Trädgårdsbranschens struktur. Svenska trädgårdsföretag 2011

Publiceringsdatum: 2014-06-11

Referensår: 2011 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning, Trädgård

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Den svenska trädgårdsbranschen är komplex och består av företag med en rad olika inriktningar och förutsättningar. Precis som jordbruket i övrigt har trädgårdsbranschen upplevt dramatiska förändringar under de senaste åren med bland annat ett stadigt minskande antal företag men i stort sett oförändrade odlingsarealer. Skillnaden är att omvandlingen varit snabbare och mer dramatisk inom trädgårdsodlingen än för jordbruket som helhet.

För att kunna skapa en tydlig bild av de förändringar som skett och vilka utmaningar som trädgårdsbranschen står inför krävs detaljerad kunskap om branschens sammansättning. I den här rapporten beskriver vi trädgårdsbranschens struktur och utveckling under perioden 2002–2011 med avseende på bland annat antal företag, sysselsättning, odlingsinriktning, företagsform och specialisering.

Trädgårdsodlingen kan knappast sägas vara en isolerad del av jordbruket. Knappt 70 % av trädgårdsföretagen bedrev annan jordbruksverksamhet 2011 och dessa företag uppvisade dessutom en i snitt mer än dubbelt så stor odlingsareal som ett genomsnittligt jordbruksföretag.

Under perioden 2002–2011 minskade antalet trädgårdsföretag med nästan 40 %. Minskningen var som mest påtaglig inom växthusodlingen och där främst bland odlare av prydnadsväxter som var färre än hälften så många 2011 som de var nio år tidigare. Minskningen av antalet företag inom både frilands- och växthusodlingen är ungefär jämnt fördelad bland företag av alla storleksklasser utom de allra största, som istället ökar i antal. Dessa stora företag var också betydligt mer specialiserade och arbetseffektiva än de små företagen. Utvecklingen inom trädgårdsbranschen visade sig variera beroende på bland annat geografisk hemvist, odlingsinriktning, odlingsform och specialisering.

Hitta på sidan

Till toppen