Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2020:05

Publiceringsdatum: 2020-07-10

Referensår: 2020 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i maj 2020 var 241 800 ton, varav 41 800 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med maj 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med 1 %, samtidigt som den ekologiska mjölkinvägningen ökade med 2 %.

I maj 2020 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris får och lamm samt fjäderfä till 42 700 ton. Den största andelen, 44 %, utgjordes av slakten av gris. Därefter följer slakten av fjäderfä, 30 %, och slakten av nötkreatur, 25 %. En mindre del, 1 %, utgjordes av slakten av får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Uppdaterade siffror

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm uppdateras för perioden februari 2020‑april 2020. För dessa månader justeras den totala slaktvikten av nötkreatur ned med 6‑9 % medan den totala slaktvikten av gris justeras ned med 7‑10 %. För samma månader justeras den totala slaktvikten för får och lamm upp med 1‑4 %.

Nya uppgifter om ekologisk mejeriproduktion gör att årsuppgifterna för ekologisk konsumtionsmjölk, syrade produkter samt grädde uppdateras för 2018 och 2019. Månadsstatistik om produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk, syrade produkter samt grädde från januari 2020 publiceras i statistikdatabasen.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I maj 2020 vägdes det in totalt 241 800 ton mjölk vid mejerierna. Ekologisk mjölk utgjorde 17 %, eller 41 800 ton, av den totala invägningen. Jämfört med maj 2019 ökade den totala invägningen av mjölk med 1 % och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 2 %.

Maj månads produktion:

 • 57 600 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 7 % jämfört med maj 2019,
 • 20 100 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 7 % jämfört med maj 2019,
 • 5 900 ton grädde, vilket är en minskning med 27 % jämfört med maj 2019,
 • 6 900 ton ost, vilket är en ökning med 1 % jämfört med maj 2019,
 • 1 600 ton smör, vilket är en minskning med 3 % jämfört med maj 2019,
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 26 % jämfört med maj 2019.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 600 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 300 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I maj 2020 slaktades det 32 900 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 700 ton, vilket är en minskning med 10 % i förhållande till siffrorna för maj 2019.
 • 197 600 grisar slaktades i maj. Den totala slaktvikten av gris var 18 800 ton, vilket är en minskning med 11 % jämfört med maj 2019. Mer än 95 % av slakten av gris utgjordes av kategorin Slaktgris, vilken minskade med 11 % jämfört med maj 2019.
 • Slakten av får och lamm minskade med 7 % jämfört med maj 2019. Under månaden slaktades det 16 900 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 360 ton.
 • Kvantiteten slaktade fjäderfän var i maj 12 900 ton. I jämförelse med statistiken för maj 2019 minskade slakten av fjäderfä med drygt 10 %. Ungefär 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kyckling, en kategori där slakten minskade med drygt 8 % jämfört med maj 2019.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i maj 2020 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tabeller

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • Köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion
 • Mjölkinvägning och mejeriproduktion
 • Invägning av ägg

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in May 2020 was 241 800 tonnes, of which 41 800 tonnes were organic milk. In comparison with May 2019, the total delivery of milk increased by 1 %, while the delivery of organic milk increased by 2 %.

In May 2020 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 42 700 tonnes. The largest share, 44 %, constituted of the slaughter of pigs. Thereafter follows the slaughter of poultry, 30 %, and the slaughter of cattle, 25 %. A small share of the total slaughter weight, 1 %, constituted of the slaughter of sheep and lambs.

Hitta på sidan

Till toppen