EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1995–2006

Publiceringsdatum: 2007-10-05

Referensår: 2006 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Marginell minskning av produktionsvärdet 2006

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade mellan 1999 och 2004, men sjönk år 2005 med knappt 8 %. Minskningen år 2005 kan till stor del förklaras av att man då införde gårdsstödet i jordbruket. Minskningen mellan år 2005 och år 2006 är marginell och motsvarar ca 0,6 %.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris minskade med knappt 5 % år 2006 jämfört med år 2005. Den totala spannmålsskörden år 2006 var 18 % lägre än året innan. Minskningen är framförallt en effekt av låg hektarskörd, som härrör sig från den torra sommaren, men arealen spannmål har också minskat, delvis beroende på gårdsstödets införande. Priset på spannmål steg mellan åren 2005 och 2006 med drygt 17 %, vilket fick till följd att värdeminskningen blev 9 % till baspriser.

Den totala skörden av raps och rybs ökade med 11 % mellan åren 2005 och 2006. Ökningen beror till stor del på att arealen höstraps ökade med 36 %. Priserna ökade samtidigt något, vilket fick produktionsvärdet på raps och rybs att öka med ungefär 23 %. Skörden och arealen av matpotatis minskade med 16 respektive 8 % mellan åren 2005 och 2006. Priset på matpotatis ökade under samma period med 46 %.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2006 med 1,5 % jämfört med år 2005. Slaktvolymen för nötkreatur var ungefär den samma som föregående år medan slaktvolymen för svin minskade något. Priserna ökade med 8 respektive 6 % för nötkreatur och svin. Mjölkinvägningen var lika hög år 2006 som den var året innan, medan priset minskade med under 1 %. Ägginvägningen minskade med 2 % samtidigt som priset ökade med 10 %.

Driftöverskottet oförändrat

Driftöverskott netto var i det närmaste konstant mellan år 2005 och år 2006. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster minskade något samtidigt som kapitalförslitning och övriga produktionssubventioner ökade något.

Hitta på sidan

Till toppen