Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014–2022

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Det här är lokalt ledd utveckling genom Leader

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Local Action Group). LAG leder föreningens arbete och de arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde.

Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

53 leaderområden arbetar med lokalt ledd utveckling

Just nu finns 53 leaderområden i Sverige där man jobbar med lokalt ledd utveckling. 48 av områdena är godkända av Jordbruksverket och i de områdena kan man också söka pengar till projekt.

I varje område finns ett leaderkontor

I de godkända leaderområdena finns ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd. Dit kan du vända dig för att få hjälp med din projektidé och du kan även få hjälp med att få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare.

En strategi ligger till grund för utvecklingen

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

De här stöden finns

För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklings­strategi som är godkänd för området. Kontakta därför ditt leaderkontor innan du söker stöd så hjälper de dig att se om din idé kan bidra till utveckling i ditt leaderområde enligt den strategi för utveckling som finns för området.

Projekt kan i vissa fall inkludera flera leaderområden, dessa kallas då för samarbetsprojekt.

Pengarna kommer från fyra EU-fonder

Det finns totalt cirka två miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrens­kraft genom lokalt ledd utveckling under perioden 2014–2020.

Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling kommer från fyra EU-fonder:

 • landsbygdsfonden
 • havs- och fiskerifonden
 • socialfonden
 • regionala utvecklingsfonden.

Möjligheten att ansöka om stöd är stängd inom havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Landsbygdsfonden är fortfarande öppen för ansökningar. För att veta om det finns pengar kvar och få mer information kan du kontakta ditt leaderområde.

Du kan söka stöd för många olika saker som till exempel det här:

 • skapa en attraktiv landsbygd för boende
 • utveckla bygdens föreningsliv
 • göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får tillgång till dem
 • arbete med både näringslivsutveckling och innovationer.

Frågor och svar

Hur går det till att söka ett stöd inom lokalt ledd utveckling?

I grova drag går det till så här när du söker stöd:

 1. Börja alltid med att kontakta ditt leaderområde om din projektidé.
 2. Du skickar in din ansökan i vår e-tjänst.
 3. När du har gjort det skickas din ansökan vidare till ditt leaderkontor. Leaderkontoret tar emot ansökan och du kan få åka till leaderkontoret för att berätta mer om idén.
 4. Projektidén tas upp på ett möte med föreningens styrelse och bedöms enligt urvalskriterierna. Om projektet blir godkänt prioriterar styrelsen ansökan.
 5. Leaderkontoret gör sin del av handläggningen innan ansökan skickas vidare för handläggning och beslut hos Jordbruksverket.
 6. Jordbruksverket fattar det slutliga beslutet. Ni kan nu starta projektet!
 7. När ni har genomfört aktiviteter och betalat utgifterna kan du skicka in ansökan om utbetalning.
 8. Jordbruksverket handlägger och betalar ut pengar.

Vad betyder Leader?

Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Alla områden som ansökte om att bilda leaderområden blev inte godkända. Varför?

48 grupper har fått möjlighet att bilda leaderområden. Fem grupper blev inte godkända eftersom pengarna inte räcker till alla områden som ansökte om att bilda leaderområde. Att områden inte prioriterats beror på en kombination av strategiernas kvalitet och att de inte når upp till minsta budget för att ha tillräcklig administrativ kapacitet.

Kan städer ingå i ett område?

I landsbygdsfonden prioriteras landsbygden framför städer. Det är bara organisationer och företag från tätorter med färre än 20 000 invånare som kan söka stöd inom landsbygdsfonden.

Kontakta Leaderkontoret om du har frågor

Vill du veta mer om Leader? Kontakta leaderkontoret i ditt leaderområde.

Senast granskad: 2022-12-08