Jordbruksföretagens driftsinriktning 2007. Svensk typologi

Publiceringsdatum: 2008-06-19

Referensår: 2007 Produktkod: JO0105 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Daniel Persson 036 – 15 50 39 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Minskat arbetsbehov

Det totala beräknade arbetsbehovet minskade från 106 177 tusentals timmar till 100 103 tusentals timmar mellan år 2005 och år 2007. Minskningen av arbetsbehovet skedde huvudsakligen inom husdjursskötseln som dock fortfarande är den inriktning inom svenskt jordbruk med störst beräknat arbetsbehov. En minskning av arbetsbehovet har även skett inom växtodling, blandat jordbruk och inom småbruk, även om minskningen är mycket liten i fallet småbruk. År 2007 hade närmare tre fjärdedelar (74,2 %) av företagen ett standardiserat arbetsbehov på mindre än 1 600 timmar, dvs. mindre än en heltidsysselsatt person.

Antalet företag med mjölkkor har minskat

Antalet företag i statistiken ökade mellan 2003 och 2005, efter att ha minskat i stort sett kontinuerligt sedan mitten av 1980-talet. Detta berodde främst på övergången från arealstöd till gårdsstöd. Övergången innebar att ett ökat antal företag ansökte om arealbaserat stöd. Ökningen av främst småbruk mellan 2003 och 2005 innebar alltså inte att jordbruket förändrats på motsvarande sätt utan är en följd av stödreglerna.

Mellan åren 2005 och 2007 har företagen åter minskat i antal, från 75 808 till 72 609. Övergången från arealstöd till gårdsstöd ledde till att antalet småbruk i statistiken ökade med runt 10 000 företag (64 %) mellan år 2003 och år 2005, från 15 230 till 24 928. Endast en liten nedgång av antalet småbruk har skett mellan 2005 och 2007, då antalet småföretag fortfarande var strax under 25 000. Företag med husdjursskötsel och företag med blandat jordbruk har minskat konstant sedan år 2000. Inte minst företag med mjölkkor har minskat med hela 2 220 sedan år 2003.

Hitta på sidan

Till toppen