Skörd för ekologisk och konventionell odling 2019

Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Publiceringsdatum: 2020-06-24

Referensår: 2019 Produktkod: JO0608 Ämnesord: Ekologiskt, Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Rekordstor totalskörd av ekologiskt odlad spannmål

Totalskörden av spannmål från ekologiskt odlade arealer uppgick under 2019 till rekordstora 472 700 ton. Den blev nästan dubbelt så stor som under 2018, då torkan och värmen drog ner skördenivåerna. Under 2019 var hektarskördarna förhållandevis höga, och den ekologiskt odlade spannmålsarealen ökade med 19 % jämfört med 2018 och med 23 % jämfört med femårsgenomsnittet.

Återhämtad hektarskörd av ekologiskt odlade ärter

Under 2019 blev hektarskörden av ekologiskt odlade ärter 50 % högre än under 2018 och 21 % högre än femårsgenomsnittet, där den låga hektarskörden från 2018 ingår. Hektarskörden av de ekologiskt odlade åkerbönorna tangerar det låga femårsgenomsnittet. Totalskördarna av ekologiskt odlade ärter och åker­bönor uppgick till 12 100 ton respektive 22 900 ton.

Ekologisk höstrapsavkastning 55 % högre än 2018

Hektarskörden av ekologiskt odlad höstraps blev 55 % högre än 2018 års låga nivå, men 10 % lägre än femårsgenomsnitet. Totalskörden av ekologiskt odlad raps och rybs uppgick till 14 900 ton, varav 13 800 ton utgjordes av höstraps.

Ekologiska matpotatisskörden i nivå med 2018

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 36 500 ton, vilket är i nivå med 2018 års resultat men 24 % mer än genom­snittet för de senaste fem åren. Störst omfattning hade odlingen i Västra Göta­lands, Skåne och Gotlands län. Nästan 10 % av matpotatisarealen i landet odla­des ekologiskt under 2019.

Skörden av ekologisk slåttervall 36 % större än 2018

Hektarskörden och totalskörden av ekologiskt odlad slåttervall ökade båda med 36 % jämfört med 2018. Den totala skörden av ekologisk slåttervall var lite drygt 1 miljon ton torrsubstans vilket är 22,3 % av den totala skörden av slåtter­vall. 25 % av arealen slåtter- och betesvall odlades ekologiskt.

Hitta på sidan

Till toppen