EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2002–2013

Publiceringsdatum: 2014-10-02

Referensår: 2013 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskat värde i vegetabilieproduktionen men ökat värde i animalieproduktionen

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 0,3 miljarder kronor eller 0,6 % år 2013 jämfört med 2012. Värdet av vegetabilieproduktionen minskade med 2,4 miljarder kronor vilket till stor del kan förklaras av kraftiga prissänkningar på spannmål och oljeväxter under skördeåret 2013/2014. Samtidigt ökade värdet av animalieproduktionen med drygt 1,8 miljarder kronor. Prisökningar på såväl mjölk som nöt- och griskött 2013 är den huvudsakliga förklaringen. Till detta kan läggas att jordbrukssektorns intäkter från tjänster inom och utanför sektorn ökade.

Ökade kostnader för insatsvaror

Samtidigt som intäkterna ökade något ökade kostnaderna för insatsvaror och tjänster med närmare 1,7 miljarder kronor eller drygt 4 %. Foderkostnaderna och kostnaderna för övriga varor och tjänster var de som bidrog mest till kostnadsökningarna.

Fortsatt nedgång i resultatet för jordbruket

Den svaga ökningen av jordbrukssektorns produktionsvärde 2013 möttes av ökade kostnader. Detta ledde till att faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrende, räntor, eget arbete och eget kapital, minskade med närmare 1,4 miljarder kronor eller 9 %. Ökade löne-, arrende- och hyreskostnader bidrog till att företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, minskade med 1,5 miljarder kronor eller närmare 22 %.

Hitta på sidan

Till toppen