Husdjur i juni 2014

Publiceringsdatum: 2019-10-15

Referensår: 2014 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Endast små förändringar av antalet mjölkkor

Under de senaste åren har antalet mjölkkor i landet endast förändrats marginellt. Sedan 2010 är det knappt 4 000 färre år 2014 vilket innebär ca 344 300 mjölkkor. Förändringar var större åren innan 2010. Minskningen är också något större bland kor för uppfödning av kalvar, vilka minskat med 5,5 % sedan 2010.

Antalet svin har minskat med uppskattningsvis 1,5 % mellan 2013 och 2014, vilket till största delen kan förklaras av en minskning av antalet smågrisar. Sedan 2010 har dock den årliga minskningen varit betydligt större då antalet svin totalt sett minskat med 9,3 %.

Antalet får, har efter en minskning till 2013, återigen ökat i antal. Totalt sett har antalet ökat med uppskattningsvis 12 000 djur, varav antalet lamm står för större delen av ökningen.

Några statistiskt säkerställda förändringar av antalet höns eller slaktkycklingar går inte att se mellan 2013 och 2014. Däremot har såväl höns som slaktkycklingar ökat med uppskattningsvis 8 % respektive 22 % sedan 2010.

Mindre än 5 000 företag med mjölkkor

Antalet företag med mjölkkor minskar stadigt. 2014 är det knappt 300 färre än 2013 och 1 200 färre än 2010. Samma nedåtgående trend syns även på företag med kor för uppfödning av kalvar.

Den snabba minskningen i antalet svinföretag som man kunde se under flera år har mellan de sista åren avtagit. Mellan 2013 och 2014 går det inte att se att antalet företag förändrats.

Antalet företag med får har ökat något mellan åren 2013 och 2014.

Antalet företag med värphöns har minskat något mellan 2013 och 2014. Fortfarande är det dock fler företag än vad som var fallet 2010.

Hitta på sidan

Till toppen