Beräkna spridnings­areal och lagrings­behov

Om du vill beräkna hur mycket lagrings­utrymme du behöver för den stallgödsel som dina djur producerar, eller hur mycket spridnings­areal du behöver för att inte sprida mer än 22 kilo fosfor per hektar, eller 170 kilo totalkväve per hektar, så kan du använda detta beräkningsverktyg.

Beräknings­­verktyget utgår från de schablon­värden för producerad gödselmängd, fosformängd och kvävemängd som finns i bilagorna 7, 8 och 9 till föreskriften om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62). Med detta verktyg kan du få en dokumenterad beräkning som du kan skriva ut och spara för att visa hur du uppfyller vissa krav i föreskriften.

I schablon­värdena görs det vissa antaganden som kan vara bra för dig att veta:

  • Vid gödsel­hantering med fastgödsel och separat urinbrunn så antas all fosfor hamna i fastgödseln.
  • Inget disk- eller tvättvatten är medräknat, utan du får själv göra antaganden om hur mycket extravatten som hamnar i gödselbrunn eller urinbrunn, under rubriken ”Extra vatten”.
  • Regnvatten vid en årsmedel­nederbörd på 600 millimeter är medräknat. Det är endast nederbörden under vinter­halvåret som bedöms påverka lagrings­behovet och den antas vara hälften av årsmedel­nederbörden.

Verktyget fungerar bäst på dator. I mobil och surfplatta syns inte tabellerna på ett bra sätt.

Djur 1

Djur 2

Djur 3

Djur 4

Djur 5

Djur 6

Djur 7

Djur 8

Djur 9

Djur 10

Summering

Extra vatten

Resultat

Observera

Djupströgödsel nöt/häst/gris/get/får/struts: Schablonvärdet för fosforinnehåll i djupströgödsel räknar inte med fosforn i strömedlet.

Kviga/stut under 1 år: Schablonvärde för kvävemängden från fastgödsel, urin/gödselvatten och djupströ saknas.

Kviga/stut över 1 år: Schablonvärde för kvävemängden från fastgödsel, urin/gödselvatten och djupströ är uppskattade värden.

Senast granskad: 2023-11-17

Till toppen