Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2017

Publiceringsdatum: 2020-02-21

Referensår: 2017 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar i nivå med föregående år

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2017 skattas till 7 140miljoner SEK, 60 miljoner SEK mer än år 2016 i löpande priser och en ökning med knappt 1 %. Jämfört med föregående år ökade investeringarna inom 12 av totalt 15 kategorier av maskiner och redskap. Värdemässigt återfinns den största ökningen inom kategorin Redskap för skörd och tröskning, vars 12-procentiga ökning i investeringar motsvarar 140 miljoner SEK. Näst störst var ökningen inom kategorin Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor; knappt 81 miljoner SEK. I relativa tal var dock ökningen störst i kategorin Redskap för grundförbättring, där steg investeringarna med 75 %, eller 4 miljoner SEK, jämfört med föregående år.

Samtidigt skedde minskningar inom tre kategorier. Värdemässigt var minskningen störst inom kategorin Inomgårdsvagnar och transportörer, där investeringarna skattas till 237 miljoner SEK vilket är 172 miljoner eller 42 % mindre än år 2016.

Investeringar 1970–2017

Räknat i fasta baspriser har jordbrukets investeringar fluktuerat de senaste 45 åren, mellan som mest 19 170 miljoner år 1976 och som minst 4 324 miljoner år 1993. Efter år 1993 ökade investeringarna fram till millennieskiftet. Sedan var nivån relativt konstant och förändrades endast några procentenheter fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan slutet av 80-talet och den har ännu inte överträffats. År 2011 påbörjades en uppgång, dock blev den inte långvarig då investeringarna minskade de två nästkommande åren. År 2014 steg investeringarna igen och har så gjort sedan dess. Räknat i löpande priser är de dock cirka 2 % lägre år 2017 än år 2016. År 2017 års investeringar motsvarar 88 % av de år 1970, räknat i fasta priser.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2017, i 2017 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2017, i 2017 års priser

Hitta på sidan

Till toppen