Transport av fjäderfän

För att fjäderfän ska ha det bra och för att inte sprida smittor under transporter finns det regler som du måste följa.

Regler för alla transporter

När du ska transportera dina djur gäller alltid det här:

 • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera.
 • Du får inte transportera djur som är sjuka eller skadade. Djur som är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera, om inte transporten riskerar att öka lidandet. Kontakta en veterinär om du är osäker på om ditt djur kan transporteras.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan ligga ner i naturlig ställning.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och ska skydda djuren mot skador under transporten.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka djurets lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Rengöring av transporten

De fordon du använder för att transportera djur ska vara lätta att rengöra. Det är du som transporterar djuren som ska se till att fordonen är rengjorda och torra innan djuren lastas.

Fler regler för transporter längre än 50 kilometer

Om du transporterar dina djur längre än 50 kilometer så finns det fler regler som du måste följa:

 • Du eller någon annan person ska kunna se till djuren under transporten men om du har temperaturövervakning i hela utrymmet där djuren finns räcker det.
 • Om du transporterar djuren i lådor eller liknande ska de alltid vara upprätta och de får inte bli utsatta för kraftiga stötar eller skakningar. Lådorna ska vara märkta så att det tydligt framgår att de innehåller levande djur och vilken sida som är upp.
 • Du ska placera transportlådorna så att de står stabilt och så att ventilationen i lådorna är god. Antalet djur i lådorna ska anpassas till årstid och utomhustemperatur.
 • Du ska se till att begränsa nedfall av urin och spillning på djuren under när behållare placeras ovanpå varandra.
 • Du ska kunna anpassa ventilationen till utomhustemperaturen.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.
 • Om du transporterar dagsgamla kycklingar ska fordonets lastutrymme vara temperatur- och ventilationsreglerat. Du ska kunna övervaka funktionen regelbundet.

Minsta utrymme i transporten

Minsta utrymme för varje fjäderfä

Kategori

Minsta utrymme

Dagsgamla kycklingar

21–25 cm²/kyckling

Fjäderfän under 1,6 kg

180–200 cm²/kg

Fjäderfän 1,6–3,0 kg

160 cm²/kg

Fjäderfän 3–5 kg

115 cm²/kg

Fjäderfän över 5 kg

105 cm²/kg

Transporttid

Du får transportera dina djur upp till 8 timmar. Men om ventilationen i transporten är tillräcklig och anpassad efter inre och yttre temperatur får du transportera djuren längre än åtta timmar.

Vid transporter över 12  timmar ska djuren ha tillgång till foder och vatten. Men för transporter av kycklingar som är kortare än 24 timmar behövs inte foder och vatten om det är så att transporten avslutas inom 72 timmar efter kläckningen.

Djur som ska till slakt

Transporterar du djur till slakt får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det i enstaka fall tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet får det ta högst 11 timmar.

För fjäderfän som transporteras under dygnets mörka timmar får det ta högst 12 timmar till närmaste slakteri om bilen har utrustning som gör att ventilationen och temperaturen kan anpassas till både inre och yttre temperatur.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar.

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Transporter av strutsfåglar

Strutsfåglar ska transporteras i anpassade fordon för att minska risken för att de skadas. Hästtransporter kan ofta användas även för transport av strutsfåglar.

Det här gäller för transporter av strutsfåglar:

 • Du får inte transportera strutsfåglar som är mellan 72 timmar och 6 veckor gamla.
 • Du får bara transportera unga djur i grupp om de är ungefär lika stora.
 • Du bör täcka golvet med säckväv eller ett tjockt lager av packad halm eller spån så att djuren inte halkar.
 • Det får inte finnas anordningar i lastutrymmet som gör att djuren kan fastna.
 • De nedersta 80 cm av väggarna ska vara täta.
 • Lastningsrampen får inte luta mer än 20 grader.
 • Huva får användas på vuxna djur under lastningen.
 • Kycklingar ska transporteras i uppvärmt utrymme.

Minsta utrymme i transporten

Minsta utrymme per strutsfågel

Kategori

Ålder

Minsta yta

Högst antal djur

Strutsar

Dagsgamla

0,06 m²/djur

12/grupp


1 månad

0,01 m²/djur

12/grupp


2–3 månader

0,20 m²/djur

10/grupp


4 månader–1 år

0,40 m²/djur

10/grupp


Äldre än 1 år

0,55 m²/djur

1/grupp


Vuxna honor

0,60 m²/djur

1/grupp


Vuxna hanar

0,75 m²/djur

1/grupp

Emuer

Äldre än 20 månader

0,30 m²/djur

8/grupp

Nanduer

Äldre än 14 månader

0,60 m² per djur

8/grupp

Yngre fåglar


0,20 m²/djur

10/grupp

Transporter utomlands

Om du transporterar dina egna eller någon annans djur utomlands utan att få ersättning behöver du också ta reda på vilka regler som gäller för transporter i det landet som du ska åka till. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Det finns fler regler som du måste följa när du handlar med fjäderfän mellan länder, bland annat behöver du registrera dig som transportör och skaffa särskilda intyg. Läs mer om vad du behöver göra när du handlar med fjäderfän mellan länder.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2023-07-11

Till toppen