Beräkningshjälp för att räkna ut djurenheter för kompensationsstödet

Du kan få hjälp med att räkna ut hur många djurenheter av nötkreatur du har genom att fylla i uppgifter i den så kallade beräkningshjälpen. Tillsammans med eventuellt antal tackor och getter som du ansökt om får du i beräkningshjälpen ditt sammanlagda antal djurenheter. Med hjälp av det sammanlagda antalet djurenheter och grovfoderarealen kan du i beräkningshjälpen räkna ut din djurtäthet som avgör vilken typ av jordbruk du har.

Det är frivilligt att använda beräkningshjälpen så därför är hjälpen från Jordbruksverket och länsstyrelsen begränsad. Jordbruksverket och länsstyrelsen tar inte något juridiskt ansvar för att beräkningshjälpen fungerar.

Det finns tre flikar i beräkningshjälpen:

 • Beräkning av typ av jordbruk
 • Beräkna nötkreatur från CDB-fil
 • Beräkna nötkreatur manuellt

Gör så här

Det finns alltså två olika sätt att räkna ut hur många djurenheter nötkreatur du har. Om du fyller i rätt uppgifter räknar mallen automatiskt ut hur många djurenheter du har i genomsnitt under hela räkningsperioden.

Du kan klicka på de grå flikarna under bladet som du är på för att byta blad. Du kan ändra storleken på bladet så att du ser fler kolumner genom att använda funktionen för zoomning i Excel.

När du använder beräkningshjälpen måste du spara den i din dator innan du börjar använda den. Annars försvinner all information du har fyllt i när du stänger den.

Du måste också känna till vad som gäller för sent rapporterade djur innan du gör din beräkning.

Så här vet du om du har sent rapporterade djur

I CDB Internet kan du se om du rapporterat ett djur för sent någon gång under den tid du haft djuret. Det ser du i rapporten "Djur med händelser", genom att det står ”Nej” i kolumnen "Rapp i tid". I kolumnen "Ankomstdatum" kan du se när du gjorde den sena rapporteringen.

I vissa fall räknas djur med även om de är för sent rapporterade. Det gäller

 • om den sena rapporteringen gjordes före 2023‑08‑01
 • djur som rapporteras som Tillfälligt ute eller Åter från tillfälligt ute
 • moderdjur som kalvat. De räknas med även om kalvningen är försent rapporterad.

Beräkningshjälpen bortser från händelserna ”Tillfälligt ute” och ”Åter från tillfälligt ute” eftersom djuren räknas till din anläggning även om de är tillfälligt ute.

Räkna med en viss marginal

Du behöver räkna med viss marginal när det gäller antal djurenheter och din djurtäthet eftersom

 • det finns risk för att du fyller i fel eller att beräkningshjälpen inte fungerar helt rätt
 • djur som inte är rapporterade i rätt tid inte räknas med
 • det kan vara svårt att säkert förutsäga kommande händelser
 • din grovfoderareal som djurtätheten baseras på kan ändras vid en kontroll.

Fliken beräkning av typ av jordbruk

På den första fliken ”Beräkning av typ av jordbruk” kan du räkna ut djurtätheten och därefter se vilken typ av jordbruk din verksamhet klassas som. För att göra det fyller du i uppgifterna på fliken

Hur mycket areal med grovfodergrödor du har redovisat i din ansökan kan du se i SAM Internet i rapporten Summering av areal. Du hittar rapporterna uppe till höger i SAM Internet.

Om du har nötkreatur behöver du räkna ut genomsnittligt antal djurenheter under perioden 1 augusti–31 juli. Hur många djurenheter ett djur motsvarar kan du se längre upp på sidan under rubriken De här djurarterna ingår i beräkningen av din djurtäthet. Om du har djur som förs ut och in under räkningsperioden eller djur som är över och under 24 månader kan det vara svårt att beräkna genomsnittet själv.

Fliken Beräkna nötkreatur från CDB-fil

På fliken Beräkna nötkreatur från CDB-fil ska du kopiera in uppgifter från rapporten "Djur med händelser" som finns i CDB Internet. Så här gör du:

 • Logga in i CDB Internet
 • Gå in under menyn ”Mina djur”
 • Välj fliken ”Djur med händelser”
 • Ange Från datum: ”2023‑08‑01”
 • Ange Till datum: ”dagens datum”
 • Klicka på knappen ”Sök”. Du får då fram uppgifterna för nötkreaturen som funnits registrerade på din anläggning under räkningsperioden.
 • Klicka på knappen ”Exportera till fil” till höger ovanför sökresultatet när sökresultatet visas på skärmen. Då skapas en CSV-fil av sökresultatet på skärmen.
 • I denna fil ska du markera och kopiera alla uppgifter i kolumnerna A-Q.
 • Gå in i beräkningshjälpen, och klicka på den grå fliken längst ned på sidan ” Beräkna nötkreatur från CDB-fil”, så att du kommer in på det bladet.
 • Ställ markören på rutan allra överst till vänster, A1 och klistra in kolumnerna A-Q på detta blad.
 • Om du har flera anläggningars registreringsnummer (kallades tidigare produktionsplatsnummer) i din SAM-ansökan kan du dra ut fler rapporter och kopiera in de uppgifterna. Markera alla rader med djurhändelser, kopiera, gå in i beräkningshjälpen, ställ markören på raden under uppgifterna som du tidigare klistrat in, i första kolumnen (A), och klistra in.
 • Fyll i kommande uthändelser för djur som du säljer eller skickar till slakt under resten av räkningsperioden det vill säga före 1 augusti 2024. Du fyller i datum för kommande uthändelser i den gula kolumnen (R). Du ska inte fylla i datum för ”Tillfälligt ute”.
 • Ta bort alla uppgifter för djur som har försenade rapporteringsdatum under räkningsperioden 2023‑08‑01–2024‑07‑31. Beräkningshjälpen kan inte utesluta dessa djur automatiskt.
 • Beräkningshjälpen räknar sedan automatiskt ut genomsnittligt antal djurenheter per djur och summerar antalet djurenheter för alla djur.

I dessa fall fungerar inte beräkningen från CDB-filen

Om du har mer än en inhändelse där djuret rapporterats in (utom Födelse eller Åter från tillfälligt ute) eller mer än en uthändelse där djuret rapporterats ut (utom Tillfälligt ute) under räkningsperioden 2023‑08‑01–2024‑07‑31. Radera i så fall alla rader för det djuret. Om du vill räkna med djuret fyll i stället i uppgifterna för djuret på bladet ”Beräkna nötkreatur manuellt”.

Om den första händelsen under räkningsperioden på ett djur är att den rapporterats ut och djuret senare under räkningsperioden dessutom rapporteras in fungerar inte ”Beräkna nötkreatur från CDB-fil”. Radera alla rader för det djuret. Om du vill räkna med djuret fyll i stället i uppgifterna för djuret på bladet ”Beräkna nötkreatur manuellt”.

Djur som du vet att du kommer att köpa in. Enklast är att fylla i uppgifter för djuret under ”Beräkna nötkreatur manuellt”.

Fliken Beräkna nötkreatur manuellt

Du kan också beräkna djurenheter för nötkreatur genom att själv fylla i djuren och datum för händelser. Tänk på att inte ange samma djur både på denna flik och på fliken "Beräkna nötkreatur från CDB-fil", då kommer samma djur med två gånger i beräkningarna på första fliken "Beräkning av typ av jordbruk".

Gör så här för att beräkna manuellt:

 • Fyll i uppgifter för alla djur som funnits på anläggningen (kallades tidigare produktionsplatsen) under räkningsperioden och som dessutom är 6 månader eller äldre under räkningsperioden. Du hittar födelsedatum och tidigare händelser i rapporten "Djurinnehav inklusive händelser" som du kan köra ut från CDB.
 • Fyll i alla uppgifter för ett djur på samma rad.
 • Ange födelsedatum i format ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Ange tidpunkt för eventuella inhändelser (till exempel inköp) och uthändelser (till exempel slakt, försäljning, avlivning) under räkningsperioden. Ange i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Använd alltid i första hand de första rutorna på raden för inhändelser och uthändelser. Endast om du har mer än en inhändelse och mer än en uthändelse under räkningsperioden så använd de andra rutorna, som är mörkgula.
 • Du ska inte fylla i datum för tillfälligt ute och åter från tillfälligt ute från din anläggning eller till din anläggning. Djuren räknas till din anläggning även under den tid de varit tillfälligt ute från din anläggning. Om de varit tillfälligt ute från en annan jordbrukares anläggning till din anläggning räknas de till den andra jordbrukarens anläggning.
 • Uppskatta tidpunkt för kommande in- och uthändelser och ange dem.
 • Fyll inte i uppgifter för djur som du har rapporterat för sent under räkningsperioden.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen