Ny organisation för tillsyn och nya regler för bin 2024

Jordbruksverket arbetar just nu fram en ny organisation för förebyggande, bekämpning och kontroll av sjukdomar hos bin och förslag till nya regler för bisjukdomar. Under 2022 och 2023 arbetar både länsstyrelserna och tillsynsmännen som vanligt med bitillsynen. Först 2024 kan en ny organisation vara klar och nya regler börja gälla.

Nya nationella regler och organisation för tillsyn

Som en följd av EU:s djurhälsolag, som vi började tillämpa under 2021, ska Sverige ta fram nya nationella regler inom området djurhälsa, där även bin ingår. Det kommer innebära att vi får mer samlade och moderna regler på djurhälsoområdet och att dagens bisjukdomslag och bisjukdomsförordning kommer att upphävas. Även andra nationella lagar och förordningar kommer att upphävas.

När de nya reglerna och den nya organisationen ska börja gälla är ännu inte klart. Med den information vi har i dag är det troligt att det blir runt årsskiftet 2023/2024. Regeringen förväntas lägga fram en proposition, det vill säga ett förslag om ny lagstiftning till riksdagen, under 2023.

Bin ska hanteras som ett landlevande djur

Smittsamma sjukdomar hos bin hanteras idag på ett helt annat sätt än sjukdomar hos andra landlevande djur, både organisatoriskt och regelmässigt. Målet är att vi ska hantera bisjukdomar på liknande sätt som för andra landlevande djur.

Ny organisation för bitillsynen

Det kommer att bli en helt ny organisation för bitillsynen, där Jordbruksverket står som ansvarig myndighet. Vi arbetar nu intensivt med att dra upp riktlinjerna för hur den nya organisationen ska se ut. Vi behöver landa i var fältpersonalen rent organisatoriskt ska placeras. Fältpersonal är de som ska göra det arbete tillsynsmännen gör i dag. Vi behöver också se över hur vi rent praktiskt genomför förändringen.

Nya regler för att förebygga och bekämpa sjukdomar

  • föreskrifter om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar
  • föreskrifter om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar
  • föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa.

Det här händer 2022

Under 2022 ser vi över reglerna och organisationen för att vara ute i god tid innan allt ska vara klart. Vi går igenom de förslag vi tänker lägga fram och stämmer av dessa med externa parter. Vi har löpande avstämningar med länsstyrelserna, Statens lantbruksuniversitet (SLU) och andra sakkunniga inom binäringen.

Det finns inte några färdiga regelförslag förrän den formella remissen är klar att skickas ut. Det kan dock pågå diskussioner som i sin tur kan skapa rykten, men det finns inte några beslut om hur det ska bli.

Det här händer 2023

Under 2023 skickar vi ut förslagen på föreskrifter på remiss i vanlig ordning och externa parter får då möjlighet att komma in med synpunkter. Vi går vi igenom synpunkterna och tar ställ­ning till dessa. Därefter tar vi fram ett slutligt förslag och vår generaldirektör beslutar om föreskrifterna. Därefter kan de börja gälla och de gamla upphöra.

Det är riksdagen som beslutar om den nya nationella djurhälsolagen.

Arbetet med den nya organisationen

Arbetet med den nya organisationen kommer att fortsätta under 2023. Den nya organi­sationen måste förberedas på ett bra sätt och vi behöver se till att erfarenheter och kunskap överförs från länsstyrelserna och dagens bitillsynsmän.

För dig som vill veta mer

Regeringen tillsatte 2018 en särskild utredare med uppdraget att göra en översyn av lag­stiftningen på djurhälsoområdet. Utredningen, som var klar 2020 och som brukar benämnas djurhälsolagsutredningen, innehåller förslag till ny djurhälsolag och förslag till ny djur­hälso­förordning.

Författningar

Söker efter 2021:10

Söker efter 2021:48

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2022-09-12