Det här är biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur, svampar och mikroorganismer och deras livsmiljöer, men också om odlade växter och jordbrukets husdjur.

Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden

Det finns flera argument för att bevara den biologiska mångfalden:

  • Alla arter har ett egenvärde och därför en rätt att finnas till.
  • Många arter har stor betydelse för människan, till exempel genom nyttor som pollinering av grödor och att de håller efter skadeinsekter. Dessa nyttor kallas ekosystemtjänster och är en förutsättning för att vi ska kunna producera mat.
  • Människor uppskattar och mår bra i ett artrikt och varierat landskap.
  • Biologisk mångfald, inklusive arter som har stor genetisk variation, är en försäkring inför framtida behov. Det är fortfarande mycket vi inte vet om vilken roll olika arter spelar i ekosystemen. Torråret 2018 visade till exempel att äldre växtsorter klarade torkan mycket bättre än moderna sorter.

Jordbruket behövs för att vi ska kunna bevara odlingslandskapets biologiska mångfald

Det viktigaste för att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet är att vi har kvar ett jordbruk i hela Sverige. Många av de vilda växt- och djurarter som lever här hotas av att det tidigare öppna landskapet växer igen när jordbruket upphör. Jordbruksverket arbetar därför för att bevara ett livskraftigt jordbruk i hela landet.

Vi ska bedriva jordbruk på ett sådant sätt att arterna som finns i odlingslandskapet kan bevaras. Det gäller inte bara växter och djur ovan jord utan även bakterier, svampar och ryggradslösa djur som till exempel maskar som sköter nedbrytningen i jorden. Arterna ska kunna hitta lämpliga livsmiljöer och kunna sprida sig mellan områden. I det storskaliga jordbruket är det särskilt viktigt med insatser för att gynna mångfalden.

Tillsammans med andra myndigheter och organisationer har vi tagit fram en plan med konkreta åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

Bevara och öka mångfalden genom att odla

För hundra år sedan var mångfalden av växtsorter och den genetiska variationen inom svenskt jordbruk och trädgårdsbruk mycket större än idag. För att bevara och öka förekomsten av dem behöver vi odla fler växtsorter.

Att bevara äldre sorter och sorter som är anpassade till lokala förhållanden och har unika egenskaper är viktigt eftersom deras egenskaper kan vara till nytta i framtiden om klimat och miljöer ändras. De är också ett levande kulturarv som är en del av vår historia. De odlade växternas vilda släktingar i naturen har också egenskaper som vi kan komma att behöva i framtiden.

Sveriges jordbruk och svensk växtförädling är beroende av olika slags växter från hela världen eftersom många av de grödor vi odlar har sitt ursprung i andra delar av världen. Det gäller till exempel vete, korn och majs. Därför samarbetar vi med andra länder i europeiska nätverk och inom FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO.

Generna från olika slags växter sparas i genbanker

För att säkra att växternas gener är säkert bevarade för framtiden finns de bevarade som frön och plantor i flera genbanker.

Frågor och svar

Hur får jag tag på äldre växtsorter?

Om du vill få tag på äldre växtsorter kan du kontakta NordGen eller Nationella genbanken. Många äldre sorter går att hitta hos fröfirmor och plantskolor. Leta efter märkningen Grönt kulturarv®.

Hur tar jag reda på sorten på min gamla växt?

Nationella genbanken kan hjälpa dig att ta reda på vilken sort det är.

Finns det pengar för att börja odla kulturarvsväxter?

Ibland kan det finnas utlysningar av pengar att söka.

Senast granskad: 2024-01-22

Till toppen