3R i världen

Det finns många organisationer i världen som arbetar för att ersätta djurförsök, för att färre djur ska användas i försök och för att försöksdjuren ska ha det så bra som möjligt och inte lida i onödan.

Vi samlar och sprider information om andra organisationer som liksom vi jobbar specifikt med 3R. Många av dem har användbara webbplatser med bra information och kunskapsmaterial. De flesta använder engelska som förstaspråk i sin kommunikation. Vi berättar också om organisationer inom försöksdjursmedicin och -vetenskap.

Vi samlar också svenska organisationer och sajter med en mer allmän kunskap om djurförsök och djurvälfärd.

3R-organisationer

Här hittar du organisationer som likt Sveriges 3R-center jobbar med att ersätta djurförsök, minska antalet djur i försök och minska lidande för de djur som används. Vi har valt organisationer som vi ser är jämförbara med vår egen verksamhet och som kompletterar det vi gör. Några av dem har funnits i många år och är starka på området.

EU-organisationer

Det är EU-kommissionen som arbetar med att samordna arbetet med djurförsök på Europanivå. De delar information och presenterar statistik över olika länders användning av försöksdjur. De ger också rekommendationer och riktlinjer på området. De bjuder in till och berättar om konferenser och möten.

EU har ett gemensamt referenslaboratorium som validerar nya alternativa metoder till djurförsök. Laboratoriet heter EURL-ECVAM och ska främja utveckling, spridning och användning av alternativa metoder och arbetssätt i medlemsländerna. De har också ett särskilt nätverk med laboratorier från EU:s olika länder. Från svensk sida deltar RISE Research Institutes of Sweden.

EU har också en särskild plattform för att harmonisera utbildning och träning för alla som arbetar med försöksdjur inom EU. Plattformen heter ETPLAS och de tar fram digitala verktyg och tjänster främst som e-lärande.

Djurförsök och djurvälfärd

Här samlar vi organisationer som på olika sätt arbetar med frågor inom djurförsöksområdet; några som myndigheter och universitet, andra som stiftelser.

Senast granskad: 2023-01-11