Jordbruksmarkens användning 2018.
Preliminär statistik

Publiceringsdatum: 2018-05-16

Referensår: 2018 Produktkod: JO0104 Ämnesord: Areal, Odling

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar lite

I år, 2018, är den totala jordbruksmarken preliminärt 3 001 300 hektar. Ungefär 85 % av jordbruksmarken är åkermark och resten består av betesmark. Arealen åkermark minskar preliminärt med 18 600 hektar (‑0,7 %) till 2 549 700 hektar jämfört med 2017. Den totala arealen betesmark är 451 500 hektar, vilket preli­minärt är en minskning med 1 400 hektar (‑0,3 %) jämfört med 2017.

Minskad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 996 200 hektar i år. Det är en minskning med 16 500 hektar (‑2 %) jämfört med 2017. Kornarealen ökar med 78 900 hektar (+25 %) till 396 700 hektar. Vårkorn svarar för 96 % av den totala korn-arealen. Vetearealen minskar preliminärt med 91 900 hektar (‑19 %) till 384 000 hektar 2018 och består av 78 % höstvete. Vete är den näst största spannmålsgrödan 2018. Åren 2014–2017 har vetearealen varit 120 000–160 000 hektar större än kornarealen. Orsaken till att vetearealen är betydligt mindre 2018 än de senaste åren är främst att vädret under hösten 2017 gjorde det svårt att så höstgrödor och därmed har framförallt höstvetearealen minskat. Den mindre höstsådden bidrog till större arealer vårkorn. Arealerna med havre är preliminärt 166 200 hektar 2018 och ökar med 8 000 (+5 %) jämfört med 2017 medan arealer med resterande spannmålsgrödor, råg, rågvete och blandsäd minskar med 11 500 hektar (-19 %) till 49 300.

Minskad areal för raps och rybs

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 105 700 hektar i år. Det är en minskning med 8 600 hektar (-8 %) jämfört med 2017. Den största grödan är höstraps som odlas på 94 000 hektar. Höstraps svarar för 89 % av den totala arealen raps och rybs.

Arealen vall och grönfoderväxter ökar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 111 300 hektar i år, vilket är en ökning med 11 800 hektar (+1 %) jämfört med 2017.

Hitta på sidan