Förbränningsanläggningar

I många fall kan förbränning vara det bästa sättet att ta hand om döda djur och produkter från djur. Genom förbränning i en godkänd anläggning oskadliggöras eventuella smittor och energin kan tillvaratas. För att förbränning ska vara ett bra alternativ är det viktigt att hanteringen inför förbränning sker på ett smittskyddssäkert sätt och att de krav som ställs på pannan följs.

Anmäla din anläggning

Om du planerar för en förbränningsanläggning för hela djurkroppar eller vill ta emot animaliska biprodukter (ABP) eller därav framställda produkter som avfall ska du innan du påbörjar verksamheten anmäla anläggningen hos Jordbruksverket.

Om anläggningen är miljögodkänd för förbränning av avfall räcker det med en kostnadsfri registrering. Du behöver inte anmäla anläggningen om den bara tar emot matavfall som kommer från svenska restauranger, storkök och hushållskök.

När anläggning är registrerad kommer du att få en bekräftelse av oss.

Anläggningar som inte är godkända för förbränning av avfall men som förbränner hela djurkroppar, som till exempel djurkrematorier och gårdspannor, måste godkännas av Jordbruksverket. Innan godkännandet måste vi kontrollera anläggningen. Total kostnad är i normalfallet 9 000 kronor. När du skickar in ansökan bör anläggningen vara klar för kontroll inom tre månader.

Du anmäler din anläggning på en blankett.

När anläggningen väl har blivit registrerad eller godkänd så gäller detta tills vidare om inget annat framgår av beslutet.

Ta kontakt med berörd miljömyndighet om du är osäker på vilka miljöregler som gäller för din blivande verksamhet.

Om du ändrar något i en verksamhet som redan är registrerad eller godkänd eller upphör med din verksamhet ska du skicka in blanketten på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Den som är ansvarig för en anläggning ska betala en årlig kontrollavgift. Det gäller oavsett om anläggningen behöver godkännas eller inte.

Bifoga intyg när du anmäler en anläggning som ska godkännas

Om du ska anmäla en anläggning som ska godkännas av Jordbruksverket ska du bifoga ett intyg som visar att pannan når tillräcklig temperatur och att eventuell mätningsutrustning för temperaturen är tillförlitlig.

Om pannan är ny kan panntillverkaren eller leverantören utfärda intyget.

Om det är en befintlig panna utan mätutrustning ska en oberoende person som är kvalificerad att göra temperaturmätningar på den aktuella typen av panna mäta pannans innetemperatur. Temperaturen på förbränningsgaserna ska på ett kontrollerat och homogent sätt, även under de mest ogynnsamma förhållandena, uppnå en temperatur på 850 °C i minst 2 sekunder eller 1 100 °C i 0,2 sekunder. Mätningen ska göras i omedelbar närhet av innerväggen. Om det är en befintlig panna med mätningsutrustning måste motsvarande mätning ha gjorts och mätningsutrustningen ska kalibreras.

Om mätutrustningen enbart mäter rökgaser ska mätvärdet kunna korreleras till pannans innertemperatur.

Förbränning av hela djurkroppar

Vid förbränning av hela djurkroppar i gårdspannor och vid kremeringsanläggningar måste temperaturen vid förbränning nå upp till minst 850°C. En anläggning som förbränner över 50 kg animaliska biprodukter per timme eller sats ska godkännas som en högkapacitetsanläggning och måste bland annat vara försedd med en hjälpbrännare.

Vid förbränning av nötkreatur, får och getter som innehåller specificerat riskmaterial ställs särskilda krav.

Beroende på om anläggningen är ett djurkrematorium eller bara förbränner djur som dött inom den egna primärproduktionen, ställs olika krav på bland annat förvaring, hantering, egenkontroll och registerföring.

Förbränning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som avfall

Anläggningar som tar emot animaliska biprodukter eller framställda produkter som avfall ska ha ett miljötillstånd att förbränna avfall.

Den som är ansvarig för en registrerad anläggning ska bland annat se till att

  • det som tas emot bara är sådant som man anmält till Jordbruksverket att man tänker ta emot
  • mottaget material hanteras på ett smittskyddsmässigt säkert sätt
  • handelsdokumentet som följer med sändningen behålls i minst två år
  • föra register över mottagna sändningar.

Kontroll

Syftet med kontrollen inom området animaliska biprodukter och därav framställda produkter är att säkerställa att produkterna hanteras i enlighet med gällande regelverk, detta för att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa och framför allt skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. Det är flera myndigheter involverade inom detta kontrollområde. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för kontrollen och kontrollerar de delar som inte ingår i andra myndigheters kontrollansvar.

Det är företaget som har ansvaret för att hanteringen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter är säker. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta.

När det gäller förbränningsanläggningar har jordbruksverket kontrollansvar över alla utom de som ligger inom primärproduktionen. Dessa kontrolleras istället av kommunen.

Informationen om hur kontrollen går till och vilka avgifter som tas ut gäller för de anläggningar som ligger under Jordbruksverkets kontrollansvar.

Kontakta din kommun om du har en förbränningsanläggning på din gård och har frågor om kontroll.

Kontrollplan och uppföljning

Den offentliga kontrollen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter ingår i den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan.

Uppföljning av kontrollen

Kontrollen i livsmedelskedjan utvärderas varje år för att tydliggöra de eventuella förbättringar som kan genomföras för att åstadkomma en likvärdig, rättssäker och effektiv kontroll. Rapporterna finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Så går kontrollen till

Vid en kontroll på anläggningar och företag som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter kontrollerar vi bland annat:

  • att företaget har rätt godkännande eller registrering
  • de egenkontroller som ett företag ska ha upprättat för att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen
  • spårbarhet
  • sparande av handelsdokument
  • register
  • dokumentation och åtgärder kring skadedjursbekämpning.

Vid kontrollen fyller kontrollanten oftast i en checklista. Checklistan ingår i den kontrollrapport som vi skickar till dig efter kontrollen. Där kan du se resultatet från kontrollen och vad som eventuellt krävs av dig. Om ditt företag har fått avvikelser ska du normalt sett inom en månad från det att du har fått kontrollrapporten lämna in en skriftlig bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade eller lämna en åtgärdsplan till Jordbruksverket. Vi kommer då att bedöma det du skickat in och därefter meddela dig vår bedömning.

Kontrollen är avgiftsbelagd

Avgiften för den offentliga kontrollen beror på vilken risk- och erfarenhetsklass din verksamhet är placerad i och på beräknad tidsåtgång. Risk- och erfarenhetsklassen avgör också hur ofta vi kommer att kontrollera verksamheten.

Inför varje år får du som är ansvarig för en anläggning, ett beslut där du kan se din avgift. Den totala kontrollavgiften är uppdelad på de antal år som går mellan kontrollerna. Om du exempelvis ska ha kontroll vart tredje år så är avgiften uppdelad på tre år. Du betalar alltså avgift varje år oavsett om du får en kontroll det aktuella året eller inte.

Om du vill avboka en kontroll måste du göra det före klockan 15 dagen före kontrollbesöket, annars får du betala en avgift på 2 100 kronor.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta djurkontrollenheten.

Anmäl till Jordbruksverket om du upphör med din verksamhet

Om du upphör med din verksamhet måste du avregistrera dig hos Jordbruksverket. För att slippa betala den årliga avgiften kommande år ska du avregistrera dig senast den 31 december. Alla verksamheter som fortfarande är registrerade hos oss den 1 januari får betala den årliga avgiften för det året.

Du avregistrerar din verksamhet genom att skicka in blanketten för anmälan på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete

Jordbruksverket kan genomföra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Risk- och erfarenhetsklasser

Anläggningar för animaliska biprodukter delas in i olika riskklasser beroende på vilken verksamhet anläggningen har. Till exempel hamnar anläggningar som bearbetar kategori 1-material i riskklass 1. Medan en bearbetningsanläggning som endast bearbetar kategori 3-material hamnar i riskklass 7.

Erfarenhetsmodellen består av sju klasser, AAA-E där AAA är den högsta klassen och E är den lägsta. Nytillkomna företag placeras vid registreringen i klass C och klassificeras eventuellt om efter ett kontrollbesök om det finns skäl till detta. Företag som inte åtgärdat avvikelser och därav har fått ett vitesföreläggande kan flyttas ner i erfarenhetsklass.

Frågor och svar

Jag vill förbränna hästgödsel, vad gäller?

Hästgödsel kan förbrännas som avfall i anläggningar som är miljögodkända för avfallsförbränning och som är registrerade av Jordbruksverket för detta. Men om gödseln ska användas som bränsle i en panna som inte är godkänd för förbränning av avfall måste pannan vara godkänd av Jordbruksverket. Av miljöskäl ställs det även krav på minimering av utsläpp.

Du hittar information om de krav som ställs i kapitel IV och V i bilaga III i EU:s förordning om animaliska biprodukter.

Jag vill använda bearbetade animaliska biprodukter som bränsle, vad gäller?

Bearbetade fetter och kött- och benmjöl kan under vissa omständigheter användas som bränsle i en panna som inte är godkänd för förbränning av avfall.

Anläggningen måste godkännas av Jordbruksverket. Av miljöskäl ställs det också krav på minimering av utsläpp.

Du hittar information om de krav som ställs i kapitel IV och V i bilaga III i EU:s förordning om animaliska biprodukter.

Författningar

Söker efter 2006:84

Söker efter 2007:21

Söker efter 2019:75

Senast granskad: 2022-12-21