Bakteriell njurinflammation (BKD) hos laxfiskar

Fisksjukdomen bakteriell njurinflammation (BKD) drabbar laxfiskar och förekommer i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien. Sverige har nationella åtgärder i inlandszon för BKD hos laxfiskar.

Gränsen mellan inlandszon och kustzon går vid det första vandringshindret för laxfisk från kusten. När vi på den här sidan skriver laxfiskar eller fiskar i menar vi laxfiskar i alla levnadsstadier.

Syftet med våra nationella åtgärder gällande BKD är att fortsätta att förebygga och bekämpa BKD hos laxfiskar genom

 • djurhälsoövervakning
 • krav i samband med förflyttning av fiskar
 • slakt eller avlivning, saneringsåtgärder och smittskyddsutredning vid påvisat fall av BKD i inlandszon.

Om BKD

BKD orsakas av bakterien Renibacterium salmoninarum. Sjukdomen drabbar laxfiskar och förekommer i Europa, Nord- och Sydamerika och i Asien. Ett karaktäristiskt symtom vid BKD är att njuren är svälld och har vita fläckar. Liknande fläckar kan förekomma på lever, mjälte och hjärta. Sjukdomen har också stadier där sjukdoms­symtomen är mer diffusa.

Krav på djurhälsobesök och provtagning

Övervakningen är en viktig del i strategin för sjukdoms­bekämpning som möjliggör tidigt påvisande av överförbara djursjukdomar som till exempel BKD.

Alla godkända anläggningar som håller laxfiskar i inlandszon får på uppdrag av Jordbruksverket djurhälsobesök av veterinärer där fiskarna provtas för BKD enligt tabellen nedan.

Utrotningsprogram för BKD i inlandszon

Risknivå

Antal hälso­besök per år på varje anläggning

Antal fiskar som ska provtas vid varje provtagnings­tillfälle

Hög

1 besök om året

30

Medel

1 besök vartannat år

30

Låg

1 besök vart tredje år

30

Mer information om djurhälsoövervakning på anläggningar där vattenlevande djur hålls finns på de här sidorna:

Regler vid förflyttning av laxfiskar på grund av BKD

Du som för in laxfiskar till din anläggning i inlandszon ska försäkra dig om att provtagning har gjorts på laxfiskar i den produktionsenhet som förflyttning ska ske från utan att BKD påvisats i proverna. Detta gäller oavsett om fiskarna kommer från ett annat land eller en annan anläggning i inlandszon. Provtagningen ska omfatta 30 fiskar från den senaste samman­hängande perioden som vatten­temperaturen var 7‑15 °C. Proverna ska i första hand ha tagits på fiskar med avvikande utseende eller beteende.

Provtagning, inklusive urval av fiskar som ska provtas, ska göras av en veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket. Distriktsveterinärer behöver inte utses.

Kravet på provtagning inför förflyttningar gäller även vid flytt mellan anläggningar inom inlandszon, om inte anläggningarna är registrerade som en så kallad grupp av anläggningar.

Du som har fört in laxfiskar till din anläggning ska vid en offentlig kontroll kunna visa att fiskarna uppfyllde kraven på provtagning vid tidpunkten för införandet.

Ytterligare krav om du tar in laxfiskar från ett annat EU‑land

Du som tar in laxfiskar till inlandszon från ett annat EU-land måste också se till att fiskarna kommer från ett land, en zon eller en anläggningskrets som har fristatus för BKD. I annat fall måste fiskarna har genomgått karantän eller komma från en anläggning i avsändarlandet där samtliga punkter 1‑7 är uppfyllda:

 1. Avsändande anläggning har genomgått minst 2 hälsoinspektioner per år under de senaste 2 åren.
 2. 30 fiskar per avsändande anläggning har provtagits minst 1 gång per år för BKD.
 3. Den senaste provtagningen har gjorts inom 1,5 månad innan införsel till Sverige och samtliga provresultat enligt punkterna 2 och 3 har varit negativa.
 4. Ingående vatten till anläggningen i avsändarlandet som fiskarna kommer ifrån är, naturligt eller genom behandling, fritt från smitta som kan överföras till vattenlevande djur.
 5. Fiskarna har inte vaccinerats mot BKD.
 6. Det finns naturliga eller konstgjorda barriärer mot närliggande vattendrag som hindrar vattenlevande djur från att komma in i eller lämna den avsändande anläggningen och åtgärder mot översvämning eller inläckage av vatten från närliggande vattendrag.
 7. Fiskarna åtföljs vid sändningen av dokument som visar att villkoren ovan är uppfyllda.

Regler för BKD vid förflyttning från kustzon till inlandszon

Du får inte flytta laxfiskar från Sveriges kustzon till inlandszon eftersom det finns sjukdomar längs kusten som inte finns i inlandszon, till exempel BKD. Förbudet att flytta fisk från kustzon till inlandszon gäller fisk i alla levnadsstadier. Om du uppfyller vissa krav på provtagning och karantän innan förflyttningen sker får du flytta rom trots detta förbud.

Nybefruktad eller ögonpunktad rom från vildfångad laxfisk som har fångats eller sumpats i kustzon, nedanför ett vandringshinder för aktuell art, får flyttas till kläckeri i inlandszon om samtliga tre villkor nedan uppfylls:

 1. Den vildfångade laxfisken har genomgått provtagning med negativt resultat. Prov­tagningen innebär att all honfisk ska provtas individuellt för BKD genom organ­provtagning. Om all fisk i odlingen kommer att planteras ut i kustområde kan provtagningsnivån för BKD minskas till individuell provtagning av 50 procent av honfisken.
 2. Rommen har desinficerats i buffrad jodoforlösning i minst 10 minuter och med minst 100 ppm fri jod.
 3. Kläckeriet som tar emot rommen, i avvaktan på ett negativt skriftligt provresultat enligt punkt 1, låter desinficera, alternativt infiltrera, det utgående vattnet, så att det är fritt från smitta som kan överföras till vattenlevande djur. Kläckeriet ska hålla rommen i ett utrymme som är avskilt från annan verksamhet och om frånloppsvattnet mynnar inte i kustområde.

Fler regler vid förflyttning

Det finns fler regler vid förflyttning av vattenlevande djur, till exempel vid införsel från länder utanför EU, som du hittar på vår sida om handel och övriga förflyttningar.

Misstanke om BKD – åtgärder och begränsningar

Om det finns misstanke om BKD på din vattenbruksanläggning ska du göra detta till dess att en veterinär informerar om något annat:

 1. Om det är tekniskt möjligt, isolera alla enheter på anläggningen där du håller misstänkt sjuka fiskar.
 2. Förhindra förflyttning av fiskar till och från anläggningen.
 3. Journalför alla besök och förflyttningar till och från anläggningen.
 4. Håll alla produkter, redskap, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med sjukdomen isolerade och skyddade från andra vattenlevande djur.
 5. Vidta lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att undvika spridning av sjukdomen.

Under tiden som utredning för att avfärda eller bekräfta smitta pågår får du inte avliva fiskarna, om det inte finns djurskyddsskäl. Om fiskar har dött eller avlivats av djurskyddsskäl ska du hålla dem tillgängliga för undersökning av veterinär.

Du ska se till att det finns skyddskläder och material för rengöring och desinficering av personer, utrustning och transportmedel i enlighet med Jordbruksverkets eller veterinärens instruktioner samt att använda skyddskläder tas om hand enligt instruktionerna.

Vidare ska du se till att personer som får besöka anläggningen

 • använder skyddskläder enligt instruktionerna och byter till och från skyddskläder på anvisad plats
 • rengör och desinficerar händer och andra exponerade delar av kroppen enligt instruktionerna
 • rengör transportmedel och desinficerar dem enligt instruktionerna.

Bekräftad BKD – åtgärder och begränsningar

Om BKD bekräftas på din anläggning ska du göra detta till dess att Jordbruksverket fattar beslut om särskilda åtgärder och begränsningar:

 1. Du får endast flytta fiskar till eller från vattenbruksanläggningen efter särskilt tillstånd från Jordbruksverket. Du får dock skicka djur eller prov från djur till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys.
 2. Du får endast flytta fiskar mellan epidemiologiska områden inom anläggningen efter särskilt tillstånd från Jordbruksverket.
 3. Du får inte föra ut föremål, inklusive båtar och redskap, som kan vara kontaminerade med Renibacterium salmoninarum från det epidemiologiska område där de används.
 4. Du ska ta hand om självdöda eller avlivade fiskar och destruera dem enligt anvisning från ansvarig veterinär.
 5. Du ska spärra av vattenbruks­anläggningen så att obehöriga fordon inte kan köra in på området. Egna fordon ska parkeras utanför avspärrningen. Om fordon som är nödvändiga för vattenbruks­anläggningens drift måste föras in på området ska däck och hjulhus spolas och desinficeras vid utfart från området.
 6. Du ska se till att foderleveranser till anläggningen sker enligt anvisning från ansvarig veterinär.

Om BKD påvisas på din anläggning kommer Jordbruksverket att vidta vissa åtgärder beroende på om din anläggning ligger i ett BKD-fritt vattenområde eller inte.

 • Om din anläggning ligger i ett BKD-fritt vattenområde och BKD bekräftas på din anläggning innebär det att fiskarna ska slaktas eller avlivas snarast möjligt och senast inom 30 dagar från att smittan bekräftades.
 • Om din anläggning inte ligger i ett BKD-fritt vattenområde kan fiskarna hållas kvar tills de har uppnått slaktmogen vikt. Dock ska slaktmogen vikt uppnås inom 12 månader från det att BKD har bekräftats samt att fiskarna inte uppvisar kliniska sjukdomstecken på BKD.

Ersättning vid bekräftad BKD

Du som driver en vattenbruksanläggning där BKD har bekräftats kan ansöka om ersättning om du har drabbats av kostnader, förluster eller produktionsbortfall i samband med bekämpning av BKD på din anläggning.

Du kan få ersättning för bland annat kostnader för slakt och sanering, destruktion av animaliska produkter och för förluster av värde på djur eller för produktions­bortfall under bekämpningen.

Du som är ansluten till ett frivilligt kontroll­program kan få ersättning med upp till 70 procent av kostnader och förluster. Om du inte är ansluten till ett frivilligt kontroll­program är ersättningsnivån högst 50 procent av kostnader och förluster.

Rapport om Sveriges nationella åtgärder för BKD

I rapporten sammanfattar vi Sveriges nationella åtgärder för BKD. Syftet är att ge en helhetsbild över de nationella åtgärder som Sverige tillämpar utöver de bestämmelser som finns i EU:s djurhälsoförordning samt dess underakter.

Författningar

Söker efter 2024:6

Senast granskad: 2024-04-25

Till toppen