Studiecirklar om diken

För att öka dina kunskaper om vattenanläggningar och avvattning, och därmed förbättra förutsätt­ning­ar­na för odling på din åkermark, kan du delta i en studiecirkel om diken. Studiecirklarna finns på flera platser i landet och är gratis för deltagarna.

Innehållet i studiecirkeln

I studiecirkeln tar man upp både aktiv förvaltning och underhåll av diken, vilket berör såväl enskilda som samfällda diken samt öppna och rörlagda diken. Jordbruksverket har tagit fram ett utbildningskoncept för studiecirklarna som ger ramarna, men som deltagare har du stor möjlighet att påverka innehållet. Deltagarna kan vara med i samma markavvattningsföretag, flera olika företag eller ha enskilda diken.

Studiecirklarna riktar sig till

  • lantbruks- eller hästföretagare
  • maskinförare på ett jordbruksföretag eller en maskinstation
  • entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken
  • markägare med jordbruksmark
  • andra aktiva inom de gröna näringarna.

Studiecirklarna är gratis för deltagarna eftersom de finansieras av EU:s landsbygdsprogram.

Här finns studiecirklarna

Studiecirklarna genomförs tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. Du be­höver inte vara medlem i LRF för att delta.

Hos Studieförbundet Vuxenskolan kan du även få information om det till exempel finns en utbildad cirkelledare i din närhet eller om det snart ska starta en ny studiecirkel. Du kan även kontakta LRF regionalt.

Om du vill vara cirkelledare

Om du vill starta en studiecirkel och vill vara cirkelledare kan du kontakta Studieförbundet Vuxenskolan. För att bli cirkelledare ska du gå en utbildning. Du får även stöttning av en projektledare.

Studievägledning och kursmaterial

Det finns en studievägledning och kursmaterial till stöd för er, som cirkelledare och deltagare, att genomföra studiecirkeln.

Kursmaterial

Del 2: Styrelse och kostnadsfördelning

Del 3: Hur du underhåller ett dike

Senast granskad: 2024-01-19

Till toppen