Områden som är känsliga växtnäringsläckage

Enligt nitratdirektivet (rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket) ska känsliga områden för kväveföroreningar identifieras i varje medlemsland och för dessa områden ska särskilda åtgärdsprogram upprättas.

Till toppen