Logotyp Jordbruksverket

Gårdsstöd 2024

Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som ska bidra till skäliga inkomster för lantbrukarna. Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark för att få gårdsstöd.

Mark du kan få stöd för

Du kan bara söka gårdsstöd för jordbruksmark som du brukar och sköter. Som jordbruksmark räknas åkermark, betesmark och slåtteräng.

Det här är åkermark

Åkermark är jordbruksmark som används för växtodling eller som hålls i sådant skick att den kan användas för växtodling. Du ska kunna använda marken utan någon annan förberedelse än vanliga jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner. Marken ska kunna användas för växtodling varje år med undantag för ett enskilt år om det finns särskilda omständigheter.

Åkermark delas in i följande ägoslag:

 • åkermark i växtföljd
 • åkermark med permanenta grödor
 • åkermark med permanent gräsmark.

Som åkermark med permanenta grödor räknas åkermark som är planterade med grödor som ger upprepade skördar och inte behöver planteras om under 5 års tid. Energiskog som är godkänd för gårdsstöd räknas också som permanent gröda.

Som åkermark med permanent gräsmark räknas åkermark som har varit sått med gräs eller annat örtartat foder i mer än 5 år.

Du kan se vilket ägoslag din åkermark är klassad som i SAM Internet.

Det här är betesmark

Betesmark är ett jordbruksskifte som inte är åkermark och sköts med bete, avslagning eller putsning. På marken ska det växa gräs och örter som kan användas som foder. Ljung som sköts genom slåtter eller bete kan också användas till foder.

Mark i renskötselområde som i huvudsak används till renbete är inte betesmark. Inte heller skog eller områden där insatser gjorts i syfte att gynna trätillväxten räknas som betesmark.

Det här är slåtteräng

Slåtteräng är ett jordbruksskifte som inte är åkermark och som används på eftersommaren till slåtter eller för slåtter kompletterat med efterbete eller lövtäkt. På slåtterängen ska det växa gräs eller örter som kan användas som foder. Ljung som sköts genom slåtter eller bete kan också användas till foder.

Mark i renskötselområde som i huvudsak kan användas till renbete är inte slåtteräng. Inte heller skog eller områden där insatser gjorts i syfte att gynna trätillväxten kan räknas som slåtteräng.

Myrmark som är bevuxen med gräs, halvgräs, fräken och örter och som används, eller kan användas till slåtter, räknas inte som slåtteräng om den ligger i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands eller Västernorrlands län.

Trädjordbruk

Du kan få gårdsstöd om du har planterat träd på din jordbruksmark i samodling med vanliga grödor. För att du ska kunna söka stöd på jordbruksmark med trädjordbruk ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Träden kan vara placerade i rader, grupper eller enskilt.
 • Träden ska vara planterade och producera livsmedel, foder eller andra ekosystemtjänster. Ytorna där träden står ska skötas så att de inte växer igen.
 • Ytorna som inte upptas av träd ska vara möjliga att jordbearbeta med gängse jordbruksmetoder och jordbruksmaskiner. Det ska vara möjligt att skörda den ett- eller fleråriga grödan mellan träden. Ytorna som ska gå att jordbearbeta ska täcka minst 50 procent av blocket.

Om du vill söka stöd för din jordbruksmark med trädjordbruk ska du föreslå en blockändring i SAM Internet där du skriver in att det finns trädjordbruk på blocket. Det är grödan som du odlar på marken mellan ytorna med träd som du ska ange för skiftet. Om marken uppfyller villkoren för trädjordbruk kan du få stöd för hela blocket.

Du kan få gårdsstöd för energiskog

Du kan få gårdsstöd om du planterat energiskog på din åkermark. Du måste skörda salix minst vart tionde år och poppel och hybridasp minst vart tjugonde år för att kunna få gårdsstöd för marken.

Energiskogen måste ha etablerat sig för att den ska vara godkänd för gårdsstödet. Det innebär att du kanske måste så om den eller återställa marken till åkermark om sådden misslyckas.

Du måste söka gårdsstöd om du ska odla hampa

Du som vill odla hampa måste söka gårdsstöd för din odling av hampa för att inte bryta mot narkotikalagstiftningen. All odling av hampa som du inte söker stöd för betraktas som narkotikaproduktion. Du behöver också odla en godkänd sort.

Mark som du inte kan få gårdsstöd för

Du kan inte få gårdsstöd för mark som du använder för annat än jordbruksverksamhet. Med jordbruksverksamhet menar vi uppfödning av djur, odling av jordbruksprodukter eller verksamhet för att behålla marken som jordbruksmark.

Du kan inte heller få gårdsstöd för vissa ägoslag som inte räknas som åkermark eller betesmark, till exempel skogsbete, alvarbete eller våtmarker.

Du kan inte få gårdsstöd för mark som du sedan lång tid tillbaka inte brukat och där marken nu har vuxit igen eller på annat sätt inte går att bruka. Igenväxt eller försumpad mark räknas inte som jordbruksmark när du söker gårdsstöd.

Solceller på jordbruksmark

Solceller räknas som en annan verksamhet än jordbruks­verksamhet och du kan därför inte söka gårdsstöd på jordbruksmark där det finns solceller i normal­fallet. Det finns ett undantag i regel­verket som gör att lantbrukare kan söka stöd på jordbruks­mark där det pågår annan verksamhet än jordbruks­verksamhet. I dessa fall får inte jordbruks­aktiviteten påverkas av den andra verksamheten så att det inte går att utföra på hela jordbruks­marken. Jordbruksverkets bedömning är att solceller gör att hela jordbruks­marken inte går att använda för jordbruks­verksamhet eftersom solcellerna står i vägen för arbets­redskapen som ska kunna användas på marken. Det gör att det inte går att få stöd för jordbruks­mark med solceller på.

I vissa fall får du använda marken till annat än jordbruksverksamhet

Det finns undantag då du får använda marken till annat än jordbruksverksamhet. Det handlar om verksamhet som är tillfällig eller som ligger utanför växtodlingssäsongen eller betessäsongen. Ett villkor är att verksamheten inte påverkar jordbruket väsentligt. Exempel på tillåten verksamhet är

 • konserter
 • sportevenemang
 • marknader
 • parkering
 • scoutläger
 • skidbackar
 • tillfälliga upplag och förvaring.

Så mycket pengar kan du få

Det exakta stödbeloppet fastställs på hösten varje år inför utbetalning och beror på hur många som söker stödet. Intervallet som stödbeloppet kan hamna inom är 134‑152 euro per hektar.

År 2023 var gårdsstödet 143,51 euro per hektar.

Gårdsstödet bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar var kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Omfördelning av stöd ger ett extra tillägg för de första 150 hektaren

Alla som får gårdsstöd får 14,5‑16,5 euro extra per hektar för upp till och med 150 hektar jordbruksmark som man får gårdsstöd för. Det här är en omfördelning av stöd som ska öka inkomsterna hos de företag som har störst behov av stöd för att uppnå en skälig inkomst. Därför är gränsen satt till 150 hektar. Du behöver alltså inte ansöka extra om detta tillägg utan det kommer automatisk i och med att du söker gårdsstöd.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för stödet

Den som kan söka gårdsstöd är den som har rätt att använda marken, som ansvarar för driften och förvaltningen av marken den 15 juni och som redovisar marken i sin SAM‑ansökan.

Om du använder och ansvarar för marken den 15 juni och redovisar den i SAM‑ansökan har du också ansvar för att alla villkor som gäller marken följs hela året och att marken är jordbruksmark hela året.

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark i din ansökan

Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark i din ansökan den 11 april för att få gårdsstöd. Om du har mindre än 4 hektar mark i din SAM‑ansökan den 11 april måste du öka din areal så att du når upp till 4 hektar senast den 6 maj. Stödet minskar med 1 procent per arbetsdag till och med den 6 maj som du inte når upp till minst 4 hektar mark. Om du inte når upp till 4 hektar mark senast den 6 maj får du inget gårdsstöd alls.

Om du har under 4 hektar jordbruksmark, så kan du ändå få gårdsstöd om du får nötkreatursstöd och det totala beloppet för gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för precisions­jordbruk – planering, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage samt ersättning för ekologisk produktion uppgår till minst 100 euro.

Varje skifte måste vara minst 0,1 hektar

Varje skifte som du vill ha gårdsstöd för måste vara minst 0,1 hektar. Du kan få gårdsstöd för ett mindre skifte om skiftet ligger i direkt anslutning till ett annat skifte på samma block och om hela blocket är minst 0,1 hektar. Det måste då vara grödor som ger rätt till gårdsstöd på båda skiftena.

Du ska sköta din jordbruksmark

Om du söker gårdsstöd ska det tydligt synas att du gjort något av det här på hela skiftet senast den 31 oktober:

 • odlat
 • låtit beta
 • putsat
 • slagit av
 • jordbearbetat.

Du måste också se till att åkermarken inte försumpas. Att du varje år måste sköta din jordbruksmark kallar vi ibland för aktivitetskrav.

Det finns några undantag från villkoren

 • På skyddszoner på åkermark, som ingår i miljöersättning för skyddszoner, ska det i huvudsak växa gräs. Växtligheten får inte hindras av buskar och annat högväxt. Du behöver inte skörda, putsa eller beta din skyddszon för att få gårdsstöd. Du måste däremot underhålla växtligheten på marken så att skyddszonens förmåga att begränsa läckage av bekämpnings- och växtnäringsmedel bevaras. Det finns fler villkor för skyddszoner som du måste följa om du använder vissa kemikalier.
 • Om du har permanenta grödor på åkermark, till exempel salix och fruktodling, ska du sköta om odlingen på vanligt sätt. Det betyder att du till exempel ska beskära träd och föryngra plantor vid behov.
 • Om det är första året som marken ligger i träda behöver du inte putsa eller slå av den.
 • Du som har träda med en blandning av grödor som är särskilt anpassad för att gynna insekter, fåglar och vilt, till exempel en viltåker eller en skalbaggsås, behöver inte putsa eller slå av trädan för att du ska kunna få gårdsstöd för den. Med anpassade grödor menar vi till exempel vallfröblandning med blommande örter som rödklöver, vitklöver, cikoria och honungsört. Du behöver fortfarande sköta trädan, vilket betyder att du till exempel kan behöva stödså eller ta bort buskar. Detta gäller även för bevuxna trädor och fältkanter, blommande trädor och fältkanter samt gröngödslingsgröda som du kan ha som miljöytor.

Tänk också på det här

 • Det finns inget krav på att du ska ta bort växtrester på träda.
 • Du får inte putsa träda under perioden 1 april–30 juni. Regeln finns för att skydda häckande fåglar.
 • Om du putsar en naturbetesmark ska den vara minst lika välputsad som om djur har betat där.
 • Det finns regler för träda som alla lantbrukare måste följa oavsett om de söker stöd eller inte.

Det här gäller vid översvämning

 • Mark som ofta översvämmas och som du därför inte kan bruka varje år räknas inte som jordbruksmark.
 • Mark som är översvämmad enstaka år kan räknas som jordbruksmark men du ska inte ta med arealen i din SAM‑ansökan det år då marken är översvämmad.
 • Betesmark som översvämmas varje år, till exempel på våren, men som du varje år kan bruka under de perioder då marken inte är översvämmad, räknas som jordbruksmark. När det till exempel gäller en översvämning som beror på vårflod, sjunker den i normalfallet undan så att du kan släppa på betesdjuren, även om det kan bli senare än normalt.
 • Områden inne i betesmarkerna där vattnet sjunker undan men lämnar efter sig en yta utan lämpligt foder ska du inte ta med i SAM‑ansökan om de är större än 0,01 hektar.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få det här stödet utbetalt måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.
 • Du kommer att få max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd innevarande år.

Du räknas automatiskt som aktiv jordbrukare om du uppfyller något av de fyra kraven, men du kan uppfylla kravet på att vara aktiv jordbrukare även om ingen av de fyra punkterna stämmer in på dig. Länsstyrelsen kommer då att begära att få en komplettering, och då kan du till exempel visa att du uppfyller kravet på att vara aktiv jordbrukare genom att visa kostnader eller intäkter från din verksamhet.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få fullt stöd måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Så söker du stödet och gör ändringar

Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du inget stöd alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du har möjlighet att i vissa fall ändra i din ansökan för att undvika avdrag på stöden. Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från det du uppgett i din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan lägga till mark i din ansökan fram till den 17 juni. Fram till den 31 augusti kan du ändra skiftes­gränser och grödor förutsatt att den sökta arealen inte ökar. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av stödet

Vi börjar betala ut stödet i december 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter du har uppgett i din SAM-ansökan får du ett brev om det. För att slippa avdrag på stöden har du möjlighet att ändra i din ansökan eller visa att du uppfyller villkoren för stödet genom att skicka in foton med appen Geofoto.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på stödet. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till stödet. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse

Ansökan om övertagande måste alltid skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.