Antal nötkreatur i december 2018

Publiceringsdatum: 2019-02-15

Referensår: 2018 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Antalet nötkreatur minskar

Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 435 000 stycken i december 2018, vilket är en nedgång jämfört med december 2017 med nästan 1 %. Den ökning av antalet djur som skedde till december 2017 har nästan helt och hållet gått tillbaka och är på samma nivå som 2016, vilket gäller för alla olika kategorier av nötkreatur. Det som skiljer är att det är färre mjölkkor men fler kor för uppfödning av kalvar.

Antalet mjölkkor fortsätter att minska och det senaste året ökade takten lite jämfört med de närmast föregående åren. Antalet kor för uppfödning av kalvar ökade något sedan 2017 och är det högsta antalet någonsin. Antalet kvigor, tjurar och stutar har ökat med 0,4 % sedan december 2017 medan antalet kalvar har minskat med 1,3 % under samma period.

Sedan december 2000 har det totala antalet nötkreatur minskat med ca 11 %. Medan antalet mjölkkor minskat med 26 % har dock antalet kor för uppfödning av kalvar däremot ökat med mer än 30 % under samma period. För övriga kategorier har antal djur minskat.

Det totala antalet företag med nötkreatur fortsätter att minska och har gjort så i många år. Sedan december 2017 har antalet företag minskat med mer än 450 stycken, eller 2,8 %. För företag med mjölkkor är minskningen nästan 5 % sedan ett år tillbaka, vilket är en något lägre minskningstakt än närmast föregående år.

Förändringarna på regional nivå är mycket lika och det är endast små skillnader. Det totala antalet nötkreatur har ökat något i Götalands södra och norra slättbygder medan de minskat med någon procent i övriga regioner. Antalet företag med nötkreatur har minskat generellt i alla delar av landet och det är företag med mjölkkor som minskat mest, mellan 5 och 7 % i alla regioner.

Statistik över antalet nötkreatur tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet nötkreatur i december med antalet nötkreatur i juni månad så är det vanligtvis färre djur i december månad då kalvarna i större omfattning föds under våren. I genomsnitt har det varit ca 3,6 % färre nötkreatur i december under 2000-talet. 2018 var det 4,7 % färre nötkreatur i december jämfört med juni. Det är framför allt kor för uppfödning av kalvar, respektive kalvar som i förhållande till normala tal i juni minskat i antal till december.

Hitta på sidan

Till toppen