Ehec – undvik smitta vid gårdsbesök

Om du besöker en gård där det finns djur är det viktigt att du skyddar dig själv från smittor som djuren kan bära på utan att ha symtom. Att tvätta händerna är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken att bli smittad av ehec eller andra smittor.

Om ehec

Ehec är en zoonos vilket betyder att den kan smitta mellan djur och människa. Bakterien som orsakar ehec kan finnas i tarmen hos idisslare och då framförallt hos nötkreatur, men upptäcks ibland även hos får och getter. Djuren visar inte några symtom på sjukdom.

Vissa varianter av bakterien kan ge allvarlig sjukdom hos människa med magkramper, diarré och i vissa fall skador på andra organ och kan bland annat orsaka njursvikt. Det räcker med väldigt få bakterier för att en människa ska bli sjuk. Barn, äldre samt personer med sänkt immunförsvar löper större risk att insjukna i ehec och att bli allvarligt sjuka.

Så kan ehec spridas till människa

Det vanligaste sättet att smittas är via livsmedel som malet kött som inte är genomstekt och opastöriserad mjölk. Spridning från djur till människa kan också ske via direktkontakt med smittade djur eller djurens närmiljö, till exempel via gödsel, stallinredning och beten. Det finns även en viss risk att smittas av ehec om du badar nära betande djur.

God hygien förebygger smitta

Om du besöker en gård med djur är det viktigt att du tvättar händerna innan och efter kontakt med djuren. Att tvätta händerna minskar risken för att en smitta överförs från djur till människor eller från människor till djur. Det finns krav på att alla som håller djur ska erbjuda tillgång till handtvätt.

Genom att följa nedanstående enkla hygienråd kan du skydda dig och andra från att bli smittade. Det är extra viktigt att du hjälper små barn att följa råden. Råden minskar även risken att bli sjuk av andra smittor som kan finnas hos lantbrukets djur, till exempel campylobacter som är en bakterie och cryptosporidier som är en parasit.

Hygienråd för dig som besöker en gård

Tänk på följande när du besöker en gård med djur:

 • Ta del av den hygieninformation du får vid besök på gårdar med djur och läs eventuella skyltar.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter du varit i kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö. Enbart handsprit räcker inte för att avdöda vissa smittämnen (parasiter). Använd handsprit endast på torra tvättade händer.
 • Hjälp barn att tvätta händerna.
 • Ha uppsikt över barn för att undvika att de får in smittämnen i munnen via fingrar eller föremål.
 • Det kan finnas andra personer som kan ha svårt att ta till sig hygienråd.
 • Tvätta alltid händerna innan du äter.
 • Undvik att äta i djurens närmiljö.
 • Ha inte picknick i beteshagar för kor, får och getter.
 • Drick inte mjölk och ät inte färskost som inte är pastöriserad, kokt eller värmebehandlad på annat sätt.
 • Bada inte i närheten av betesmarker där djuren kan gå ned i vattnet.

Eftersom smittan kan överföras via livsmedel är det även viktigt med god livsmedelshygien.

Du kan läsa mer om god hygien när du lagar och hanterar mat på Livsmedelsverkets webbplats

Det här gör vi om vi misstänker ehec

Vid misstanke om smitta från djur till människa görs en smittspårning enligt smittskyddslagen. Det är smittskyddsläkaren som gör detta. Det kan i sin tur leda till att vi provtar djur och stallmiljö. På våra sidor om nötkreatur, samt får och getter finns mer information om ehec till dig som har djur. Informationen finns under rubriken Smittor som kan spridas mellan djur och människa - zoonoser, på sidorna om hygienreglerna, sjukdomar och antibiotikaresistens.

Sjukdomsfall och utbrott i Sverige

Bakterier hos djur

Djur som har ehec-bakterien visar inte symtom på sjukdom. Det är vanligare att fler djur utsöndrar bakterien under slutet av sommaren och hösten. Det innebär att fler människor blir sjuka under den tiden.

Ehec hos människor

De flesta fall som upptäcks hos människor är sporadiska och oftast hittar man inte smittkällan. Under senare år har större utbrott endast förekommit i samband med konsumtion av föro­renade livsmedel.

I Sverige har antalet rapporterade sjukdomsfall bland människor varierat. Det är cirka 470 och 890 fall per år. Under den senaste tioårsperioden (2013‑2022) har det i genomsnitt varit 636 fall per år. Omkring två tredjedelar av fallen har blivit smittade i Sverige och då kan även livsmedel från andra länder ha varit orsaken, medan en tredjedel blivit smittade utomlands.

Myndigheter arbetar för att minska risken för spridning till människor

Jordbruksverket övervakar tillsammans med flera andra myndigheter kontinuerligt förekomsten av ehec-bakterien hos människor och djur. När det finns misstankar om att människor har smittats av djur, eller att det finns många sjukdomsfall med samma typ av ehec-bakterier arbetar vi tillsammans för att spåra smittkällan och därmed försöka bryta smittkedjan.

Jordbruksverkets arbete med ehec

Jordbruksverket finansierar:

 • övervakning av ehec där Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samordnar provtagning för specifika varianter av ehec hos idisslare till exempel nötkreatur
 • forskningsinsatser för att bättre förstå smittan och smittspridningen och därmed kunna minska risken för spridning av ehec till människor
 • provtagning och rådgivning på gårdar.

Jordbruksverket arbetar även med informationsspridning.

Kommunikationsmaterial om ehec

Jordbruksverket har tagit fram följande informationsblad som är anpassade till olika mål­grupper, samt en illustrativ affisch om att undvika ehec under sommaren.

Dokumentet ”Undvik ehec-smitta med kunskap” är ett kommunikationsstöd med handfasta råd om hur lokala och regionala aktörer kan sprida information till allmänhet, djurhållare, lokala och regionala livsmedelsproducenter och övriga målgrupper, för att minska risken att smittas och sprida ehec till människa i områden där smitta förekommer. Materialet vänder sig i första hand till berörda kommuner, smittskyddsenheter länsveterinärer, veterinärer, lant­bruksnäringen, branschorganisationer och nationella myndigheter.

Söker efter 2013:14

Senast granskad: 2023-04-14

Till toppen