3R i världen

Det finns många organisationer i världen som arbetar för att ersätta djurförsök, för att färre djur ska användas i försök och för att försöksdjuren ska ha det så bra som möjligt och inte lida i onödan.

Vi samlar och sprider information om andra organisationer som liksom vi jobbar specifikt med 3R. Många av dem har användbara webbplatser med bra information och kunskapsmaterial. De flesta använder engelska som förstaspråk i sin kommunikation.

Vi har också information om andra svenska och internationella organisationer som arbetar med frågor om djurförsök och försöksdjursvetenskap.

3R-organisationer

Det finns många andra 3R-center i Europa. Vissa arbetar med alla de 3 R:en, andra bara med ett av dem. Vissa är forskningsbaserade, andra fungerar som nätverk och några är statligt placerade och finansierade så som Sveriges 3R-center.

Den norska 3R-plattformen Norecopa har tagit fram en interaktiv karta över 3R-center globalt. De flesta finns i Europa.

Vi lyfter specifikt fram 3R-centren i våra nordiska grannländer samt det väl etablerade 3R-centret NC3Rs i Storbritannien.

EU-organisationer

Det är EU-kommissionen som arbetar med att samordna arbetet med djurförsök på Europanivå. De delar information och presenterar statistik över olika länders användning av försöksdjur. De ger också rekommendationer och riktlinjer på området. De bjuder in till och berättar om konferenser och möten.

EU har ett gemensamt referenslaboratorium som validerar nya alternativa metoder till djurförsök. Laboratoriet heter EURL-ECVAM och ska främja utveckling, spridning och användning av alternativa metoder och arbetssätt i medlemsländerna. De har också ett särskilt nätverk med laboratorier från EU:s olika länder. Från svensk sida deltar RISE Research Institutes of Sweden.

EU-kommissionen ingår också i ett partnerskap med näringslivet, som heter EPAA. De som ingår i EPAA vill använda sina gemensamma kunskaper och resurser för att nya metoder som kan ersätta, minska eller förfina djurförsök ska utvecklas, valideras och användas i säkerhetstester.

Försöksdjursvetenskap

Här har vi samlat svenska och internationella organisationer som arbetar med försöksdjursvetenskap eller med utbildning och träning inom detta område.

I Sverige organiseras en stor del av all utbildning och träning inom försöksdjursvetenskap av det nordiska konsortiet NCLASET.

EU har också en särskild plattform för att harmonisera utbildning och träning för alla som arbetar med försöksdjur inom EU. Plattformen heter ETPLAS och de tar fram digitala verktyg och tjänster främst som e-lärande.

Det finns också andra internationella organisationer som arbetar inom området:

Senast granskad: 2024-01-30

Till toppen