Grundvillkor – Spår­bar­het i växt­odling

Syftet med reglerna är att göra det möjligt att spåra de livs­medel och andra varor eller ämnen som du hanterar för att kunna säker­ställa att livs­medlen är säkra. Spår­barheten innebär att dessa ska gå att spåra genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributions­kedjan.

Spårbarhet i hela kedjan

Med spår­barhet menas att det ska gå att spåra och följa livs­medel, foder, livsmedels­producerande djur och andra ämnen du hanterar som är avsedda för eller kan ingå i ett livs­medel. Det ingår också att det ska gå att spåra dessa genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributions­kedjan. Spår­barheten gäller ett steg bakåt och ett steg framåt i hela livs­medels­kedjan från jord till bord.

Kraven på spår­barhet gäller för odling och skörd och inkluderar frilands- och växthus­grönsaker, hydroponisk odling, odling av frukt och bär och spann­mål, men även odling av exempel­vis små­plantor för livs­medels­produktion.

Kraven gäller även groddar och frön som är avsedda för produktion av groddar. När det gäller groddar och frön som är avsedda för produktion av groddar finns speciella lagar som styr kraven på spår­barhet. Tänk också på att frön för groddning räknas som livs­medel eftersom man äter själva fröet tillsammans med grodden.

Läs mer om odling av groddar och krav på prov­tagning och spår­barhet på Kontrollwiki – Livsmedels­verkets webb­plats för för­djupning.

Krav på dokumentation för livs­medels­företag

När du köper varor ska du kunna veta och kunna berätta vem du har köpt varorna av. När du säljer eller överlåter varor ska du kunna veta och kunna berätta vilket företag varor har levererats till och hur mycket. Kravet på spår­barhet gäller inte livs­medel du levererat direkt till slut­konsumenter.

Du måste dokumentera vissa uppgifter för att uppfylla kraven på spår­barhet. Denna dokumentation ska åtminstone innehålla uppgifter om:

För dig som säljer eller över­låter:

  • vem du har levererat produkter till
  • vad du levererat – typ av produkt och mängd, inklusive identifikations­märkning
  • vilket datum du levererat produkten.

För dig som köper eller övertar:

  • vem som har levererat produkter
  • vad som har levererats – typ av produkt och mängd, inklusive identifikations­märkning
  • vilket datum produkten levererats till dig.

Det kan räcka med leverantörs­sedlar som dokumentation, om all information finns på dem så att det enkelt går att spåra livs­medlet, informera kunder och konsumenter, och dra tillbaka produkter om en produkt är eller misstänks vara hälso­farlig, felaktigt märkt eller på annat sätt otjänlig. Du ska med kort varsel kunna visa dokumentationen för din kontroll­myndighet om den begär det.

Dokumentationen ska sparas under livs­medlets håll­barhets­tid. Fem år bedöms ofta vara lämpligt.

Märk produkterna på rätt sätt

De produkter som finns upp­räknade under rubriken Spår­barhet i hela kedjan ska vara märkta på ett lämpligt sätt för att under­lätta spår­barheten. Rutinerna ska omfatta samtliga produkter du levererar, och det ska finnas uppgifter om vem som är leverantör, kontakt­uppgifter till leverantören, vilken typ av produkt och vilken mängd som levererats, samt ursprungs­land när lag­stiftningen kräver det. Ditt företag ska ha rutiner som garanterar att alla produkter som företaget levererar är märkta och går att identifiera på ett sådant sätt så att det enkelt går att spåra produkterna om det behövs.

Dokumentationen ska vara lätt att hitta

Du ska se till att förvara den dokumentation som krävs för spår­barheten på ett sådant sätt att du enkelt kan ta fram dem om myndig­heten begär det, eller om dokumentationen behövs av något annat skäl.

Författningar

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen