Verktyg för bättre forskning

Vi har samlat olika verktyg som du kan använda när du förbereder en studie i din forskning eller när du ska rapportera dina resultat.

Det är viktigt att du planerar dina studier med djurförsök för att få tillförlitliga forskningsresultat. Det handlar både om att dina resultat blir mer säkra, men också att du inte använder djur i onödan.

När du har gjort dina studier är det viktigt att du rapporterar data och resultat som du har samlat in och fått fram. På så sätt kan vi undvika onödiga studier med eller utan djur i framtiden. Det är viktigt att redovisa även negativa resultat, det vill säga när man inte får det förväntade resultatet. Det ökar kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar – och vi kan undvika onödiga djurförsök.

Förbereda en studie

Det finns ett antal verktyg som hjälper dig att planera en studie med djur. Det finns också hjälp för att utforma bästa möjliga design på ditt försök.

För att hjälpa forskare att planera sina studier med djur har det norska 3R-centret Norecopa tagit fram internationella riktlinjer. Riktlinjerna heter PREPARE, vilket är en förkortning av det engelska namnet Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence.

Verktyget EDA kan hjälpa dig som forskare att förbättra din försöksdesign. Det innebär att du kan minimera antalet djur i försöket. Verktyget kan också hjälpa dig att hitta bra och relevanta metoder för att analysera dina resultat. Verktyget är gjort av det brittiska 3R-centret NC3Rs och EDA är en förkortning av Experimental Design Assistant.

Rapportera resultat

Genom att rapportera dina resultat, både förväntade och inte förväntade resultat, ger du andra forskare möjligheten att förbättra sin egen forskning. Onödiga studier ger onödiga djurförsök. Öppenhet och transparens ger bättre forskning. Det finns många verktyg som kan hjälpa dig att rapportera resultat och vi har valt ut några av de mest använda.

Det brittiska 3R-centret NC3Rs har tagit fram riktlinjer som du kan följa när du ska rapportera resultat. De ska underlätta både för dig som skriver och för dig som granskar andras artiklar. Riktlinjerna kallas ARRIVE och är en förkortning av Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments.

Genom att vi samlar information från flera studier kan vi få en bättre helhetsbild av en specifik fråga och på så sätt undvika onödiga studier. Verktyget PRISMA hjälper dig som forskare att göra systematiska sammanfattningar av dina studier. PRISMA står för Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

Fallstudier

Om du rapporterar dina resultat från fallstudier kan det ge andra forskare information om vad i studien som fungerar eller inte fungerar, för vem det fungerar och på vilket sätt. För att minska risken för partiskhet och samtidigt öka transparensen har en grupp experter tagit fram riktlinjer för hur du kan rapportera resultat från just fallstudier. Riktlinjerna kallas för CARE, vilket står för Reporting guidelines for Case Reports.

Senast granskad: 2023-01-11