Godkända växtskyddsmedel för trädgårdsproduktion

Här kan du hålla dig uppdaterad över vilka växtskyddsmedel som är godkända för trädgårdsproduktion, vilka som har fått dispens eller har fått utökat produktgodkännande för 2022.

Godkända växtskyddsmedel 2022

Vi sammanställer varje år broschyrer med listor över godkända växtskyddsmedel för frilandsgrönsaker, frukt, bär, plantskola, prydnadsväxter i växthus och grönsaker i växthus. I listorna framgår även vilka medel som är godkända i ekologisk odling.

Nya godkända växtskyddsmedel 2022

Teppeki (4966) – Bladlöss – Linser, ärter och bönor

Kemikalieinspektionen har valt att godkänna ansökan om ändrat produktgodkännande för Teppeki med reg. Nr. 4966. Nytt beslut innehåller tillägg om godkänd användning mot bladlöss i odlingar av linser, ärter och bönor. Godkännandet gäller från och med 2022-06-21

Användningsvillkor för respektive gröda:

Ärter, bönor och linser

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 11-71
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 70 g flonikamid /ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -

Ytterligare villkor

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Elatus era (5321) – Svamp – Flertalet grödor

Kemikalieinspektionen har valt att godkänna ansökan om ändrat produktgod­kännande för Elatus Era med reg. Nr. 5321. Nytt beslut innehåller tillägg om godkänd användning mot svampangrepp i odlingar av torra ärter, kikärter, linser och åkerböna. Godkännandet gäller från och med 2022-07-05

Användningsvillkor för respektive gröda:

Torra ärter, kikärter, linser och bönor

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-72
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 660 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50 g bensovindiflupyr/ha 100 g protiokonazol/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -

Ytterligare villkor

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skydds­handskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med bruks­lösning eller sprutdimma.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under de första 48 dygnen efter behandling.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Prepper (5553) – Svamp – Flertalet grödor

Kemikalieinspektionen har valt att godkänna ansökan om ändrat produktgod­kännande för Prepper med reg. Nr. 5553. Nytt beslut innehåller tillägg om godkänd användning mot svampangrepp i odlingar av ärter, kikärter, åkerbönor, bondbönor, bönor, linser och lupin genom betning av utsäde. Mot svampangrepp i odlingar av sojabönor för färskvaruproduktion genom betning av utsäde.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Ärter, kikärter, bönor, linser, lupin och sojabönor

 • Var/Område: -
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Betning i slutet system
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 4 ml/kg frö
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 mg fludioxonil/kg frö
 • Övriga villkor och förtydliganden: Betade frön av soja får endast användas för produktion av färska bönor.

Ytterligare villkor

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin.

Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Roundup Ultra (5773) – Ogräs, nedvissning och övriga användningsområden där vegetation är oönskad - flera olika grödor

Den 16 juni 2022 beslutade Kemikalieinspektionen att förnya produktgodkännandet för Roundup Ultra mot ogräs i stubbåker, träda, vall, fruktträdgårdar och bärbuskar, växande gröda och skogsplantskoleväxter. Mot ogräs efter skörd men före sådd eller plantering av grödor och efter sådd men före uppkomst av grödor. Mot ogräs i julgransodlingar. För nedvissning och mot ogräs i odlingar av raps, senapsfrön, linfrön, baljväxter och lupiner före skörd. Mot rot-och stubbskott. Och i övriga användningsområden där vegetation är oönskad.

I och med förnyelsen av produktgodkännandet gav KemI produkten ett nytt registreringsnummer. Det nya registreringsnumret är 5773 och gäller från och med 1 juli 2022 fram till 15 december 2023.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Efter skörd och före uppkomst av grödor

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 4 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,44 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Raps, linfrön, senapsfrön, lupiner, baljväxter

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: För nedvissning och mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 87
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 10
 • Max dos per behandling (produkt): 3 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,08 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Stubbåker

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 8 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,88 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.
Träda
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5,56 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.
Vall
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: För nedvissning och mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 4 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,44 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Bekämpning av ogräs får endast ske genom punktbehandling. Behandlad gröda får ej användas till foder. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.
 •  

Fruktträdgårdar och Bärbuskar

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 28
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5,56 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.
 •  

I växande gröda

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Avstrykning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): -
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): -
 • Övriga villkor och förtydliganden: Endast för avstrykning mot ogräs som är minst 20 cm högre än grödan. Avstrykning ska ske med en lösning som innehåller 30-50% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Barrträd och vedartade växter i plantskolor

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 28
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5,56 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Maximala dosen får inte överstiga 3,6 kg glyfosat per hektar och år. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Stubbar

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot rot- och stubbskott
 • Behandlingsmetod: Pensling
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): -
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): -
 • Övriga villkor och förtydliganden: Pensling ska ske med en lösning som innehåller 20% av produkten. Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Andra användningsområden än övriga godkända där vegetation är oönskad

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs och annan vegetation
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 28
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 4 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,44 kg glyfosat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Användningen är en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Ytterligare villkor

Personlig utrustning vid pensling:

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade områden:

Efter behandling av bärbuskar ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete i behandlade områden under det första dygnet. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas ytterligare 28 dygn vid återinträde i behandlande områden.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Spridningsutrustning vid användning i stubbåker

Vid spridning närmare än 100 m från växter utanför fältet ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas om 8 L produkt per hektar eller mer används. Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor

Vid punktbehandling på hårdgjorda ytor ska följande minsta skyddsavstånd hållas:

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Teldor WG 50 (4339) – svampangrepp – flera olika grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden Teldor WG 50 (reg. nr 4339) mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomater, prydnadsväxter, björnbär, hallon, vinbär och jordgubbar i växthus. Mot svampangrepp i odlingar av björnbär, hallon, vinbär, prydnadsväxter och jordgubbar i tunnel. Mot svampangrepp i odlingar av björnbär, hallon, vinbär, prydnadsväxter, jordgubbar, körsbär och plommon i fält. Godkännandet gäller från 2022-05-17 till och med 2031-12-31.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Björnbär, hallon och vinbär:
 • Var/Område: Växthus, tunnel och fält
 • Användningsområde: Mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 60-87
 • Max antal behandlingar per år: 2 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 750 g fenhexamid/ha
Prydnadsväxter:
 • Var/Område: Tunnel och fält
 • Användningsområde: Mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: Bomspruta eller nedåtriktad handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-89
 • Max antal behandlingar per år: 4 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 750 g fenhexamid/ha
Prydnadsväxter:
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-89
 • Max antal behandlingar per år: 4 per kulturomgång
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g fenhexamid/100 m2
Jordgubbar:
 • Var/Område: Växthus, tunnel och fält
 • Användningsområde: Mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 55-89
 • Max antal behandlingar per år: 2 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 750 g fenhexamid/ha
Gurka:
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 55-89
 • Max antal behandlingar: 3 per kulturomgång
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g fenhexamid/100 m2
Tomater:
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 55-89
 • Max antal behandlingar: 3 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g fenhexamid/100 m2
Körsbär och plommon:
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 57-85
 • Max antal behandlingar per år: 3 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 750 g fenhexamid/ha

Ytterligare villkor

Personlig utrustning:

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Behandling och återinträde:

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.

Vid arbete med behandlade prydnadsväxter:

Skyddshandskar och arbetskläder som täcker armar, ben och bål ska användas vid arbete med behandlade prydnadsväxter under de första 27 dygnen. Därefter ska arbetskläder som täcker armar, ben och bål användas i ytterligare 44 dygn vid arbete med behandlade prydnadsväxter.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid arbete med behandlade jordgubbar i växthus och tunnel:

Skyddshandskar och arbetskläder som täcker armar, ben och bål ska användas vid arbete med behandlade jordgubbar under de första 15 dygnen. Därefter ska arbetskläder som täcker armar, ben och bål användas i ytterligare 28 dygn vid arbete med behandlade jordgubbar.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid arbete med behandlade växtdelar i odlingar av körsbär, plommon, björnbär, hallon, vinbär, tomater, gurka och jordgubbar i fält:

Arbetskläder som täcker armar, ben och bål ska användas vid allt arbete med behandlade växtdelar.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta på friland och i tunnel med öppna sidor:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta på friland och i tunnel med öppna sidor:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Utformning av växthus:

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Utformning av tunnelodling:

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Skydd mot avdrift vid användning i tunnelodlingar:

Vid användning i tunnelodlingar med handhållen spruta ska tunnelns långsidor vara nedrullade vid spridning av produkten.

Lalstop G46 WG (5738) – svampangrepp - jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden Lalstop G46 WG (reg. 5738) mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel. Godkännandet gäller från 2022-02-18 till och med 2035-03-31.

Användningsvillkor

 • Var/Område: Fält och tunnel
 • Användningsområde: Mot gråmögel (Botrytis sp.)
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 59-73
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 6
 • Max dos per behandling (produkt): 300 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,7x10 (upphöjt till 11) cfu Clonostachys rosea strain J1446/ha

Ytterligare villkor

Personlig utrustning:

Skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Hantering av brukslösning:

Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.

Brukslösningen ska användas samma dag som den tillreds.

Utformning av tunnelodling:

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Omfattar inte växthus.

Ethosat (5753) – Ogräs – Rödbeta

Kemikalieinspektionen har beviljat ADAMAs ansökan om produktgodkännande för Ethosat med reg. nr. 5753 mot ogräs i odlingar av rödbetor. Godkännandet gäller från 2022‑04‑06 till och med 2032‑10‑31.

Användningsvillkor:

Rödbetor

Var/Område: Fält
Användningsområde: Mot ogräs
Behandlingsmetod: Bomspruta
Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 00-18 (Endast vårbehandling)
Max antal behandlingar per år: 3 gånger under behandlingsåret, vart tredje år
Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
Karenstid (dygn): -
Max dos per behandling (produkt): 600 ml/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 300g etofumesat/ha

Övriga villkor och förtydliganden:

 • Gäller ej babyleaf
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 200 ml produkt per hektar mellan BBCH 00‑10.
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 600 ml produkt per hektar under behandlingsåret.

Ytterligare villkor

Tillredning av brukslösning:

Produkten ska skakas eller röras om före användning.

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (5755) – svampangrepp – grönsaker i växthus

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (reg. nr 5755) mot svampangrepp i odlingar av grönsaker i växthus. Godkännandet gäller från 2022‑04‑21 till och med 2023‑12‑31.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Grönsaker:

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 0,64 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,64 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera

Ytterligare villkor

Behandling och återinträde

Kontrollera att inga människor eller djur befinner sig i växthuset när behandling ska utföras. De aggregat som används för förångning ska slås på utanför växthuset.

Växthuset ska vara låst under behandling och fram tills dess att vädringen avslutats.

Före återinträde ska växthuset vädras under minst 1 timme.

Personlig utrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Växtskyddsmedel som har fått dispens och utvidgat produktgodkännande (UPMA)

Finalsan Ogräs Effekt Koncentrat Proffs (4867) – Ogräs – Frilandsodlade grönsaker

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om UPMA för växtskyddsmedlet Finalsan Ogräs Effekt Koncentrat Proffs. Beslutet avser bekämpning av ogräs i frilandsodling av grönsaker. Godkännandet gäller från och med 2022-11-08 och så länge produktgodkännandet för Finalsan Ogräs Effekt Koncentrat Proffs med reg nr. 4867 gäller.

Användningsvillkor

Gröda: Grönsaker
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Ogräs
 • Behandlingsmetod: Precisionsapplicering
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 05-50
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 49 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 9 kg pelargonsyra/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Vid applicering ska en 25 % lösning av produkten användas

Ytterligare villkor

Ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Propulse SE 250 (5347) – Svamp – Kepalök, Schalottenlök

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om UPMA för växtskyddsmedlet Propulse SE 250. Beslutet avser bekämpning av svampangrepp i frilandsodling av kepalök och schalottenlök. Godkännandet gäller från och med 2022-11-29 och så länge produktgodkännandet för Propulse SE 250 med reg nr. 5347 gäller.

Användningsvillkor

Gröda: Kepalök och charlottenlök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-47
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 0,8 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 g fluopyram/ha, 100 g protiokonazol/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 liter produkt per hektar och år.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Scala (4265) – Svamp – flertalet grödor – flertalet grödor

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om UPMA för växtskyddsmedlet Scala. Beslutet avser bekämpning av svampangrepp i frilandsodling av morötter, kepalök, purjolök, salladslök samt plantskoleväxter på friland och i tunnel. Godkännandet gäller från och med 2022-11-22 och så länge produktgodkännandet för Scala med reg nr. 4265 gäller.

Användningsvillkor för respektive gröda

Gröda: Morötter
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 14-49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 800 g pyrimetanil/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -
Gröda: Kepalök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 19-48
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 800 g pyrimetanil/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -
Gröda: Purjolök och salladslök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 19-49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 800 g pyrimetanil/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -
Gröda: Plantskoleväxter
 • Var/Område: Fält och tunnel
 • Användningsområde: Svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,1 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 440 g pyrimetanil/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Får inte användas på kulturer som har bildat ätliga delar.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Vid arbete med behandlade växtdelar ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas under det första dygnet.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling."
 • Vid spridning med fläktspruta i tunnelodlingar närmare än 100 in från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska tunnelns långsidor vara nedrullade.
 • Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Starane 333 HL (5234) – Örtogräs – flertalet grödor

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för Starane 333 HL med regnr. 5234 mot örtogräs i frilandsodlingar av morötter, palsternacka och rotpersilja. Godkännandet gäller från den 7 september 2022 och så länge produktgodkännandet för Starane 333 HL gäller.

Användningsvillkor

Morötter, Palsternacka, Rotpersilja
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 11–12
 • Max antal behandlingar per år: 1 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,15 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 50 g fluroxipyr/ha

Ytterligare villkor

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.”

Caryx (5452) – Tillväxtreglering – Prydnadsväxter och plantskoleväxter

Kemikalieinspektionen har bifallit ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden för Caryx, reg. nr 5452 för tillväxtreglering i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter i fält och i tunnel, och i odlingar av prydnadsväxter i växthus. Godkännandet gäller från och med 2022-06-28 och så länge produktgodkännandet för Caryx gäller.

Användningsvillkor för respektive gröda

Prydnadsväxter och plantskoleväxter
 • Var/Område: Fält och tunnel
 • Användningsområde: tillväxtreglering
 • Behandlingsmetod: Nedåtriktad handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,14 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 29,4 mg mepikvat/m² och 4,2 mg metkonazol/m²
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 0,14 milliliter per m² och år. Får inte användas på kulturer som bildat ätliga delar.
Prydnadsväxter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: tillväxtreglering
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,15 ml/m²
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 31,5 mg mepikvat/m² och 4,5 mg metkonazol/m²
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 0,3 milliliter per m² och år. Får inte användas på kulturer som bildat ätliga delar.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Påfyllningsutrustning:

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Saknas möjligheten att använda preparatpåfyllare ska ansiktsskydd användas.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid arbete med behandlade växtdelar i fält:

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas under de första 24 dygnen. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 45 dygn vid arbete med behandlade växtdelar.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i tunnel samt arbete med behandlade växtdelar:

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. När återinträdesförbudet har upphört ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under 25 dygn. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 44 dygn vid arbete med behandlade växtdelar.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i växthus samt arbete med behandlade växtdelar:

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. När återinträdesförbudet har upphört ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under 53 dygn. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 44 dygn vid arbete med behandlade växtdelar.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Utformning av tunnelodling:

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Omfattar inte växthus.

Utformning av växthus:

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Omfattar inte tunnelodling.

Raptol (5351) – Mot trips – Jordgubbar

Kemikalieinspektionen har valt att bevilja LRF:s ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Raptol med reg. nr 5351 mot trips i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel.

Dispensen gäller från och med 10 juni 2022 fram till 31 augusti 2022.

Användningsvillkor

 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta (i tunnel också handhållen spruta)
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-75
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 5
 • Max dos per behandling (produkt): 6 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 27,5 g pyretriner/ha, 5 kg rapsolja/ha

Ytterligare villkor

Tillredning av brukslösning

Produkten ska skakas före användning.

Vid spridning med bomspruta

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.

Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Vid spridning med handhållen spruta i tunnelodlingar

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska tunnelns långsidor vara nedrullade. Alternativt ska applicering ske med sprayskärm.

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

VitiSan (5731) – Svampangrepp – Flera grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för VitiSan med det nya reg. nr 5731 mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron, humle, kålrot, kryddväxter, plommon, körsbär, jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär, krusbär, vin, gurka, morot, plantskoleväxter, prydnadsväxter, ärter, bönor, tomat, pumpa, zucchini och sparris. Godkännande gäller från och med 2022-05-31 och så länge VitiSan med reg. nr 5731 är godkänt. Det nya UPMA med reg. nr 5731 är identiskt med det gamla reg. nr 5480. Produkt med det gamla reg. nr får användas till och med 2023-06-30.

Användningsvillkor för respektive gröda

Äpple och Päron
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-85
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 kg per meter kronhöjd och ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,46 kg kaliumvätekarbonat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 7,5 kg produkt/ha och behandling.
Plommon och Körsbär
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 60-85
 • Max antal behandlingar per år: 5
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 kg per meter kronhöjd och ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,46 kg kaliumvätekarbonat/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 7,5 kg produkt/ha och behandling.
Jordgubbar, Hallon, Björnbär, Vinbär och Krusbär
 • Var/Område: Fält och tunnel (Jordgubbar även växthus)
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta (Jordgubbar), Fläktspruta (Hallon, Björnbär, Vinbär och
 • krusbär).
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 59-89
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,95 kg kaliumvätekarbonat/ha
Vinodling
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från bladutveckling
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 7,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,46 kg kaliumvätekarbonat/ha
Humle
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH lägre eller lika med 31-89
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 7,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,46 kg kaliumvätekarbonat/ha
Tomat och Gurka
 • Var/Område: Tunnel och Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-89
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 g/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,5 g kaliumvätekarbonat/m2
Sparris
 • Var/Område: Fält och tunnel
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,97 kg kaliumvätekarbonat/ha
Frilandsgurka, pumpa och zucchini
 • Var/Område: Fält och tunnel
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-89
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,97 kg kaliumvätekarbonat/ha
Morot
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 13-79
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,97 kg kaliumvätekarbonat/ha
Kålrot
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 13-49
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,49 kg kaliumvätekarbonat/ha
Ärter och bönor
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-89
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,97 kg kaliumvätekarbonat/ha
Kryddväxter
 • Var/Område: Fält, tunnel och växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 12
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,49 kg kaliumvätekarbonat/ha
Plantskoleväxter och prydnadsväxter
 • Var/Område: Fält, tunnel och växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,97 kg kaliumvätekarbonat/ha

Ytterligare villkor

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordningen 1107/2009.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Raptol (5351) – Insektsangrepp – Havtorn och blommande kål

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Raptol med reg. Nr 5351 mot insektsangrepp i fältodlingar av havtorn och blommande kål. Godkännande gäller från och med 2022-01-25 och så länge Raptol med reg. nr 5351 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Blommande kål (till exempel blomkål och broccoli)

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 6 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 27,5 g pyretriner/ha, 5 kg rapsolja/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.

Havtorn

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 31-87
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 45,9 g pyretriner/ha, 8,3 kg rapsolja/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.

Ytterligare villkor

Vid användning av bomspruta:

Utrustning som reducerar avdriften ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.

 • Vid spridning i växter högre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas.
 • Vid spridning i växter lägre än 50 cm ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.

Vid användning av fläktspruta:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds " Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling.

 • Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som - reducerar avdriften med minst 90 % användas.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion.

Vid spridning:

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker föda.

Flipper (5512) – Insektsangrepp – Växthusodling av flera olika grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat Alpha BioPesticides ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Flipper med reg. nr 5512 mot insektsangrepp i växthusodlingar av stenfrukter (aprikos, persika, nektariner), bärbuskar (vinbär, krusbär, blåbär, tranbär, mullbär, fläderbär, nypon, björnbär, hallon, blåhallonbjörnbärsliknande bär som åkerbär, brambleberries, bilberries, loganbär och hallonhybrider), sallatsväxter och bladgrönsaker (även späda blad), kryddväxter, chili och paprika, pumpa, melon, vattenmelon, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Godkännandet gäller från och med 2022-03-17 och så länge Flipper med reg. nr 5512 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Stenfrukter (aprikos, persika, nektariner)

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,8 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Bärbuskar (vinbär, krusbär, blåbär, tranbär, mullbär, fläderbär, nypon, björnbär, hallon, blåhallonbjörnbärsliknande bär som åkerbär, brambleberries, bilberries, loganbär och hallonhybrider)

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,8 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Sallatsväxter och bladgrönsaker (även babyleaf)

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 5 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Kryddväxter

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 5 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,40 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Chili och paprika

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 16 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,84 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Melon och pumpa

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 16 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,84 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Plantskoleväxter och prydnadsväxter

 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 5 per odlingssäsong
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 1
 • Max dos per behandling (produkt): 10 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 4,80 kg fettsyra (C7‑C18) kaliumsalt/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och skyddsglasögon ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Utformning av växthus:

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.

Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordningen 1107/2009. Det omfattar inte tunnelodling.

Nexide CS (5595) – Insektsangrepp – Huvudkål, brysselkål, rödbeta och åkerböna

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Nexide CS med reg. nr 5595 mot insektsangrepp i fältodlingar av huvudkål, brysselkål, rödbeta och åkerböna (för humankonsumtion). Godkännandet gäller från och med 2022-03-24 och så länge Nexide CS med reg. nr 5595 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Huvudkål och brysselkål

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-49
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 5
 • Max dos per behandling (produkt): 60 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 g gamma-cyhalotrin/ha

Rödbeta

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 13-43
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 10
 • Max dos per behandling (produkt): 60 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 g gamma-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Får inte användas till babyleaf

Åkerböna

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-69
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 60 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,6 g gamma-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Behandlad gröda får inte användas till foder

Ytterligare villkor

Vid spridning:

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Åtgärder vid spridning:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

 • Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska då läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade områden

Efter behandling av huvudkål och brysselkål ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 13 dygnen. Därefter ska arbetskläder användas i ytterligare 36 dygn vid återinträde i behandlade områden.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Fenix (5288) – Ogräs - Purjolök, salladslök och gräslök

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Fenix med reg. nr 5288 mot ogräs i frilandsodlingar av purjolök, salladslök och gräslök. Godkännande gäller från och med 2022-04-06 och så länge Fenix med reg. nr 5288 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Purjolök

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 11-16
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 45
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g aklonifen/ha

Salladslök och gräslök

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 00-14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 45
 • Max dos per behandling (produkt): 250 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g aklonifen/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade områden

Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 8 dygnen efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i 36 dygn vid återinträde i behandlade områden.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta:
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (5755) – Svampangrepp – Växthusodling av flera olika grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat Azufrera y Fertilizantes Pallarés S.A. ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för fungiciden Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets (reg. nr 5755) mot svampangrepp i odlingar av kryddor, bär och småfrukter, plantskoleväxter, prydnadsväxter, snittblommor och medicinalväxter i växthus. Godkännande gäller från och med 2022‑04‑21 och så länge Afepasa Greenhouse Sulphur Tablets med reg. nr 5755 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda

Kryddor
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 0,32 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,32 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera
Bär och småfrukter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 0,32 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 0,32 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera
Plantskoleväxter, prydnadsväxter och snittblommor
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 3,2 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,2 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera
Medicinalväxter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Förångning
 • Max dos per behandling (produkt): 1,28 g/100 m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,28 g svavel/100 m2
 • Övriga villkor och förtydliganden: Förångning ska ske under 8 timmar. 0,4 g svavel/h ska evaporera

Ytterligare villkor

Behandling och återinträde

Kontrollera att inga människor och djur befinner sig i växthuset när behandling ska utföras. De aggregat som används för förångning ska slås på utanför växthuset.

Växthuset ska vara låst under behandling och fram tills dess att vädringen avslutats.

Växthuset ska vädras under minst 1 timme, före återinträde.

Personlig utrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Orocide Plus (5606) – Mot insekter och kvalster – Flera olika grödor

Kemikalieinspektionen har beviljat Oro Agri International B.V. ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Orocide Plus med reg. nr 5605 mot insekter och kvalster i växthusodlingar av tomater, paprika, chili, jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär, gurkväxter, aubergine, bladgrönsaker, bladbildande kål, spenat och liknande blad, sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicaea, kryddväxter, färska baljväxter och prydnadsväxter. Godkännande gäller från och med 2022-05-19 och så länge Orocide Plus med reg. nr 5605 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda

Jordgubbar
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,32 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 19,2 mg apelsinolja/m2
Hallon, björnbär och blåbär
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,4 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 24 mg apelsinolja/m2
Gurkväxter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,8 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 48 mg apelsinolja/m2
Tomater, paprika, chili och aubergine
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,8 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 48 mg apelsinolja/m2
 • Övriga villkor och förtydligande: Antalet behandlingar får högst vara 6 per år, oavsett om du följer användningsvillkoren för produktgodkännandet eller för utvidgningen av användningsområdet.
Spenat och liknande blad
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,36 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 21,6 mg apelsinolja/m2
Bladbildande kål
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,36 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 21,6 mg apelsinolja/m2
Bladgrönsaker och örter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,36 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 21,6 mg apelsinolja/m2
Sallat och övriga sallatväxter, inklusive Brassicacea
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,36 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 21,6 mg apelsinolja/m2
Färska baljväxter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,36 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 21,6 mg apelsinolja/m2
Prydnadsväxter
 • Var/Område: Växthus
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp och kvalsterangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 6
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,36 ml/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 21,6 mg apelsinolja/m2

Ytterligare villkor

Personlig utrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i behandlade utrymmen

Återinträde i utrymmen där sprutning har utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.

Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas.

Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Hantering av brukslösning

Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under spridning.

Utformning av växthus

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Karate 5 CS (inget registrerat reg. nr) – Insektsangrepp – Babyleaf och purjolök

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Karate 5 CS mot angrepp av jordloppa i odlingar av babyleaf samt angrepp av trips i odlingar av purjolök. Båda användningsområden är på friland och gäller från och med 2022-06-01 till och med 2022-09-28.

Produkten har inget svenskt registreringsnummer då den inte är godkänd i Sverige.

Användningsvillkor för respektive gröda

Babyleaf
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot jordloppor
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 09-18
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -
Purjolök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-47
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 11 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 6 dagar vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 procent användas. Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Arkiv för dispenser av växtskyddsmedel

Här finns ett arkiv över växtskyddsmedel som fick dispens och utvidgat produktgodkännande 2018, 2019, 2020 och 2021.

Senast granskad: 2022-12-15