Ehec – undvik smitta vid gårdsbesök

Om du besöker en gård där det finns djur är det viktigt att du skyddar dig själv från smittor som djuren kan bära på utan att ha symtom. Att tvätta händerna är en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken att bli smittad av ehec.

Information om ehec för dig som är djurägare eller djurhållare finns på våra sidor om nötkreatur samt får och get.

Om ehec

Ehec är en så kallad zoonos, vilket betyder att den kan smitta mellan djur och människa. Det behövs väldigt få bakterier för att en människa ska bli sjuk. Vissa varianter av bakterien kan ge allvarlig sjukdom hos människa med magkramper, diarré och i vissa fall njursvikt. Barn, äldre samt personer med sänkt immunförsvar löper större risk att insjukna i ehec och att bli allvarligt sjuka.

Barn i förskoleåldern är särskilt känsliga.

Bakterien som orsakar ehec kan finnas i tarmen hos idisslare och då framförallt hos nötkreatur, men upptäcks ibland även hos får och getter. Djuren visar inte några symtom på sjukdom. Ehec är vanligast i södra Sverige där det finns många djur och gårdarna ligger tätt.

Så kan smitta spridas

Det vanligaste sättet att smittas på är via livsmedel såsom malet kött som inte är genomstekt och opastöriserad mjölk. Spridning från djur till människa kan också ske via direkt kontakt med smittade djur eller djurens närmiljö, till exempel via gödsel, stallinredning och beten. Det finns även en viss risk att smittas vid bad nära betande djur.

God hygien förebygger smitta

Om du besöker en gård med djur är det viktigt att du tvättar händerna innan och efter kontakt med djuren. Att tvätta händerna minskar risken för att en smitta fastnar på händerna och överförs från djur till människor eller från människor till djur. Det finns krav på att alla som har djur ska erbjuda tillgång till handtvätt.

Använd gärna handsprit på torra tvättade händer. Du kan inte bara använda handsprit utan att tvätta händerna först. Om händerna är smutsiga eller kladdiga saknar handspriten effekt. För vissa smittor bland annat ehec, måste du dock både tvätta händerna och använda handsprit.

Tänk på följande när du besöker en gård med djur:

 • Ta del av den hygieninformation du får vid besök på gårdar med djur.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter du varit i kontakt med kor, får och getter eller deras närmiljö. Enbart handsprit räcker inte för att för att avdöda vissa smittämnen.
 • Hjälp barn med handtvätten.
 • Tänk på att ha uppsikt över barn för att undvika att de får in smittämnen i munnen via fingrar eller föremål.
 • Tänk på att även andra personer kan ha svårt att ta till sig hygienråd.
 • Tvätta alltid händerna innan du äter.
 • Undvik att äta i djurens närmiljö.
 • Ha inte picknick i beteshagar för kor, får och getter.
 • Drick inte mjölk och ät inte färskost som inte är pastöriserad, kokt eller värmebehandlad på annat sätt.
 • Bada inte i närheten av betesmarker där djuren kan gå ned i vattnet.

Om du följer dessa råd minskar även risken att bli sjuk av andra smittor som kan finnas hos lantbrukets djur, till exempel campylobacter och crytosporidier.

Eftersom smittan kan överföras via livsmedel är det även viktigt med god livsmedelshygien. Du kan läsa mer om livsmedel och hygien hemma i köket på Livsmedelsverkets webbplats.

Det här gör vi när ehec upptäckts

Om en eller flera människor har fått en ehec-infektion där det finns misstanke om en koppling till djur kan Jordbruksverket ta beslut om provtagning av djuren och djurmiljön samt om en smittskyddsutredning av djurbesättningen.

Vid misstanke om smitta från djur till människa görs en smittspårning enligt smittskyddslagen, vilket kan leda till provtagning av djur hos lantbrukaren.

På våra sidor om nötkreatur, samt får och get finns det mer information om ehec till dig som är djurägare.

Ersättningar för merkostnader

Djurhållaren kan få viss ersättning för merkostnader i samband med slakt, fördyrad eller utebliven försäljning av djur och förbrukningsmaterial i samband med bekämpning.

Flera myndigheter arbetar förebyggande

Jordbruksverket har tillsammans med Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt tagit fram en strategi för att minska risken för inhemsk infektion med ehec hos människa.

Jordbruksverket finansierar forskningsinsatser inom området för att minska risken för spridning av ehec till människor. Jordbruksverket arbetar även med utredningar, informationskampanjer och rådgivning.

Kommunikationsmaterial om ehec

Dokumentet ”Undvik ehec-smitta med kunskap” är ett kommunikationsstöd med handfasta råd om hur lokala och regionala aktörer kan sprida information till allmänhet, djurhållare, lokala och regionala livsmedelsproducenter och övriga målgrupper, för att minska risken att smittas och sprida ehec i områden där smitta förekommer.

Dokumentet vänder sig i första hand till

 • informations- och kontrollfunktionerna inom berörda kommuner
 • smittskyddsenheterna i berörda regioner
 • länsveterinärerna hos berörda länsstyrelser
 • veterinärer i berörda områden
 • lantbruksnäringen
 • branschorganisationer
 • nationella myndigheter.

Vi har även tagit fram informationsblad som är anpassade till olika målgrupper.

Sjukdomsfall och utbrott i Sverige

Bakterien hos djur

Den variant av bakterien som kan ge ehec hos människa, och som vi har mest kunskap om i dagsläget är VTEC O157. Den förekommer främst i nötkreaturstäta områden i södra Sverige. Även andra allvarliga typer av VTEC har även påvisats hos svenska nötkreatur (som VTEC O121 och VTEC O26), men där är den geografiska utbredningen inte lika väl känd. Förekomsten av VTEC O157 i landet har vid provtagning på nötkreatur vid slakt legat på ungefär 3–4 procent. Lokalt kan förekomsten ligga på högre nivåer, speciellt i nötkreaturstäta områden. Fler djur utsöndrar bakterien under slutet av sommaren och hösten. Man hittar även fler fall hos människa under sommar och tidig höst.

Ehec hos människor

De flesta fall som upptäcks hos människor är sporadiska och oftast hittar man inte smittkällan. Under senare år har större utbrott endast förekommit i samband med konsumtion av förorenade livsmedel.

I Sverige har omkring 470–890 fall av ehec per år rapporterats hos människor. Omkring två tredjedelar har smittats i Sverige där även livsmedel från andra länder kan ingå. Ungefär en tredjedel av personerna blev smittade utomlands.

Författningar

Söker efter 2013:14

Senast uppdaterad: 2022-12-13