Arkiv för dispenser för växtskyddsmedel

Under tidigare odlingssäsonger fick flera växtskyddsmedel användas tillfälligt under särskilda villkor. Besluten har fattats av Kemikalieinspektionen och har aviserats här på webbplatsen.

2021 Dispenser och utvidgade produktgodkännanden

Apron XL

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om dispens från förbudet att så frön betade med växtskyddsmedlet Apron XL innehållande den verksamma substansen metalaxyl-M (registreringsnummer 5635) i frilandsodlingar av rödbeta, morot, gurka, dill, persilja, spenat, babyleaf, ärter och bönor.

Godkännandet gäller från 2021-06-08 till 2021-07-31.

Gröda/område

Rödbeta, morot, gurka, dill, persilja, spenat, babyleaf, ärter och bönor.

 • Syfte: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sådd av betat frö

Rödbeta

 • Produkt: 50mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne 17g/100 kg frö

Morötter, gurka, bönor, ärter

 • Produkt: 100 mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne: 34g/100 kg frö

Dill, persilja, spenat, babyleaf

 • Produkt: 200 mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne: 68g/100 kg frö

Övriga villkor

 • Personlig skyddsutrustning: Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Skydd av fåglar och däggdjur: Sådda frön ska nedmyllas helt och hållet i jorden, även i slutet av raderna. Spill ska avlägsnas. Ytterligare ska åtgärder vidtas för att hindra fåglar och däggdjur från att komma åt sådda frön fram till det att fröna har grott. Dessa åtgärder kan till exempel omfatta täckning av odlingarna

Centium i nyetablering av jordgubbar samt palsternackor, mangold och babyleaf

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Centium innehållande det aktiva ämnet klomazon. Centium får användas mot ogräs i palsternackor och mangold så länge Centium med reg. nr 4778 är godkänt och med följande villkor:

Nyetablering av jordgubbar

 • Max dos per behandling: 0,25 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandlingar
 • Behandlingstidpunkt: endast vårbehandling
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

OBS! Skörden får inte användas till livsmedel under behandlingsåret.

Palsternackor

 • Max dos per behandling: 0,08 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 2 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 11-14 (palsternackorna har 1-4 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Mangold

 • Max dos per behandling: 0,1 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-07 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Endast fältanvändning.

Babyleaf

I samband med LRFs ansökan om UPMA för Centium i mangold meddelade Kemikalieinspektionen att användningen av Centium i spenat och mangold även innefattar babyleaf-odling av dessa grödor. Observera att godkännande i spenat vanligtvis INTE innefattar babyleaf!

Centium i Babyleaf-odling av mangold
 • Max dos per behandling: 0,1 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-07 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Endast fältanvändning.

Centium i Babyleaf-odling av spenat
 • Max dos per behandling: 0,15 L Centium per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: före grödans uppkomst
 • Karenstid: 35 dagar
 • Behandlingsutrustning: sprutning

Endast frilandsodling.

Clomate i morötter, rödbetor och bönor

Kemikalieinspektionen har beviljat Albaugh TKIs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Clomate innehållande det aktiva ämnet klomazon. Clomate får användas mot ogräs i morötter, rödbetor och bönor för livsmedelsändamål så länge Clomate med reg. nr 5521 är godkänt och med följande villkor:

Morötter

 • Max dos per behandling: 0,25 L Clomate per ha
 • Total max dos per år: 0,25 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-14 (fram till morötterna har 4 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Rödbetor (gäller ej babyleaf)

 • Max dos per behandling: 0,2 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 12-18 (rödbetorna har 2-8 blad)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Bönor för livsmedelsändamål (gäller ej torkade sojabönor)

 • Max dos per behandling: 0,25 L Clomate per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 00-08 (före grödans uppkomst)
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 200-400 L/ha.

Elatus era (5321) – svampsjukdomar – plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter

Kemikalieinspektionen har godkänt Föreningen Sveriges skogsplant­producenters ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Elatus era med reg. nr 5321 mot svampangrepp i odlingar av plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter under maj–augusti. Godkännandet gäller från och med 2021-04-23 och så länge Elatus era med reg. nr 5321 är godkänt.

Användningsvillkor

Plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter:
 • Var/Område: Friland, tunnel och växthus
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning (växthus och tunnel), bomspruta (friland)
 • Utvecklingsstadium/ säsong: Maj-augusti
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt):
  Växthus och tunnel: 0,05 ml/m2
  Friland: 0,6 l/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Får inte användas på kulturer som har bildat ätliga delar.

Ytterligare villkor

 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.
 • Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 8 veckorna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 6 veckor vid arbete med behandlade växtdelar. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Lamdex – morotsfluga – flertalet grödor

Kemikalieinspektionen beviljar LRF:s ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Lamdex för användning mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri, från och med 2021-07-25 till 2021-10-10.

Användningsvillkor

 • Gröda: Morötter, palsternacka, rotpersilja, rotselleri
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot larver av morotsfluga
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-43
 • Max antal behandlingar: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,4 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 10 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 150 - 200 L/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid spridning
Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda

Anpassade skyddsavstånd vid spridning
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"

Signum (4884) – svampsjukdomar – vinbär och krusbär

Kemikalieinspektionen har godkänt Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolags ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Signum med reg. nr 4884 mot svampangrepp i odlingar av vinbär och krusbär på tunnel och friland efter BBCH 57. Godkännandet gäller så länge Signum era med reg. nr 4884 är godkänt.

Användningsvillkor

Plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter:

 • Var/Område: Friland, tunnel
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong: Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt):
  Tunnel: 1 kg/ha
  Friland: 0,75 kg/ha

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Arbetskläder som täcker armar, ben och bål ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 18 dygnen efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Vid användning i tunnelodlingar av aubergine, tomat, vinbär och krusbär vid en dos som överstiger 750 g produkt per hektar ska tunnelns långsidor vara nedrullade vid spridning av produkten.

Spotlight Plus

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Spotlight Plus innehållande det aktiva ämnet karfentrazon-etyl. Spotlight Plus får användas mot ogräs och för nedvissning av utlöpare i odlingar av jordgubbar så länge Spotlight Plus med reg. nr 5577 är godkänt och med följande villkor:

Jordgubbar

 • Var/område: Fält, tunnel
 • Max dos per behandling:
  Produkt: 0,4 L/ha
  Verksamt ämne: 24 g karfentrazonetyl/ha
 • Antal behandlingar: max 2 behandlingar
 • Minst antal dagar mellan varje behandling: 10
 • Behandlingstidpunkt: Efter skörd. BBCH 91.
 • Karenstid: 1 dag
 • Behandlingsutrustning: Bomspruta ska vara avskärmad.
  Endast sprutning mellan raderna.

Övriga villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning.
  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent, och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Starane 333 HL i kepalök

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Starane 333 HL innehållande det aktiva ämnet fluroxipyr. Starane 333 HL får användas mot örtogräs i kepalök så länge Starane 333 HL med reg. nr 5234 är godkänt och med följande villkor:

 • Max dos per behandling: 0,15 L Starane 333 HL per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 012-15 (från vimpelstadiet fram till löken har 5 blad)
 • Karenstid: 90 dagar
 • Behandlingsutrustning: bomspruta

Rekommenderad vattenmängd: 100-300 L/ha.

Switch 62,5 WG

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Switch 2,5 WG innehållande de aktiva ämnena fludioxonil och cyprodinil. Switch 62,5 WG får användas mot svampangrepp i tunnelodlingar av jordgubbar så länge Switch 62,5 WG med reg. nr 4587 är godkänt och med följande villkor:

Jordgubbar i tunnel

 • Max dos per behandling: 1 kg Switch 62,5 WG per ha
 • Antal behandlingar: max 1 behandling
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 55-89
 • Karenstid: 1 dag
 • Behandlingsutrustning: bandspruta

Rekommenderad vattenmängd: 500-2 000 L/ha.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Godkännandet omfattar inte växthus.

Talius (5498) – mjöldagg – plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter

Kemikalieinspektionen har godkänt Föreningen Sveriges skogsplant­producenters ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Talius med reg. nr 5498 mot mjöldagg i odlingar av jordgubbar under BBCH 41-92. Godkännandet gäller från och med 2021-11-30 och länge Talius med reg. nr 5498 är godkänt.

Användningsvillkor

Plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter:

 • Var/Område: Friland, tunnel
 • Användningsområde: Mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: Bandspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong: BBCH 41-92
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 0,25 l/ha

Ytterligare villkor

 • Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 8 dagarna efter behandling.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Titus (5499) – ogräs – frilandsodling av plantskoleväxter

Kemikalieinspektionen har godkänt Föreningen Sveriges skogsplantproducenters ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Titus era med reg. nr 5499 mot ogräs i frilandsodlingar av plantskoleväxter. Godkännandet gäller så länge Titus med reg. nr 5499 är godkänt.

Användningsvillkor

Plantskoleväxter och skogsplantskoleväxter:

 • Var/Område: Friland
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta eller bandspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong: Maj–augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 50 g/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Vid behandling måste växlighet täcka minst 25 procent av markytan. Totala maximala dosen på den ytan som behandlas får inte överstiga 50 g produkt per hektar och år. Får inte användas i kulturer som bildat ätliga delar.

Ytterligare villkor

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

NeemAzal-T/S (5387) i grönsaker och bär

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för NeemAzal-T/S innehållande det aktiva ämnet Azadiraktin A. NeemAzal-T/S får användas mot insekter i björnbär, vinbär och kryddor i tunnel och på friland. Plommon, körsbär, vindruvor, purjolök, knippelök, salladslök, bladbildande kål som till exempel salladskål, grönkål, svartkål, mizuna och pakchoi. Sparris samt spenat och liknade blad som till exempel portlaker, mangold, betblad och baby leaf så länge NeemAzal-T/S med reg. nr 5387 är godkänt och med följande villkor:

Björnbär

 • Var/Område: Fält, tunnel
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Vinbär

 • Var/Område: Fält, tunnel
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Plommon, körsbär

 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn):
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Vindruvor

 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Till BBCH 61
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn):
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 400-800 liter vatten/hektar

Purjolök

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 28 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Knippelök, Salladslök, gräslök

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 28 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Bladbildande kål (till exempel salladskål, grönkål, svartkål, mizuna och pakchoi)

 • Max dos per behandling: 2,5 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 7 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Sparris

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 2 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: Efter skörd
 • Karenstid: -
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 300-600 L/ha

Spenat och liknande blad (till exempel portlaker, mangold och betblad. Gäller även baby leaf)

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 7 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 600-800 L/ha

Kryddor (ej gräslök)

 • Max dos per behandling: 3 L NeemAzal per ha
 • Antal behandlingar: Max 3 behandlingar med minst 7 dygns intervall
 • Behandlingstidpunkt: -
 • Karenstid: 14 dagar
 • Behandlingsutrustning: Sprutning

Rekommenderad vattenmängd: 500-800 L/ha

NeemAzal-T/S (5387) i hallon och jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för NeemAzal-T/S innehållande det verksamma ämnet Azadiraktin A. NeemAzal-T/S får användas mot insektsangrepp i odlingar av hallon och jordgubbar så länge NeemAzal-T/S med reg. nr 5387 är godkänt och med följande villkor:

Hallon

 • Var/Område: Fält, tunnel och växthus
 • Användningsområde: Insekter
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Jordgubbar

 • Var/Område: Fält, tunnel och växthus
 • Användningsområde: Insekter
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Från BBCH 57
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 3 liter/hektar
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 g azadiraktin A/hektar
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd 300-1000 liter vatten/hektar

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Återinträde i områden där sprutning utförts får inte ske tidigare ä.-1:1 24 timmar efter behandling.
 • Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 48 timmarna efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Nya växtskyddsmedel 2020

Harmonix FOLIAPLUS (5704) – ogräs, mossa och levermossa

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för herbiciden Harmonix FOLIAPLUS (reg. 5704) mot ogräs, mossa och levermossa. Godkännandet gäller från 2021-09-07 till och med 2023-08-31.

Användningsvillkor

 • Användningsområde: Mot ogräs, mossa och levermossa.
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): Februari - September
 • Max antal behandlingar per år: 8
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 120 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 30 kg pelargonsyra/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Omfattar inte användning i tunnel eller växthus.

Ytterligare villkor

 • Brukslösningen ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

2020 Dispenser och utvidgade produktgodkännanden

Kudos reg nr 5659 – mot tillväxt av skott – äpple

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande av Kudos mot tillväxt av skott på äppleträd. Godkännandet gället från och med 2020-11-24.

Gröda: Äpple

 • Användningsområde: mot tillväxt av skott på äppelträd
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 60–75
 • Max antal behandlingar per år: 2 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 55
 • Max dos per behandling (produkt): 1,25 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 125 g prohexadionkalcium/ha

Ytterligare villkor

Anpassade skyddsavstånd vid spridning fläktspruta:

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".
 • Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Pomax reg nr 5640 mot svampangrepp hos äpplen och päron

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för fungiciden POMAX mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron. Godkännandet gäller från 2020-10-27 till och med 2022-04-30.

Gröda: Äpple, päron

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): från 6 veckor före skörd till och med 3 dagar innan skörd
 • Max antal behandlingar per år: 2 per år
 • Minsta behandlingsintervall: 7 dygn
 • Karenstid: 3 dygn
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 538 g pyrimetanil/ha, 213 g fludioxonil/ha

Ytterligare villkor

 • Tillredning av sprutvätska: Produkten ska skakas före användning.
 • Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarade skydd.
 • Vid arbete med behandlade växtdelar: Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 5 dygnen efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 4 dygn. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassade skyddsavstånd vid spridning: Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling.

Corum reg nr 5631

Kemikalieinspektionen godkänner ansökan om produktgodkännande för Corum med reg nr. 5631 mot ogräs i odlingar av ärter och bönor. Godkännandet gäller från och med 2020-09-18 och fram till 2025-10-31.

Gröda: Ärter

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-39
 • Max antal behandlingar per år: 2 gånger vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn):
 • Max dos per behandling (produkt): 1,25 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 28 g imazamox/ha, 600 g bentazon/ha
Övriga villkor
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 1,25 l produkt per hektar och odlingssäsong.
 • Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom imazamox och bentazon riskerar att läcka till grundvattnet.

Gröda: Bönor (gäller ej Sojabönor)

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot ogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-25
 • Max antal behandlingar per år: 2 gånger vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn):
 • Max dos per behandling (produkt): 1,25 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 28 g imazamox/ha, 600 g bentazon/ha
Övriga villkor
 • Totala maximala dosen får inte överskrida 1,25 l produkt per hektar och odlingssäsong.
 • Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, eftersom imazamox och bentazon riskerar att läcka till grundvattnet.

Ytterligare villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Credit Xtreme

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för Credit Xtreme.

Godkännandet gäller från och med den 18 mars 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: efter skörd och före uppkomst av grödor
 • Syfte: mot ogräs och annan vegetation
 • Behandlingsmetod: momspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 2 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Ärter

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: traktorburen avstrykare
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 85-87
 • Max dos per behandling: 2,66 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7 dygn

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Fruktodlingar

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 4 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Barrträd och vedartade växter i plantskolor

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 5 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Gröda/område: Andra användningsområden än övriga godkända där vegetation är oönskad

 • Syfte: mot ogräs och annan vegetation
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 4 L/Ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor:

 • Varje rad representerar en behandlingsstrategi.
 • Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av miljön vid punktbehandling på hårdgjorda ytor:

Håll minst följande skyddsavstånd vid punktbehandling på hårdgjorda ytor:

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med bomspruta:

Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Dutch Trig reg nr 4896

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om produktgodkännande som lågriskprodukt för produkten Dutch Trig. Godkännandet gäller från och med 2020-11-01 och fram till 2035-10-31.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda: Alm
 • Användningsområde: Mot almsjuka (Ophiostoma novo-ulmi, Ophiostoma uli)
 • Behandlingsmetod: Injektion i trädstam
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar per år: 1 per år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,1 mL/10 cm stamomkrets
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1x10 (upphöjt till 6) cfu/10 cm stamomkrets
 • Övriga villkor: -

Fazor reg nr 4683

Kemikalieinspektionen godkänner ansökan om produktgodkännande och ansökan om ändrat produktgodkännande för Fazor som tillväxtreglerare i odlingar av kepalök. Godkännandet gäller från och med 2021-03-01 och fram till 2033-10-31.

Gröda: Kepalök

 • Område: Friland
 • Användningsområde: For groningshämning
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 47-48
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 4,0 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg maleinhydrazid/ha

Goltix Gold reg nr 5625

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om produktgodkännande för Goltix Gold med reg nr. 5625 mot örtogräs i odlingar av rödbetor. Godkännandet gäller från och med 2020-09-07 och fram till 2023-08-31.

Användningsvillkor

Gröda: Rödbetor
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 10–18
 • Max antal behandlingar per år: 4 gånger vart tredje år
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1050 g metamitron/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 3 liter produkt per hektar och odlingssäsong. Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metamitron och dess metabolit riskerar att läcka till grundvattnet.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Isomate CLS plus (4739) 

Kemikalieinspektionen har bifallit CBC:s ansökan om produktgodkännande för Isomate CLS plus med reg. nr. 4739. Godkännandet gäller från 2020‑07‑03 till och med 2021‑08‑31.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: äpple, päron, körsbär och surkörsbär
 • Syfte: mot vecklare (Cydia pomonella, Archips rosana, Adoxophyes orana, Archips podana, Pandemis heparana, Spilonota ocellana, Argyroploce spp och Notocelia ssp)
 • Behandlingsmetod: dispenser
 • Max dos per behandling: 800 dispenser per ha
 • Max antal behandlingar: 1 per odlingssäsong

Ytterligare villkor:

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Leopard reg nr 5621

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om produktgodkännande genom ömsesidigt erkännande för herbiciden Leopard med reg. nr. 5621 mot gräsogräs i rödbetor, ärter och bönor.

Gröda/område: Rödbetor

 • Användningsområde: mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 12-39
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 100
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 L/Ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 125 g kizalofop-P-etyl/Ha

Gröda/område: Ärter och bönor

 • Användningsområde: mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 12-39
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 30
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 L/Ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 125 g kizalofop-P-etyl/Ha

Ytterligare villkor

 • Anpassa skyddsavstånd enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.
 • Använd skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av produkten.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem istället.

Madex TOP mot larver av äppelvecklare (Cydia pomonella)

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om produktgodkännande för Madex TOP med reg. nr. 5598. Godkännandet gäller från och med 12 februari 2020 och så länge som produktgodkännandet för Madex TOP (5598) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: äpple och päron
 • Syfte: mot larver av äppelvecklare (Cydia pomonella)
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Max dos per behandling: 100 mL/ha
 • Max antal behandlingar: 10 per säsong

Ytterligare villkor:

 • Använd skyddshandskar och andningsskydd vid hantering av produkten.
 • Använd skyddskläder, skyddshandskar och andningsskydd vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem i stället.

Orocide Plus mot spinnkvalster och mjöllus/vita flygare

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännandet för Orocide Plus.

Godkännandet gäller från och med den 27 mars 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: Växthusodling av tomat, paprika och chili.
 • Syfte: Mot spinnkvalster (Tetranychidae) och mjöllus/vita flygare (Trialeurodes vaporariorum)
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Max dos per behandling: 0,8 ml/m²
 • Max antal behandlingar: 6 stycken per år

Teppeki reg nr 4966

Kemikalieinspektionen har delvis godkänt ansökan om ändrat produktgodkännande för Teppeki med reg. Nr. 4966. Beslutet innebär tillägg av användning i sockerbetor, foderbetor samt färska ärter och bönor med balja. Enligt beslutet godkänns inte användning i torkade ärter och bönor samt linser. Ändringen av godkännandet gäller från och med 2020-10-22.

Användningsvillkor

Gröda: Färska ärter och bönor med balja
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot ärtbladlus och bönbladlus
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 11–71
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): –
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 70 g flonikamid/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: –

Ytterligare villkor

 • Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • Skyddshandskar, ögonskydd och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Spotlight Plus (5577) mot utlöpare i jordgubbar på friland (dispens)

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel Spotlight Plus med registreringsnummer 5577 för användning mot utlöpare i yrkesmässig odling av jordgubbar på friland.

Godkännandet gäller från 2020-07-15 till och med 2020-10-30.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av jordgubbar

 • Syfte: mot utlöpare
 • Behandlingsmetod: avskärmad spruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max dos per behandling: 0,40 l/ha
 • Max antal behandlingar: 1

Övriga villkor

 • Högst 50 procent av odlingsytan får behandlas vilket innebär att den ytan som behandlas, behandlas med 0,80 liter produkt per hektar.
 • Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält. Detta för att minska risken för resthalter i dricksvatten och för att skydda jordlevande organismer.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Select Plus mot gräsogräs i frilandsodling av plantskoleväxter – UPMA

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Select Plus med reg nr 5293. Godkännandet gäller från och med den 2 mars och så länge som produktgodkännandet för Select Plus (5293) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Gröda/område: frilandsodling av plantskoleväxter
 • Syfte: mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): april till oktober
 • Max dos per behandling: 2,0 L/ha (200–400 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1 per år

Övriga villkor:

 • Får inte användas på växter som har bildat ätliga delar.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Använd arbetskläder som täcker armar, ben och bål vid arbete med behandlade växtdelar när arbetet sker tidigare än 45 dagar efter behandling.
 • Om andra hälsoskyddsåtgärder ger minst motsvarande skydd kan du använda dem i stället.

Select reg nr 5468 mot gräsogräs

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Select med reg nr. 5498 mot gräsogräs i odlingar av palsternacka, rotpersilja, purjolök och oljerättika. Godkännandet gäller från och med 2020-10-09 och så länge som Select med reg nr. 5468 är godkänt.

Observera att det tidigare fanns ett utvidgat produktgodkännande för palsternacka för Select med reg nr. 4376. Nu har Select fått nytt reg nr. 5468 och det här utvidgade produktgodkännandet gäller det nya registreringsnumret. Oljerättikan gäller som mellangröda och för utsädesproduktion. Att det utvidgade produktgodkännandet är sökt för Select ”classic” beror på att det får användas två gånger, till skillnad från Select plus som bara får användas en gång.

Man ska tillsätta Renol till Select, men det står inte i det utvidgade produktgodkännandet. Det beror på att KemI inte bedömer effektiviteten i ett utvidgat produktgodkännande och då ska inte eventuella tillsatsmedel stå med i ett produktgodkännande.

Användningsvillkor för respektive gröda

Gröda: Palsternacka
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–45
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 40
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 240 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 liter/hektar per år Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-400 liter vatten per hektar.
Gröda: Rotpersilja
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–45
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 40
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 240 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Den totala maximala dosen får inte överskrida 1 liter/ha per år Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 liter vatten per hektar.
Gröda: Purjolök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–19
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-400 liter vatten per hektar.
Gröda: Oljerättika
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot gräsogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–50
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): –
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 0,35 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 84 g kletodim/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder. Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200–400 liter vatten per hektar.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom" (se kolumn "särskild hänsyn" i Hjälpredan).

Proman reg nr 5348

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Proman med reg nr 5348 mot ogräs i utsädesodling av spenat och ärter samt mot ogräs i frilandsodling av jordgubbar under planteringsåret. Godkännandet gäller från och med den 5 maj 2020 och så länge som produktgodkännandet för Proman 5348 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda: Frilandsodling av spenat och ärter för utsädesproduktion

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före uppkomst (BBCH 00-09)
 • Max dos per behandling: 1,0 l/ha (200–600 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar per år: 1

Övriga villkor:

 • Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Gröda: Frilandsodling av jordgubbar

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Senast 7 dagar efter utplantering. Endast vårbehandling senast 15 juni.
 • Max dos per behandling: 1,0 l/ha (200–600 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar per år: 1

Övriga villkor:

 • Produkten får inte användas mer än vart tredje år på samma fält, eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvatten.
 • Skörd under behandlingsåret får inte gå till konsumtion.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Övrig information

 • Proman kan vid fel användningstidpunkt ge betydande fytotoxiska skador i jordgubbar. Risken för skadorna är minst direkt efter plantering och ökar i takt med plantornas etablering. Därför begränsas tidsramen för användningen till senast 7 dagar efter planteringen.
 • Erfarenhet om blandningseffekter och risker för kumulativ toxicitet är begränsad. Testa på en mindre yta.

Pictor Active reg nr 5405

Kemikalieinspektionen har godkänt BASF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Pictor Active med reg nr 5405 mot svampangrepp i odlingar av senap, vallmo, lin, oljerättika och safflor/färgtistel. Godkännandet gäller från och med 2020-11-18 och så länge Pictor Active med reg nr 5405 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Gröda: Senap
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Lin
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): Turner (1987) 6-9
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Vallmo
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Oljerättika
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.
Gröda: Safflor/Färgtistel
 • Var/Område: –
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51-69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g boskalid/ha, 250 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Totala maximala dosen får inte överskrida 1,0 l produkt/ha och odlingssäsong. Rekommenderad vattenmängd vid spridning är 100-400 l/ha.

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 24 timmarna efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Movento SC 100 reg nr 5246

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Movento SC 100 med reg nr 5246 mot angrepp av insekter och kvalster i frilandsodling av Pak-choi, fänkål och sockermajs. Godkännandet gäller från och med 2020-07-24 och så länge Movento SC 100 med reg nr 5246 är godkänt.

Användningsvillkor för respektive gröda:

Gröda: Frilandsodling av Vinbär, krusbär, tranbär, blåbär, nypon och havtorn

Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
Behandlingsmetod: Sprutning
Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Behandling kan ske före och efter blomning när grödan är i intensiv tillväxt.
Max antal behandlingar per år: 2
Behandlingsintervall (dygn): 14
Karenstid (dygn): 14
Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 g spirotetramat/ha
Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–1000 l vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av Hallon, blåhallon, björnbär och allåkerbär

Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
Behandlingsmetod: Sprutning
Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): Efter skörd
Max antal behandlingar per år: 2
Behandlingsintervall (dygn): 14
Karenstid (dygn): -
Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 g spirotetramat/ha
Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–1000 l vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av Vindruvor

Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
Behandlingsmetod: Sprutning
Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): Behandling kan ske före och efter blomning när grödan är i intensiv tillväxt.
Max antal behandlingar per år: 2
Behandlingsintervall (dygn): 14
Karenstid (dygn): 14
Max dos per behandling (produkt): 1,0 l/ha
Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 g spirotetramat/ha
Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–1000 l vatten/ha

Gröda: Pak-choi

 • Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 0,75 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 400–500 l vatten/ha

Gröda: Fänkål

 • Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 12–49
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 0,75 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 400–500 l/ha

Gröda: Sockermajs

 • Användningsområde: Mot angrepp av insekter och kvalster
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min–max): BBCH 51–69
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 0,75 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 300–800 l vatten/ha

Övriga villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av behandlade växtdelar.
 • Skyddshandskar och skyddskläder vid hantering av produktens samt användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Matrigon 72 SG reg nr 5013

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Matrigon 72 SG med reg nr. 5013 mot örtogräs i odlingar av kålrot på friland. Godkännandet gäller från och med 2020-11-18 och så länge Matrigon 72 SG med reg nr. 5013 är godkänt.

Användningsvillkor

Gröda: Kålrot
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 12-15
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): –
 • Karenstid (dygn): –
 • Max dos per behandling (produkt): 165 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g klopyralid/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten 100-300 l/ha.

Övriga villkor

 • Anpassa skyddsavståndet enligt Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"

Infinito reg nr 5072

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Infinito med reg. nr. 5072 mot svampangrepp i odlingar v frilandsgurka, purjolök, salladslök, schalottenlök, vitlök, kryddväxter och baby-leaf på friland samt frilandsodlingar av spenat i BBCH-stadierna 19-29. Godkännandet gäller från och med 2020-09-24 och så länge Infinito med reg. nr. 5072 är godkänt.

Gröda: Gurka

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 21-85
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Purjolök och salladslök

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-49
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Schalottenlök och vitlök

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-18
 • Max antal behandlingar per år: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Baby-leaf

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-49
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Gröda: Spenat

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 19-29
 • Max antal behandlingar per år: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

OBS! Det finns redan en UPMA i spenat. Den UPMA som redan finns gäller BBCH 30-49 och den nya UPMAn gäller BBCH 19-29, det vill säga att en tidigare användning i spenat nu är godkänd.

Gröda: Kryddväxter, till exempel gräslök, dill och persilja

 • Område: Friland
 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 10-49
 • Max antal behandlingar per år: 2 per kultur
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 1,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 838 g prpamokarb/ha, 100 g fluopikolid/ha
Övriga villkor gällande rekommenderad vattenmängd

Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner:

 • Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 l produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.
 • Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 200-800 l vatten/ ha.

Övriga villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Dithane NT mot skorv i äpple och mot lökbladmögel i odlingar av kepalök (dispens)

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om nöddispens för växtskyddsmedlet Dithane NT mot skorv (Venturia inaequalis) i odlingar av äpple och mot lökbladmögel (Peronospora destructor) i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller under perioden 11 juni 2020 till och med 10 september 2020 med följande villkor:

Kunskapskrav

Användaren ska uppfylla de kunskapskrav som gäller för användning av växtskyddsmedel i behörighetsklass 1. Alternativt ska användaren vara behörig att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 2 och handledas av en person som har behörighet att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 1.

Gröda: äpple

 • Dos: 2,0 kg/ha
 • Behandlingsutrustning/metod: fläktspruta
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Utvecklingsstadium: BBCH 50–85
 • Max antal behandlingar: 3
 • Behandlingsintervall: min 10 dagar
 • Karenstid: 28 dagar

Gröda: kepalök

 • Dos: 2,5 kg/ha
 • Behandlingsutrustning/metod: bomspruta
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Utvecklingsstadium: BBCH 12–50
 • Max antal behandlingar: 4
 • Behandlingsintervall: min 7 dagar
 • Karenstid: 28 dagar

Comet Pro

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för Comet Pro med reg nr 5163 mot svampangrepp i frilandsodling av gräslök, salladslök, rödbetor, rotselleri, kålrot, pepparrot och rova. Godkännandet gäller från och med den 28 april 2020 och så länge Comet Pro med reg nr 5163 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda: Gräslök och Salladslök

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 12‑47, fram till mitten av augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 100 pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l vatten/ha

Gröda: Rotselleri, Kålrot, Pepparrot och Rova

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 41‑49, dock senast till och med 31 augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos per behandling (produkt): 0,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l/ha

Gröda: Rödbetor

 • Användningsområde: Mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 39‑49, dock senast till och med 31 augusti
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos per behandling (produkt): 0,6 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 120 g pyraklostrobin/ha
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: 150–300 l vatten/ha

Övriga villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Boxer reg nr 5565

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för användningsområde (UPMA) för Boxer med reg nr 5565. Godkännandet gäller från och med den 16 april 2020 och så länge Boxer med reg nr 5565 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Frilandsodling av jordgubbar

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,0 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda/område: Planteringsåret för frilandsodlade jordgubbar

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): tidigast 2 veckor efter plantering fram till mitten av oktober
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 2,5 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,0 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Skörden under planteringsåret får inte användas till konsumtion.
 • Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda/område: Frilandsodling av sparris

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3,2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av bruna bönor

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 3 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 2,4 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av kepalök och knipplök (av kepalök och salladslök)

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 60
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av vitlök

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 70
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200–300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av purjolök

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Före uppkomst och/eller BBCH 11‑13
 • Max antal behandlingar per år: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av morot, palsternacka och rotpersilja

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 11‑14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

Gröda: Frilandsodling av rotselleri

 • Användningsområde: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 11‑14
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 80
 • Max dos per behandling (produkt): 2 l/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 1,6 kg/ha prosulfokarb

Övriga villkor:

 • Totala maximala dosen får inte överstiga 4 L produkt/ha och år.
 • Rekommenderad vattenmängd: 200-300 L vatten/ha

BotaniGard WP reg nr. 5406

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för BotaniGard WP med registreringsnummer 5405. Beslutet är taget den 16 oktober 2020 och gäller med följande villkor:

Gröda: Jordgubbar

 • Område: friland och tunnel
 • Användningsområde: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): före och efter blomning
 • Max antal behandlingar per år: 12
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 750 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 3,3x10 (upphöjt till 13) CFU/ ha

Övriga villkor

 • Skyddshandskar, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.
 • Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Tillredning av sprutvätska ska ske under omrörning.
 • Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.
 • Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Basagran SG reg nr 4115

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för Basagran SG mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller från 11 juni 2020 till och med 10 juli 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Kepalök

 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 13–15
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos per behandling (produkt): 200 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 170 g Bentazon/ha

Övriga villkor

 • Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Amistar

Kemikalieinspektion har godkänt LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Amistar med registreringsnummer 5465. Godkännandet gäller från och med den 8 juni 2020 och så länge Amistar med registreringsnummer 5465 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Frilandsodling av rotselleri

 • Användningsområde: Mot selleriblad-fläcksjuka
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 16–49
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 200–800 liter vatten per hektar användas.

Gröda/område: Frilandsodling av bladpersilja

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 14–39
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 200–800 liter vatten per hektar användas.

Gröda/område: Frilandsodling av gurka

 • Användningsområde: mot mjöldagg och gurkbladmögel
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 11–89
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 200–800 liter vatten per hektar användas.

Gröda/område: Frilandsodling av hallon

 • Användningsområde: mot gråmögel och hallonskottsjuka
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • När produkten används i tunnel-och frilandsodlingar av hallon, närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken får användningen endast ske med särskilt driftsreducerande utrustning.
 • Vid användning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Vid användning över 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 procent användas.
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): På uppväxande nya årsskott eller under blomning, BBCH 31–39 respektive 60–69
 • Max antal behandlingar: 1 gång vart tredje år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 10
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 600 liter vatten per hektar användas.
 • När produkten använts för behandling av hallon får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält de två följande åren.

Gröda/område: Växthusodling av tomat och gurka

 • Användningsområde: mot mjöldagg och gurkbladmögel
 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 14–89
 • Max antal behandlingar: 3 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 0,096 mL/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 24 mg azoxistrobinim2

Övriga villkor:

 • 80 ml produkt löses i 100 liter vatten (0,08% lösning).
 • Vid spridning av produkten ska 40–120 milliliter vatten per kvadratmeter användas.
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Gröda/område: Frilandsodling- och tunnelodling av prydnads- och plantskoleväxter

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • När produkten används i tunnel-och frilandsodlingar av prydnads- och plantskoleväxter närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken får användningen endast ske med särskilt driftsreducerande utrustning.
 • Vid användning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Vid användning över 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 procent användas.
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Sommar till tidig höst
 • Max antal behandlingar: 1 gång vart tredje år
 • När produkten använts för behandling av prydnadsväxter och plantskoleväxter i tunnel eller på friland får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält de två följande åren.
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 600 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 150 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 600 liter vatten per hektar användas.
 • Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Gröda/område: Växthusodling av prydnads- och plantskoleväxter

 • Användningsområde: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): -
 • Max antal behandlingar: 3 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 0,1 mL/m2
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 25 mg azoxistrobin/m2

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 40–60 milliliter vatten per kvadratmeter användas.
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Gröda/område: Lin

 • Användningsområde: Mot Alternaria spp
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Från full blomning till sen blomning, stadium 8–9 enligt Turner (1987)
 • Max antal behandlingar: 1 gång vartannat år
 • När produkten använts för behandling av lin får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxistrobin inte användas på samma fält det efterföljande året.
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos per behandling (produkt): 800 mL/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 200 g azoxistrobin/ha

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 150–260 liter vatten per hektar användas.

2019 Dispenser och utvidgade produktgodkännanden

Devrinol reg nr 5249, UPMA

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från LRF för UPMA för Devrinol. Beslutet berör frilandsodling av späda bladgrönsaker "Baby leaf" (spenat, mangold, ruccola med flera). UPMA:t gäller så länge som godkännandet för Devrinol med registreringsnummer 5249 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: mot ogräs i frilandsodling av späda bladgrönsaker ”Baby leaf” (spenat, mangold, ruccola med flera)
 • Behandlingsmetod: Bomspruta med efterföljande harvning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Före sådd eller plantering.
 • Max dos per behandling: 0,85 L/ha
 • Max antal behandlingar: 1 per fält och år
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Övriga villkor: Vid spridning av produkten ska 200–400 liter vatten per hektar användas.

Raptol reg nr 5351, UPMA

Kemikalieinspektionen har beviljat en dispensansökan från LRF för användandet av Raptol mot kålbladstekel i ekologisk frilandsodling av bladkål. Beslutet gäller till och med den sista september.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: bladkål på friland i ekologiska odlingar i Halland och Skåne
 • Syfte: mot kålbladstekel
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): från BBCH 12
 • Max dos per behandling: 6 L
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): Minst 7
 • Karenstid (dygn): 3
 • Övriga villkor: Vattenmängd 600–1200 liter vatten/ha. Bladens över- och undersida ska sprutas till avrinning.

Ytterligare villkor

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta:

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Användning närmare an 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst

 • 75 procent vid användning i bladkål högre än 50 cm
 • 50 procent vid användning i bladkål lägre än 50 cm.
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Spridning av produkten bör göras nattetid.

UPMA för Signum i purjolök

Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om UPMA för Signum mot Stemphylium i odling av purjolök. Beslutet gäller från och med den 12 juli 2019 och så länge som godkännandet för Signum med registreringsnummer 4884 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Stemphylium leaf blight (Stemphylium sp.) i odlingar av purjolök
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från BBCH 40
 • Max dos per behandling (produkt): 1,5 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 400 g/ha Boskalid, 100 g/ha Pyraklostrobin
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 14
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: högst 300–500 L vatten/ha

Ytterligare villkor

 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Fastac 50

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från LRF:s ansökan om UPMA för Fastac 50. Beslutet berör frilandsodling av baby-leaf och persilja. UPMA:t gäller så länge som godkännandet för Fastac 50 med registreringsnummer 4530 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: baby-leaf i frilandsodling
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 10–18
 • Max dos per behandling: 0,12 L/ha
 • Max antal behandlingar: 2 per år, högst en per kultur
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: högst 300 L vatten/ha
Gröda/område: Persilja i frilandsodling
 • Behandlingsmetod:Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 10–49
 • Max dos per behandling: 0,12 L/ha
 • Max antal behandlingar: 2 per år, högst en per kultur
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Övriga villkor: Rekommenderad vattenmängd: högst 300 L vatten/ha

Basagran SG

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan om nöddispens för Basagran SG från LRF. Beslutet berör frilandsodling av kepalök. Nöddispensen gäller till och med 2019-07-10.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: kepalök på friland
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 13–15
 • Max dos per behandling: 0,2 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 21
 • Övriga villkor: -

Calypso SC 480

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Calypso SC 480 med reg.nr. 5427.

Godkännandet gäller från och med den 20 mars 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 (5427) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av hallon
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 57–59 samt 69–72
 • Max dos per behandling: 250 ml/ha (600–1000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 3
Gröda/område: frilandsodling av björnbär, blåbär, vinbär och krusbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 57–59 samt 69–72
 • Max dos per behandling: 250 ml/ha (600–1000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 21
 • Karenstid (dygn): 14
Gröda/område: frilandsodling av morot
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 14–48
 • Max dos per behandling: 200 ml/ha (600–1000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 7
Gröda/område: frilandsodling av gurka
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 10–75
 • Max dos per behandling: 200 ml/ha (300–400 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 3
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av tomat, gurka, pepparfrukter (Capsicum annum L.) och aubergine
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 35–89
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (50–150 ml vatten/m²)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 3
 • Övriga villkor: Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,016 procent.
Gröda/område: frilandsodling av prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 250 ml/ha (500–1 500 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): -
 • Övriga villkor: Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,016 procent.
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av prydnadsväxter
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (100–150 ml vatten/m²)
 • Max antal behandlingar: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -
 • Övriga villkor: Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,025 procent.

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Skyddshandskar ska användas vid arbete med behandlade växtdelar när arbetet sker tidigare än 10 dagar efter behandling.
Vid återinträde i behandlade utrymmen:
 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.
 • Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas. Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med horisontell bomspruta på friland och i tunnlar med öppna sidor:
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.
Anpassade skyddsavstånd vid spridning med fläktspruta eller spruta med vertikal bom på friland och i tunnlar med öppna sidor:
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".
 • Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.
Spridningsutrustning vid spridning med fläktspruta eller spruta med vertikal bom i tunnlar med öppna sidor:

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag och öppna diken.

Mavrik reg nr. 4491, utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från LRF om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Mavrik. Beslutet berör frilandsodling av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova och rotselleri. Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge godkännandet för Mavrik med registreringsnummer 4491 gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja majrova och rotselleri
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Kålrot, rödbeta, pepparrot, rotpersilja, majrova: 10–49 (från uppkomst fram till skörd); Rotselleri 13–40 (från 3-bladsstadiet fram till skörd)
 • Max dos per behandling: 0,2 L/ ha
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 14
 • Övriga villkor: Vid spridning av produkten ska 100–400 liter vatten per hektar användas.

Steward 30 WG

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Steward 30 WG med reg.nr. 5429.

Godkännandet gäller från och med den 17 maj 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Steward 30 WG (5429) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av jordgubbar
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före blomning eller efter skörd
 • Max dos per behandling: 170 g/ha (600–1 000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1
 • Karenstid (dygn): -
Gröda/område: frilandsodling av hallon, björnbär, blåbär, krusbär och vinbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): -
 • Max dos per behandling: 170 gl/ha (600–1 000 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
Gröda/område: Körsbär och plommon
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): före blomning eller BBCH 69–72
 • Max dos per behandling: 230 g/ha (200–1 350 l vatten/ha)
 • Max antal behandlingar: 1
 • Karenstid (dygn): 7
Gröda/område: Sockermajs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Mer än 34
 • Max dos per behandling: 125 g/ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn):
 • Karenstid (dygn): 7
 • Övriga villkor: Vid spridning av produkten ska 200–400 liter vatten per hektar användas.

Ytterligare villkor:

Åtgärder för skydd av bin och pollinerande insekter:
 • Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
 • Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in.
 • Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett anpassat skyddsavstånd till omgivande miljö bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".

Gibb Plus

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens om produktgodkännande för Gibb Plus.

Dispens gäller under perioden 15 maj 2019 till 30 juni 2019.

Beslutet gäller med följande villkor

Gröda/område: odlingar av äpple och päron
 • Syfte: tillväxtreglering
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Från BBCH 56 till 6 veckor efter blomning
 • Max dos per behandling: 0,5 L/ha
 • Max antal behandlingar: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Vid hantering av produkten ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon användas.

Goltix WG

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan från Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) för utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) av Goltix WG. Utvidgningen innefatta frilandsodling av morot, palsternacka och rotpersilja. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Goltix WG gäller.

Vi har även blivit meddelade av Lantbrukarnas riksförbund (LRF) att det kan uppstå skador om Goltix WG används på väldigt lätta jordar och under vissa förhållanden. Om det blir kallt och vått finns alltid en risk för skador med jordherbicider. I försöken som ligger till grund för LRF:s ansökan för utvidgat produktgodkännande (UPMA) noterades inga problem. Men dessa försök utfördes inte på de mest extrema jordtyperna. När du använder en ny herbicid som är tillåtet via ett UPMA bör du alltid först prova ämnet på en mindre yta, för att se hur produkten fungerar på dina jordar och sorter under olika väderlekar.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Före uppkomst
 • Max dos per behandling: 1,5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 1 per år
 • Behandlingsintervall (dygn):-
 • Karenstid (dygn): -

Övriga villkor

Vid spridning av produkten ska 200–300 liter vatten per hektar användas.

Pirimor

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Pirimor med reg.nr. 5463 mot bladlöss i odlingar av prydnadsväxter i växthus.

Godkännandet gäller från och med den 17 maj 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Pirimor gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Syfte: mot bladlöss
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium (min–max): -
 • Max dos per behandling: 50 mg/m2 (50–100 mL vatten per m2)
 • Max antal behandlingar: 2 per kultur
 • Behandlingsintervall (minsta tid i dygn): 10

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:
 • Skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbete med behandlade växtdelar när arbetet sker tidigare än 52 dagar efter behandling.
Vid återinträde i behandlade utrymmen:
 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling. Utrymmet ska vädras ordentligt före återinträde.
 • Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas.
 • Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.

VitiSan UPMA uppdaterad

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för VitiSan med reg.nr. 5480.

Godkännandet gäller från och med den 3 juli 2019. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för VitiSan (5480) gäller.

Användningsvillkoren uppdaterades den 10 juli 2019 efter KemI:s tilläggsbeslut.

Beslutet gäller med följande villkor

Gröda/område: Äpple och päron
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från musöron till början av fruktmognad, BBCH 10–85
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha och per meter kronhöjd
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 500 l vatten/ha och per meter kronhöjd
 • Övriga villkor: Totala maximala dosen får inte överskrida 7,5 kg produkt per ha och behandling.
Gröda/område: Plommon och körsbär
 • Syfte: mot Monilinia spp.
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Blomning till skörd, BBCH 60–85
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha och per meter kronhöjd
 • Max antal behandlingar: 5 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 500 l vatten/ha och per meter kronhöjd
 • Övriga villkor: Totala maximala dosen får inte överskrida 7,5 kg produkt per ha och behandling.
Gröda/område: Jordgubbar på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta eller handhållen spruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Från knoppstadiet, BBCH 59 och framåt
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 2 000 l vatten/ha
Gröda/område: Jordgubbar i växthus
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): Från knoppstadiet, BBCH 59 och framåt
 • Max dos per behandling: 0,5 g/m²
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 200 ml vatten/m²
Gröda/område: Hallon, björnbär, vinbär (svarta, röda, vita) och krusbär på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): från blomning, BBCH 59 och framåt
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 1 000 l vatten/ha
Gröda/område: Vinodling på friland
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från bladutveckling, BBCH 12 och framåt
 • Max dos per behandling: Från bladutveckling till begynnande blomning (BBCH 12–60), 3 kg/ha. Under blomning (BBCH 61), 6 kg/ha. Från fruktsättning till skörd (BBCH 71–89), 7,5 kg/ha.
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Från bladutveckling till begynnande blomning (BBCH 12–60), 400 l vatten/ha. Under blomning (BBCH 61), 800 l vatten/ha. Från fruktsättning till skörd (BBCH 71–89), 1 000 l vatten/ha.
Gröda/område: Humle
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från skottbildning, BBCH 31 och framåt
 • Max dos per behandling: Skottbildning (BBCH 31), 3 kg/ha. Knoppbildning (BBCH 55), 6 kg/ha. Efter knoppbildning till skörd (BBCH 55–89), 7,5 kg/ha.
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Skottbildning (BBCH 31), 400 l vatten/ha. Knoppbildning (BBCH 55), 800 l vatten/ha. Efter knoppbildning till skörd (BBCH 55-89), 1 000 l vatten/ha.
Gröda/område: Tomat och gurka i växthus och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från blomning till skörd, BBCH 51–89
 • Max dos per behandling: Plantor mindre än 50 cm, 0,25 g/m². Plantor 50–125 cm, 0,38 g/m². Plantor högre än 125 cm, 0,5 g/m².
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Plantor mindre än 50 cm, 60 ml vatten/m². Plantor 50-125 cm, 90 ml vatten/m². Plantor högre än 125 cm, 120 ml vatten/m².
 • Övriga villkor: Om en tidig behandling ej har gjorts kan den högre dosen (0,5 g) vara nödvändig för att få tillfredställande resultat.
Gröda/område: Sparris på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): vid begynnande angrepp i nyplanterade fält med unga plantor eller efter skörd i produktionsfält
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 1 000 l vatten/ha
Gröda/område: Frilandsgurka, pumpa och zucchini på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från blomning till skörd, BBCH 51–89.
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 1 200 l vatten/ha
Gröda/område: Morot
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från tre örtblad till skörd, BBCH 13–79.
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600-1 200 l vatten/ha
Gröda/område: Kålrot
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från tre örtblad till skörd, BBCH 13–49.
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600 l vatten/ha
Gröda/område: Ärter och bönor
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från första blomknopp till skörd, BBCH 51–89
 • Max dos per behandling: 5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600-1 200 l vatten/ha
Gröda/område: Kryddor på friland och i tunnel
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: bomspruta eller handhållen utrustning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från två örtblad, BBCH 12 och framåt
 • Max dos per behandling: 2,5 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 600 l vatten/ha
Gröda/område: Kryddor i växthus
 • Syfte: mot mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): från två örtblad, BBCH 12 och framåt
 • Max dos per behandling: 0,25 g/m²
 • Max antal behandlingar: 6 per kultur
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 3
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: 60 ml vatten/m²
Gröda/område: Plantskoleväxter och prydnadsväxter på friland och i tunnel
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): vid begynnande angrepp
 • Max dos per behandling: Plantor mindre än 50 cm, 2,5 kg/ha. Plantor 50-120 cm, 3,75 kg/ha. Plantor högre än 125 cm, 5 kg/ha.
 • Max antal behandlingar: 6 per år
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Plantor mindre än 50 cm, 500-1 000 l vatten/ha. Plantor mellan 50-125 cm, 1 000-1 500 l vatten/ha. Plantor högre än 125 cm, 1 500-2 000 l vatten/ha.
Gröda/område: Plantskoleväxter och prydnadsväxter i växthus
 • Syfte: mot gråmögel och mjöldagg
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): vid begynnande angrepp
 • Max dos per behandling: Plantor mindre än 50 cm, 0,25 g/m². Plantor 50-120 cm, 0,375 g/m². Plantor högre än 125 cm, 0,5 g/m².
 • Max antal behandlingar: 6 per kultur
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): -
 • Rekommenderad vattenmängd: Plantor mindre än 50 cm, 50-100 ml vatten/m². Plantor 50-120 cm, 100-250 ml vatten/m². Plantor högre än 125 cm, 150-200 ml vatten/m².

Ytterligare villkor

Utformning av växthus
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.
 • Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
Utformning av tunnel

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Starane 333 HL

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Starane 333 HL med reg.nr. 5234.

Godkännandet gäller från och med 2019-07-17.

Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Starane 333 HL (5234) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Äpple och päron
 • Syfte: mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta med avskärmad utrustning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 51–79 (begynnande blomknopps­utveckling till fruktkarten har uppnått 90 procent av i slutlig storlek)
 • Max dos per behandling: 0,4 L/ha
 • Max antal behandlingar: 1
 • Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 7
 • Rekommenderad vattenmängd: 100-300 L vatten/per ha

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar samt skyddsglasögon användas.

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta:

Vid användning med avskärmad bomspruta får sprutning endast ske på maximalt 50 procent av den brukade ytan.

2018 Dispenser och utvidgade produktgodkännanden

Buctril EC 225

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om dispens för Buctril EC 225 mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller från och med den 14 mars 2018 till och med den 29 juni 2018.

Beslutet gäller med följande villkor:

Kepalök
 • Användningsområde: Örtogräs, såsom bägarnattskatta, vildpersilja, baldersbrå, korsört och trampört
 • Behandlingsutrustning: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 09-13 (från uppkomst till att grödan har 3 blad)
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 0,3 l/ha
 • Max dos vid varje behandling (aktiv substans): 67,5 g/ha

Övriga villkor:

 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst
  90 % ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Personlig skyddsutrustning. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar, tidigare än 8 dagar efter behandling, ska skyddshandskar användas.

Calypso SC 480

Kemikalieinspektionen har bifallit LRFs ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för Calypso SC 480 med reg.nr. 5427.

Godkännandet gäller från och med 25 juni 2018. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Calypso SC 480 (5427) gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: växthus- och tunnelodling av jordgubbar
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 54–75
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (60–100 ml vatten/ m²)
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Karenstid (dygn): 3
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av hallon och björnbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 54–75
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (60–100 ml vatten/ m²)
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Karenstid (dygn): 6
Gröda/område: växthus- och tunnelodling av svarta, röda och vita vinbär samt blåbär
 • Syfte: mot insektsangrepp
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 57–59 samt 69–72
 • Max dos per behandling: 0,025 ml/m² (60–100 ml vatten/m²)
 • Max antal behandlingar: 2 per år
 • Behandlingsintervall: 21 dygn
 • Karenstid (dygn): 3

Ytterligare villkor:

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar användas om arbetet sker inom 10 dagar efter behandlingstillfället.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid återinträde i växthus och tunnlar:

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning. Villkoret gäller ej för tunnlar med öppna långsidor.

Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med fläktspruta, eller bomspruta med vertikal bom i tunnlar med öppna sidor:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fraktspruta i fruktodling". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.

Åtgärder för skydd av miljö vid spridning med bomspruta i tunnlar med öppna sidor:

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer och insekter utanför fältet.

Cerone

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) för växtskyddsmedlet Cerone med reg. nr. 3571.

Godkännandet gäller från och med 25 augusti 2018. Godkännandet gäller så länge som det ordinarie produktgodkännandet för Cerone med reg. nr. 3571.

Användningsvillkor

Gröda

Syfte

Metod

Dos

Utvecklings-
stadium/
säsong

(min-max)

Max antal
behand-
lingar
per år

Behand-lings­intervall
(dygn)

Karens-
tid (dygn)

Äpple

Kart-
gallring

Fläkt-
spruta

0,40 l/ha*

i 200-500 l vatten

57-72 (ballong- karten är max 20 mm i diameter)

2

2

7

Äpple

Färgför-
bättring

Fläkt-
spruta

0,40 l/ha*

i 200-500 l vatten

78-85

(frukten
80% av
slutlig storlek- mognad
med sort-karakteristisk färg)

1


10

Päron

Kart-
gallring

Fläkt-
spruta

0,40 l/ha*

i 200-500 l vatten

57-72 (ballong- karten är max 20 mm i diameter)

1

7


Växt-
hus-
odlingar av
pryd-
nads-
växter

Tillväxt-
reglering

Sprut-ning
eller
utvatt-ning

0,225 ml/m²

Max konc.

0,15%

Från BBCH 14
(växten har minst 4 blad
och är ca
10 cm hög)

1 per kalender-år och per kvadrat-
meter golvyta

-


* Totala maximala dosen i äpple får inte överskrida 1 liter produkt per hektar och år.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade prydnadsväxter ska skyddshandskar användas upp till 40 dagar efter behandling.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Utformning av spridningsutrustning

Vid påfyllning av fläktspruta ska preparatpåfyllare användas. Villkoret är till för att skydda ögonen.

Vid återinträde i behandlade utrymmen

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Coragen 20 SC

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Coragen 20 SC.

Beslutet gäller från och med 15 juni 2018 till och med 15 juli 2018.

 • Användningsområde: mot rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äpple.
 • Max dos: 0,175 l/ha
 • Utvecklingsstadium BBCH (min-max): 70–85
 • Max. antal behandlingar: 1
 • Behandlingsutrustning/metod: fläktspruta

Vid spridning ska minst 30 meters skyddsavstånd hållas till dricksvattenbrunnar (inklusive privata dricksvattenbrunnar), oavsett om de ligger inom jordbruksmark eller inom andra områden på grund att verksamma ämnet klorantraniliprol och fler av dessa metaboliter riskerar att läcka till grundvattnet.

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta och fläktspruta

 • För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska det anpassade skyddsavståndet bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".
 • Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 procent.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Kunskapskrav vid användning

Den som använder Coragen 20 SC ska uppfylla de kunskapskrav som gäller för användning av växtskyddsmedel i klass 1. Alternativt ska den person som använder Coragen 20 SC vara behörig att använda växtskyddsmedel i klass 2 och handledas av en person som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1.

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska nitrilhandskar, skyddsglasögon (EN 166), skyddskläder (Typ 6 EN 14605), skyddsstövlar och halvmask med partikelfilter P1 (EM 143) användas.

Fenix reg nr. 5288

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Fenix. Godkännandet gäller mot ogräs i frilandsodlingar av dill, blad- och rotpersilja och rotselleri så länge Fenix med reg. nr 5288 är godkänt.

Beslutet innefattar också fältodling av lupin för foder.

För de frilandsodlade grönsaker som ingår i beslutet gäller olika villkor för olika bekämpningsstrategier. Observera att varje stycke motsvarar en strategi och olika strategier får inte kombineras. Strategierna skiljer sig i behandlingstidpunkt, antal behandlingstillfällen och dos.

Vid spridning av produkten på friland ska 200–300 liter vatten per hektar användas. För spridning i växthus ska 1 000 liter vatten per hektar användas.

Dill – före uppkomst

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha

Dill – BBCH 00–12

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 00–12. Före grödans uppkomst fram till dillen har 2 örtblad.
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 35
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Bladpersilja – före uppkomst

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha

Bladpersilja – BBCH 00–14

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst fram till grödan har 4 blad
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 42
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Rotpersilja – före uppkomst

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha

Rotpersilja – BBCH 00–14

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst fram till grödan har 4 blad
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Rotpersilja – BBCH 00–14

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): före uppkomst fram till grödan har 4 blad
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 300 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 190 g/ha

Rotselleri – BBCH 14–19

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 14–19
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 70
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 450 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 270 g/ha

Rotselleri – BBCH 14–19

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 14–19
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall (dygn): 7
 • Karenstid (dygn): 70
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 300 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 190 g/ha

Växthusodling av prydnadslökväxter

 • Syfte: mot ogräs
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium (BBCH): -
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 900 ml/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 530 g/ha
Övriga villkor
 • Personlig skyddsutrustning – Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Återinträde i lokaler där sprutning har utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.
 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Fibro

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Fibro. Godkännandet gäller mot insekter och kvalster i tunnel- och växthusodlingar av gurka och tomat, så länge Fibro med reg. nr 5174 är godkänt.

Beslutet gäller med följande villkor:

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 10–89 (från att hjärtbladen är fullt utvecklade till att skörden är avslutad)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 7 dygn
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 100 ml per 100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 80 g paraffinolja per m²

Övriga villkor:

 • Vid spridning av produkten ska 10–15 liter vatten per 100 m² användas.

Nissorun SC, reg. nr 5334

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Nissorun SC med registreringsnummer 5334.

Godkännandet gäller för sprutning mot angrepp av spinnkvalster i odlingar av prydnadsväxter och plantskoleväxter i växthus, i tunnel, på friland, mot angrepp av spinnkvalster i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnel, samt mot angrepp av spinnkvalster i odlingar av tomat och aubergine i växthus, så länge som produktgodkännandet för Nissorun SC gäller.

Användningsvillkor:

I tunnelodling får medlet bara användas under perioden maj-september i odling av prydnadsväxter och plantskoleväxter och upp till BBCH 97 (det vill säga till avslutad säsong) i tunnelodling av jordgubbar.

 

Gröda

Max antal
behand-
lingar
per år

Behandlings-
intervall
(dygn)

Karens-
tid
(dygn)

Maxdos
vid varje
behandling

Växthusodling av prydnadsväxter och plantskoleväxter

2 per
odlingskultur

7 dygn

-

30 ml/
1000 m² i
100-150 l
vatten

Tunnel- och frilandsodling av prydnadsväxter och plantskoleväxter

2 per
fält och år

30 dygn

-

0,3 l/ha i
1000-1500 l
vatten

Växthusodling av jordgubbar

1 per år

-

3

24 ml/
1000 m² i
minst 40 l
vatten

Tunnelodling av jordgubbar

1 per år

-

3

0,24 l/ha i
minst 400 l
vatten

Växthusodling av tomat och aubergine

1 per
odlingskultur

-

3

30 ml/
1000 m² i
80-160 l
vatten

Movento SC 100 reg nr. 5246

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Movento SC 100. Godkännandet gäller så länge som produktgodkännandet för Movento SC 100 gäller.

Godkännandet gäller:

Mot angrepp av insekter och kvalster i växthus- och tunnelodlingar av jordgubbar:

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Behandlingstidpunkt (BBCH): 13–56 och 91–93, (från och med tre utvecklade blad till och med utsträckta blomställningar och efter skörd)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 10 ml/100 m2
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 1 g spirotetramat per 100 m2
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten i växthus ska 40-200 ml vatten per m2 användas.
 • Vid spridning av produkten i tunnel ska 3-5 liter vatten per 100 m2 användas.

Mot angrepp av insekter i frilandsodlingar av morötter, rotpersilja, rotselleri, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta.

 • Behandlingsmetod: Sprutning
 • Behandlingstidpunkt (BBCH): 12–49, (från att grödan har två blad till att den är skördefärdig)
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 750 ml/ ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 75 g spirotetramat per ha
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten ska 200–500 liter vatten per ha användas.

Mot angrepp av insekter i tunnelodlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf).

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Behandlingstidpunkt (BBCH): 12–49, (från att grödan har två blad till att den är skördefärdig)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 7,5 ml/100 m2
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 750 mg spirotetramat per 100 m2
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten i tunnel ska 2-5 liter vatten per 100 m2 användas.

Mot angrepp av insekter och kvalster i växthusodlingar av prydnadsväxter (korrigering av behandlingstidpunkt)

 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Behandlingstidpunkt: före blomning
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 14 dygn
 • Karenstid (dygn): -
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 7,5 ml per 100 m2
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 750 mg spirotetramat per 100 m2
Övriga villkor
 • Vid spridning av produkten ska 50-100 ml vatten per m2 användas.

Teppeki reg. nr 4966

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Teppeki.

Godkännandet gäller

 • mot insektsangrepp i frilandsodlingar av plantskoleväxter, skogsplantor, brysselkål, vitkål, rödkål, spetskål, savojkål samt ärter och bönor för utsäde
 • mot insektsangrepp i växthusodlingar av gurka, tomat, aubergine, plantskoleväxter och skogsplantor
 • mot insektsangrepp i tunnelodlingar av gurka, tomat, aubergine, prydnadsväxter, plantskoleväxter och skogsplantor.

Godkännandet gäller från och med 25 juni 2018 och så länge som produktgodkännandet för Teppeki gäller.

Beslutet gäller med följande villkor:

Frilandsodling av vitkål, rödkål, spetskål och savojkål
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 16–49 (från att sjätte bladet är utvecklat till att huvudet är fullt utbildat)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 14 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200–400 l/ha
Frilandsodling av brysselkål
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 16–49 (från att sjätte bladet är utvecklat till att huvudena är fullt utbildade)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 7 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200 l/ha
Växthusodling av tomat och aubergine
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: -
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 7 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 12 mg/m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 6 mg flonicamid/ m²
 • Vattenmängd: 40–100 ml/m²
Växthusodling av gurka
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: -
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 7 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 10 mg/ m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 5 mg flonicamid/ m²
 • Vattenmängd: 40-100 ml/ m²
Tunnelodling av tomat och aubergine
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium: från och med BBCH 16 (från att sjätte bladet är utvecklat)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 1,2 g/100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 600 mg flonicamid/100 m²
 • Vattenmängd: 4–10 l/100 m²
Tunnelodling av gurka
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium: från och med BBCH 16 (från att sjätte bladet är utvecklat)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: 1 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 1 g/100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 500 mg flonicamid/100 m²
 • Vattenmängd: 4–10 l/100 m²
Växthusodling av plantskoleväxter och skogsplantor
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: -
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 14 mg/m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 7 mg flonicamid/m²
 • Vattenmängd: 20–100 ml/m²
Frilands- och tunnelodling av plantskoleväxter och skogsplantor
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: maj–september
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200–1000 l/ha
Tunnelodling av prydnadsväxter
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong: maj–september
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 1,4 g/100 m²
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 700 mg flonicamid/100 m²
 • Vattenmängd: 2–10 l/100 m²
Utsädesodling av ärter och bönor på friland
 • Behandlingsmetod: bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 16–71 (från att sjätte bladet är utvecklat till att 10 procent av baljorna har nått sin fulla längd)
 • Max antal behandlingar per år: 2
 • Behandlingsintervall: minst 21 dygn
 • Karenstid: - (behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder)
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 140 g/ha
 • Max dos vid varje behandling (verksamt ämne): 70 g flonicamid/ha
 • Vattenmängd: 200–400 l/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Vid arbete med behandlade plantskoleväxter, skogsplantor och prydnadsväxter ska skyddshandskar användas om arbetet sker tidigare än 17 dagar efter behandling.
Vid återinträde i behandlade växthus:
 • Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.
 • Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning.
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter i fält:

Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker föda.

Dispens för Vitisan (kaliumbikarbonat) i ekologisk odling av äpple, päron och jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Vitisan mot skorv i ekologisk odling av äpple och päron och mot mjöldagg i ekologisk jordgubbsodling i växthus, tunnel och på friland.

 • Dispensen gäller från och med: 19 april 2018.
 • Dispensen gäller till och med: 15 augusti 2018.
Användning och syfte

Äpple och päron ekologisk odling


Syfte

Mot skorv

Behandlingsutrustning/metod

Fläktspruta

Utvecklingsstadium /säsong

(min-max)

10-85

Max antal behandlingar/år

6

Behandlingsintervall (dygn)

3–7

Karenstid (dygn)

1

Max dos vid varje behandling – produkt

7,5 kg/ha

Max dos vid varje behandling – verksamt ämne

7,46 kg/ha

Rekommenderad vattenmängd

500 liter per ha och meter
kronhöjd (mCH)

Användning och syfte

Jordgubbar ekologisk odling i växthus, tunnel och på friland


Syfte

Mot mjöldagg

Behandlingsutrustning/metod

Sprutning

Utvecklingsstadium /säsong

(min-max)

10–85

Max antal behandlingar/år

6

Behandlingsintervall (dygn)

3–7

Karenstid (dygn)

1

Max dos vid varje behandling – produkt

5 kg/ha

Max dos vid varje behandling – verksamt ämne

4,97 kg/ha

Rekommenderad vattenmängd

1 000 liter per ha

Ytterligare villkor

För att skydda bin och andra pollinerande insekter får inte växtskyddsmedlet spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Senast granskad: 2022-03-17