EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2007–2018

Publiceringsdatum: 2019-10-03

Referensår: 2018 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Torkan satte sina spår i jordbrukets ekonomi 2018

Den varma och torra sommaren 2018 påverkade jordbruket i stor omfattning. Skördarna av spannmål och oljeväxter var mycket låga. Grovfoderbristen orsakade problem för djurhållare och priserna för grovfoder, halm och spannmål steg kraftigt. Utöver ökade foderkostnader har kronans värde försvagats vilket bidragit till kostnadsökningar för till exempel drivmedel. Samtidigt har kronans försvagning lett till att stöd och ersättningar ökat i kronor räknat. Till detta kan läggas det krisstöd för torkan på 0,4 miljarder kronor som betalats ut.

År 2018 minskade jordbrukets produktionsvärde med 1,8 miljarder kronor eller 3 % jämfört med 2017. Det bör påpekas att I EAA-kalkylen värderas även företagens egna grovfoderproduktion. Värdet av foderproduktionen som används inom sektorn återkommer sedan som en kostnad i kalkylen.

Kostnadsökningar

Samtidigt som produktionsvärdet minskade, ökade kostnaderna för insatsvaror och tjänster med 2,3 miljarder kronor eller 5 % jämfört med 2017. Foderkostnaderna ökade med 2,0 miljarder kronor eller 16 %. I foderkostnaden för 2018 ingår allt egenproducerat foder och foder som köpts in från andra jordbruksföretag skördeåret 2018/2019. För foder inköpt från foderindustrin ingår den del som köpts in 2018. Den del som köps in under 2019 kommer att belasta kostnaderna i 2019 års kalkyl. Vidare ökade kostnaderna för el och drivmedel samt utsäde med totalt 0,8 miljarder medan kostnaderna för växtskyddsmedel, underhåll av byggnader samt andra varor och tjänster minskade med totalt 0,7 miljarder kronor.

Resultat

Sammantaget minskade faktorinkomsten, som ska täcka kostnader för löner, arrende, räntor samt eget kapital och arbete med 3,9 miljarder kronor eller 23 % och uppgick till 13,1 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, minskade med 45 % eller 4 miljarder kronor och uppgick till 5 miljarder kronor. Med hänsyn tagen till inflationen är detta resultat det lägsta för jordbruket sedan år 1993.

Hitta på sidan

Till toppen