen ha en installerad kapacitet (effekt) på mindre än 500 kW. Om du har flera anläggningar som har en gemensam anslutningspunkt till elnätet, räknas det som en anläggning.

Om din anläggning producerar biodrivmedel (uppgraderad biogas för fordon) ska anläggningen ha en installerad kapacitet på mindre än 50 000 ton uppgraderad rågas per år.

Du får inte blanda avloppsslam med gödseln i den biogasanläggning som du söker stöd för.

Din anläggning måste vara godkänd hos Jordbruksverket för att hantera animaliska biprodukter (ABP).

Din anläggning måste ha en inkopplad utrustning för att fackla eller bränna gas vid överproduktion eller driftsstopp.

Du måste lämna in en komplett ansökan om inkludering till oss för varje anläggning.

Du måste lämna de underlag och uppgifter som vi behöver för att Sverige ska kunna följa de skyldigheter som står i EU:s gruppundantagsförordning. Vi behöver också uppgifterna för att kunna utvärdera stödet.

Ditt företag får inte vara föremål för återkrav på ett utbetalt stöd. Det gäller om återkravet är grundat på ett beslut från Europeiska kommissionen.

Villkor för utbetalning

När du väl ingår i projektet är nästa steg att uppfylla villkoren för utbetalning.

Din anläggning får inte vara fullständigt avskriven under stödperioden.

Ditt företag får inte vara i svårigheter, enligt kriterier som EU-kommissionen ställt upp. Svårigheter innebär i det här fallet att företaget nästan säkert kommer att lägga ner sin verksamhet om det inte får statlig hjälp.

Du får inte röta spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor om din anläggning producerar rågas som ska bli fordonsgas, och om anläggningen har inlett sin verksamhet efter den 30 december 2013. Men du får röta spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor om de har kasserats och betraktas som avfall, samt restprodukter som kommer från dessa grödor.

Det finns ett undantag om din anläggning producerar rågas som ska bli fordonsgas, och om anläggningen har inlett sin verksamhet före den 31 december 2013. Då får du röta spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor tillsammans med gödseln till och med 2019 och ändå få stöd.

Om du har fått investeringsstöd eller annat statligt stöd för din anläggning får det beloppet inte överstiga 15 miljoner euro. Med växelkursen 9,2 blir det 138 miljoner kronor.

Du måste kunna styrka din produktion av gas. Det kan du göra med hjälp av en rågasmätare, elmätare eller kvitton från såld gas.

Eftersom vi kommer att publicera uppgifter om deltagarna i projektet måste du acceptera att vi publicerar följande uppgifter i de fall stödet överstiger 500 000 euro:

 • företagsnamn
 • hur mycket pengar du har fått i stöd
 • företagets storlek

Mätning av rågas

I ansökan om utbetalning frågar vi efter mängden rågas i Nm³. Den uppgiften får du fram genom att ta mätarställningen den sista mätdagen minus mätarställningen den första mätdagen. För att få rätt siffror är det bra om du kan skriva upp, spara en datalogg eller ett foto på rågasmätaren första och sista mätdagen.

Om rågasmätaren inte fungerar kan du lämna in uppgifter från dokumenterad mängd levererad rågas (Nm³), uppmätt mängd el (kWh) eller fordonsgas (Nm³).

Rutin för att minska läckor och utsläpp

Du måste ha en rutin för att söka efter läckor för anläggningen. Du måste genomföra rutinen minst en gång per år.

När du söker efter läckor måste du använda ett instrument för läcksökning som anger metanhalten i siffror och har en detektionsgräns på högst 5 ppm (miljondelar). Detektionsgräns betyder att det är det lägsta värdet som går att urskilja. Du måste kalibrera instrumentet enligt tillverkarens instruktioner. Vid kontroll av gödselgasstödet måste du kunna visa dokumentation från den årliga läcksökningen.

Utöver kraven från gödselgasstödet är det lättare att upptäcka läckor om du ser till att:

 • instrumentet har en pump och mätsond.
 • du följer tillverkaren/leverantörens rekommenderade serviceintervall.

Förslag på rutin

Jordbruksverkets har tagit fram en enkel rutin för hur du söker efter läckor, och ett läcksökningsprotokoll. Du kan också göra din rutin själv eller använda andras rutiner, till exempel Avfall Sveriges system för frivilligt åtagande.

Andra utsläpp

Utöver läckor finns även andra utsläpp av gas. Dessa utsläpp ingår i nuläget inte i kraven för gödselgasstödet men kan ha stor ekonomisk och klimatmässig betydelse.

Så söker du stödet

Du söker stöd för gödselgas i två steg hos Jordbruksverket:

 1. Du skickar in en ansökan för att delta i projektet.
 2. När du fått beslut om att du kommit med i projektet kan du söka utbetalning.

Ansökan om att delta i projektet

För att få stöd måste du ingå i projektet för statligt stöd till produktion av biogas från gödsel.

Det finns tre stödperioder:

 • 2015–2017
 • 2018–2020
 • 2021–2023.

Du kan ansöka om att delta i projektet när som helst under en period, och du kan också gå ur projektet när som helst. Om du vill fortsätta vara med i projektet när en ny projektperiod startar måste du ansöka på nytt.

Du kan börja räkna din produktion från och med dagen efter det att din ansökan kommit till oss, dock tidigast den 1 oktober i varje ny projektperiod.

 • Du kan posta ansökan till Jordbruksverket, Lokalt Ledd Utveckling, 551 82 Jönköping.
 • Du kan skanna ansökan och mejla den till registrator@jordbruksverket.se.

Glöm inte att datera och underteckna ansökan!

Ansökan om utbetalning

När du har blivit godkänd för att ingå i projektet kan du ansöka om utbetalning efter varje stödperiod. Du ansöker om utbetalning i vår e-tjänst under perioden 1-31 oktober.

Vi betalar vanligtvis ut pengarna innan årsskiftet.

Om du har flera anläggningar som är med i projektet ska du lämna in en ansökan om utbetalning för varje anläggning.

Vid ansökan om utbetalning ska du lämna uppgifter om din produktion och svara på frågor för uppföljning och utvärdering. Du ska också skicka med utdrag ur din bokföring i ansökan om utbetalning. Tänk på att bokföringen ska vara särredovisad för anläggningen och styrka de uppgifterna du lämnar i ansökan.

Utvärdering och uppföljning

Vid ansökan om att delta i projektet och vid ansökan om utbetalning ska du lämna uppgifter om din produktion och svara på frågor för uppföljning och utvärdering. De flesta uppgifterna samlas in i samband med att du kommer med i projektet och vid ansökan om utbetalning. Projektet kommer att pågå till och med 2023 och utvärderas tre gånger under projektperioden. I samband med dessa utvärderingar kan du bli kontaktad för att lämna kompletterande uppgifter.

Om vi ser att projektet inte uppfyller det förväntade syftet kan vi komma att göra justeringar av villkoren under projektets gång. Du som är med i projektet kommer att få information via mejl, och vi uppdaterar också informationen på webbplatsen.

Utvärderingsperioderna för projektet är:

 • 1 januari 2015 – 31 december 2016
 • 1 januari 2017 – 31 december 2018
 • 1 januari 2019 – 31 december 2023.

Söker efter 2015:10

Senast granskad: 2022-04-06

Till toppen