Jordbrukarhushållens inkomster 2005

Referensår: 2005 Produktkod: JO0204 Ämnesord: Ekonomi

Malin Sandberg 036-15 59 45 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2005

Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter transfereringar, d.v.s. inkomsten sedan skattefria bidrag lagts till samt skatter, allmän egenavgift och övriga negativa transfereringar dragits av från inkomsterna av tjänst, när-ingsverksamhet och kapital, ökade år 2005 med 20 200 kr eller 8 %. Föregående år var ökningen 5 %.
Antalet jordbruksföretag och därmed också antalet jordbrukarhushåll ökade 2005 väsentligt på grund av omläggningen av EU:s jordbrukspolitik. Föränd-ringarna jämfört med tidigare år bör därför tolkas med försiktighet. Eftersom de tillkommande företagen var många men i regel små innebär det för Jordbrukar-hushållens inkomster att inverkan på resultaten är störst för redovisningsgrupper där hushållen inte är indelade efter storlek (Hela riket, riksområden resp. ålders-grupper). Effekten är att jordbruksrelaterade variabler i dessa grupper uppvisar

Publiceringsdatum: 2007-10-17