Journalföring och biosäkerhetsplan för vattenbruksanläggningar

Det finns krav på att alla registrerade vattenbruksanläggningar ska föra journal för verksamheten och vidta åtgärder för biosäkerhet. Godkända anläggningar ska även ha en biosäkerhetsplan.

Föra journal

Du som är ansvarig på en registrerad vattenbruksanläggning ska se till att det förs journal för verksamheten och för läkemedelshanteringen.

Journal för läkemedel

I läkemedelsjournalen ska du bland annat fylla i uppgifter om vilka läkemedel du behandlat dina djur med och vilken veterinär som skrivit ut läkemedlet.

Det här ska du dokumentera i läkemedelsjournalen

När du behandlar dina djur med läkemedel ska du dokumentera följande uppgifter:

 • djurets identitet
 • diagnos eller orsak till behandlingen
 • läkemedlets namn, dosering, behandlingstidens längd och karenstid
 • namn på förskrivande veterinär
 • varifrån du har fått läkemedlet, det vill säga från vilket apotek, vilken veterinär (om det gäller jourdos) eller foderföretag (om det gäller läkemedel i foder)
 • datum för behandlingen samt klockslag om karenstiden är kortare än 24 timmar

Om veterinärens besöksjournal innehåller alla dessa uppgifter kan du använda den som dokumentation. Du ska även kunna visa hur du har fått tag på läkemedlet. Dokumentationen och bevisen för hur du har fått tag på läkemedlen ska du spara i minst 5 år.

Journal över verksamheten

Kravet på journalföring finns för att djurens hälsa på anläggningen ska vara dokumenterad och för att underlätta arbetet vid ett sjukdomsutbrott. Journalen ska föras på papper eller i elektronisk form, sparas i minst 5 år och förvaras på anläggningen. När det är fysiskt omöjligt att förvara journalen på anläggningen ska den förvaras på det kontor varifrån verksamheten förvaltas. Journalen ska finnas tillgänglig för kontrollpersonal vid ett kontrollbesök.

I journalen ska det finnas uppgifter om det här:

 1. Arter, kategorier och kvantiteter (antal, volym eller vikt) av vattenbruksdjur på din anläggning.
 2. Förflyttningar av vattenbruksdjur och produkter av animaliskt ursprung från dessa djur till och från din anläggning. Uppgift om
  • deras ursprungsplats eller destination
  • datumet för förflyttningarna.
 3. Djurhälsointyg i pappersformat eller elektroniskt format som du fått när vattenbruksdjur anlänt till din anläggning.
 4. Dödligheten inom varje epidemiologisk enhet och andra problem med sjukdom. Du ska dokumentera antalet djur som dör samt anledningen till dödsfallen.
 5. Biosäkerhetsåtgärder, övervakning, behandlingar, testresultat och andra relevanta uppgifter för
  • arterna och kategorierna av vattenbruksdjur på anläggningen
  • typen av produktion på vattenbruksanläggningen
  • typen av vattenbruksanläggning och dess storlek.
 6. Resultaten av djurhälsobesök.
 7. Förflyttningar av vattenbruksdjur mellan olika enheter inom anläggningen.

Vissa anläggningar behöver inte föra journal över alla delar

De verksamheter som listas här behöver föra journal över alla punkter ovan, förutom punkt 3, 4 och 5:

 • Zoobutiker med vattenlevande djur.
 • Akvarium som finns på restauranger och naturrum m.m. som visar djur för allmänheten minst 7 dagar per år.
 • Anläggningar som håller Garra rufa (s.k. doktorsfisk) för behandling.
 • Extensiva dammar där vattenbruksdjur hålls för direkt användning som livsmedel och som inte flyttas till andra anläggningar.
 • Extensiva dammar där vattenbruksdjur hålls för utsättning i naturen och som inte flyttas till andra anläggningar.

En förutsättning för att undantaget ska gälla är att vattenbruksanläggningen inte förflyttar vattenbruks­djur till eller från andra länder.

Dessa uppgifter behöver också journalföras

Beroende på vilken typ av anläggning du driver behöver du journalföra ytterligare uppgifter.

Journalföring på registrerade anläggningar

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en registrerad vattenbruksanläggning journalföra det här:

 1. Det unika registreringsnummer som Jordbruksverket tilldelat vattenbruksanläggningen.
 2. Uppgifter om eventuella undersökningar som gjorts till följd av ökad dödlighet eller misstanke om sjukdom.
 3. Egenförsäkran som utfärdats av dig vid förflyttning.
 4. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som livsmedel

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en godkänd vattenbruksanläggning där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som produkter av animaliskt ursprung journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat vattenbruksanläggningen.
 2. Vattenbruksanläggningens nuvarande riskkategorisering, som tilldelats av Jordbruksverket.
 3. Uppgifter om genomförandet och resultatet av den riskbaserade övervakningen.
 4. Uppgifter om förflyttningar till vattenbruksanläggningen, inklusive
  • det unika godkännandenumret eller registreringsnumret för ursprungsanläggningen för alla vattenbruksdjur som tagits emot från en annan vattenbruksanläggning, eller
  • platsen för den livsmiljö från vilken vilda vattenlevande djur hämtats innan de sänts till vattenbruksanläggningen.
 5. Uppgifter om förflyttningar från vattenbruksanläggningen, inklusive
  • vattenbruksdjur och produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur och, vid förflyttning av vattenbruksdjur, inklusive det unika registrering- eller godkännandenumret för destinationsvattenbruksanläggningen, eller
  • vid förflyttning ut i naturen, uppgifter om den livsmiljö där vattenbruksdjuren kommer att sättas ut.
 6. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenlevande djur till eller hämtar vattenbruksdjur från anläggningen.
 7. Biosäkerhetsplanen för den godkända vattenbruksanläggningen och bevis för att den genomförs.
 8. Egenförsäkran som utfärdats av dig vid förflyttning.
 9. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på en godkänd grupp vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som livsmedel

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en godkänd grupp vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som produkter av animaliskt ursprung journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat vattenbruksanläggningen.
 2. Den nuvarande riskkategoriseringen för gruppen av vattenbruksanläggningar, som tilldelats av Jordbruksverket.
 3. Uppgifter om genomförandet och resultaten av den riskbaserade övervakningen.
 4. Uppgifter om förflyttningar till vattenbruksanläggningen, inklusive
  • det unika godkännandenumret eller registreringsnumret för ursprungsanläggningen för alla vattenbruksdjur som tagits emot från en vattenbruksanläggning utanför gruppen, eller
  • platsen för den livsmiljö från vilken vilda vattenlevande djur hämtats innan de sänts till vattenbruksanläggningen.
 5. Uppgifter om förflyttningar från gruppen av vattenbruksanläggningar, inklusive
  • vattenbruksdjur och produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur och, vid förflyttning av vattenbruksdjur, inklusive det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för destinationsläggningen, om vattenbruksdjuren sänds till en annan anläggning utanför gruppen, eller
  • vid förflyttning ut i naturen, uppgifter om den livsmiljö där vattenbruksdjuren kommer att sättas ut.
 6. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenlevande djur till eller hämtar vattenbruksdjur från vattenbruksanläggningen.
 7. Uppgifter om biosäkerhetsplanen och bevis för att den genomförs
 8. Egenförsäkran som utfärdats av dig vid förflyttning.
 9. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.

Du som driver en grupp vattenbruksanläggningar som har godkänts i enlighet med EU:s djurhälsoförordning ska föra journal över och bevara dessa uppgifter för varje vattenbruksanläggning i gruppen.

Journalföring på godkända avgränsade vattenbruksanläggningar

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en godkänd avgränsad vattenbruksanläggning journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat den avgränsade vattenbruksanläggningen.
 2. Uppgifter om förflyttningar till och från den avgränsade vattenbruksanläggningen, inklusive det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för ursprungs- eller destinationsanläggningen för alla vattenbruksdjur som tas emot från eller sänds till en annan vattenbruksanläggning.
 3. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenbruksdjur till eller hämtar vattenbruksdjur från den avgränsade vattenbruksanläggningen.
 4. Uppgifter om genomförandet och resultaten av den plan för övervakning av sjukdomar.
 5. Resultaten av de kliniska tester, laboratorietester och undersökningar av döda djur som utförts i samband med undersökningar av ökad dödlighet eller misstanke om sjukdom.
 6. I förekommande fall uppgifter om vaccinering eller behandling av vattenbruksdjur.
 7. Uppgifter om isolering eller karantän för inkommande vattenbruksdjur, eventuella instruktioner från Jordbruksverket vad gäller isolering och karantän samt iakttagelser som gjorts under en eventuell isolering eller karantän.
 8. Biosäkerhetsplanen för den avgränsade vattenbruksanläggningen.
 9. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända reningsanläggningar

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en godkänd reningsanläggning journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat den godkända reningsanläggningen.
 2. Biosäkerhetsplanen för den godkända reningsanläggningen och bevis för att den genomförs.
 3. Underhållsjournaler över det system för behandling av utgående vatten som används på den godkända reningsanläggningen.
 4. Journaler för att kontrollera vattenbehandlingssystemets effektivitet.
 5. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända leveranscentraler

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en godkänd leveranscentral journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat den godkända leveranscentralen.
 2. Biosäkerhetsplanen för den godkända leveranscentralen och bevis för att den genomförs.
 3. Underhållsjournaler över det system för behandling av utgående vatten som används på den godkända leveranscentralen.
 4. Journaler för att kontrollera vattenbehandlingssystemets effektivitet.
 5. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända återutläggningsområden

Utöver uppgifter ovan ska du som driver ett godkänt återutläggningsområde journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat det godkända återutläggningsområdet.
 2. Biosäkerhetsplanen för det godkända återutläggningsområdet och bevis för att den genomförs.
 3. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända karantänsanläggningar

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en godkänd karantänsanläggning journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat karantänanläggningen.
 2. Uppgifter om förflyttningar till den godkända karantänanläggningen, inklusive
  • det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för ursprungsanläggningen för alla vattenbruksdjur som tas emot från en annan vattenbruksanläggning, eller
  • platsen för den livsmiljö från vilken vattenlevande djur hämtats innan de sänts till den godkända karantänanläggningen.
 3. Uppgifter om förflyttningar från den godkända karantänanläggningen, inklusive
  • det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för destinationsvattenbruksanläggningen, eller
  • platsen för den livsmiljö där vattenbruksdjur har satts ut i naturen.
 4. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenlevande djur till eller hämtar vattenbruksdjur från den godkända karantänanläggningen.
 5. Uppgifter om genomförandet och resultaten av sjukdomsövervakning.
 6. Resultaten av kliniska tester och laboratorietester och av undersökningar av döda djur.
 7. Eventuella instruktioner från Jordbruksverket vad gäller de iakttagelser som gjorts under en eventuell isolering eller karantän.
 8. Biosäkerhetsplanen för den godkända karantänanläggningen och bevis för att den genomförs.
 9. Belägg för att miljöparametrarna på den godkända karantänanläggningen främjar uttryck för den eller de aktuella förtecknade eller nya sjukdomarna.
 10. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur av förtecknade arter som är vektorer hålls isolerade till dess att de inte längre anses vara vektorer

Utöver uppgifter ovan ska du som driver en godkänd vattenbruksanläggning där vattenbruksdjur av förtecknade arter som är vektorer hålls isolerade till dess att de inte längre anses vara vektorer journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat vattenbruksanläggningen.
 2. Uppgifter om förflyttningar till den godkända vattenbruksanläggningen, inklusive
  • det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för ursprungsanläggningen för alla vattenbruksdjur som tas emot från en annan vattenbruksanläggning, eller
  • platsen för den livsmiljö från vilken vattenlevande djur hämtats innan de sänts till den godkända vattenbruksanläggningen.
 3. Uppgifter om förflyttningar från den godkända vattenbruksanläggningen, inklusive
  • det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för destinationsvattenbruksanläggningen, eller
  • vid förflyttning ut i naturen, uppgifter om den livsmiljö där vattenbruksdjuren kommer att sättas ut.
 4. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenlevande djur till eller hämtar vattenbruksdjur från den godkända vattenbruksanläggningen.
 5. Uppgifter om genomförandet och resultaten av sjukdomsövervakning.
 6. Resultaten av kliniska tester och laboratorietester och av undersökningar av döda djur.
 7. Eventuella instruktioner från Jordbruksverket vad gäller de iakttagelser som gjorts under den 90 dagar långa isolering.
 8. Biosäkerhetsplanen för den godkända vattenbruksanläggningen och bevis för att den genomförs.
 9. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända vattenbruksanläggningar som är slutna anläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål

Utöver uppgifter ovan ska du som driver godkända vattenbruksanläggningar som är slutna anläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat vattenbruksanläggningen.
 2. Den godkända vattenbruksanläggningens nuvarande riskkategorisering, som tilldelats av Jordbruksverket.
 3. Uppgifter om genomförandet och resultaten av den riskbaserade övervakning.
 4. Uppgifter om förflyttningar till den godkända vattenbruksanläggningen, inklusive det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för ursprungsanläggningen för alla vattenbruksdjur som tas emot från en annan vattenbruksanläggning.
 5. Uppgifter om förflyttningar från den godkända vattenbruksanläggningen, inklusive det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för destinationsvattenbruksanläggningen, utom när dessa förflyttningar görs till hushåll.
 6. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenlevande djur till eller hämtar vattenbruksdjur från den godkända vattenbruksanläggningen, utom när dessa förflyttningar görs till hushåll.
 7. Biosäkerhetsplanen för den godkända vattenbruksanläggningen och bevis för att den genomförs.
 8. Egenförsäkran som utfärdats av dig vid förflyttning.
 9. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Journalföring på godkända vattenbruksanläggningar som är öppna anläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål

Utöver uppgifter ovan ska du som driver godkända vattenbruksanläggningar som är öppna anläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat vattenbruksanläggningen.
 2. Den godkända vattenbruksanläggningens nuvarande riskkategorisering, som tilldelats av Jordbruksverket.
 3. Uppgifter om genomförandet och resultaten av riskbaserade övervakning.
 4. Uppgifter om förflyttningar till den godkända vattenbruksanläggningen, inklusive det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för ursprungsanläggningen för alla vattenbruksdjur som tagits emot från en annan vattenbruksanläggning.
 5. Uppgifter om förflyttningar från den godkända vattenbruksanläggningen, inklusive det unika registreringsnumret eller godkännandenumret för destinationsvattenbruksanläggningen, utom när dessa förflyttningar görs till hushåll.
 6. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenlevande djur till eller hämtar vattenbruksdjur från den godkända vattenbruksanläggningen, utom när dessa förflyttningar görs till hushåll.
 7. Biosäkerhetsplanen för den godkända vattenbruksanläggningen och bevis för att den genomförs.
 8. Egenförsäkran som utfärdats av dig vid förflyttning.
 9. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.

Journalföring på godkända fartyg eller andra godkända mobila lokaler där vattenbruksdjur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen

Utöver uppgifter ovan ska du som driver ett godkänt fartyg eller andra godkända mobila lokaler där vattenbruksdjur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen journalföra det här:

 1. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat fartyget eller andra mobila lokaler.
 2. Datum och tidpunkter för lastning av vattenbruksdjur på det godkända fartyget eller i andra godkända mobila lokaler.
 3. I förekommande fall namn på, adress till och unikt registreringsnummer eller godkännandenummer för varje vattenbruksanläggning där vattenbruksdjur lastats i och lastats ur.
 4. Datum och platser där fartyget eller andra mobila lokaler fyllts med vatten före lastning och i förekommande fall bytts ut mellan lastning och urlastning.
 5. I förekommande fall uppgifter om den väg som tagits mellan två vattenbruksanläggningar.
 6. Uppgifter om varje behandling eller varje förfarande som används i djurhållningen och som utförs på det godkända fartyget eller i andra godkända mobila lokaler.
 7. Biosäkerhetsplanen för det godkända fartyget eller andra godkända mobila lokaler och bevis för att den genomförs.
 8. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.
Skyldighet för livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur att föra journal

Du som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur ska föra journaler över det här:

 1. Varje förflyttning av vattenbruksdjur och produkter av animaliskt ursprung från sådana djur till och från din anläggning.
 2. Utsläpp av vatten och relevanta biosäkerhetsåtgärder.
 3. Det unika godkännandenummer som Jordbruksverket tilldelat livsmedelsanläggningen för sjukdomskontroll av vattenlevande djur.
 4. Biosäkerhetsplanen för livsmedelsanläggningen för sjukdomskontroll av vattenlevande djur och bevis för att den genomförs.
 5. Underhållsjournaler över det system för behandling av utgående vatten som används på livsmedelsanläggningen för sjukdomskontroll av vattenlevande djur.
 6. Journaler för att kontrollera vattenbehandlingssystemets effektivitet.
 7. Namn på och adress till den transportör som levererar vattenlevande djur till livsmedelsanläggningen för sjukdomskontroll av vattenlevande djur.
 8. Ytterligare handlingar som följt med djuren, till exempel egenförsäkran.

Biosäkerhetsrutiner och biosäkerhetsplan

Biosäkerhet handlar om hur du hanterar dina djur och vilka åtgärder du gör för att minska risken för att sjukdomar introduceras, utvecklas och sprids.

Alla registrerade anläggningar med vattenlevande djur ska ha rutiner för biosäkerhet. Dessa rutiner ska du anpassa utifrån din verksamhet.

Du kan läsa om smittor, smittsamma sjukdomar och hur du ska arbeta förebyggande på webbsidan som handlar om sjukdomar hos vattenbruksdjur. Där finns det också exempel på biosäkerhetsåtgärder, det vill säga vad du kan göra för att förebygga eller minska risken för att djuren blir sjuka eller att smitta sprids.

Biosäkerhetsplan

Du som har en vattenbruksanläggning som behöver ett godkännande måste ha en biosäker­hetsplan för din anläggning.

Biosäkerhetsplanen ska identifiera hur en smitta kan ta sig in i anläggningen, hur den kan spridas inom anläggningen och överföras från den ut i miljön eller till andra anläggningar.

Vid framtagandet av biosäkerhetsplanen ska du ta hänsyn till den särskilda karaktären hos din anläggning och identifiera riskreducerande åtgärder för varje biosäkerhetsrisk som du identifierat. Om du sedan tidigare har en hygienplan kan du utgå från den när du gör din biosäkerhetsplan. Du måste då bygga på bland annat med en identifiering av risker för smitta med tillhörande åtgärder och med förlagor för journalföring.

Definitionerna av biosäkerhet och biosäkerhetsplan i djurhälsolagstiftningen

Biosäkerhet: Summan av hanteringsåtgärder och fysiska åtgärder för att minska risken för att sjukdomar introduceras, utvecklas och sprids till, från och inom

 • en djurpopulation, eller
 • en anläggning, en zon, en anläggningskrets, ett transportmedel eller någon annan lokal, fastighet eller plats.

Biosäkerhetsplan: Dokumenterad plan som identifierar hur ett sjukdomsagens kan ta sig in i en vattenbruksanläggning, spridas inom den och överföras från den; den tar hänsyn till anläggningens särskilda karaktär och identifierar åtgärder som minskar de biosäkerhetsrisker som konstaterats.

Gemensamma biosäkerhetsåtgärder: Åtgärder som ingår i en biosäkerhetsplan som har utformats för, och genomförts av, varje vattenbruksanläggning i en grupp vattenbruksanläggningar som har godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 177 i förordning (EU) 2016/429.

Exempel på mall för identifiering av risker för smitta och reducerande åtgärder


Identifiering, bedömning och reducerande åtgärder för introduktion eller spridning av smitta

Risk

Bedömning av riskens art eller storlek

Riskreducerande åtgärder

1. Sjukdomsagens/smitta kan ta sig in i anläggningena. introduktion via inkommande djurb. introduktion via: ....................................c. introduktion via: .....................................d. introduktion via: .....................................2. Sjukdomsagens/smitta kan spridas inom anläggningena. spridning via vattenb. spridning via djurc. spridning via personerd. spridning via utrustning/redskape. spridning via: ........................................f. spridning via: .........................................3. Sjukdomsagens/smitta kan överföras från anläggningen ut i miljön eller till andra vattenbruksanläggningara. spridning via vattenb. spridning via djurc. spridning via: ..........................................d. spridning via: .........................................Biosäkerhetsplan för vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som livsmedel

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser på vattenbruksanläggningen.
 • Om följande funktionella enheter finns på samma vattenbruksanläggning ska de hållas åtskilda med lämpliga hygienbarriärer:
  • kläckningsenheter
  • uppfödningsenheter
  • bearbetningsenheter
  • leveranscentraler.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor som enbart används vid vattenbruksanläggningen och som regelbundet rengörs och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan vattenbruksanläggningar, men om detta inte går att undvika ska man följa ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen.
 • Besökare på vattenbruksanläggningen ska kontrolleras om de utgör en sjukdomsrisk, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls på vattenbruksanläggningen, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till vattenbruksanläggningen och när de lämnar den, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Döda djur ska avlägsnas från alla produktionsenheter med en frekvens som säkerställer att infektionstrycket är minimalt men som är genomförbar med hänsyn till produktionsmetoderna, och de ska bortskaffas i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • Vattenbruksanläggningens utrustning ska i möjligaste mån rengöras och desinficeras efter varje produktionscykel.
 • Om vattenbruksanläggningar tar emot befruktade ägg från andra anläggningar ska äggen, om det är biologiskt genomförbart, desinficeras på lämpligt sätt vid ankomsten, och alla förpackningar ska desinficeras eller bortskaffas på ett sätt som gör att du inte riskerar att sprida smitta.
 • Transportörernas journaler över rengöring och desinfektion ska kontrolleras innan de vattenlevande djuren lastas i eller lastas ur på vattenbruksanläggningen.
 • Du ska utse en namngiven person som ansvarar för genomförandet av vattenbruksanläggningens biosäkerhetsplan tillsammans med annan personal som rapporterar till den personen när det gäller biosäkerhetsfrågor.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Lokaler och utrustning är ändamålsenliga, så att risken för introduktion och spridning av sjukdomar minskar till en godtagbar nivå, anpassat utifrån den typ av anläggning det gäller.
 • Lokaler och utrustning har tillräcklig kapacitet för arterna, kategorierna och kvantiteten (antal, volym eller vikt) av vattenlevande djur.
 • Det ska finnas lämplig utrustning och lämpliga lokaler för att upprätthålla tillfredsställande djurhållningsförhållanden för de vattenbruksdjur som hålls på vattenbruksanläggningen.
 • Vattenbruksanläggningen ska erbjuda goda hygieniska förhållanden och möjliggöra god hälsoövervakning.
 • Utrustning och lokaler ska i möjligaste mån tillverkas av material som kan rengöras och desinficeras på lämpligt sätt.
 • Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, utifrån den risk för sjukdomsspridning som rovdjuren utgör för anläggningen, och utifrån vattenbruksanläggningens miljöbetingade begränsningar.
 • Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel.

Biosäkerhetsplan för grupp av vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som livsmedel

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser på varje vattenbruksanläggning i gruppen.
 • Om följande funktionella enheter finns på samma vattenbruksanläggning ska de hållas åtskilda med lämpliga hygienbarriärer:
  • Kläckningsenheter.
  • Uppfödningsenheter.
  • Bearbetningsenheter.
  • Leveranscentraler.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor som enbart används vid den enskilda vattenbruksanläggningen och som regelbundet rengörs och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan vattenbruksanläggningar, men om detta inte går att undvika ska man följa ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen.
 • Besökare på vattenbruksanläggningen ska kontrolleras om de utgör en sjukdomsrisk, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls på varje vattenbruksanläggning, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till vattenbruksanläggningen och när de lämnar den, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Döda vattenbruksdjur ska avlägsnas från alla produktionsenheter med en frekvens som säkerställer att infektionstrycket är minimalt men som är genomförbar med hänsyn till produktionsmetoderna, och de ska bortskaffas i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • Utrustningen på varje vattenbruksanläggning ska i möjligaste mån rengöras och desinficeras efter varje produktionscykel.
 • Om vattenbruksanläggningar tar emot befruktade ägg från andra anläggningar ska äggen, om det är biologiskt genomförbart, desinficeras på lämpligt sätt vid ankomsten, och alla förpackningar ska desinficeras eller bortskaffas på ett biosäkert sätt.
 • Transportörernas journaler över rengöring och desinfektion ska kontrolleras innan vattenbruksdjuren lastas i eller lastas ur på vattenbruksanläggningen.

Ansvaret för att åtgärderna i biosäkerhetsplanen genomförs ska ligga hos:

 • dig som driver en enskild vattenbruksanläggning i en grupp vattenbruksanläggningar som godkänts, eller
 • dig som driver en grupp vattenbruksanläggningar som godkänts.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Det ska finnas lämplig utrustning och lämpliga lokaler för att upprätthålla tillfredsställande djurhållningsförhållanden för de vattenbruksdjur som hålls på varje vattenbruksanläggning i gruppen.
 • Varje vattenbruksanläggning i gruppen ska erbjuda goda hygieniska förhållanden och möjliggöra hälsoövervakning.
 • Utrustning och lokaler på varje vattenbruksanläggning i gruppen ska tillverkas av material som lätt kan rengöras och desinficeras.
 • Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur på varje vattenbruksanläggning i gruppen, utifrån den risk för sjukdomsspridning som rovdjuren utgör för anläggningen, och utifrån vattenbruksanläggningens miljöbetingade begränsningar.

Det ska finnas lämplig utrustning på varje vattenbruksanläggning i gruppen för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel.

Biosäkerhetsplan för avgränsade vattenbruksanläggningar

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser på den avgränsade vattenbruksanläggningen.
 • Om det finns olika funktionella enheter på en avgränsad vattenbruksanläggning ska de hållas åtskilda med hygienbarriärer.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor på den avgränsade vattenbruksanläggningen och de ska regelbundet rengöras och desinficeras.
 • Besökare ska bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls av dig.
 • Utrustningen får inte delas med andra vattenbruksanläggningar.
 • Döda djur ska avlägsnas med en frekvens som säkerställer att infektionstrycket är minimalt, och de ska bortskaffas i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • Utrustningen på den avgränsade vattenbruksanläggningen ska rengöras och desinficeras med lämplig frekvens.
 • Om avgränsade vattenbruksanläggningar tar emot befruktade ägg från andra anläggningar ska äggen, om det är biologiskt genomförbart och inte inkräktar på forskningsmålen, desinficeras på lämpligt sätt vid ankomsten, och alla förpackningar ska desinficeras eller bortskaffas på ett biosäkert sätt.
 • Transportörernas journaler över rengöring och desinfektion ska kontrolleras innan vattenbruksdjuren lastas i eller lastas ur på anläggningen.

Du ska utse en namngiven person som ansvarar för genomförandet av den avgränsade vattenbruksanläggningens biosäkerhetsplan tillsammans med annan personal som rapporterar till den personen när det gäller biosäkerhetsfrågor.

Krav för övervaknings- och kontrollåtgärder på avgränsade vattenbruksanläggningar:

 • En plan för övervakning av sjukdomar som inkluderar lämpliga kontroller av sjukdomar hos vattenbruksdjuren ska tas fram. Den ska uppdateras när antalet vattenbruksdjur eller arter förändras, eller när den epidemiologiska situationen på och runt anläggningen förändas när det gäller förtecknade och nya sjukdomar.
 • Vattenbruksdjur som misstänks vara smittade med förtecknade eller nya smittor ska genomgå kliniska tester, laboratorietester eller tester på döda djur.
 • Vaccinering och behandling av vattenbruksdjur mot överförbara sjukdomar ska genomföras på lämpligt sätt.

Krav på lokaler och utrustning:

 • De avgränsade anläggningarna ska vara tydligt avgränsade och vattenbruksdjurs och människors tillträde till lokalerna med djur ska kontrolleras.
 • Vid behov ska det finnas lämpliga lokaler för karantän av vattenbruksdjur som sätts in från andra anläggningar.
 • Det ska finnas metoder för att isolera vattenbruksdjur.
 • Tankar och andra utrymmen ska vara av tillfredsställande standard och så utformade att:
  • kontakt med vattenbruksdjur utanför dessa förhindras och att inspektioner och alla nödvändiga behandlingar lätt kan utföras,
  • golv, väggar och allt annat material eller utrustning lätt kan rengöras och desinficeras.
 • Det ska finnas lämplig utrustning och lämpliga lokaler för att upprätthålla tillfredsställande djurhållningsförhållanden för de vattenbruksdjur som hålls på anläggningen.
 • Anläggningen ska erbjuda goda hygieniska förhållanden och möjliggöra god hälsoövervakning.
 • Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel.
 • Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, om rovdjuren kan utgöra en risk för sjukdomsspridning.
 • Det ska finnas lämplig desinfektionsutrustning för att säkerställa att allt utgående vatten som släpps ut från anläggningen behandlas på ett sätt som garanterar att eventuella smittämnen som orsakar förtecknade eller nya sjukdomar är fullständigt inaktiverade före utsläppet.

Du som driver avgränsade vattenbruksanläggningar ska även:

 • se till att det finns lämpliga lokaler i anläggningen eller i ett laboratorium för att utföra veterinärundersökningar av döda djur,
 • genom avtal eller annat rättsligt instrument försäkra dig om tillgång till en anläggningsveterinär som ska ansvara för att
  • övervaka verksamheten på anläggningen och efterlevnaden av kraven för godkännande
  • minst en gång om året se över planen för övervakning av sjukdomar.

Biosäkerhetsplan för reningsanläggningar som har krav på godkännande

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser på reningsanläggningen.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor som enbart används på reningsanläggningen och som regelbundet rengörs och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan anläggningar, men om detta inte går att undvika ska det finnas ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen.
 • Besökare på reningsanläggningen ska kontrolleras om de utgör en risk för sjukdomsspridning, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls på reningsanläggningen, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till reningsanläggningen och när de lämnar den, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Reningsanläggningens utrustning ska rengöras och desinficeras efter reningsprocessen.
 • Utgående vatten från reningsanläggningen som inte genomgått lämplig behandling får inte släppas ut direkt i vattenförekomster när de vattenlevande djurens hälsostatus kan äventyras av förtecknade eller nya sjukdomar.

Reningsanläggningen ska även erbjuda goda hygieniska förhållanden. Utrustning och lokaler ska tillverkas av material som kan rengöras och desinficeras på lämpligt sätt. Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel. Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur om rovdjuren kan utgöra risk för sjukdomsspridning. Det ska finnas lämplig desinfektionsutrustning för att säkerställa att utgående vatten som släpps ut från reningsanläggningen behandlas vid behov så att det säkerställs att eventuella smittor som orsakar förtecknade eller nya sjukdomar är fullständigt inaktiverade före utsläppet.

Biosäkerhetsplan för leveranscentraler som har krav på godkännande

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser i leveranscentralen.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor som enbart används vid leveranscentralen och som regelbundet rengörs och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan anläggningar, men om detta inte går att undvika ska det finnas ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen.
 • Besökare vid leveranscentralen ska kontrolleras om de utgör en risk för sjukdomsspridning, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls på anläggningen, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till anläggningen och när de lämnar den, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Leveranscentralens utrustning ska rengöras och desinficeras efter leveransen.
 • Utgående vatten från leveranscentralen som inte genomgått lämplig behandling får inte släppas ut direkt i vattenförekomster när de vattenlevande djurens hälsostatus kan äventyras av förtecknade eller nya sjukdomar.

Leveranscentralen ska även erbjuda goda hygieniska förhållanden. Utrustning och lokaler ska tillverkas av material som kan rengöras och desinficeras på lämpligt sätt. Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel. Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, om rovdjuren kan utgöra risk för sjukdomsspridning. Det ska finnas lämplig desinfektionsutrustning för att säkerställa att utgående vatten som släpps ut från leveranscentralen behandlas vid behov så att det säkerställs att eventuella smittor som orsakar förtecknade eller nya sjukdomar är fullständigt inaktiverade före utsläppet.

Biosäkerhetsplan för återutläggningsområden som har krav på godkännande

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser i återutläggningsområdet.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor som enbart används i återutläggningsområdet och som regelbundet rengörs och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan vattenbruksanläggningar, men om detta inte går att undvika ska det finnas ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen.
 • Besökare i återutläggningsområdet ska kontrolleras om de utgör en risk för sjukdomsspridning, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls i återutläggningsområdet, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till återutläggningsområdet och när de lämnar det, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Utrustning i återutläggningsområdet ska i möjligaste mån rengöras och desinficeras efter varje reningsprocess.

Återutläggningsområdet ska även i möjligaste mån erbjuda goda hygieniska förhållanden. Utrustning och lokaler ska i möjligaste mån tillverkas av material som kan rengöras och desinficeras på lämpligt sätt. Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel. Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, utifrån den risk för sjukdomsspridning som rovdjuren utgör för anläggningen, och utifrån vattenbruksanläggningens miljöbetingade begränsningar.

Biosäkerhetsplan för karantänanläggningar

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på de kritiska platser som identifierats i biosäkerhetsplanen.
 • Om det finns olika karantänenheter på en karantänanläggning ska det vidtas åtgärder för att säkerställa att de är epidemiologiskt åtskilda.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor på karantänanläggningen och de ska regelbundet rengöras och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan karantänanläggningens karantänenheter, men om detta inte går att undvika ska det finnas ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen; utrustningen får inte delas med andra anläggningar.
 • Endast personer med tillstånd får komma in på karantänläggningen.
 • Personer som kommer in på karantänanläggningen ska bära de skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls, och dessa ska bortskaffas eller rengöras och desinficeras på ett säkert sätt efter användning.
 • Döda djur ska avlägsnas från alla karantänenheter med en frekvens som säkerställer att infektionstrycket är minimalt, och de ska bortskaffas som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • All utrustning på karantänanläggningarna ska rengöras och desinficeras efter varje karantänperiod.
 • Den karantänperiod som krävs ska påbörjas när det sista vattenlevande djuret i den kohort som ska genomgå karantän sätts in.
 • Varje karantänenhet ska tömmas på djur, rengöras och desinficeras efter karantänperiodens slut och hållas fri från djur under minst sju dagar innan nya vattenlevande djur sätts in.
 • Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra korskontaminering mellan inkommande och utgående sändningar av vattenlevande djur.
 • Djur som släpps ut från karantänanläggningen ska uppfylla kraven för förflyttning av vattenbruksdjur som gäller inom EU.

Karantänanläggningen ska ligga på säkert avstånd från andra karantänanläggningar, vattenbruksanläggningar eller grupper av vattenbruksanläggningar. Avståndet fastställer vi utifrån en riskbedömning som beaktar de aktuella förtecknade och nya sjukdomarnas epidemiologi.

En namngiven person ska ansvara för genomförandet av karantänanläggningens biosäkerhetsplan tillsammans med annan personal som rapporterar till den personen när det gäller biosäkerhetsfrågor.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Karantänanläggningens vattenförsörjningssystem ska vara fritt från smittor som orsakar den aktuella förtecknade eller nya sjukdomen.
 • Utgående vatten från karantänanläggningen ska behandlas på ett lämpligt sätt som säkerställer att smittämnen som orsakar förtecknade eller nya sjukdomar är fullständigt inaktiverade före utsläppet.
 • Systemet för behandling av utgående vatten ska ha ett fungerande reservsystem som säkerställer kontinuerlig drift och fullständig inneslutning av berörda smittämnen.
 • Karantänanläggningarna ska vara tydligt avgränsade.
 • Djurs och människors tillträde ska kontrolleras.
 • Den personal som utför veterinärkontroller ska vid behov ha tillräckligt utrustade utrymmen till sitt förfogande, inklusive omklädningsrum och duschar.
 • Det ska finnas metoder för att isolera vattenbruksdjur vid behov.
 • Golv, väggar och allt annat material eller utrustning ska vara utformade på ett sådant sätt att de är lätta att rengöra och desinficera.
 • Det ska finnas ett lämpligt system för att säkerställa insamling och lämpligt bortskaffande av animaliska biprodukter i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • Det finns lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, om rovdjuren kan utgöra risk för sjukdomsspridning.

Den del av karantänanläggningen där vattenbruksdjuren är inrymda ska vara av tillfredsställande standard och konstruerad på ett sådant sätt att kontakt med vatten och djur utanför denna del förhindras. Inspektioner och eventuella nödvändiga djurhållningsförfaranden ska lätt kunna genomföras.

Biosäkerhetsplan för vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur av vektorarter hålls isolerade till dess att de inte längre anses vara vektorer

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser på vattenbruksanläggningen.
 • Om det finns olika isoleringsenheter på en vattenbruksanläggning ska det säkerställas att dessa enheter är epidemiologiskt åtskilda.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor som enbart används vid vattenbruksanläggningen och som regelbundet rengörs och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan vattenbruksanläggningens isoleringsenheter, men om detta inte går att undvika ska det finnas ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen; utrustningen får inte delas med andra anläggningar.
 • Endast personer med tillstånd får komma in på vattenbruksanläggningen.
 • Personer som kommer in på vattenbruksanläggningen ska bära de skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls, och dessa ska bortskaffas eller rengöras och desinficeras på ett säkert sätt efter användning.
 • Döda djur ska avlägsnas från alla produktionsenheter på anläggningen med en frekvens som säkerställer att infektionstrycket är minimalt, och de ska bortskaffas i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • All utrustning på vattenbruksanläggningen, eller i den berörda isoleringsenheten om vattenbruksanläggningen består av minst två sådana enheter, ska rengöras och desinficeras efter isoleringsperiodens slut.
 • Den isoleringsperiod som avses i djurhälsolagstiftningen ska påbörjas först när det sista djuret i kohorten sätts in på vattenbruksanläggningen, men när det finns ett antal isoleringsenheter på vattenbruksanläggningen ska isoleringsperioden påbörjas först när det sista djuret i kohorten sätts in i isoleringsenheten.
 • Varje isoleringsenhet på vattenbruksanläggningen ska tömmas på djur, rengöras och desinficeras efter isoleringsperiodens slut.
 • Försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra korskontaminering mellan inkommande och utgående sändningar av vattenlevande djur.
 • Djur som släpps ut från den vattenbruksanläggning där isoleringsperioden har genomförts ska uppfylla kraven för förflyttning av vattenlevande djur som gäller inom EU.

Du ska säkerställa att en namngiven person ansvarar för genomförandet av vattenbruksanläggningens biosäkerhetsplan tillsammans med annan personal som rapporterar till den personen när det gäller biosäkerhetsfrågor.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Det ska finnas metoder för att hålla vattenbruksdjur isolerade.
 • Vattenbruksanläggningens vattenförsörjningssystem ska vara fritt från förtecknade arter och från smittor som orsakar de aktuella förtecknade eller nya sjukdomarna.
 • Om det är nödvändigt för att inte äventyra det mottagande vattnets hälsostatus ska utgående vatten från vattenbruksanläggningen behandlas på ett lämpligt sätt som säkerställer att smittämnen som orsakar förtecknade eller nya sjukdomar är fullständigt inaktiverade före utsläppet.
 • Djurens tillträde till vattenbruksanläggningen kontrolleras.
 • Golv, väggar och allt annat material eller utrustning är utformade på ett sådant sätt att de är lätta att rengöra och desinficera.
 • Det finns ett lämpligt system för att säkerställa insamling och lämpligt bortskaffande av animaliska biprodukter i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.

Det finns lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, om rovdjuren kan utgöra en risk för sjukdomsspridning.

Biosäkerhetsplan för vattenbruksanläggningar som är slutna anläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål och där mönstren för förflyttning utgör en betydande sjukdomsrisk

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser på anläggningen.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor som enbart används vid vattenbruksanläggningen och regelbundet rengörs och desinficeras.
 • Besökare på vattenbruksanläggningen ska kontrolleras om de utgör en sjukdomsrisk, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls på vattenbruksanläggningen, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till vattenbruksanläggningen och när de lämnar den, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Döda djur ska avlägsnas från alla produktionsenheter med en frekvens som säkerställer att infektionstrycket är minimalt, och de ska bortskaffas i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.

En namngiven person ska ansvara för genomförandet av vattenbruksanläggningens biosäkerhetsplan tillsammans med annan personal som rapporterar till den personen när det gäller biosäkerhetsfrågor, vid behov.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Det ska finnas lämplig utrustning och lämpliga lokaler för att upprätthålla tillfredsställande djurhållningsförhållanden för de djur som hålls på anläggningen.
 • Vattenbruksanläggningen ska erbjuda goda hygieniska förhållanden och möjliggöra hälsoövervakning.
 • Utrustning och lokaler ska tillverkas av material som lätt kan rengöras och desinficeras.
 • Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel.
 • Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, om rovdjuren kan utgöra en risk för sjukdomsspridning.
 • Det ska finnas ett lämpligt system för att säkerställa insamling och lämpligt bortskaffande i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.

Biosäkerhetsplan för vattenbruksanläggningar som är öppna anläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnadsändamål

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Desinfektionsställen ska installeras på kritiska platser på vattenbruksanläggningen.
 • Om det finns olika funktionella enheter på en vattenbruksanläggning ska de hållas åtskilda genom lämpliga hygienåtgärder.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor på vattenbruksanläggningen och de ska regelbundet rengöras och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas mellan vattenbruksanläggningar, men om detta inte går att undvika ska det finnas ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen.
 • Besökare på vattenbruksanläggningen ska kontrolleras om de utgör en sjukdomsrisk, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls på vattenbruksanläggningen, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till vattenbruksanläggningen och när de lämnar den, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Döda djur ska avlägsnas från alla produktionsenheter med en frekvens som säkerställer att infektionstrycket är minimalt, och de ska bortskaffas i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • Vattenbruksanläggningens utrustning ska i möjligaste mån rengöras och desinficeras efter varje produktionscykel.
 • Transportörernas journaler över rengöring och desinfektion ska kontrolleras innan djuren lastas eller lastas ur på vattenbruksanläggningen.

Du ska säkerställa att en namngiven person ansvarar för genomförandet av vattenbruksanläggningens biosäkerhetsplan tillsammans med annan personal som rapporterar till den personen när det gäller biosäkerhetsfrågor, vid behov.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Det ska finnas lämplig utrustning och lämpliga lokaler för att upprätthålla tillfredsställande djurhållningsförhållanden för de djur som hålls på vattenbruksanläggningen.
 • Anläggningen ska erbjuda goda hygieniska förhållanden och möjliggöra lämplig hälsoövervakning.
 • Utrustning och lokaler ska i möjligaste mån tillverkas av material som kan rengöras och desinficeras på lämpligt sätt.
 • Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, utifrån den risk för sjukdomsspridning som rovdjuren utgör för anläggningen, och utifrån vattenbruksanläggningens miljöbetingade begränsningar.
 • Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel.
 • Det ska finnas ett lämpligt system för att säkerställa insamling och lämpligt bortskaffande i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.

Biosäkerhetsplan för fartyg eller andra mobila lokaler där vattenbruksdjur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Fartyget eller de mobila lokalerna och all utrustning som används under behandlingen ska rengöras och desinficeras efter en behandling och innan de flyttas till en annan vattenbruksanläggning.
 • Personalen ska ha tillgång till arbetskläder och arbetsskor på vattenbruksanläggningen och de ska regelbundet rengöras och desinficeras.
 • Utrustning får inte delas med andra vattenbruksanläggningar, men om detta inte går att undvika ska det finnas ett lämpligt protokoll för rengöring och desinfektion av utrustningen och belägg för att det har utförts ska sparas.
 • Besökare på vattenbruksanläggningen ska kontrolleras om de utgör en sjukdomsrisk, och sådana besökare ska:
  • bära skyddskläder och skyddsskor som tillhandahålls på vattenbruksanläggningen, eller
  • rengöra och desinficera medhavda skyddskläder och skyddsskor vid ankomsten till vattenbruksanläggningen och när de lämnar den, om kläderna och skorna inte är engångsartiklar.
 • Orsaken till dödsfall som inträffar under en behandling ska journalföras och döda djur ska avlägsnas från vattenbruksanläggningen med en frekvens som minimerar infektionstrycket och som är genomförbar med hänsyn till behandlingsschemat för de berörda vattenbruksdjuren.
 • Döda djur ska bortskaffas i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.

Du ska säkerställa att en namngiven person ansvarar för genomförandet av anläggningens biosäkerhetsplan tillsammans med annan personal som rapporterar till den personen när det gäller biosäkerhetsfrågor.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Det ska finnas lämplig utrustning och lämpliga lokaler för att upprätthålla tillfredsställande djurhållningsförhållanden för de vattenbruksdjur som hålls på anläggningen.
 • Utrustning och lokaler ska i möjligaste mån tillverkas av material som lätt kan rengöras och desinficeras.
 • Det ska finnas lämplig utrustning för rengöring och desinfektion av lokaler och utrustning.
 • Vid användning av automatiska system för rengöring och desinfektion ska deras effektivitet valideras innan de börjar användas och därefter med lämplig frekvens.

Det ska finnas ett lämpligt system för att säkerställa insamling och lämpligt bortskaffande i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.

Biosäkerhetsplan för livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur

I biosäkerhetsplanen ska särskild hänsyn ha tagits till följande:

 • Besökare ska undvikas på anläggningen, men om det inte går att undvika besök ska besökarna kontrolleras och du ska förse dem med skyddskläder och skyddsskor som på ett säkert sätt bortskaffas eller rengörs och desinficeras efter användning.
 • Personalen på anläggningen ska bära arbetskläder och arbetsskor som ska rengöras och desinficeras med lämplig frekvens.
 • Det ska finnas ett lämpligt desinfektionssystem som säkerställer att utgående vatten från anläggningen behandlas på lämpligt sätt så att eventuella smittor är inaktiverade innan vattnet släpps ut.
 • Det ska finnas ett lämpligt system för att säkerställa insamling och lämpligt bortskaffande av animaliska biprodukter; dessa biprodukter ska bearbetas som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med reglerna för hur man ska transportera animaliska biprodukter.
 • Lämplig rengöring och desinfektion ska vara genomförd innan det kommer nya sändningar av vattenlevande djur för bearbetning.
 • Det ska finnas lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla transportmedel och behållare som används för att leverera vattenbruksdjur till anläggningen rengörs och desinficeras innan de lämnar anläggningen.

Krav på lokaler och utrustning:

 • Det ska vara lätt att rengöra och desinficera golv, väggar och allt annat material eller utrustning.
 • Det ska finnas lämplig desinfektionsutrustning för att säkerställa att allt utgående vatten som släpps ut från anläggningen behandlas på ett sätt som garanterar att eventuella smittämnen som orsakar förtecknade eller nya sjukdomar är fullständigt inaktiverade före utsläppet.
 • Det ska finnas lämplig utrustning, som är förenlig med den typ av produktion som bedrivs, för rengöring och desinfektion av lokaler, utrustning och transportmedel.
 • Det ska finnas lämpliga åtgärder för att bekämpa rovdjur, om rovdjuren kan utgöra en risk för sjukdomsspridning.

Fördjupning i lagstiftningen

För att underlätta tillämpningen av lagstiftningen har vi tagit fram två dokument med exempel och rekommendationer som ger råd och stöd till den som vill veta mer eller hitta lagstödet för de olika kraven.

Författningar

Söker efter 2019:6

Söker efter 2021:10

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2024-05-10

Till toppen