Fritidsfiske och fisketurism

Ett stort intresse för fritidsfiske i kombination med Sveriges goda förutsättningar gör att det finns en stor utvecklingspotential för besöksnäring med koppling till fritidsfiske. Vill du satsa på företagande inom fisketurism? Vi erbjuder möjlighet till finansiering och ger dig tips för en lyckad satsning.

Närbild på en kvinna som står vid ett vattendrag och håller fram en fisk mot kameran

Laxfiske.

Fisketurism är en växande del av svensk besöksnäring. En SCB-undersökning från 2018 visar att ca 1,3 miljoner svenskar i åldern 16–80 år ägnar sig åt fritidsfiske varje år. Enligt samma undersökning spenderar svenska fritidsfiskare årligen 9,9 miljarder kronor på sin hobby. Kanske vill du satsa på fisketurism och därigenom vara med och utveckla landsbygden?

Med fritidsfiske menas allt fiske som inte sker för försäljning eller med stöd av yrkesfiskelicens.

Fantastiska förutsättningar för fritidsfiske och fisketurism

Sveriges skiftande vatten‑ och naturtyper från norr till söder gör att vi kan erbjuda en mängd olika fiskeupplevelser.

Hela Sveriges kuststräcka samt de fem stora sjöarna omfattas av fritt handredskaps­fiske. Det innebär i princip att vem som helst gratis får ägna sig åt fritidsfiske på såväl allmänt som enskilt vatten så länge man följer de bestämmelser som finns. Även i enskilt vatten som inte omfattas av det fria handredskaps­fisket finns det goda möjligheter att fiska, genom att lösa fiskekort eller arrendera vattnet.

Vi har ett generellt sett lågt fisketryck, ett flertal arter som är intressanta för fritidsfisket, vildmarkskänsla inpå knuten, allemansrätt och en god infrastruktur.

Allmänhetens intresse för fritidsfiske, tillsammans med klokt förvaltade och livskraftiga fiskbestånd, är grundläggande förutsättningar för fisketurismen.

Exempel på inriktning för turism­företagandet

Det finns många olika verksamheter att satsa på inom fisketurism. Exempel på områden är

  • uthyrning av fiskevatten, båtar och boende
  • fiskeguidning
  • kursverksamhet.

Andra typer av företag inom fritidsfiske är redskapstillverkare som producerar och tillhandahåller fritidsfiskeutrustning så som båtar, spön, rullar, nät och beten till detaljhandel eller grossister. Det finns också detaljhandlare, företrädelsevis olika typer av redskapsbutiker, som i sin tur säljer dessa produkter vidare till fritidsfiskarna.

Ofta kombineras företagande inom fritidsfiske med annan företags­verksamhet, till exempel annan upplevelse­verksamhet, jordbruk eller skogsbruk.

Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande

Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé. Från landsbygds­programmet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet fördelar vi pengar till projekt och investeringar som syftar till att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. De här stöden kan vara aktuella för dig att söka:

Jordbruksverkets arbete för att främja fritidsfiske och fisketurism

Jordbruksverket är tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten sammankallande för en referensgrupp bestående av berörda myndigheter och organisationer som arbetat fram strategin och löpande samlas kring frågeställningen om vad som behövs för att utveckla fritidsfisket och fisketurismen.

De åtgärder vi arbetar med ska alltid bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av näringen både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. För att uppnå detta

  • inkluderar vi representanter från näringen och från andra myndigheter i arbete vi utför och samarbetar i så stor utsträckning som möjligt
  • verkar vi för enkla och tydliga regler på nationell och internationell nivå
  • sprider vi korrekt och tydlig information om de regler och åtgärder som vi hanterar
  • finansierar vi helt eller delvis vissa projekt.

Gemensam strategi för framtidens fiske och vattenbruk 2021–2026

Vi arbetar efter en strategi som vi tagit fram tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten i brett samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, forskare och intresseorganisationer. Den understryker vikten av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Årsrapporten för 2022 innehåller mycket fakta och beskrivningar av konkreta åtgärder som genomförts inom strategin under 2022.

Till strategin finns en handlingsplan med 19 åtgärder som konkretiserar hur målen i strategin ska uppnås.

Film om utsättning av lax

Mycket av den fisk som fångas i svenskt sportfiske återutsätts av olika anledningar. När det gäller vildlax fångad genom sportfiske i Östersjön är återutsättning faktiskt ett lagkrav. Orsaken är att vildlax från olika älvar blandas på uppväxtområdena i havet och kravet syftar till att skydda vildlax från svaga laxälvar som annars skulle fångas i detta fiske.

Med anledning av ovanstående har Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, i samverkan med Stiftelsen för Östersjölaxen, tagit fram en informationsfilm om hantering av vildlax. Genom att följa rekommendationerna ökar sannolikheten att laxen återvänder till älvarna för lek, till nytta för såväl den biologiska mångfalden som yrkes- och sportfisket i havet och älvarna.

Watch the film with English subtitles

Click T to see the English subtitles.

Ta reda på mer

Det finns andra myndigheter och organisationer som kan ge råd när du startar eller utvecklar ett företag.

Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF

Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF är en intresseorganisation för dig som erbjuder upplevelser med fiske. Organisationen arbetar också med frågor kring fiskevård, fiskerätt, vattenarrenden och liknande frågor.

Naturturismföretagen

Naturturismföretagen är en branschorganisation för svenska natur- och ekoturismföretag. De arbetar för att ge bättre förutsättningar för företagen att driva naturbaserad turism samt en hållbar utveckling av näringen. Organisationen har en kvalitetsmärkning för hållbara naturupplevelser – Nature’s Best Sweden.

Sweden Fishing

Sweden Fishing är ett riksomfattande nätverk med fisketurismaktörer och medlemsföretag från Kiruna i norr till Ystad i söder. Nätverket samordnar marknadsföring av Sveriges rika och varierande fisketurism internationellt. SwedenFishing är öppet för intresserade entreprenörer över hela landet att medverka och delta i den förening som bildats för att driva arbetet vidare.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för besöksnäringen och arbetar för att utveckla och stödja företagande och entreprenörskap. Tillväxtverket ger ut viktiga rapporter och statistik som du kan ha nytta av.

Verksamt

På företagarsajten verksamt.se sammanfattas det viktigaste som nya och redan befintliga företag bör veta och göra när det gäller allt som har med företagande att göra. Verksamt.se drivs av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2019-06-10

Till toppen