Transporter av fjäderfän

Hitta på sidan

För att fjäderfän ska ha det bra under transporter finns det regler som du måste följa. Reglerna är olika bland annat beroende på hur långt du transporterar djuren, om du tar betalt för transporten eller om du transporterar djur som är en del av din ekonomiska verksamhet utan att du anlitar en transportör. Det finns särskilda regler för att transportera strutsfåglar. För att få reda på alla regler behöver du också läsa våra föreskrifter.

Regler för alla transporter

När du ska transportera dina djur gäller alltid det här:

 • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera. Du får inte transportera djur som är sjuka eller skadade. Om djuren är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera dem om de inte lider under transporten.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren både kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och ska skydda djuren mot skador under transporten.
 • När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven men det får inte finnas någon risk för att djuret lider under transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Rengöring av transporten

De fordon du använder för att transportera djur ska vara lätta att rengöra. Det är du som transporterar djuren som ska se till att fordonen är rengjorda och torra när djuren lastas.

Fler regler för transporter längre än 50 kilometer

Om du transporterar dina djur längre än 50 kilometer så finns det fler regler som du måste följa:

 • Du eller någon annan person ska kunna se till djuren under transporten men om du har temperaturövervakning i hela utrymmet där djuren finns räcker det.
 • Om du transporterar djuren i lådor eller liknande ska de alltid vara upprätta och de får inte bli utsatta för kraftiga stötar eller skakningar.
 • Du ska placera transportlådorna så att ventilationen blir god. Antalet djur i lådorna ska anpassas till årstid och utomhustemperatur.
 • Du ska kunna anpassa ventilationen till utomhustemperaturen.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.
 • Om du transporterar dagsgamla kycklingar ska det finnas ett temperatur- och ventilationsreglerat lastutrymme i fordonet. Du ska kunna övervaka funktionen regelbundet.

Minsta utrymme i transporten

Minsta utrymme för varje fjäderfä

Kategori

Minsta utrymme

Dagsgamla kycklingar

21–25 cm²/kyckling

Fjäderfän under 1,6 kg

180–200 cm²/kg

Fjäderfän 1,6–3,0 kg

160 cm²/kg

Fjäderfän 3–5 kg

115 cm²/kg

Fjäderfän över 5 kg

105 cm²/kg

Transporttid

Du får transportera dina djur upp till 8 timmar. Men om ventilationen i transporten är tillräcklig och anpassad efter inre och yttre temperatur får du transportera djuren längre än åtta timmar.

Vid transporter över 12  timmar ska djuren ha tillgång till foder och vatten. Men för transporter av kycklingar som är kortare än 24 timmar behövs inte foder och vatten om det är så att transporten avslutas inom 72 timmar efter kläckningen.

Djur som ska till slakt

Transporterar du djur till slakt får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det i enstaka fall tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet får det ta högst 11 timmar.

För fjäderfän som transporteras under dygnets mörka timmar får det ta högst 12 timmar till närmaste slakteri om bilen har utrustning som gör att ventilationen och temperaturen kan anpassas till både inre och yttre temperatur.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar.

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Ännu fler regler för vissa typer av transporter

Om du tar betalt för transporten eller om du transporterar djur som är en del av din ekonomiska verksamhet utan att du anlitar en transportör finns det ännu fler regler. Läs mer på sidan Djurtransportörer.

Transporter av strutsfåglar

Strutsfåglar ska transporteras i anpassade fordon för att minska risken för att de skadas. Hästtransporter kan ofta användas även för transport av strutsfåglar.

Det här gäller för transporter av strutsfåglar:

 • Du får inte transportera strutsfåglar som är mellan 72 timmar och 6 veckor gamla.
 • Du får bara transportera unga djur i grupp om de är ungefär lika stora.
 • Du bör täcka golvet med säckväv eller ett tjockt lager av packad halm eller spån så att djuren inte halkar.
 • Det får inte finnas anordningar i lastutrymmet som gör att djuren kan fastna.
 • De nedersta 80 cm av väggarna ska vara täta.
 • Lastningsrampen får inte luta mer än 20 grader.
 • Huva får användas på vuxna djur under lastningen.
 • Kycklingar ska transporteras i uppvärmt utrymme.

Minsta utrymme i transporten

Minsta utrymme per strutsfågel

Kategori

Ålder

Minsta yta

Högst antal djur

Strutsar

Dagsgamla

0,06 m²/djur

12/grupp


1 månad

0,01 m²/djur

12/grupp


2–3 månader

0,20 m²/djur

10/grupp


4 månader–1 år

0,40 m²/djur

10/grupp


Äldre än 1 år

0,55 m²/djur

1/grupp


Vuxna honor

0,60 m²/djur

1/grupp


Vuxna hanar

0,75 m²/djur

1/grupp

Emuer

Äldre än 20 månader

0,30 m²/djur

8/grupp

Nanduer

Äldre än 14 månader

0,60 m² per djur

8/grupp

Yngre fåglar


0,20 m²/djur

10/grupp

Transporter utomlands

När du transporterar fjäderfän utomlands ska de ha ett hälsointyg som visar att de är friska. Hälsointyget utfärdas av en officiell veterinär.

När du transporterar djur mellan länder ska det registreras i EU:s gemensamma datasystem TRACES.NT.

Om du ska handla med fjäderfä mellan länder behöver du ta reda på vilka regler som gäller.

Nya regler för förflyttning av fjäderfän mellan länder

Den 21 april började nya regler gälla.

Du som transporterar fjäderfän mellan länder ska vara registrerad som transportör. Registrering av transportörer är inte detsamma som tillstånd för transporter i ekonomisk verksamhet. Registreringen för transportörer kan du redan nu göra i vår e-tjänst. Där kan du också läsa mer om de nya reglerna. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Ta reda på vilka regler som gäller i det landet som du ska åka till

Inom EU-länderna finns restriktioner för djurtransporter på grund av coronaviruset. Restriktionerna kan ändras snabbt så kontrollera därför alltid vad som gäller i varje land.

Om du transporterar dina egna eller någon annans djur utomlands utan att få ersättning behöver du också ta reda på vilka regler som gäller för transporter i det landet som du ska åka till. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:7

Senast uppdaterad: