Krav på veterinärer vid MRSA och MRSP

Som behandlande veterinär har du flera skyldigheter vid misstanke om eller vid bekräftat fall av MRSA och MRSP. Du ska till exempel informera djurägaren om vilka restriktioner som gäller och ge råd för att minska risken för vidare smittspridning.

Skyldigheter för dig som är behandlande veterinär vid MRSA och MRSP

Du som behandlande veterinär ska följa vissa krav om

  • du får en anmälan från ett laboratorium att det finns en misstanke om MRSA eller MRSP eller
  • du via uppgifter i anamnesen misstänker att ett djur kan ha en klinisk infektion med MRSA.

Syftet med kraven är att minska risken för smittspridning mellan djur och människor samt mellan djur.

Dessa krav gäller alltid om det är sällskapsdjur eller hästar. Djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel eller päls och skinn samt vattenlevande djur omfattas däremot inte av dessa krav. Kraven kan också gälla även andra djurslag då det beror på hur djuren hålls, exempelvis omfattas djurparksdjur och andra djur som hålls utan ett produktionssyfte.

Kraven innebär skyldighet att i vissa fall (MRSA) provta djuret och att anmäla en sådan provtagning till länsstyrelsen. Behandlande veterinär ska informera djurägaren om de restriktioner som K112 innebär samt därutöver ge djurägaren de råd och instruktioner som behövs för att minska risken för vidare smittspridning, göra bedömningen att MRSA- eller MRSP-infektionen har avläkt, samt meddela länsstyrelsen om detta.

Avsikten är att det ska vara behandlande veterinär som ger råd om t.ex. kontaktisolering, hantering av djuret för att minska smittrisken och om rengöring och desinfektion efter avläkt infektion.

Om ett laboratorium meddelar misstänkt MRSA eller MRSP

Om du får ett meddelande från ett laboratorium om misstänkt MRSA eller MRSP ska du skyndsamt kontakta djurägaren och informera om att djuret omfattas av restriktioner. Information om vilka restriktioner som gäller finns på webbsidorna om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens under respektive djurslag och i lathunden för veterinärer.

Laboratoriet ska skyndsamt meddela behandlande veterinär och länsveterinär vid misstanke om MRSA eller MRSP. Det är därför viktigt att alltid ge laboratoriet tillräckligt med uppgifter om det provtagna djuret på remissen. Laboratoriet ska även meddela dig när provet är konfirmerat eller om misstanken har blivit avskriven. Om misstanken avskrivs ska du meddela djurägaren om att restriktionerna inte längre gäller samt meddela länsstyrelsen att misstanken är avskriven.

Observera att de restriktioner som djuret får, exempelvis krav på informationsplikt, kontaktisolering och krav på rengöring och desinfektion även gäller när djuret vistas på eller är inneliggande på en klinik.

Information till djurägaren om hantering av djuret

Om du har provtagit ett djur för misstänkt MRSA-infektion (läs mer om detta under krav på veterinärer om MRSA) eller fått meddelande från ett laboratorium om misstänkt MRSA- eller MRSP-infektion ska du, i samråd med länsstyrelsen, ge djurägaren

  • utförliga instruktioner för sårhantering och vård av djuret
  • information om vilka krav som gäller för djuret
  • ge råd om rengöring och desinfektion av utrustning och utrymmen med mera.

Andra regelverk

Observera att det finns andra regelverk som till exempel Arbetsmiljöverkets lagstiftning och Smittskyddslagen.

Kontroll

Det är länsstyrelsen som ansvarar för att kontrollera att veterinärer och djurägare uppfyller kraven vid MRSA och MRSP.

Skyldigheter för dig som är behandlande veterinär vid MRSA

Det finns två alternativ för hur du som behandlande veterinär kan komma att omfattas av kraven. Antingen misstänker du som behandlande veterinär genom anamnesuppgifterna att djuret kan vara infekterat av MRSA eller så får du meddelande från ett laboratorium att det bakteriologiska provet är misstänkt MRSA-positivt.

Kriterier för när behandlande veterinär ska misstänka och provta ett djur för MRSA

Du som veterinär är skyldig att provta ett djur avseende MRSA om det av anamnesen finns en indikation att misstänka en MRSA-infektion enligt något av följande kriterier:

  • Infektion av en typ som normalt orsakas av Stafylokocker hos ett djur, som är eller nyligen har varit i kontakt med djur eller personer som diagnosticerats ha en klinisk MRSA-infektion eller är bärare av MRSA. Då ska veterinären utifrån graden av denna kontakt avgöra om det finns en risk att smitta kan ha överförts till det aktuella djuret.
  • Infektion av en typ som normalt orsakas av Stafylokocker hos djur som uppstår i samband med djursjukvård på en djurklinik eller annan djuranläggning där utbrott av MRSA utreds.

Det betyder att det endast är om något i anamnesen indikerar att djuret har varit eller är i nära kontakt med en MRSA-infekterad individ eller någon som är bärare av MRSA alternativt om du vet att djuret har varit eller är på ett ställe där det pågår ett MRSA-utbrott, som du är skyldig att provta djuret.

Kraven på djurägaren träder då i kraft så fort du har gjort en sådan provtagning. Observera att en person som själv har MRSA inte på något sätt är skyldig att uppge detta till en veterinär då detta faller under sekretessen inom humansjukvården. Pressa därför inte en djurägare på vem det är som har MRSA.

Om djurägaren motsätter sig provtagningen (som sker på djurägarens bekostnad) så ska du kontakta länsstyrelsen i det län där djuret bor. Länsstyrelsen har då möjlighet att förelägga djurägaren om att djuret ska provtas. Länsstyrelsen kan också meddela Jordbruksverket eller kommunen som kan fatta beslut om tvingade åtgärder för djurägaren. Det är dock viktigt att du först försöker att motivera djurägaren varför det för djurets skull är viktigt att få rätt diagnos så djuret kan få rätt behandling och minska risken för att andra djur eller människor smittas.

Anmälan till länsstyrelsen

Om du har provtagit ett djur enligt kriterierna ovan ska du anmäla detta till länsstyrelsen i det län djuret hör hemma i. Om djuret tillfälligt vistas i ett annat län ska du även meddela denna länsstyrelse. På länsstyrelsernas webbplats finns en e-tjänst för detta ändamål som ska användas. Du kan även använda en blankett.

Det är mycket viktigt att du fyller i alla uppgifter då det möjliggör att länsstyrelsen kan utöva tillsyn av att restriktionerna följs.

Information till djurägaren om hantering av djuret

Djurägaren ska informeras om att det finns restriktioner som gäller för djuret enligt K112. Om djurägarbrevet används så finns där en översiktlig information om vad MRSA innebär och vem som kan svara på vidare frågor men du måste lämna mer utförliga instruktioner för sårhantering, vad informationsplikt och en kontaktisolering innebär samt råd om rengöring och desinfektion av utrustning och utrymmen med mera. Samråd med länsstyrelsen vid behov.

Information om vilka restriktioner som gäller finns på webbsidorna om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens under respektive djurslag.

När upphör kravet på djurägaren avseende informationsplikt och kontaktisolering?

Djuret måste undersökas av en veterinär som vid en klinisk undersökning bedömer att infektionen har läkt. Därefter gäller kraven i ytterligare 20 dagar (säkerhetsmarginal). Det innebär till exempel att om djuret har haft ett MRSA-infekterat sår så ska såret vara helt läkt och inga tecken på infektion ska kunna ses runt detta. Föreskriften ställer inga krav på att djuret ska provtas.

Meddela länsstyrelsen att infektionen har läkt

När du har konstaterat att infektion har läkt ska du meddela länsstyrelsen om detta för att de ska kunna avskriva fallet som ett tillsynsärende.

Skyldigheter för dig som är behandlande veterinär vid MRSP

När det gäller MRSP finns inga krav på provtagning vid misstanke som för MRSA, utan restriktionerna startar när du får meddelande från ett laboratorium att det bakteriologiska provet är misstänkt som MRSP.

Information till djurägaren om hantering av djuret

Djurägaren ska informeras om att det finns restriktioner som gäller för djuret. Om djurägarbrevet används så finns där en översiktlig information om vad MRSP innebär och vem som kan svara på vidare frågor men du måste lämna mer utförliga instruktioner för sårhantering, vad informationsplikt innebär och vad som menas med att djuret inte får vistas i miljöer där det finns risk för smittspridning till andra djur med mera. Samråd med länsstyrelsen vid behov.

Information om vilka restriktioner som gäller finns på webbsidorna om sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens under respektive djurslag.

När upphör kravet på djurägaren?

Djuret måste undersökas av en veterinär som vid en klinisk undersökning bedömer att infektionen har läkt. Det innebär till exempel att om djuret har haft ett MRSP-infekterat sår så ska såret vara helt läkt och inga tecken på infektion ska kunna ses runt detta. Föreskriften ställer inga krav på att djuret ska provtas.

Meddela länsstyrelsen att infektionen har läkt

Du ska när du har konstaterat att infektionen har läkt meddela länsstyrelsen om detta för att de ska kunna avskriva fallet som ett tillsynsärende.

Författningar

Söker efter 2013:14

Söker efter 2021:10

Senast granskad: 2022-12-27

Till toppen