Priser på jordbruksmark 2014

Publiceringsdatum: 2015-08-27

Referensår: 2014 Produktkod: JO1002 Ämnesord: Ekonomi, Priser och prisindex

Ylva Olsson 036-15 64 10 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Priserna på jordbruksmark har stigit sedan 2011

Det genomsnittliga priset för åkermark i Sverige som helhet beräknades år 2014 till 67 400 kr per hektar vilket är en ökning med 10 % sedan 2011. Motsvarande siffror för betesmark är 25 600 kr per hektar med en ökning på 20 % sedan 2011. Priserna för åker- och betesmark var högre 2014 jämfört med 2011 för nästan alla regioner. Den högsta ökningen för både för åker- och betesmark står Götalands norra slättbygder för, (+16 %) respektive (+47 %). De högsta genomsnittliga priserna återfinns i Götalands södra slättbygder med 154 400 kr per hektar för åkermark respektive 79 400 kr för betesmark. I Övre Norrland är prisnivån mindre än en tiondel av dessa priser, 14 400 kr per hektar för åkermark respektive 4 800 kr för betesmark år 2014.

Figur A. Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha

Prisutvecklingen för åker- respektive betesmark i Sverige, tkr/ha

Anm. Uppgifterna i diagrammet är justerade för den effekt som de ändrade taxeringsvärdena 2005, 2011 och 2014 givit upphov till i beräkningsmetoden. För ytterligare information läs avsnittet ”Justeringar i figurer och tabeller utifrån effekterna av taxeringarna”.

Hitta på sidan

Till toppen