Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2012

Publiceringsdatum: 2014-05-09

Referensår: 2012 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Tydligt fall i jordbrukets investeringar år 2012

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2012 uppskattas till 6 669 miljoner kronor. Det är 324 miljoner kronor mindre än år 2011 i löpande priser, en nedgång om 5 %. Den enskilda kategori där investeringarna minskat mest är redskap för grundförbättring, som mer än halverats jämfört med föregående år. I reella termer har minskningen varit störst i kategorin traktorer, där nedgången om 7 % motsvarar 196 miljoner kronor mindre än år 2011.

I flera av kategorierna har investeringarna ökat. Delvis kan det bero på att 2012 års undersökning är en totalundersökning, till skillnad från 2011 som bara var en urvalsundersökning där resultaten från föregående totalundersökning, 2009, räknades upp. Delvis bör det också bero på att bortfall hanterats annorlunda i 2012 års undersökning. Hade bortfallet hanterats enligt på samma sätt som 2009 hade de sammanlagda investeringarna varit lägre och totalsumman hade legat på sin lägsta inflationsjusterade nivå sedan år 2003. Det skedde alltså ett tydligt fall i jordbrukets investeringar år 2012.

Investeringar 1970–2012

Räknat i fasta priser fördubblades jordbrukets investeringar i maskiner och redskap mellan år 1970 och 1975, för att sedan öka med ytterligare drygt 20 % till 1976. Efter toppen 1976 har trenden dock varit nedgående med ett fåtal trendbrott (främst 1982 och 1988) fram till år 1993 då investeringarna nådde sin botten. Efter år 1993 ökade investeringarna inom jordbruket igen fram till år 2000. Sedan dess har nivån varit relativt konstant och endast pendlat några procentenheter upp och ner fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan 1989 och den har ännu inte överträffats. År 2011 tycktes de återigen vara på väg upp, men i och med 2012 års fall blev det inte en trend. Investeringarna år 2012 uppgår till 92 % av värdet år 1970, men traktorernas andel av totalsumman är numera betydligt större än tidigare.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2012, i 2012 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2012, i 2012 års priser

Hitta på sidan

Till toppen