Breda lösningar för att säkra veterinär service

Tillgång till veterinär service dygnet runt över hela landet har avgörande betydelse, såväl för djurskydd och smittskydd som för livsmedelsproduktionen, det civila försvaret och en levande lands­bygd. Det krävs därför kraftigt ökade resurser till veterinär bered­skap så att det står i proportion till den samhällsnytta beredskapen utgör. Det är huvuddragen i Jordbruksverkets remissvar till betänk­andet ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård”.

Utredningen blev klar i januari 2023.

Mer krävs för att lösa problemen

I vårt remissvar konstaterar vi att vi delar utredningens syn att det krävs åtgärder för att säkra den veterinära servicen. Däremot bedömer vi att frågan inte har utretts tillräckligt brett. Slutsatsen är att utredningens förslag inte löser dagens problem, särskilt som utredningens förslag är att minska den veterinära servicen nattetid.

Det krävs satsningar på veterinära resurser

Vi bedömer att det som behövs är en satsning på veterinära resurser i samhället så att dessa står i proportion till de samhällstjänster som veterinärerna i dag står för. Det behöver vara attraktivt för statliga och privata veterinärer att arbeta med dessa uppgifter dygnet runt i hela landet.

De privata veterinärerna är den största veterinära resursen i landet och vi anser att de behöver användas effektivare i beredskapsarbetet. Deras roll behöver utredas ytterligare utifrån Sveriges höga ambition när det gäller djurskydd och de högt ställda kraven på veterinär service.

Positivt med skyddade titlar och fler händer

Utredningen presenterar även ett antal andra förslag och ett av dessa är att stärka yrkestitlar inom djursjukvården. Det finns också flera förslag som syftar till att minska bristen på djur­hälso­personal. Det handlar bland annat om

  • fler utbildningsplatser på veterinär- och djursjukskötarutbildningen
  • snabbare vägar in i arbete för veterinärer från tredje land
  • möjligheter till att föra journal på engelska.

Bakgrund

Jordbruksverket har sedan 2020 efterfrågat en utredning med syfte att utreda hur den veterinära servicen kan utformas för att anpassas till den verklighet som råder med en brist på veterinärer och framförallt veterinärer som vill arbeta beredskap.

I november 2022 presenterade regeringens särskilda utredare förslaget för en långsiktigt hållbar djursjukvård som sedan skickades ut på remiss. Vi har svarat på remissen i mars 2023. Utredningen blev klar i januari 2023.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-10-10

Till toppen