Bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom en särskild satsning för ett klimateffektivt jordbruk

Jordbruksverket utlyste den 15 mars till och med den 15 april 2024 ut 5 miljoner kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt inom en särskild satsning för ett klimateffektivt jordbruk. Du kan inte längre ansöka. Vi planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljats stöd i slutet av april 2024.

Vem kan få bidrag?

Forskare, konsulter och rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag kan söka pengar till försöks- och utvecklingsprojekt som bidrar till ett klimateffektivt svenskt jordbruk.

Prioriteringar

Projekten ska bidra till ett klimateffektivt svenskt jordbruk genom att utveckla, testa och mäta åtgärder med potential att minska jordbrukets klimatpåverkan samt att ta fram metoder för att beräkna klimatnyttan. Projekten kan bidra till metodutveckling både på en nationell nivå, genom att bidra till förbättringar kopplat till den nationella växthusgasinventeringen, och på gårdsnivå genom förbättrade klimatberäkningsverktyg.

Projekt som kan bidra med kunskap som leder till en klimateffektivare produktion genom åtgärder kopplade till skörderester och växtnäring samt utfodring och foder, prioriteras särskilt men även andra områden kan beviljas medel.

Bidrag ges till projekt inom dessa områden:

 • Försök, mätningar och modellutveckling för att kvantifiera växthusgasutsläpp från växtodling samt åtgärder för att minska dessa utsläpp, eller öka upptaget av växthusgaser. Projekten kan exempelvis handla om:
  • lustgasemissioner från mark,
  • ammoniakförluster vid gödselspridning inklusive effekter på lustgasemissioner från mark,
  • kolinlagring i mark och
  • nettoeffekten av specifika åtgärder där det kan finnas olika typer av växthusgasutsläpp eller både upptag och utsläpp av växthusgaser.
 • Försök, mätningar och modellutveckling för att kvantifiera växthusgasutsläpp från djurhållning samt åtgärder för att minska dessa utsläpp. Projekten kan exempelvis handla om:
  • metanemissioner från fodersmältning,
  • växthusgasutsläpp från olika foderstater från produktion till gödsel,
  • foderhantering och fodersvinn och
  • växthusgasutsläpp från gödsel i stall och lager.
 • Andra försök, mätningar och modellutveckling som bidrar till större precision i beräkningar av växthusgasutsläpp eller testar åtgärder för att minska utsläppen.

Även utsläpp av ammoniak kan beaktas i projekten.

Villkor

 • Du söker i vår e-tjänst senast den 15 april 2024.
 • Din ansökan ska ligga inom de prioriteringar vi anger. Vi beviljar inte bidrag till informationskampanjer eller till alltför lokala projekt.
 • Din ansökan kan gälla ett projekt som är 1 till 3 år långt, det vill säga genomförs under 2024 eller 2024–2025 eller 2024–2026. Vi kan endast bevilja bidrag 1 år i taget men du måste ange en budget för de kommande åren också i ansökan om ditt projekt är flerårigt.
 • Du ska ange en detaljerad budget för de beräknade kostnaderna för 2024 i e-tjänsten. Du ska bifoga filer. Vi kräver inte medfinansiering men du ska ange i ansökan om du har andra finansiärer till ditt projekt.
 • Du får skriva ansökan på engelska men projektets titel måste alltid vara på svenska.
 • Vid bedömningen tas hänsyn till projektets genomförbarhet och det är viktigt att ansökan innehåller en tydligt beskriven metod.
 • Det är viktigt att projekten och resultaten redovisas och synliggörs så att de kan bli till nytta för rådgivare och lantbrukare. Det ska därför ingå en plan i ansökan för hur resultaten ska spridas.
 • När du söker måste du samtycka till att resultatet av projektet blir offentligt och får användas fritt. När projektresultatet eller delar av det publiceras ska det framgå att projektet genomförts med hjälp av bidrag från Jordbruksverket. Det ska inte vara någon logotyp.
 • När du söker måste du intyga att företaget inte har ekonomiska svårigheter.
 • Du måste se till att resultatet går att använda inom en snar framtid dock senast 5 år efter att du har startat projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du får ersättning upp till 100 procent av dina kostnader. Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Observera att för projekt som finansieras via flera källor ska du i ansökan ange den totala kostnaden för projektet, det belopp som söks från Jordbruksverket, hur mycket som kommer från någon annan finansiär samt eventuell egen finansiering.

I den detaljerade budgeten ska du endast beskriva den del som du söker stöd för i samband med denna utlysning.

Det är viktigt att du anger vilka andra bidrag du har sökt för ditt projekt.

Tidsperiod för projektet och kostnader

Besluten gäller för kalenderåret 2024. Kostnaderna för projektet ska uppstå under 2024. Om du söker för ett flerårigt projekt ska det framgå, projektet kan längst pågå till och med 2026. Fleråriga projekt måste slutredovisas senast den 31 januari 2027.

Kostnaderna ersätts normalt i efterhand för perioden januari–september/oktober 2024 och i förskott för oktober/november–december 2024.

Projekten ska redovisas senast den 1 mars 2025, vilket gör att du kan disponera pengarna fram till dess.

Om du får avslag på din ansökan ersätter vi inga kostnader.

Så här söker du

Du ska göra ansökan i vår e-tjänst för FOU-ansökningar. Du ska enbart ange Begränsad klimatpåverkan som inriktning.

Du ska bara använda e-tjänsten, och inte skicka in något med vanlig post eller mejl till oss. Du ska bifoga filer till ansökan i e-tjänsten. Vi diarieför din ansökan via e‑tjänsten.

Sista dag för ansökan

Utlysningen går inte längre att söka.

Du får ett beslut

Vi planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd i slutet av april 2024. Besluten kan inte överklagas.

Kontakta oss

Om du har frågor om ansökan, handläggning och teknisk support kan du kontakta Eva Dahlberg.

Om du har frågor om projektidéer inom utlysningen kontakta Per Bodin eller Tobias Markensten.

Per Bodin

Tobias Markensten

Senast granskad: 2024-03-15

Till toppen