Aktuella restriktioner för honungsbin och humlor

Här finns aktuella restriktioner och restriktionsområden för amerikansk yngelröta och varroakvalster. Amerikansk yngelröta orsakas av en sporbildande bakterie, medan varroakvalstret är ett spindeldjur.

För övriga sjukdomar hos honungsbin finns i dagsläget inga restriktioner. För humlor finns det inte heller några aktuella restriktioner.

Kartorna på sidan går att läsa in i din telefon med hjälp av en navigeringsapp för att se om du befinner dig innanför en restriktionszon. Läs mer under rubriken Kartornas filformat.

Amerikansk yngelröta

Det pågår utbrott av amerikansk yngelröta hos honungsbin på flera ställen i Sverige. I sam­band med detta inför vi restriktioner. Här finns information om var det finns skydds- och över­vak­ningszoner och vilka regler som gäller.

Kartor över skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta

När ett utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i en bigård inrättar Jordbruksverket vanligtvis en skyddszon med en radie på minst 3 kilometer runt den drabbade bigården. Jordbruks­verket kan även inrätta en övervakningszon med en radie på minst 10 kilometer. Zonerna inrättas på uppdrag av länsstyrelsen i det aktuella länet.

Länsstyrelsens bitillsynskarta

Aktuella skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta kan du även se på länsstyrelsens bitillsynskarta. Det är samma information om zoner som finns på den här sidan. Men kartorna är mer detaljerade och innehåller lite mer information.

Jordbruksverkets kartor

Översiktskartan visar de skydds- och övervakningszoner som är aktuella för amerikansk yngelröta. Det finns också detaljerade kartor för varje numrerat område på översiktskartan.

Vi byter ut kartorna allt eftersom vi fattar nya beslut om skydds- och övervakningszoner. Det senaste beslutet finns under rubriken Författningar och beslut.

Uppdaterade: 2024-07-12

Översiktskarta

Kartan visar skydds- respektive övervakningszoner för amerikansk yngelröta. Det är olika regler som gäller inom skydds- respektive övervakningszon. Om det bara finns en blå ring, det vill säga en övervakningszon, har skyddszonen upphört.

Översiktskarta för områden som är drabbade av restriktioner på grund av Amerikansk yngelröta.

Det här gäller i skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta

Om amerikansk yngelröta finns i din bigård

Om det finns amerikansk yngelröta i din bigård kommer tillsyns­mannen att fatta beslut om åtgärder. Då händer bland annat det här:

 • Sjuka samhällen ska avlivas och de aktuella bikuporna destrueras. Det innebär oftast att de eldas upp på plats. Du kan få ersättning om du måste avliva samhällen.
 • Bitillsynsmannen kan även besluta om andra saker du behöver göra för att förhindra nya utbrott av sjukdomen, exempelvis göra rent utrustning och material.
 • Om det finns bisamhällen i bigården som inte uppvisar symtom och som inte behöver avlivas ska tillsynsmannen besöka bigården på nytt för att undersöka bisamhällena. Detta sker efter tidigast 30 dagar.
 • Det blir restriktioner för att flytta honungsbin och material ut från bigården.
 • Tillsynsmannen får inte ge tillstånd till att flytta bisamhällen från en bigård med konstaterat utbrott av amerikansk yngelröta förrän tidigast 30 dagar efter att de sjuka bisamhällena är avlivade och destruerade. Tillsynsmannen ska då ha undersökt bigårdens alla återstående bisamhällen och inte sett några symtom på amerikansk yngelröta.
 • Tillsynsmannen undersöker alla bisamhällen inom 3 kilometer från din bigård. Tillsyns­mannen kan också undersöka de bigårdar som har varit i kontakt med din bigård.

Om du har bin i en skydds- eller övervakningszon

Bitillsynsmannen undersöker alla bisamhällen inom 3 kilometer från den drabbade bigården, det vill säga i skyddszonen. Bitillsyns­mannen kan också undersöka de bigårdar som har varit i kontakt med den aktuella bigården.

Om du själv upptäcker symptom på sjukdom, exempelvis i form av sjukt yngel, ska du genast kontakta tillsynsmannen.

Flytt av bin och material ut från zonerna för amerikansk yngelröta

Om du har bin i en skydds- eller övervakningszon och behöver flytta bin och material ut från zonen ska du alltid kontakta tillsynsmannen.

Flytt från en skyddszon

Du får inte flytta levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap. från en skyddszon utan tillstånd av tillsynsmannen. Under tiden den 1 oktober--den 31 mars får du dock flytta vaxkakor och avfall av sådana för omsmältning utan tillstånd.

För att kunna bevilja tillstånd måste tillsynsmannen som regel undersöka dina bisamhällen för att se att det inte finns några symtom på amerikansk yngelröta.

Flytt från en övervakningszon

Du får inte flytta levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap från en övervakningszon utan tillstånd av tillsynsmannen. Under tiden den 1 oktober--den 31 mars får du dock flytta vax­kakor och avfall av sådana för omsmältning utan tillstånd.

För att kunna bevilja tillstånd måste tillsynsmannen som regel undersöka dina bi­samhällen för att se så att det inte finns några symtom på amerikansk yngelröta.

En tillsynsman kan också ge tillstånd till en så kallad godkänd biodlare att flytta sina samhällen och material ut ur en övervakningszon, men enbart till sina egna bigårdar.

Ett villkor för att du som godkänd biodlare ska få tillstånd att flytta honungsbin med mera är att du undersöker dina bi­sam­hällen för amerikansk yngelröta innan de flyttas ur ut övervakningszonen.

Varroakvalster

Det finns varroakvalster i stora områden i Sverige. Här finns information om vad som gäller och inom vilka områden det finns restriktioner.

Kartor över smittförklarade områden för varroa­kvalster

När ett utbrott har konstaterats i en bigård som finns utanför de områden som är smitt­förklarade, smittförklarar Jordbruksverket ett nytt område med en radie på minst 3 kilo­meter runt den drabbade bigården. Smittförklaringen görs på uppdrag av länsstyrelsen i det aktuella länet.

Det här visar kartorna

Det finns 2 översiktskartor. Översikts­kartorna visar vilka områden i Sverige som är smitt­förklarade för varroa­kvalster, så kallade restriktions­områden. I många fall är hela län och kommuner smitt­förklarade (främst i södra Sverige). Men i vissa fall är det delar av kommuner som är smittförklarade (främst i de nordligare delarna av Sverige). För de kommunerna finns detaljerade kartor. Det finns detaljerade kartor för varje numrerat område på den detal­jera­de översiktskartan. Vi byter ut kartorna allt eftersom vi smittförklarar nya områden.

Senaste beslutet finns under rubriken Författningar och beslut.

Smittförklarade områden i Sverige

Följande områden är smittförklarade:

 • Alla kommuner i de här länen: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län.
 • Alla kommuner i Stockholms län, med undantag för öarna Utö och Ålö i Haninge kommun.
 • Alla kommuner i Dalarnas län, med undantag för Älvdalens kommun.
 • Norrbottens län: Piteå kommun, Övertorneå kommun och Haparanda kommun samt delar av Kalix, Gällivare, Luleå och Boden kommun i Norrbottens län i enlighet med kartorna bilaga 1-4.
 • Västerbottens län: Västerbottens län: Delar av Nordmalings, Umeå, Vindelns, Vännäs, Åsele, Bjurholm och Skellefteå kommun i enlighet med kartorna i bilaga 5-9 och 16-17.
 • Västernorrlands län: Härnösands, Sundsvalls, Timrå och Ånge kommun samt delar av Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län i enlighet med kartorna bilaga 10-12.
 • Jämtlands län: Delar av Bräcke, Härjedalens och Ragunda kommun i enlighet med kartorna bilaga 13-15.

Översiktskarta som visar hela landet

Kartan visar smittförklarade områden med varroakvalster (färgade områden), som kallas för restriktionszoner samt områden som inte är smittförklarade.

Detaljerad översiktskarta

Kartan visar smittförklarade områden med varroakvalster (färgade områden), som kallas för restriktionszoner samt områden som inte är smittförklarade. De blå linjerna är kommungränser.

Det här gäller i restriktionszoner för varroakvalster

Om varroakvalster finns i din bigård

Om varroakvalster har upptäckts i din bigård behöver du bekämpa angreppet. I de flesta fall kan du rädda ett måttligt angripet bisamhälle och ge det en godtagbar produktionsförmåga. En tillsynsman får också besluta att du ska bekämpa varroa­kvalster. Mer information om hur du kan bekämpa varroakvalster hittar du på vår sida om bin och humlor under rubriken Sjukdomar och skadedjur.

Om du har bin i en ny restriktionszon

När varroakvalster har konstaterats i ett bisamhälle utanför en restriktionszon smitt­förklaras ett nytt område med 3 kilometers radie runt den drabbade bigården. Då ska tillsynsmannen även undersöka de bisamhällen som ligger inom 3 kilometers avstånd från det angripna bisamhället. Tillsynsmannen ska då även undersöka kontaktbi­gård­ar, som under de senaste 3 månaderna har varit i kontakt med levande bin från det angripna bisamhället.

Flytt av bin från område med varroakvalster

Kontakta bitillsynsmannen

Om du har bin i en restriktionszon och behöver flytta bin och material ut från restriktionszonen ska du alltid kontakta tillsynsmannen.

Du får inte flytta levande bin, utbyggda vaxkakor och avfall av sådana, begagnade bibostäder eller begagnade biodlingsredskap från en restriktionszon utan tillstånd av tillsynsmannen. Tillsynsmannen kan behöva göra nedfallsprov för att kunna bevilja tillstånd.

En tillsynsman får som regel (med vissa undantag) inte ge dig tillstånd att flytta levande bin från en restriktionszon till ett område som inte omfattas av restriktioner på grund av varroakvalster.

Under tiden den 1 oktober till och med den 31 mars får du dock flytta vaxkakor och avfall av sådana för omsmältning utan tillstånd.

Kartornas filformat

Kartorna på denna sida är i formatet geospatial PDF vilket gör det möjligt att läsa in dem i exempelvis Adobe Acrobat, Adobe Reader, Avenza PDF Maps, Global Mapper eller andra liknande produkter.

Du kan exempelvis läsa in kartorna i din telefon och därmed enkelt använda telefonens navigeringsmöjligheter för att se om du befinner dig innanför en restriktions­zon.

Det är även möjligt för mer kompetenta GIS-programvaror såsom ArcGIS, Qgis eller motsvarande att läsa in filen som ett georefererat raster.

Support för externa programvaror och hur de används lämnas av respektive tillverkare.

Författningar och beslut

Författningar

Söker efter grundforeskrifter:
1992:38

Senast granskad: 2024-05-24

Till toppen