Ny teknik för djurhållning

Ny teknik som ska användas inom djurhållning och som påverkar djuren och deras närmiljö måste vara godkänd av Jordbruksverket. Här kan du läsa om hur du ansöker om godkännande och hur processen kan se ut.

Ny teknik som ska godkännas

Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning ska vara godkänd ur djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan de får användas. Det gäller ny teknik som ska användas av den som har hästar eller djur för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar.

Ny teknik är i första hand nya system eller ny utrustning som inte är beprövad. Nya årsmodeller räknas som regel inte som ny teknik men det är inte alltid självklart var gränsen går mellan ny teknik och känd teknik.

Ny teknik kan till exempel vara

 • nya system för djurhållning
 • nya principer för utfodring, mjölkning med mera
 • nya principer för inredning
 • avvikelser från gällande bestämmelser.

För att den nya tekniken ska behöva godkännas ska systemet eller utrustningen påverka djuren. Ett exempel på när ny teknik inte påverkar djuren är teknik för frammatning av foder till foderplatsen. Om detta sker manuellt eller mekaniskt med skruv eller datafodervagn är som regel ovidkommande för djurskyddet och djurhälsan. Däremot kan ett fodernedsläpp eller foderutmatning ha inverkan på djurskyddet och ska i så fall förprövas som ny teknik.

Kontakta Jordbruksverket om du är osäker på om tekniken räknas som ny eller hur stor påverkan den har på djuren. Även länsstyrelserna har kunskap om ny teknik och kan lämna upplysningar och ge vissa anvisningar.

Ny teknik som godkänts i ett annat land

 • Teknik som har genomgått motsvarande process för godkännande i ett annat EU-land, Turkiet eller en Efta-stat som har undertecknat EES-avtalet behöver inte godkännas igen i Sverige. Processen i det aktuella landet ska uppfylla kriterier som garanterar att den svenska en djurskyddsnivån uppnås. Om du vill använda en sådan vara måste du meddela det skriftligt till Jordbruksverket och bifoga en kopia på det utländska beslutet.

Ansöka om godkännande av ny teknik

Det vanligaste är att upphovsmannen eller den som ansvarar för den nya tekniken ansöker om godkännande hos Jordbruksverket. Det kan till exempel vara en konstruktör, tillverkare eller säljare.

Dessa uppgifter ska finnas i ansökan

De uppgifter som ska finnas i ansökan är

 • sökandes namn och adress
 • en beskrivning av den nya tekniken (framförallt syfte, användningsområde och funktion)
 • tekniska specifikationer, beskrivningar, ritningar med mera.

Om det är aktuellt ska du även bifoga dokument med referenser och uppgifter om till exempel tillverkare, fabrikat och modell.

När du har skickat in ansökan

Processen att besluta om en ansökan om ny teknik består av flera formella steg. Hur många steg och vad dessa innehåller beror på ansökans art och omfattning.

När du har skickat in ansökan om godkännande av ny teknik kommer vi att göra en preliminär bedömning av din ansökan. Det innebär att vi bedömer om ansökan gäller ny teknik eller inte. Om vi bedömer att tekniken är beprövad får du besked om det.

Om vi bedömer att tekniken behöver godkännas gör vi en preliminär placering av ansökan i en av nedanstående tre kategorier. Du kommer att få besked om i vilken kategori vi har placerat din ansökan och du får möjlighet att komplettera din ansökan om det behövs. Du har även möjlighet att dra tillbaka din ansökan om du vill.

Ansökningar som vi placerar i de två första kategorierna kan gälla teknik som endast i liten utsträckning avviker från beprövad teknik eller teknik vars effekter på djurskydd och djurhälsa är väldokumenterade i genomförda studier eller liknande.

Kategori 1 - enkelt ärende
Vi kan fatta beslut utifrån det underlag som finns eller med mindre kompletteringar.

Kategori 2 - ärende som vi kan avgöra efter en mindre utredning
För att vi ska kunna fatta beslut måste underlaget kompletteras med ytterligare fakta såsom synpunkter från experter och litteraturstudier.

Kategori 3 - ärende som vi kan avgöra efter försöksmässig provning
Vi beslutar att försöksmässig provning måste genomföras innan vi kan besluta om godkännande. Detta innebär att du ska lämna in en försöksplan som vi ska godkänna.

Ansökningar i kategori 1 eller 2

Om din ansökan ingår i kategori 1 eller 2 kommer du att få möjlighet att komplettera din ansökan om det behövs.

När vi har bedömt din ansökan kommer du att få ett beslut av Jordbruksverket. I beslutet framgår det om och hur den nya tekniken får användas.

Ansökningar som ska genomgå försöksmässig provning

Om din ansökan blir placerad i kategori 3 ska du göra en försöksmässig provning. Du ska genomföra den försöksmässiga provningen på ett vetenskapligt sätt och försöksledaren ska uppfylla de grundläggande kompetenskraven och vara lämplig att ansvara för att provningen genomförs på ett trovärdigt sätt. Kompetenskraven finns i kapitel 6 i Jordbruksverkets föreskrift om försöksdjur.

Söker efter 2019:9

Innan du börjar med provningen ska Jordbruksverket ha godkänt din försöksplan.

Du ansvarar för finansiering av den försöksmässiga provningen. Jordbruksverket har inga särskilda medel för provning av ny teknik.

Detta ska ingå i en försöksplan

Innehållet i och omfattningen av försöksplanen beror på den nya teknikens- och försökets art. Följande grundläggande uppgifter måste dock alltid finnas med:

 • Det ska finnas en tydlig beskrivning av syfte, metod, vad som ingår, vad du ska göra och hur du ska analyser, utvärdera och redovisa resultatet till Jordbruksverket.
 • Under vilken eller vilka perioder provningen kommer att äga rum.
 • Var du ska genomföra provningen, till exempel uppgifter om fastighet, stall, stallavdelning och ritning över stall.
 • Uppgifter om djuren som ingår i försöket, till exempel antalet djur eller djuromgångar, djurslag och djurkategori.
 • Vem som är försöksledare och ansvarar för att genomföra provningen.
 • Uppgifter om övriga personer som medverkar i försöket.

Tillstånd att använda försöksdjur

Användning av djur i vetenskapligt syfte räknas enligt djurskyddslagen som djurförsök, oavsett om djuren utsätts för lidande eller inte. De djur som ingår i en provning av ny teknik räknas alltså som försöksdjur. För att få använda försöksdjur måste du ha ett tillstånd. Det finns även andra regler du måste följa.

Djurförsöket ska även ha ett etiskt godkännande. Det är regionala djurförsöksetiska nämnder som prövar om ett djurförsök får genomföras eller inte. Du får inte påbörja provningen innan nämnden har godkänt det.

Förprövning av djurstallar

I vissa fall ska de utrymmen som tekniken provas i godkännas på förhand av länsstyrelsen, så kallad förprövning. Detta gäller om stallar eller andra förvaringsutrymmen för djur eller vilthägn ska uppföras, byggas till, byggas om eller ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Förprövning ska också göras innan en byggnad som tidigare använts för annat ändamål inreds eller tas i bruk.

Vid en förprövning granskar länsstyrelsen utrymmena i allmänhet från djurskydds- och djurhälsosynpunkt exklusive den nya tekniken som ska provas.

Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Handläggningstiden är cirka 8 veckor.

Hur du ansöker om förprövning kan du läsa om på våra sidor om olika djurslag.

Författningar

Söker efter 2019:13

Söker efter 2019:9

Senast granskad: 2023-11-13

Till toppen