Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Hitta på sidan

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2020.

Godkända växtskyddsmedel 2020

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel

Här listar vi nya växtskyddsmedel som har godkänts och preparat som har fått beviljade dispenser eller utvidgat produktgodkännande (UPMA) under året.

Kudos reg nr 5659 – mot tillväxt av skott – äpple

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande av Kudos mot tillväxt av skott på äppleträd. Godkännandet gället från från och med 2020-11-24.

Gröda: Äpple

 • Användningsområde: mot tillväxt av skott på äppelträd
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 60–75
 • Max antal behandlingar per år: 2 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 55
 • Max dos per behandling (produkt): 1,25 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 125 g prohexadionkalcium/ha

Ytterligare villkor

Anpassade skyddsavstånd vid spridning fläktspruta:

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".
 • Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Pomax reg nr 5640 mot svampangrepp hos äpplen och päron

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden POMAX mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron. Godkännandet gäller från 2020-10-27 till och med 2022-04-30.

Gröda: Äpple, päron

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): från 6 veckor före skörd till och med 3 dagar innan skörd
 • Max antal behandlingar per år: 2 per år
 • Minsta behandlingsintervall: 7 dygn
 • Karenstid: 3 dygn
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 538 g pyrimetanil/ha, 213 g fludioxonil/ha

Ytterligare villkor

 • Tillredning av sprutvätska: Produkten ska skakas före användning.
 • Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarade skydd.
 • Vid arbete med behandlade växtdelar: Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 5 dygnen efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 4 dygn. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassade skyddsavstånd vid spridning: Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling.

Corum reg nr 5631

Kemikalieinspektionen godkänner ansökan om produktgodkännande för Corum med reg nr. 5631 mot ogräs i odlingar av ärter och bönor. Godkännandet gäller från och med 2020-09-18 och fram till 2025-10-31.

Gröda: Ärter

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-39
 • Max antal behandlingar per år: 2 gånger vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn):
 • Max dos per behandling (produkt): 1,25 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 28 g imazamox/ha, 600 g bentazon/ha
Övriga villkor
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 1,25 l produkt per hektar och odlingssäsong.
 • Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom imazamox och bentazon riskerar att läcka till grundvattnet.

Gröda: Bönor (gäller ej Sojabönor)

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-25
 • Max antal behandlingar per år: 2 gånger vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn):
 • Max dos per behandling (produkt): 1,25 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 28 g imazamox/ha, 600 g bentazon/ha
Övriga villkor
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 1,25 l produkt per hektar och odlingssäsong.
 • Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom imazamox och bentazon riskerar att läcka till grundvattnet.

Ytterligare villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Credit Xtreme

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för Credit Xtreme.

Godkännandet gäller från och med den 18 mars 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: efter skörd och före uppkomst av grödor
 • Syfte: mot ogräs och annan vegetation
 • Behandlingsmetod: momspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 2 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Ärter

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: traktorburen avstrykare
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 85-87
 • Max dos per behandling: 2,66 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7 dygn

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Fruktodlingar

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 4 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Barrträd och vedartade växter i plantskolor

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 5 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Andra användningsområden än övriga godkända där vegetation är oönskad

 • Syfte: mot ogräs och annan vegetation
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 4 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor:

Håll minst följande skyddsavstånd vid punktbehandling på hårdgjorda ytor:

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta:

Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Dutch Trig reg nr 4896

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om produktgodkännande som lågriskprodukt för produkten Dutch Trig. Godkännandet gäller från och med 2020-11-01 och fram till 2035-10-31.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda: Alm
 • Användningsområde: Mot almsjuka (Ophiostoma novo-ulmi, Ophiostoma uli)
 • Behandlingsmetod: Injektion i trädstam
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,1 mL/10 cm stamomkrets
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1x10 (upphöjt till 6) cfu/10 cm stamomkrets
 • Övriga villkor: -

Fazor reg nr 4683

Kemikalieinspektionen godkänner ansökan om produktgodkännande och ansökan om ändrat produktgodkännande för Fazor som tillväxtreglerare i odlingar av kepalök. Godkännandet gäller från och med 2021-03-01 och fram till 2033-10-31.

Gröda: Kepalök

 • Område: Friland
 • Användningsområde: For groningshämning
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 47-48
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 4,0 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg maleinhydrazid/ha

Goltix Gold reg nr 5625

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om produktgodkännande för Goltix Gold med reg nr. 5625 mot örtogräs i odlingar av rödbetor. Godkännandet gäller från och med 2020-09-07 och fram till 2023-08-31.

Användningsvillkor

Gröda: Rödbetor
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 10–18
 • Max antal behandlingar per år: 4 gånger vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1050 g metamitron/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 3 liter produkt per hektar och odlingssäsong. Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metamitron och dess metabolit riskerar att läcka till grundvattnet.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Isomate CLS plus (4739) 

Kemikalieinspektionen har bifallit CBC:s ansökan om produktgodkännande för Isomate CLS plus med reg. nr. 4739. Godkännandet gäller från 2020‑07‑03 till och med 2021‑08‑31.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: äpple, päron, körsbär och surkörsbär
 • Syfte: mot vecklare (Cydia pomonella, Archips rosana, Adoxophyes orana, Archips podana, Pandemis heparana, Spilonota ocellana, Argyroploce spp och Notocelia ssp)
 • Behandlingsmetod: dispenser
 • Max dos per behandling: 800 dispenser per ha
 • Max antal behandlingar: 1 per odlingssäsong

Ytterligare villkor:

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Leopard reg nr 5621

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande för herbiciden Leopard med reg. nr. 5621 mot gräsogräs i rödbetor, ärter och bönor.

Gröda/område: Rödbetor

 • Användningsområde: mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 12-39
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 100
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 L/Ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 125 g kizalofop-P-etyl/Ha

Gröda/område: Ärter och bönor

 • Användningsområde: mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 12-39
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 30
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 L/Ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 125 g kizalofop-P-etyl/Ha

Ytterligare villkor

 • Anpassa skyddsavstånd enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.
 • Använd skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av produkten.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem istället.

Madex TOP mot larver av äppelvecklare (Cydia pomonella)

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om produktgodkännande för Madex TOP med reg. nr. 5598. Godkännandet gäller från och med 12 februari 2020 och så länge som produktgodkännandet för Madex TOP (5598) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: äpple och päron
 • Syfte: mot larver av äppelvecklare (Cydia pomonella)
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Max dos per behandling: 100 mL/ha
 • Max antal behandlingar: 10 per säsong

Ytterligare villkor:

 • Använd skyddshandskar och andningsskydd vid hantering av produkten.
 • Använd skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem i stället.

Orocide Plus mot spinnkvalster och mjöllus/vita flygare

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för Orocide Plus.

Godkännandet gäller från och med den 27 mars 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: Växthusodling av tomat, paprika och chili.
 • Syfte: Mot spinnkvalster (Tetranychidae) och mjöllus/vita flygare (Trialeurodes vaporariorum)
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Max dos per behandling: 0,8 ml/m²
 • Max antal behandlingar: 6 stycken per år

Teppeki reg nr 4966

Kemikalieinspektionen har delvis godkänt ansökan om ändrat produktgodkännande för Teppeki med reg. Nr. 4966. Beslutet innebär tillägg av användning i sockerbetor, foderbetor samt färska ärter och bönor med balja. Enligt beslutet godkänns inte användning i torkade ärter och bönor samt linser. Ändringen av godkännandet gäller från och med 2020-10-22.

Användningsvillkor

Gröda: Färska ärter och bönor med balja
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ärtbladlus och bönbladlus
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 11–71
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): –
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 70 g flonikamid/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: –

Ytterligare villkor

 • Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • Skyddshandskar, ögonskydd och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Växtskyddsmedel som har fått dispens och utvidgat produktgodkännande (UPMA)

Amistar

Kemikalieinspektion har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Amistar med registreringsnummer 5465. Godkännandet gäller från och med den 8 juni 2020 och så länge Amistar med registreringsnummer 5465 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Frilandsodling av rotselleri

 • Användningsområde: Mot selleriblad-fläcksjuka
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 16–49
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 200–800 liter vatten per hektar användas.

Gröda/område: Frilandsodling av bladpersilja

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 14–39
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 200–800 liter vatten per hektar användas.

Gröda/område: Frilandsodling av gurka

 • Användningsområde: mot mjöldagg och gurkbladmögel
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 11–89
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 200–800 liter vatten per hektar användas.

Gröda/område: Frilandsodling av hallon

 • Användningsområde: mot gråmögel och hallonskottsjuka
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • När produkten används i tunnel-och frilandsodlingar av hallon, närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken får användningen endast ske med särskilt driftsreducerande utrustning.
 • Vid användning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Vid användning över 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 procent användas.
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): På uppväxande nya årsskott eller under blomning, BBCH 31–39 respektive 60–69
 • Max antal behandlingar: 1 gång vart tredje år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 10
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 600 liter vatten per hektar användas.
 • När produkten använts för behandling av hallon får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält de två följande åren.

Gröda/område: Växthusodling av tomat och gurka

 • Användningsområde: mot mjöldagg och gurkbladmögel
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 14–89
 • Max antal behandlingar: 3 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 0,096 mL/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 24 mg azoxistrobinim2

Övriga villkor:

 • 80 ml produkt löses i 100 liter vatten (0,08% lösning).
 • Vid spridning av produkten ska 40–120 milliliter vatten per kvadratmeter användas.
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Gröda/område: Frilandsodling- och tunnelodling av prydnads- och plantskoleväxter

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • När produkten används i tunnel-och frilandsodlingar av prydnads- och plantskoleväxter närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken får användningen endast ske med särskilt driftsreducerande utrustning.
 • Vid användning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Vid användning över 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 procent användas.
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Sommar till tidig höst
 • Max antal behandlingar: 1 gång vart tredje år
 • När produkten använts för behandling av prydnadsväxter och plantskoleväxter i tunnel eller på friland får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält de två följande åren.
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 600 liter vatten per hektar användas.
 • Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Gröda/område: Växthusodling av prydnads- och plantskoleväxter

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar: 3 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,1 mL/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 25 mg azoxistrobin/m2

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 40–60 milliliter vatten per kvadratmeter användas.
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Gröda/område: Lin

 • Användningsområde: Mot Alternaria spp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Från full blomning till sen blomning, stadium 8–9 enligt Turner (1987)
 • Max antal behandlingar: 1 gång vartannat år
 • När produkten använts för behandling av lin får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält det efterföljande året.
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 800 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 200 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 150–260 liter vatten per hektar användas.

Basagran SG reg nr 4115

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för Basagran SG mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller från 11 juni 2020 till och med 10 juli 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Kepalök

 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 13–15
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos per behandling (produkt): 200 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 170 g Bentazon/ha

Övriga villkor

 • Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

BotaniGard WP reg nr. 5406

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för BotaniGard WP med registreringsnummer 5405. Beslutet är taget den 16 oktober 2020 och gäller med följande villkor:

Gröda: Jordgubbar

 • Område: friland och tunnel
 • Användningsområde: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före och efter blomning
 • Max antal behandlingar per år: 12
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 750 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,3x10 (upphöjt till 13) CFU/ ha

Övriga villkor

 • Skyddshandskar, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Tillredning av sprutvätska ska ske under omrörning.
 • Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.
 • Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Boxer reg nr 5565

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för användningsområde (UPMA) för Boxer med reg nr 5565. Godkännandet gäller från och med den 16 april 2020 och så länge Boxer med reg nr 5565 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Frilandsodling av jordgubbar

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,0 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda/område: Planteringsåret för frilandsodlade jordgubbar

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,0 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.
 • Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda/område: Frilandsodling av sparris

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av bruna bönor

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av kepalök och knipplök (av kepalök och salladslök)

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 60
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av vitlök

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 70
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av purjolök

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av morot, palsternacka och rotpersilja

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 11‑14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av rotselleri

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 11‑14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Comet Pro

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Comet Pro med reg nr 5163 mot svampangrepp i frilandsodling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Godkännandet gäller från och med den 28 april 2020 och så länge Comet Pro med reg nr 5163 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda: Gräslök och Salladslök

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 12‑47, fram till mitten av augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l vatten/ha

Gröda: Rotselleri, Kålrot, Pepparrot och Rova

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 41‑49, dock senast till och med 31 augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos per behandling (produkt): 0,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l/ha

Gröda: Rödbetor

 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 39‑49, dock senast till och med 31 augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos per behandling (produkt): 0,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l vatten/ha

Övriga villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Dithane NT mot skorv i äpple och mot lökbladmögel i odlingar av kepalök (dispens)

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om nöddispens för växtskyddsmedlet Dithane NT mot skorv (Venturia inaequalis) i odlingar av äpple och mot lökbladmögel (Peronospora destructor) i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller under perioden 11 juni 2020 till och med 10 september 2020 med följande villkor:

Kunskapskrav

Användaren ska uppfylla de kunskapskrav som gäller för användning av växtskyddsmedel i behörighetsklass 1. Alternativt ska användaren vara behörig att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 2 och handledas av en person som har behörighet att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 1.

Gröda: äpple

 • Dos: 2,0 kg/ha
 • Behandlingsutrustning/metod: fläktspruta
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Utvecklingsstadium: BBCH 50–85
 • Max antal behandlingar: 3
 • Behandlingsintervall: min 10 dagar
 • Karenstid: 28 dagar

Gröda: kepalök

 • Dos: 2,5 kg/ha
 • Behandlingsutrustning/metod: bomspruta
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Utvecklingsstadium: BBCH 12–50
 • Max antal behandlingar: 4
 • Behandlingsintervall: min 7 dagar
 • Karenstid: 28 dagar

Infinito reg nr 5072

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Infinito med reg. nr. 5072 mot svampangrepp i odlingar v frilandsgurka, purjolök, salladslök, schalottenlök, vitlök, kryddväxter och baby-leaf på friland samt frilandsodlingar av spenat i BBCH-stadierna 19-29. Godkännandet gäller från och med 2020-09-24 och så länge Infinito med reg. nr. 5072 är godkänt.

Gröda: Gurka

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 21-85
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Purjolök och salladslök

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-49
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Schalottenlök och vitlök

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-18
 • Max antal behandlingar per år: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Baby-leaf

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-49
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Spenat

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 19-29
 • Max antal behandlingar per år: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

OBS! Det finns redan en UPMA i spenat. Den UPMA som redan finns gäller BBCH 30-49 och den nya UPMAn gäller BBCH 19-29, det vill säga att en tidigare användning i spenat nu är godkänd.

Gröda: Kryddväxter, till exempel gräslök, dill och persilja

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-49
 • Max antal behandlingar per år: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Övriga villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Matrigon 72 SG reg nr 5013

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Matrigon 72 SG med reg nr. 5013 mot örtogräs i odlingar av kålrot på friland. Godkännandet gäller från och med 2020-11-18 och så länge Matrigon 72 SG med reg nr. 5013 är godkänt.

Användningsvillkor

Gröda: Kålrot
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 12-15
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): –
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 165 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g klopyralid/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten 100-300 l/ha.

Övriga villkor

 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"

Movento SC 100 reg nr 5246

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Movento SC 100 med reg nr 5246 mot angrepp av insekter och kvalster i frilandsodling av Pak-choi, fänkål och sockermajs. Godkännandet gäller från och med 2020-07-24 och så länge Movento SC 100 med reg nr 5246 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Gröda: Frilandsodling av Vinbär, krusbär, tranbär, blåbär, nypon och havtorn

Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
Behandlingsmetod: Sprutning
Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Behandling kan ske före och efter blomning när grödan är i intensiv tillväxt.
Max antal behandlingar per år: 2
Behandlingsintervall (dygn): 14
Karenstid (dygn): 14
Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 g spirotetramat/ha
Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–1000 l vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av Hallon, blåhallon, björnbär och allåkerbär

Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
Behandlingsmetod: Sprutning
Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): Efter skörd
Max antal behandlingar per år: 2
Behandlingsintervall (dygn): 14
Karenstid (dygn): -
Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 g spirotetramat/ha
Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–1000 l vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av Vindruvor

Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
Behandlingsmetod: Sprutning
Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): Behandling kan ske före och efter blomning när grödan är i intensiv tillväxt.
Max antal behandlingar per år: 2
Behandlingsintervall (dygn): 14
Karenstid (dygn): 14
Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 g spirotetramat/ha
Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–1000 l vatten/ha

Gröda: Pak-choi

 • Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 0,75 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 400–500 l vatten/ha

Gröda: Fänkål

 • Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 0,75 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 400–500 l/ha

Gröda: Sockermajs

 • Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51–69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 0,75 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–800 l vatten/ha

Övriga villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av behandlade växtdelar.
 • Skyddshandskar och skyddskläder vid hantering av produktens samt användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Pictor Active reg nr 5405

Kemikalieinspektionen har godkänt BASF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Pictor Active med reg nr 5405 mot svampangrepp i odlingar av senap, vallmo, lin, oljerättika och safflor/färgtistel. Godkännandet gäller från och med 2020-11-18 och så länge Pictor Active med reg nr 5405 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Gröda: Senap
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Lin
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): Turner (1987) 6-9
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Vallmo
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Oljerättika
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Safflor/Färgtistel
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 24 timmarna efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Proman reg nr 5348

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Proman med reg nr 5348 mot ogräs i utsädesodling av spenat och ärter samt mot ogräs i frilandsodling av jordgubbar under planteringsåret. Godkännandet gäller från och med den 5 maj 2020 och så länge som produktgodkännandet för Proman 5348 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda: Frilandsodling av spenat och ärter för utsädesproduktion

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före uppkomst (BBCH 00-09)
 • Max dos per behandling: 1,0 l/ha (200–600 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar per år: 1

Övriga villkor:

 • Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Gröda: Frilandsodling av jordgubbar

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Senast 7 dagar efter utplantering. Endast vårbehandling senast 15 juni.
 • Max dos per behandling: 1,0 l/ha (200–600 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar per år: 1

Övriga villkor:

 • Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten.
 • Skörd under behandlingsåret får inte gå till konsumtion.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Övrig information

 • Proman kan vid fel användningstidpunkt ge betydande fytotoxiska skador i jordgubbar. Risken för skadorna är minst direkt efter plantering och ökar i takt med plantornas etablering. Därför begränsas tidsramen för användningen till senast 7 dagar efter planteringen.
 • Erfarenhet om blandningseffekter och risker för kumulativ toxicitet är begränsad. Testa på en mindre yta.

Select reg nr 5468 mot gräsogräs

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Select med reg nr. 5498 mot gräsogräs i odlingar av palsternacka, rotpersilja, purjolök och oljerättika. Godkännandet gäller från och med 2020-10-09 och så länge som Select med reg nr. 5468 är godkänt.

Observera att det tidigare fanns ett utvidgat produktgodkännande för palsternacka för Select med reg nr. 4376. Nu har Select fått nytt reg nr. 5468 och det här utvidgade produktgodkännandet gäller det nya registreringsnumret. Oljerättikan gäller som mellangröda och för utsädesproduktion. Att det utvidgade produktgodkännandet är sökt för Select ”classic” beror på att det får användas två gånger, till skillnad från Select plus som bara får användas en gång.

Man ska tillsätta Renol till Select, men det står inte i det utvidgade produktgodkännandet. Det beror på att KemI inte bedömer effektiviteten i ett utvidgat produktgodkännande och då ska inte eventuella tillsatsmedel stå med i ett produktgodkännande.

Användningsvillkor för respektive gröda

Gröda: Palsternacka
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–45
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 40
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 240 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 liter/hektar per år Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-400 liter vatten per hektar.
Gröda: Rotpersilja
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–45
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 40
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 240 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 liter/ha per år Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 liter vatten per hektar.
Gröda: Purjolök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–19
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-400 liter vatten per hektar.
Gröda: Oljerättika
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–50
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): –
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 0,35 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 84 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder. Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 liter vatten per hektar.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" (se kolumn "särskild hänsyn" i Hjälpredan).

Select Plus mot gräsogräs i frilandsodling av plantskoleväxter – UPMA

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Select Plus med reg nr 5293. Godkännandet gäller från och med den 2 mars och så länge som produktgodkännandet för Select Plus (5293) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: frilandsodling av plantskoleväxter
 • Syfte: mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): april till oktober
 • Max dos per behandling: 2,0 L/ha (200–400 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1 per år

Övriga villkor:

 • Får inte användas på växter som har bildat ätliga delar.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Använd arbetskläder som täcker armar, ben och bål vid arbete med behandlade växtdelar när arbetet sker tidigare än 45 dagar efter behandling.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem i stället.

Spotlight Plus (5577) mot utlöpare i jordgubbar på friland (dispens)

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel Spotlight Plus med registreringsnummer 5577 för användning mot utlöpare i yrkesmässig odling av jordgubbar på friland.

Godkännandet gäller från 2020-07-15 till och med 2020-10-30.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av jordgubbar

 • Syfte: mot utlöpare
 • Behandlingsmetod: avskärmad spruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max dos per behandling: 0,40 l/ha
 • Max antal behandlingar: 1

Övriga villkor

 • Högst 50 procent av odlingsytan får behandlas vilket innebär att den ytan som behandlas, behandlas med 0,80 liter produkt per hektar.
 • Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält. Detta för att minska risken för resthalter i dricksvatten och för att skydda jordlevande organismer.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens och utvidgat produktgodkännande 2018 och 2019.

Senast uppdaterad: 2020-12-09